Credit ภาพ จาก อ.กิตติณํฐ พนมฤทธิ์

Overall of PMQA เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ PMQA พ.ศ.2562 กพรเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ PMQA พ.ศ.2528 กพร

 1. PMQA คือระบบบริหารคุณภาพ โดยใช้แม่แบบของ MBNQA HealthCare Criteria 2019-2020 Government Nonprofit Criteria 2019-2020 หรือ TQA ที่ประเทศต่างๆ ได้แปลเป็นภาษาของประเทศนั้นๆ
 2. ระบบการบริหารคุณภาพนั้นจะเน้นหนักใน 4 ประเด็นหลักคือ
  1. Design Priciple ของระบบคุณภาพคือการยึดมั่นในค่านิยม 11 ข้อ ที่เรียกว่า Core value โดยความยั่งยืนของระบบคุณภาพนั้นอยู่ที่หลักการ 11 ข้อ ที่เหมือนส่วนที่จมน้ำของภูเขาน้ำแข็ง มีผู้กล่าวว่าระบบคุณภาพ เกิดที่อเมริการ รุ่งเรืองในญี่ปุ่น แต่มาตายในประเทศไทย เนื่องจากการไม่สามารถสถาปนาค่านิยม 11 ประการให้เกิดขึ้นได้จริง
  2. Key Organization Factors หรือบริบทขององค์กร (context) ทำไมถึงต้องมีองค์กรของเรา (พันธกิจ) องค์กรจะเป็นอะไรหรือจะไปไหนในอนาคต (วิสัยทัศน์ ) อะไรคือจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส สิ่งคุกคาม ความท้าทายเชิงกลยุทธ์ เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ แผนกลยุทธ์ที่จะทำให้บรรลุเป้าประสงค์คืออะไร หลายๆครั้งจะพบว่า เราไม่รู้จักองค์กรมากกว่าไม่รู้จักมาตรฐาน โดยการจัดการคุณภาพนั้น บริบทขององค์กรต้องเป็นตัวตั้ง (ตัวแปรอิสระ) ส่วนมาตรฐานต้องปรับให้สอดคล้องกับบริบท (ตัวแปรตาม)
  3. Organization System หรือ Criteria ได้มีการถอดบทเรียนจากองค์กรที่เป็นเลิศแล้ว ระบบขององค์กรที่มีประสิทธิภาพ ประกอบด้วย 2 เรื่องหลักๆคือ
   1. หมวดที่เกี่ยวกับกระบวนการ (Process) ซึ่งมี 6 หมวด ได้แก่ การนำองค์กร การบริการกลยุทธ์ การมุ่งเน้นลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การวัดวิเคราะห์และการจัดการความรู้ การมุ่งเน้นบุคลากร และการบริหารกระบวนการผลิต Products
   2. หมวดที่เกี่ยวกับผลลัพธ์ (Result) มีอยู่ 1 หยวด โดยแบ่งเป็นหมวดย่อย โดยผลลัพธ์จะสอดคล้องกับกระบวนการในหมวดของกระบวนการ
  4. Path to performance Excellence คือ Road map ที่จะไปสู่องค์กรที่มีวุฒิภาวะทางด้านคุณภาพ โดยวุฒิภาวะขององค์กรมี 6 ระดับ ตั้งแต่ 1.ไม่มีระบบ 2.เผชิญแต่ปัญหาเฉพาะหน้า 3.เริ่มมีระบบแต่ยังไม่เกิดการเชื่อมโยง 4.มีการเชื่อมโยงแต่ยังไม่มีการบูรณาการ 5.มีการบูรณาการแต่ยังเป็นต้นแบบไม่ได้ 6.เป็นองค์กรต้นแบบ
 3. ด้วยรัฐบาลมีนโยบายที่จะพัฒนาให้รัฐบาล 4.0 จึงมีการกำหนดมาตรฐานเพื่อพัฒนาหน่วยงานรัฐให้เป็นองค์กร 4.0 จึงได้พัฒนาคู่มื่อการประเมินสถานะของหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบราชการ 4.0 คู่มื่อการประเมินสถานะของหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบราชการ 4.0
 4. เมื่อพัฒนาองค์กรตามมาตรฐาน PMQA องค์กรจะถูกยกระดับ หรือมีวุฒิภาวะสูงสุด จาก ระดับ 1 ที่ไม่มีระบบ เป็นระดับ 2 คือแก้ปัญหาเฉพาะหน้า ระดับ 3 เริ่มมีระบบแต่ขาดความเชื่อมโยง ระดับ 4 มีความเชื่อมโยงแต่ยังไมบูรณาการ ระดับ 5 มีการบูรณาการ และระดับ 6 คือเป็นเลิศ โดย ทาง กพร.ได้มีการเพิ่มรางวัลเลิศรัฐ เพื่อให้หน่วยงานส่งประกวดผลงานที่เป็น Best Practice หรือ นวัตกรรม รางวัลคุณภาพการจัดการภาครัฐปี 2562
 5. ระบบคุณภาพอื่นๆ ที่ใช้เกณฑ์ของ MBNQA ได้แก่
  1. Health Care Criteria ของ MBNQA Baldrige Health Care Criteria 2011-2012
  2. มาตรฐาน HA สรพ มาตรฐาน HA ของ สรพ
สำหรับรายละเอียดของแต่ละหัวข้อ Click ได้ที่นี้ !!!

เอกสารอ้างอิง

 1. การพัฒนาคุณภาพการจัดการองค์กรตามแนวทางเกณฑ์ PMQA
 2. การพัฒนาสู่ความโดดเด่นรายหมวด
 3. ตัวอย่างแบบฟอร์ม
  1. ตัวอย่างคู่มือการปฏิบัติงาน การให้บริการ กระบวนการสร้างคุณค่า และ สนับสนุน ตอบเกณฑ์หมวด 3,6
  2. Cat 1
  3. Cat 3.1 Customer need and expectation.
  4. Cat 3.3 Customer Relation.
  5. Cat 3.4 Customer Participation.
  6. Cat 3.5 Customer Satisfaction.
  7. Cat 4.1 KM
  8. Cat 5.1 Competency Development
  9. Cat 5.2 Competency Building
  10. Cat 6 Process Management