Credit ภาพ จาก อ.กิตติณัฐ พนมฤทธิ์

Contents : การวัดวุฒิภาวะขององค์กร

 1. Path to Performance Excellence
 2. การให้คะแนนในส่วนของกระบวนการ
 3. การให้คะแนนในส่วนของผลลัพธ์
 4. ขั้้นตอนในการดำเนินการ PMQA  Management System
 5. การบูรณาการ PMQA กับการบริหารราชการแผ่นดิน
 6. Value Chain ของศูนย์อนามัยที่ 5

Path to Performance Excellence


1=visionary Leadership 2=Social Responsibility 5=Focus on future , 11= System Perspective
7 = Focus on personnel & Network,8=Manage on Innovation ,9= Manage by Fact
3=Staff and Network focus 4=Customer and Stakeholder focus , 6=Agility ,10.Focus on result & value

สรุป
 1. การพัฒนาความเป็นเลิศขององค์กรนั้น ต้องทำการพัฒนาใน 3 ด้าน (กราฟ 3 แกน คือ)
  1. แกน Y คือแกนการพัฒนาการนำองค์กรอย่างมีกลยุทธ์ (Strategic Leadership) ซึ่งต้องใช้ Core value 1,2,5,11
  2. แกน X คือ แกนของการบริหารจัดการที่เป็นเลิศ (Execution Excellence) ซึ่งต้องใช้ Core value 7,8,9
  3. แกน Z คือ แกนของการเรียนรู้ขององค์กร (Organization Learning) ซึ่งต้องใช้ core value 3,4,6,10
 2. การวัด Performace ได้ใน 2 เรื่องคือ วัดที่กระบวนการ และวัดที่ผลลัพธ์

การให้คะแนนในส่วนของกระบวนการ

 1. ADLI ย่อมาจาก Approach , Deploy ,Learning , Integration
  1. Approach คือ วิธีการ (หรือ แนวทาง กิจกรรม แผนงาน/โครงการ ก็ได้) ที่องค์กรนำมาใช้ ในการประเมินตนเองของ PMQA จะให้ตอบแบบประเมินตนเองเป็นข้อๆ ว่าองค์กร ทำอะไร (What) หรือมีวิธีการอย่างไร (How) โดย คำตอบที่ตอบว่าทำอะไร หรือทำอย่างไร เรียกว่า Approach ซึ่งการให้คะแนน Approach เน้น Key word คือ Approach ที่เหมาะสม และมีประสิทธิผลเวลานำไปปฏิบัติ ในทางปฏิบัตินั้น 1 Approach สามารถที่จะรองรับหลายคำถามได้ ไม่จำเป็นต้องตอบ 1 Approach ต่อ 1 คำถาม
  2. Deploy คือการนำ Approach ไปสู่การปฏิบัติ ว่าทำได้ดีเพียงไร Key word ในการให้คะแนน Deploy คือ คือการ Deploy Approach นั้นอย่างสม่ำเสมอ ทั่วทั้งองค์กร อย่างไม่มี Gap (Gap คือ Gap ของการ deploy ถ้าหน่วยงานต่างๆภายในองค์กรดำเนินการไม่แตกต่างกันอย่างีนัยสำคัญเรียกว่า ไม่มี Gap )
  3. Learning คือ การเรียนรู้เพื่อการปรับปรุงระบบอย่างต่อเนื่อง (CQI) หรือสร้างนวัตกรรม จะรู้ได้อย่างไรว่าระบบปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง โดยใช้ การวัด วิเคราะห์ เครื่องชี้วัดในหมวดที่ 7 ว่า บรรลุเป้าหมายหรือไม่ (Performance) และมีแนวโน้ม (Trend) เป็นอย่างไรเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา หรือเมื่อเทียบกับคู่แข่ง/คู่เทียบ (Compare) การวัด วิเคราะห์ จะนำไปสู่การจัดการความรู้ โดยถ้าผลการดำเนินงานดี จะต้องทำการถอดบทเรียน ว่าปัจจัยที่ทำให้สำเร็จคืออะไร และทำการแบ่งปันความรู้นั้นทั่วทั้งองค์กร ในกรณีที่เครื่องชี้วัดนั้นไม่ได้ตามเป้าหมาย แสดงว่า การ deploy ยังไม่ดี หรือถ้า deploy อย่างดีแล้ว ยังไม่บรรลุเป้าหมาย แสดงว่า ความรู้เดิมไม่เพียงพอที่จะทำให้ผลการดำเนินการที่ดี ต้องหาความรู้ใหม่ โดยสามารถทำได้ 2 แบบ คือ Search หรือ Research
   Search คือการค้นหาความรู้ โดยหาว่าที่ไหนที่ผลการดำเนินการดี (Best Practice) และเขาทำอย่างไร ไปถอดบทเรียนเพื่อนำมาส่การปรับกระบวนการของเรา ส่วน Research คือ ไม่สามารถหา best practice ได้ จึงต้องทำการ Re - Search โดยทำการศึกษาวิจัย ซึ่งก่อนที่จะทำการศึกษาวิจัย จะมีการทบทวนวรรณกรรม (Literature Review) หลายๆครั้ง การทำ Literature review ที่ดี ก็อาจจะได้คำตอบโดยที่ไม่ต้องลงมาทำ Research ก็ได้ Key word ของการ Learning คือ ใช้ข้อมูลในทุกขั้นตอนของการดำเนินการและในทุกหน่วยงาน เปรียบเทียบข้อมูลกับปีก่อนหน้าหรือะค่เทียบ มีการเรียนร้และแบ่งปันเพื่อการปรับปรุงระบบอย่างต่อเนื่องและสร้างนวัตกรรมให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง
  4. Integration คือการทำงานอย่างมีทิศทางไปส่เป้าประสงค์ขององค์กร และการบรณาการ คำว่าบรณาการคือ มีการบรณาการระหว่าง items ต่างๆในหมวดเดียวกัน และเชื่อมโยงหรือบูรณาการระหว่างหมวด ยกตัวอย่างเช่่น
   1. จากวิสัยทัสน์ จะนำไปสู่การหา ความท้าทายเชิงกลยุทธ์ที่กำหนดจาก Organization Profile (OP) เช่น ความท้าทายจาก Digital Disruption
   2. ความท้าทายดังกล่าว จะนำไปส่ การวางแผนกลยุทธ์ในหมวด 2 เพราะทุกความท้าทายและโอกาสเชิงกลยุทธ์จะต้องนำไปกำหนดแผนกลยุทะ เช่น การพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กร 4.0
   3. จากแผนกลยุทธ์ จะ ไปส่การสร้างความสัมพันธ์โดยใช้ Digital Technology ให้กับลกค้าและผ้มีส่วนได้ส่วนเสีย (CS) เพื่อให้เกิดประสบการณ์ที่ดี อันจะนำไปส่การตอบสนองความต้องการและความคาดหวัง ในหมวด 3
   4. จากแผนกลยุทธ์ในหมวด 2 และการจะสนองความต้องการและความคาดหวังของ CS จะนำไปส่การปรับ Process และ Products ในหมวด 6 และหมวด 4
   5. การปรับกระบวนการในหมวด 6 จะนำ ไปสู่การพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรในเรื่อง Digital Technolgy ในหมวด 5
   6. ท้ายที่สุดไปสู่ การนำองค์กร ในหมวด 1 เพื่อ สร้าง commitment & Engagement รวมถึง การปรับ Core value & Culture ให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง (Strong Policy) การจัดสรรทรัพยากร ทั้ง Man Money Material Method (Strategic Base Resource Allocation) ไปสู่การพัฒนาเป็นองค์กร 4.0 การกำกับติดตามกำกับอย่างเข้มข้น (Intensive M&E)
  5. ADLI นั้น A คือ ตัวหลัก ถ้าไม่สามารถแสดงให้เห็น Approach ที่เป็นระบบ คือ ทำซ้ำได้โดยคาดหวังผลได้เหมือนเดิม และทำแล้วเกิดประสิทธิผล แล้วจะไม่ได้คะแนน โดยไม่ประเมินในส่วนของ D,L,I

