วันที่ 24 ก.ย. 64 Source : WHO
หัวข้อ ไทย ทั่วโลก
สะสม 1,537,310 230,418,451
รายใหม่
(เพิ่ม)
12,697
(0.8 %)
483,898
(0.2 %)
เสียชีวิต
(ป่วยตาย)
16,016
(1.0 %)
4,724,876
(2.1 %)
วัคซีน(ล้าน Dose)
Dose/ประชากร
47.30
(0.70)
5,875
(0.80)

วันที่ 23 ก.ย. 64 Source : WHO
หัวข้อ ไทย ทั่วโลก
สะสม 1,524,613 229,858,719
รายใหม่
(เพิ่ม)
13,256
(0.9 %)
467,094
(0.2 %)
เสียชีวิต
(ป่วยตาย)
15,884
(1.0 %)
4,713,543
(2.1 %)
วัคซีน(ล้าน Dose)
Dose/ประชากร
46.67
(0.69)
5,875
(0.80)

วันที่ 22 ก.ย. 64 Source : WHO
หัวข้อ ไทย ทั่วโลก
สะสม 1,511,357 229,373,963
รายใหม่
(เพิ่ม)
11,252
(0.8 %)
545,201
(0.2 %)
เสียชีวิต
(ป่วยตาย)
15,753
(1.0 %)
4,705,111
(2.1 %)
วัคซีน(ล้าน Dose)
Dose/ประชากร
46.02
(0.68)
5,776
(0.79)

วันที่ 21 ก.ย. 64 Source : WHO
หัวข้อ ไทย ทั่วโลก
สะสม 1,500,105 228,807,631
รายใหม่
(เพิ่ม)
10,919
(0.7 %)
308,107
(0.1 %)
เสียชีวิต
(ป่วยตาย)
15,612
(1.0 %)
4,697,099
(2.1 %)
วัคซีน(ล้าน Dose)
Dose/ประชากร
45.21
(0.66)
5,776
(0.79)

วันที่ 20 ก.ย. 64 Source : WHO
หัวข้อ ไทย ทั่วโลก
สะสม 1,489,186 228,394,572
รายใหม่
(เพิ่ม)
12,709
(0.9 %)
453,600
(0.2 %)
เสียชีวิต
(ป่วยตาย)
15,469
(1.0 %)
4,690,186
(2.1 %)
วัคซีน(ล้าน Dose)
Dose/ประชากร
44.74
(0.66)
5,776
(0.79)

วันที่ 19 ก.ย. 64 Source : WHO
หัวข้อ ไทย ทั่วโลก
สะสม 1,476,477 227,944,572
รายใหม่
(เพิ่ม)
13,576
(0.9 %)
450,000
(0.2 %)
เสียชีวิต
(ป่วยตาย)
15,363
(1.0 %)
4,680,186
(2.1 %)
วัคซีน(ล้าน Dose)
Dose/ประชากร
44.49
(0.65)
5,635
(0.77)

วันที่ 18 ก.ย. 64 Source : WHO
หัวข้อ ไทย ทั่วโลก
สะสม 1,462,901 227,494,572
รายใหม่
(เพิ่ม)
14,109
(1.0 %)
450,000
(0.2 %)
เสียชีวิต
(ป่วยตาย)
15,246
(1.0 %)
4,670,186
(2.1 %)
วัคซีน(ล้าน Dose)
Dose/ประชากร
43.89
(0.65)
5,635
(0.77)

วันที่ 17 ก.ย. 64 Source : WHO
หัวข้อ ไทย ทั่วโลก
สะสม 1,448,792 226,844,344
รายใหม่
(เพิ่ม)
14,555
(1.0 %)
571,075
(0.3 %)
เสียชีวิต
(ป่วยตาย)
15,124
(1.0 %)
4,666,334
(2.1 %)
วัคซีน(ล้าน Dose)
Dose/ประชากร
43.34
(0.64)
5,635
(0.77)

