1. เปิดประตูองค์กร (Open) เพื่อติดต่อ (Connect) กับองค์กรอื่นๆ โดย Open and connect ทั้ง Physical & Virtual และประสานการทำงานแบบ collaboration ประสานทั้งแนวราบและแนวดิ่ง ดังนี้
    1. Open and connect ประสานความร่วมมือกับ Provider Networks (collaboration) เพื่อส่งมอบ Product & Service ที่พัฒนาโดยกรมอนามัย เพื่อไปสู่ End Users (ประชาชนทุกกลุ่มวัย )
    2. Open and connect ระบบข้อมูลข่าวสาร เพื่อให้ Provider Network , Stakeholder รวมถึงประชาชนทั่วไป สามารถเข้าถึงระบบข้อมูล (Access) และมีการ share ข้อมูล สารสนเทศ ที่ผ่านการประมวลผลข้อมูลระดับ Big Data ทั้งข้อมูล สถานการณ์ (Situation) เพื่อดูการกระจายตาม Time place person (distribution) รวมถึงการวิเคราะห์สังเคราะห์ เพื่อสาเหตุหรือปัจจัยเสี่ยง (Determinant) โดยระบบข้อมูล/สารสนเทศ และความรู้ที่ได้ จะเป็น Evidence base ที่ backup ทั้งเรื่องการให้ความรู้ (Educate) การเคลื่อนไหวสังคม (Social Mobilization) & การให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย (Advocacy)
    3. Open and Connect กับ End users (ประชาชนทุกกลุ่มวัย ) ผ่าน Digital Products/Services โดยไมผ่านตัวกลาง ตามแนวคิด Citizen Centric และใช้ระบบข้อมูล/สารสนเทศ ในการให้บริการแบบ Customize ให้ตรงกับต้องการและความคาดหวัง ทั้งที่บอกกล่าว และไม่ได้บอกกล่าว (คาดการณ์อย่างมีหลักฐานเชิงประจักษ์)
  2. องค์กรโปร่งใส (transparency) และตรวจสอบได้ (Accountability) ทังระบบบัญชี การเงิน และข้อมูลข่าวสาร
  3. Smart Organization โดยป็น High perfornace & Innovative Organization) เน้น การวัด วิเคราะห์ จัดการความรู้ เพื่อปรับระบบหรือสร้างนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการพัฒนา Innovation Lab