  การให้คะแนนในส่วนขอผลลัพธ์

  1. LeTCI นั้นตัวหลักตือ Iintegrate คือถ้าตัวชี้วัดเลือกผิด ไม่สามารถที่จะ Align ไปสู่ Organization Purpose แล้วจะไม่ได้คะแนน
  2. Level = Level of Performance Achievemtn หรือระดับการบรรลุเป้าหมาย โดยการบรรลุเป้าหมาย เป็นตัวบอกเพียงคร่าวๆ แต่ไม่ได้บอก Performance ที่แท้จริง เช่น ถ้ากำหนดเป้าหมายไว้ต่ำ ก็สามารถบรรลุเป้าหมายได้ง่าย แม้ Performance จะไม่ดี แต่ถ้ากำหนดเป้าหมายไว้ยาก ก็จะไม่บรรลุเป้าหมาย แม้จะ performance จะดีกว่ากรณีแรกที่บรรลุเป้าหมายก็ได้
  3. Trend หรือแนวโน้ม การดูแนวโน้มต้องมีอย่างน้อย 3 จุด เพื่อดูว่า good trend หรือไม่ แนวโน้มต้องดูควบคู่กับ Level of Performance
  4. Compare คือการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานกับคู่แข่งหรือคู่เทียบ ความอยู่รอดขององค์กรนั้น จำเป็นต้องเปรียบเทียบกับคู่แข่งหรือคู่เทียบที่มีลักษณะองค์กรใกล้เคียงกัน ถึงจะทราบผลการดำเนินการเชิงเปรียบเทียบนั้น การเปรียบเทียบจะมี 2 ประเภท คือ เปรียบเทียบกับคู่เทียบธรรมดา ใช้คำว่า compare แต่ถ้าเปรียบเทียบกับคู่แข่งหรือคู่เทียบที่ผลการดำเนินการเป็นเลิศ หรือ Best Practice จะเรียกว่า การ Benchmark หรือการวัดรอยเท้าไวยรา

  การบูรณาการ PMQA กับกระบวนการบริหารราชการ


  PMQA Management System


  Value Chain ของ ศูนย์อนามัยที่ 5


  เอกสารอ้างอิง

  1. การพัฒนาคุณภาพการจัดการองค์กรตามแนวทางเกณฑ์ PMQA
  2. การพัฒนาสู่ความโดดเด่นรายหมวด