วันที่ 16 ก.ย. 64 Source : WHO
หัวข้อ ไทย ทั่วโลก
สะสม 1,434,237 226,236,577
รายใหม่
(เพิ่ม)
13,897
(1.0 %)
527,831
(0.2 %)
เสียชีวิต
(ป่วยตาย)
14,935
(1.0 %)
4,654,548
(2.1 %)
วัคซีน(ล้าน Dose)
Dose/ประชากร
42.48
(0.62)
5,635
(0.77)
สถานการณ์ของ Covid-19 อยู่ในช่วงขาลง ร่วมกับอัตราการฉีดวัคซีนมากขึ้น และแนวคิดของประชาชนเปลี่ยนจากจัดการโควิดให้หมดไป (Zero Covid) มาเป็น จะอยู่ร่วมกับโควิดอย่างปลอดภัยอย่างไร (Live with covid) เมื่อคลื่นลูกที่ 1 ผ่านไป ก้าวต่อไปคือการรองรับคลื่นลูกที่ 2-3 สำหรับ Health sector และคลื่นลูกที่ 4 ในส่วนของ Non Health Sector ถ้านิยามสุขภาพคือ สุวภาวะ และ Health ไม่ใช่จำกัดเฉพาะ Physical Health แต่รวมถึง Menatal , Social และ Spiritual Health ด้วย เส้นแบ่งระหว่าง Health และ Non Health sector จึงบางมาก และแยกขาดออกจากกันอยาก

1 ตุลาคม 2564 จึงน่าจะมีโอกาสทำภาระกิจที่ไม่ได้มีโอกาสทำ พราะต้องสาละวนกับการสู้ภัยโควิด ทราบมาว่า เครื่องชี้วัดเรื่องแม่และเด็ก ตกต่ำลง ทั้งจากปัจจัยของการที่กลุ่มเป้าหมายไม่สามารถเข้าถึงบริการได้ และการที่ผู้ให้บริการก็ไม่สามารถจัดบริการได้เต็มที่ รวมถึงปัญหาเรื่อง สังคม เศรษฐกิจ ก็จะส่งผลต่อสุขภาพของวัยแม่และเด็กด้วย
วันที่ 15 ก.ย. 64 Source : WHO
หัวข้อ ไทย ทั่วโลก
สะสม 1,420,340 225,680,357
รายใหม่
(เพิ่ม)
13,798
(1.0 %)
501,419
(0.2 %)
เสียชีวิต
(ป่วยตาย)
14,765
(1.0 %)
4,644,740
(2.1 %)
วัคซีน(ล้าน Dose)
Dose/ประชากร
40.95
(0.60)
5,535
(0.76)

วันที่ 14 ก.ย. 64 Source : WHO
หัวข้อ ไทย ทั่วโลก
สะสม 1,406,542 225,024,781
รายใหม่
(เพิ่ม)
11,786
(0.8 %)
451,361
(0.2 %)
เสียชีวิต
(ป่วยตาย)
14,621
(1.0 %)
4,636,153
(2.1 %)
วัคซีน(ล้าน Dose)
Dose/ประชากร
40.95
(0.60)
5,535
(0.76)

วันที่ 13 ก.ย. 64 Source : WHO
หัวข้อ ไทย ทั่วโลก
สะสม 1,394,756 224,511,226
รายใหม่
(เพิ่ม)
12,583
(0.9 %)
330,815
(0.1 %)
เสียชีวิต
(ป่วยตาย)
14,485
(1.0 %)
4,627,540
(2.1 %)
วัคซีน(ล้าน Dose)
Dose/ประชากร
40.28
(0.59)
5,535
(0.76)

วันที่ 12 ก.ย. 64 Source : WHO
หัวข้อ ไทย ทั่วโลก
สะสม 1,382,173 224,180,307
รายใหม่
(เพิ่ม)
14,092
(1.0 %)
400,000
(0.2 %)
เสียชีวิต
(ป่วยตาย)
14,353
(1.0 %)
4,618,540
(2.1 %)
วัคซีน(ล้าน Dose)
Dose/ประชากร
40.06
(0.59)
5,353
(0.73)

วันที่ 11 ก.ย. 64 Source : WHO
หัวข้อ ไทย ทั่วโลก
สะสม 1,368,144 223,711,226
รายใหม่
(เพิ่ม)
15,191
(1.1 %)
400,000
(0.2 %)
เสียชีวิต
(ป่วยตาย)
14,173
(1.0 %)
4,609,540
(2.1 %)
วัคซีน(ล้าน Dose)
Dose/ประชากร
39.63
(0.58)
5,353
(0.73)

วันที่ 10 ก.ย. 64 Source : WHO
หัวข้อ ไทย ทั่วโลก
สะสม 1,352,953 223,022,538
รายใหม่
(เพิ่ม)
14,403
(1.1 %)
584,433
(0.3 %)
เสียชีวิต
(ป่วยตาย)
13,920
(1.0 %)
4,602,882
(2.1 %)
วัคซีน(ล้าน Dose)
Dose/ประชากร
38.87
(0.57)
5,353
(0.73)

