มาตรฐานระดับโลก ล้วนใช้ MBNQA เป็นแม่แบบ

 1. Malcolm Baldrige เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์สมัยประธานาธิบดี เรแกน (ค.ศ. 1981-1987) เขาคือหัวเรี่ยวหัวแรงผลักดันให้สหรัฐนำการบริหารคุณภาพมาสู้กับสินค้าญี่ปุ่น จนกระทั่งออกเป็นพระราชบัญญัติจัดตั้งรางวัลคุณภาพแห่งชาติขึ้นในปี ค.ศ. 1987 ต่อมารางวัลลักษณะนี้ก็แพร่ไปทั่วโลก เพื่อให้เกียติต่อผู้ริเริ่มรางวัลดังกล่าว จึงตั้งชื่อรางวัลว่า Malcom Baldrige National Quality Award (BMNQA)Baldrig Performance Excellence Framework (Health Care) 2019-2020Baldrig Performance Excellence Framework (Health Care) 2019-2020
 2. มาตรฐานประกอบด้วย 7 หมวด โดย แบ่งเป็น 2 ส่วนใหญ่ๆคือ
  1. ส่วนที่กระบวนการ (process) ประกอบด้วย 6 หมวด ได้แก่ หมวดที 1 การนำองค์กร หมวดที่ 2 แผนกลยุทธ์ หมวด 3 การเน้นลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสีย หมวด 4 การวัด วิเคราะห์และการจัดการความรู้ หมวด 5 การเน้นบุคลากร และหมวด 6 การเน้นกระบวนการ
  2. ส่วนที่ผลลัพธ์ (Result) มีอยู่ 1 หมวด คือ Result
 3. ประเทศต่างๆ ได้นำมาตรฐานของ MBNQA มาแปล โดยประเทศไทย ได้นำหมวดของ MBNQA มาใช้ แต่ปรับรายละเอียดให้สอดคล้องกัยบริบทนั้นๆ ได้แก่
  1. บริบทของภาคธุรกิจต่างๆ ออกมาตรฐาน TQA แปลตรงๆ โดยแทบไม่มีการปรับแก้
  2. บริบทการบริหารงานภาครัฐ ออกมาตรฐาน PMQA (Public Manangement Quality Award) PMQA 2562 standard PMQA Standard
  3. บริบทการบริหารโรงพยาบาล สรพ. ออกมาตรฐาน HA (Hospital Accreditation) HA Standard Edition 4 HA Standard Edition 4