หม่อมเจ้าสฤษดิเดช ชยางกูร เป็นพระโอรสลำดับที่ ๑ ใน พระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าไชยานุชิต กรมหมื่นพงศาดิศรมหิป ประสูติ 14 กรกฎาคม 2424 สิ้นชีพิตักษัย 4 พฤศจิกายน 2498 ทรงดำรงตำแหน่งเป็นเทศาภิบาลมณฑลราชบุรี และ นายกองตรีเสือป่าประจำกองเสือป่ามณฑลราชบุรี อนึ่ง ในคราวพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเสด็จพระราชดำเนินประกอบพิธีเปิดอาคารเรียนหลังแรกและพระราชทานนามโรงเรียน หม่อมเจ้าสฤษดิเดช ทรงเป็นผู้อ่านรายงานการสร้างโรงเรียนถวาย