วันที่ 9 ก.ย. 64 Source : WHO
หัวข้อ ไทย ทั่วโลก
สะสม 1,338,550 222,406,582
รายใหม่
(เพิ่ม)
16,031
(1.2 %)
569,073
(0.3 %)
เสียชีวิต
(ป่วยตาย)
13,731
(1.0 %)
4,592,934
(2.1 %)
วัคซีน(ล้าน Dose)
Dose/ประชากร
38.17
(0.56)
5,353
(0.73)

วันที่ 8 ก.ย. 64 Source : WHO
หัวข้อ ไทย ทั่วโลก
สะสม 1,322,519 221,648,869
รายใหม่
(เพิ่ม)
14,176
(1.1 %)
482,116
(0.2 %)
เสียชีวิต
(ป่วยตาย)
13,511
(1.0 %)
4,582,338
(2.1 %)
วัคซีน(ล้าน Dose)
Dose/ประชากร
37.46
(0.55)
5,353
(0.73)

วันที่ 7 ก.ย. 64 Source : WHO
หัวข้อ ไทย ทั่วโลก
สะสม 1,308,343 221,134,742
รายใหม่
(เพิ่ม)
13,821
(1.1 %)
355,094
(0.2 %)
เสียชีวิต
(ป่วยตาย)
13,283
(1.0 %)
4,574,089
(2.1 %)
วัคซีน(ล้าน Dose)
Dose/ประชากร
36.64
(0.54)
5,353
(0.73)

วันที่ 6 ก.ย. 64 Source : WHO
หัวข้อ ไทย ทั่วโลก
สะสม 1,294,522 220,563,227
รายใหม่
(เพิ่ม)
13,988
(1.1 %)
354,802
(0.2 %)
เสียชีวิต
(ป่วยตาย)
13,042
(1.0 %)
4,556,983
(2.1 %)
วัคซีน(ล้าน Dose)
Dose/ประชากร
35.91
(0.53)
5,353
(0.73)

วันที่ 5 ก.ย. 64 Source : WHO
หัวข้อ ไทย ทั่วโลก
สะสม 1,280,534 220,063,227
รายใหม่
(เพิ่ม)
15,452
(1.2 %)
500,000
(0.2 %)
เสียชีวิต
(ป่วยตาย)
12,761
(1.0 %)
4,539,723
(2.1 %)
วัคซีน(ล้าน Dose)
Dose/ประชากร
35.59
(0.52)
5,290
(0.72)

วันที่ 4 ก.ย. 64 Source : WHO
หัวข้อ ไทย ทั่วโลก
สะสม 1,265,082 219,563,227
รายใหม่
(เพิ่ม)
15,942
(1.3 %)
500,000
(0.2 %)
เสียชีวิต
(ป่วยตาย)
12,631
(1.0 %)
4,548,483
(2.1 %)
วัคซีน(ล้าน Dose)
Dose/ประชากร
35.22
(0.52)
5,290
(0.72)

วันที่ 3 ก.ย. 64 Source : WHO
หัวข้อ ไทย ทั่วโลก
สะสม 1,249,140 218,946,836
รายใหม่
(เพิ่ม)
14,653
(1.2 %)
687,832
(0.3 %)
เสียชีวิต
(ป่วยตาย)
12,374
(1.0 %)
4,539,723
(2.1 %)
วัคซีน(ล้าน Dose)
Dose/ประชากร
34.29
(0.50)
5,290
(0.72)

วันที่ 2 ก.ย. 64 Source : WHO
หัวข้อ ไทย ทั่วโลก
สะสม 1,234,487 218,205,951
รายใหม่
(เพิ่ม)
14,956
(1.2 %)
606,760
(0.3 %)
เสียชีวิต
(ป่วยตาย)
12,103
(1.0 %)
4,526,583
(2.1 %)
วัคซีน(ล้าน Dose)
Dose/ประชากร
33.43
(0.49)
5,290
(0.72)

วันที่ 1 ก.ย. 64 Source : WHO
หัวข้อ ไทย ทั่วโลก
สะสม 1,219,531 217,558,771
รายใหม่
(เพิ่ม)
14,802
(1.2 %)
527,942
(0.2 %)
เสียชีวิต
(ป่วยตาย)
11,841
(1.0 %)
4,517,240
(2.1 %)
วัคซีน(ล้าน Dose)
Dose/ประชากร
32.60
(0.48)
5,020
(0.69)

วันที่ 31 ส.ค. 64 Source : WHO
หัวข้อ ไทย ทั่วโลก
สะสม 1,204,729 216,867,420
รายใหม่
(เพิ่ม)
14,666
(1.2 %)
521,035
(0.2 %)
เสียชีวิต
(ป่วยตาย)
11,589
(1.0 %)
4,507,837
(2.1 %)
วัคซีน(ล้าน Dose)
Dose/ประชากร
31.77
(0.47)
5,020
(0.69)

วันที่ 30 ส.ค. 64 Source : WHO
หัวข้อ ไทย ทั่วโลก
สะสม 1,190,063 216,303,376
รายใหม่
(เพิ่ม)
15,972
(1.4 %)
600,000
(0.3 %)
เสียชีวิต
(ป่วยตาย)
11,399
(1.0 %)
4,498,451
(2.1 %)
วัคซีน(ล้าน Dose)
Dose/ประชากร
30.95
(0.46)
5,020
(0.69)

วันที่ 29 ส.ค. 64 Source : WHO
หัวข้อ ไทย ทั่วโลก
สะสม 1,174,091 215,703,376
รายใหม่
(เพิ่ม)
16,536
(1.4 %)
600,000
(0.3 %)
เสียชีวิต
(ป่วยตาย)
11,143
(0.9 %)
4,488,451
(2.1 %)
วัคซีน(ล้าน Dose)
Dose/ประชากร
30.68
(0.45)
4,954
(0.68)

วันที่ 28 ส.ค. 64 Source : WHO
หัวข้อ ไทย ทั่วโลก
สะสม 1,157,555 215,103,376
รายใหม่
(เพิ่ม)
17,984
(1.6 %)
600,000
(0.3 %)
เสียชีวิต
(ป่วยตาย)
10,879
(0.9 %)
4,478,451
(2.1 %)
วัคซีน(ล้าน Dose)
Dose/ประชากร
30.42
(0.45)
4,954
(0.68)

วันที่ 27 ส.ค. 64 Source : WHO
หัวข้อ ไทย ทั่วโลก
สะสม 1,139,571 214,468,801
รายใหม่
(เพิ่ม)
18,702
(1.7 %)
655,085
(0.3 %)
เสียชีวิต
(ป่วยตาย)
10,587
(0.9 %)
4,470,969
(2.1 %)
วัคซีน(ล้าน Dose)
Dose/ประชากร
29.50
(0.43)
4,954
(0.68)

วันที่ 26 ส.ค. 64 Source : WHO
หัวข้อ ไทย ทั่วโลก
สะสม 1,120,869 213,752,662
รายใหม่
(เพิ่ม)
18,501
(1.7 %)
655,952
(0.3 %)
เสียชีวิต
(ป่วยตาย)
10,314
(0.9 %)
4,459,381
(2.1 %)
วัคซีน(ล้าน Dose)
Dose/ประชากร
28.85
(0.42)
4,954
(0.68)

วันที่ 25 ส.ค. 64 Source : WHO
หัวข้อ ไทย ทั่วโลก
สะสม 1,102,368 213,050,725
รายใหม่
(เพิ่ม)
18,417
(1.7 %)
664,610
(0.3 %)
เสียชีวิต
(ป่วยตาย)
10,085
(0.9 %)
4,448,352
(2.1 %)
วัคซีน(ล้าน Dose)
Dose/ประชากร
28.16
(0.41)
4,620
(0.63)

วันที่ 24 ส.ค. 64 Source : WHO
หัวข้อ ไทย ทั่วโลก
สะสม 1,083,951 212,357,898
รายใหม่
(เพิ่ม)
17,165
(1.6 %)
434,852
(0.2 %)
เสียชีวิต
(ป่วยตาย)
9,788
(0.9 %)
4,439,843
(2.1 %)
วัคซีน(ล้าน Dose)
Dose/ประชากร
27.61
(0.41)
4,620
(0.63)

วันที่ 23 ส.ค. 64 Source : WHO
หัวข้อ ไทย ทั่วโลก
สะสม 1,066,786 211,730,035
รายใหม่
(เพิ่ม)
17,491
(1.7 %)
441,677
(0.2 %)
เสียชีวิต
(ป่วยตาย)
9,562
(0.9 %)
4,430,697
(2.1 %)
วัคซีน(ล้าน Dose)
Dose/ประชากร
27.04
(0.40)
4,620
(0.63)

