Content

  1. กระบวนการให้คำปรึกษา
  2. Counseling concept and Priciple
  3. เอกสารอ่านประกอบกระบวนการให้คำปรึกษากรณีที่พบก้อนหรือเป็นมะเร็งเต้านม

กระบวนการให้คำปรึกษา

ประกอบด้วยภาคทฤษฎีและ อีก 3 Workshop ดังนี้
  1. Counseling concept and Priciple
  2. Workshop : Counseling เพื่อสร้างความตระหนักต่อการตรวจเต้านมด้วยตนเอง (BSE)
  3. Workshop : Counseling เมื่อตรวจเต้านมยืนยืนจากบุคลากรสาธารณสุข (CBE) แล้วผิดปกติ
  4. Workshop : Counseling เมื่อตรวจด้วยแมมโมแกรมแล้วพบผิดปกติ)

Counseling concept and Priciple