การคัดกรองการทำงานของไต

 1. การคำนวณหา eGFR ในคนปกติ
 2. การคำนวณหา GFR และแบ่งประเภทความเสี่ยงในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง

เกณฑ์ในการวินิจฉัยภาวะไตวายเรื้อรัง ต้องเข้าเกณฑ์ 1 ใน 2 ข้อดังนี้ (สมาคมโรคไต)
 1. ผู้ป่วยที่มีภาวะผิดปกติของไตติดต่อกันเกิน 3 เดือน ทั้งนี้อาจจะมีอัตราการกรองของไต (GFR) ผิดปกติหรือไม่ก็ได้ ภาวะผิดปกติของไตได้แก่
  1. ตรวจความผิดปกติดังต่อไปนี้อย่างน้อย 2 ครั้งใน 3 เดือนได้แก่
   1. ตรวจพบอัลบูมินในปัสสาวะ โดยใช้ค่า Albumin Excretion Rate (AER) > 30 mg/24 hr หรือ Albumin to Creatinine Ration (ACR) > 30 mg/g
   2. ตรวจพบเม็ดเลือดแดงในปัสสาวะ
   3. มีความผิดปกติของเกลือแร่ที่เกิดจากท่อไตผิดปกติ
  2. ตรวจพบความผิดปกติทางรังสีวิทยา
  3. มีประวัติได้รับการผ่าตัดปลูกถ่ายไต
 2. ผู้ป่วยทีมี eGFR<60 ml/min/1.73 m2 นานคิดต่อกัน 3 เดิอน โดยอาจจะตรวจพบหรือไม่พบภาวะผิดปกติของไตตามข้อ 1 ก็ได้

เอกสารอ้างอิง

 1. วิธีการคำนวณ eGFR แนะนำโดยสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย
 2. คำแนะนำสำหรับการดูแลผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง ก่อนการบำบัดทดแทนไต พ.ศ.2558 ของสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย