การประชุมที่อัลมา อะตา ในปี 1978
กำหนดเป้าหมาย Health For All by the year 2000 (HFA) (เอกสารอ้างอิงที่ 1) คำประกาศอัลมา-อะตา 1978 การจะให้สามารถบรรลุเป้าหมาย HFA ได้นั้น การส่งเสริมสุขภาพคือกลยุทธ์หลัก กาประชุมส่งเสริมสุขภาพโลกครั้งที่ 1 กำหนดนิยาม การส่งเสริมสุขภาพ คือ กระบวนการในการเพิ่มความสามารถของบุคคลในการควบคุมสุขภาพของตนเองได้ (ต่อมาเพิ่ม การควบคุมทั้งสุขภาพและปัจจัยกำหนดสุขภาพ) Ottawa Charter สรุปใจความสำคัญ ดังนี้ (รายละเอียดในเอกสารอ้างอิงที่ 2 )กฏบัตรอ๊อตตาวา 1986
กลยุทธ์การส่งเสริมสุขภาพ ประกอบด้วย
  1. Enabling คือการเพิ่มความสามารถของทั้งบุคคลและระบบ
  2. Mediate คือการเป็นตัวกลางในการเจรจาต่อรองเพื่อประสานผลประโยชน์จากทุกภาคส่วนให้เกิดการลงตัว
  3. Advocate คือการให้ข้อเสนอแนะ ทั้งในระดับนโยบายหรือระดับมาตรการ
5 Action Areas ประกอบด้วย
  1. การสร้างนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ (Create Healthy Public Policy
  2. การพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพ (Build supportive environment for health)
  3. การพัฒนาความเข้มแข็งของปฏิบัติการชุมชน (Strengthend Communicty Action)
  4. การพัฒนาทักษะส่วนบุคคล (Develop Personal Skill
  5. การปรับระบบบริการสุขภาพ (Reoriented Health Service system)
การประชุมส่งเสริมสุขภาพโลก
  1. ครั้งที่ 2 ที่ Adelaide 1988 เน้นย้ำในประเด็นเรื่อง Healthy Public Policy Summary of 2nd Global Health Promotion Conference (Adelaide 1988)
  2. ครั้งที่ 3 ที่ Sundsvall 1991 เน้นประเด็นเรื่อง Supportive Environmental for health Summary of 3rd Global Health Promotion Conference (Sundsvall 1991)
สำหรับประเทศไทยนั้น ได้ดำเนินการพัฒนาสาธารณสุขมาเป็นระยะเวลา 30 ปี ซึ่งความก้าวหน้าในการดำเนินการ อ่านรายละเอียดในเอกสาร กว่า 3 ทศวรรษสาธารณสุขไทย