ความเป็นมาของการแลกพื้นที่และอาคาร

 1. กรมอนามัยได้ขอใช้อาคารสโมสรเสือป่า จากกระทรวงศึกษาธิการ (ลูกเสือแห่งชาติให้กระทรวงศึกษาธิการใช้ประโยชน์ ) เพื่อใช้เป็นหน่วยควบคุมคุดทะราด คาดว่าน่าจะก่อนปี พ.ศ.2500 โดยอาคารเสือป่าอยู่ภายใต้การดูแลของกระทรวงศึกษาธิการ (ลูกเสือแห่งชาติ)
 2. ปี 2509 จังหวัดราชบุรี (นายจันทร์ สมบูรณ์กุล เป็นผู้ว่าราชการในขณะนั้น) ได้ทำการตกลงกับสำนักผังเมือง กระทรวงมหาดไทย จัดที่ดินของศูนย์ราชการจำนวน 10 ไร่เพื่อให้กรมอนามัยใช้ประโยชน์ (พื้นที่ดังกล่าวปัจจุบันอยู่ภายในโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ ในส่วนที่ติดกับศูนย์วิศวกรรมทางการแพทย์ที่ 1) เพื่อทำการปลูกสร้างที่ทำการอนามัยจังหวัดและหน่วยควบคุมกามโรคจังหวัดราชบุรี ภายในวงเงินงบประมาณ 2509 จำนวน 450,000 บาท
 3. คณะกรรมการลูกเสือแห่งชาติ ได้มีมติเมื่อเดือน มิถุนายน 2509 ให้แลกพื้นที่จำนวน 11 ไร่ พร้อมอาคารสโมสรเสือป่า จังหวัดราชบุรี ซึ่งเป็นทรัพย์สินของคณะลูกเสือแห่งชาติ กับ ทีดินจำนวน 10 ไร่ในศูนย์ราชการพร้อมสิ่งปลูกสร้างคือ ที่ทำการอนามัยจังหวัดและหน่วยควบคุมกามโรค
 4. ปี 2510 ทางกรมอนามัยได้ทำการก่อสร้างอาคารดังกล่าวแล้วเสร็จ จึงทำการแลกเปลี่ยนที่ดินพร้อมอาคารที่ทำการตกลงร่วมกัน เมื่อวันที่่ 20 มีนาคม 2510 โดยสักขีพยาน ได้แก่
  • นายจันทร์ สมบูรณ์กุล ผู้ว่าราชการจังหวัด ในฐานะผู้อำนวยการลูกเสือจังหวัดราชบุรี
  • นพ.สมบูรณ์ วัชโรทัย ตัวแทนกรมอนามัย
  • นายสว่าง วิจักขณะ รองอธิบดีกรมพลศึกษา
  • นายสมเกียรติ พรหมสาขา ณ.สกลนคร หัวหน้ากองลูกเสือ กรมพลศึกษา
  • นายนพ จุลกาญจน์ ผู้ตรวจการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 5
  • น.พ.ส่วน ดำรงสกุล รักษาราชการแทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด
 5. เมื่อทำการแลกเปลี่ยนที่ดินพร้อมอาคารแล้ว ผู้ว่าราชการจังหวัด ในฐานะผู้อำนวยการลูกเสือจังหวัดราชบุรี มอบพื้นที่และอาคารอนามัยจังหวัดและหน่วยควบคุมกามโรค ให้เป็นที่ทำการของศึกษาธิการเขต 5 ในส่วนของกรมอนามัย เมื่อได้พื้นที่ 11 ไร่พร้อมอาคารสโมสรเสือป่า ได้ขอใช้พื้นที่ของคณะลูกเสือแห่งชาติอีกประมาณ 12 ไร่ รวมที่ดินเดิมที่แลกมา จึงมีเนื้อที่ประมาณ 23 ไร่ ซึ่งใช้ที่เป็นที่ตั้งของ
  • อาคารสโมสรเสือป่า ใช้เป็นทำการของ หน่วยกามโรคและคุดทะราด ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็น ศูนย์กามโรคเขต 7
  • ที่ทำการอนามัยจังหวัด (ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็นสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตั้งแต่ปี 2517) โดยย้ายที่ทำการอนามัยจังหวัดจากศาลากลางหลังเดิม (พิพิธภัณฑ์ในปัจจุบัน) มาอยู่ที่นี่ภายหลังปี 2510
  • ศูนย์อนามัยแม่และเด็กเขต 7 เริ่มก่อสร้างปี 2510 อาคารเฉลิมราชแล้วเสร็จปี 2511 อาคารอื่นน่าจะแล้วเสร็จในเวลาใกล้เคียงกัน ได้เปิดดำเนินการไปก่อน และเปิดเป็นทางการเมื่อ 21 พฤศจิกายน 2512 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระบรมราชินีนาถ เสร็จพระราชดำเนินมาทำการเปิดศูนย์อนามัยแม่และเด็กเขต 7
  • วิทยาลัยผดุงครรภ์ เพื่อผลิตพยาบาลและผดุงครรภ์ให้กับโรงพยาบาลในเขต ต่อมาได้ย้ายวิทยาลัยไปอยู่ที่อำเภอบ้านโป่ง
  • บ้านพักสำหรับข้าราชการที่ปฏิบัติงานใน อนามัยจังหวัด ศูนย์อนามัยเขต 7 และศูนย์ควบคุมกามโรคที่ 7
 6. วันที่ 10 กุมภาพันธ์ .2514 โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ได้อนุมัติจากระทรวงมหาดไทยให้ใช้ที่ดินราชพัสดุ ซึ่งเคยเป็นสนามบินของจังหวัด 17 ไร่เศษ จึงย้ายจากที่เดิมที่คับแคบ (เดิมโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ตั้งอยู่ที่หลังไปรษณีย์ ที่ตั้งของศึกษาธิการเขต 5 ในปัจจุบัน) มาที่ใหม่ซึ่งเป็นที่ตั้งของโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ในปัจจุบัน
 7. วันที่ 29 ตุลาคม 2516 กรมสามัญศึกษาได้เห็นชอบในการแลกเปลี่ยนที่ดินและอาคารเดิมของโรงเรียนราชบริกานุเคราะห์ กับสำนักศึกษาธิการเขต เขตการศึกษา 5  (พื้นที่ 10 ไร่รวมอาคารที่แลกกับกรมอนามัยในปี 2510 ) เมื่อรวมพื้นที่ที่แลกจำนวน 10 ไร่ กับพื้นที่พัสดุจำนวน 17 ไร่ รวมเนื้อที่ 27 ไร่ 1 งาน 91 ตารางวา ซึ่งเป็นพื้นที่ทั้งหมดของโรงเรียนราชบริกานุเคราะห์ในปัจจุบัน

ภาพแรกคืออาคารที่กรมอนามัย กับพื้นที่ 10 ไร่ เพื่อแลกกับ อาคารสโมสรเสือป่า กับพื้นที่ 11 ไร่ ของเขตพื้นที่การศึกษา

หนังสือในการแลกเปลี่ยนพื้นที่และอาคาร