วันที่ 22 ส.ค. 64 Source : WHO
หัวข้อ ไทย ทั่วโลก
สะสม 1,049,295 211,290,035
รายใหม่
(เพิ่ม)
19,014
(1.8 %)
440,000
(0.2 %)
เสียชีวิต
(ป่วยตาย)
9,320
(0.9 %)
4,421,697
(2.1 %)
วัคซีน(ล้าน Dose)
Dose/ประชากร
26.83
(0.39)
4,562
(0.62)

วันที่ 21 ส.ค. 64 Source : WHO
หัวข้อ ไทย ทั่วโลก
สะสม 1,030,281 210,850,035
รายใหม่
(เพิ่ม)
20,574
(2.0 %)
440,000
(0.2 %)
เสียชีวิต
(ป่วยตาย)
9,087
(0.9 %)
4,412,697
(2.1 %)
วัคซีน(ล้าน Dose)
Dose/ประชากร
26.43
(0.39)
4,562
(0.62)

วันที่ 20 ส.ค. 64 Source : WHO
หัวข้อ ไทย ทั่วโลก
สะสม 1,009,710 210,410,035
รายใหม่
(เพิ่ม)
19,851
(2.0 %)
650,927
(0.3 %)
เสียชีวิต
(ป่วยตาย)
8,826
(0.9 %)
4,400,284
(2.1 %)
วัคซีน(ล้าน Dose)
Dose/ประชากร
25.82
(0.38)
4,562
(0.62)

วันที่ 19 ส.ค. 64 Source : WHO
หัวข้อ ไทย ทั่วโลก
สะสม 989,859 209,201,939
รายใหม่
(เพิ่ม)
20,902
(2.2 %)
666,959
(0.3 %)
เสียชีวิต
(ป่วยตาย)
8,586
(0.9 %)
4,390,467
(2.1 %)
วัคซีน(ล้าน Dose)
Dose/ประชากร
25.17
(0.37)
4,544
(0.62)
  1. ผู้เสียชีวิต New High 301 ราย (ไม่น่ามีตัวเลขสะสมก่อนหน้านี้แล้ว)

วันที่ 18 ส.ค. 64 Source : WHO
หัวข้อ ไทย ทั่วโลก
สะสม 968,957 208,470,375
รายใหม่
(เพิ่ม)
20,515
(2.2 %)
542,708
(0.3 %)
เสียชีวิต
(ป่วยตาย)
8,285
(0.9 %)
4,377,979
(2.1 %)
วัคซีน(ล้าน Dose)
Dose/ประชากร
24.62
(0.36)
4,544
(0.62)
  1. ผู้เสียชีวิต New High 312 ราย (ชี้แจงว่ารวมตัวเลขการเสียชีวิตสะสมก่อนหน้นนี้ 100 ราย

วันที่ 17 ส.ค. 64 Source : WHO
หัวข้อ ไทย ทั่วโลก
สะสม 948,442 207,784,507
รายใหม่
(เพิ่ม)
20,128
(2.2 %)
410,464
(0.2 %)
เสียชีวิต
(ป่วยตาย)
7,973
(0.8 %)
4,370,424
(2.1 %)
วัคซีน(ล้าน Dose)
Dose/ประชากร
24.10
(0.35)
4,462
(0.61)

วันที่ 16 ส.ค. 64 Source : WHO
หัวข้อ ไทย ทั่วโลก
สะสม 928,314 207,173,086
รายใหม่
(เพิ่ม)
21,157
(2.3 %)
460,516
(0.2 %)
เสียชีวิต
(ป่วยตาย)
7,734
(0.8 %)
4,361,996
(2.1 %)
วัคซีน(ล้าน Dose)
Dose/ประชากร
23.59
(0.35)
4,452
(0.61)

วันที่ 15 ส.ค. 64 Source : WHO
หัวข้อ ไทย ทั่วโลก
สะสม 907,157 206,712,570
รายใหม่
(เพิ่ม)
21,882
(2.5 %)
600,000
(0.3 %)
เสียชีวิต
(ป่วยตาย)
7,552
(0.8 %)
4,351,996
(2.1 %)
วัคซีน(ล้าน Dose)
Dose/ประชากร
23.48
(0.35)
4,428
(0.61)

วันที่ 14 ส.ค. 64 Source : WHO
หัวข้อ ไทย ทั่วโลก
สะสม 885,275 206,112,570
รายใหม่
(เพิ่ม)
22,086
(2.6 %)
600,000
(0.3 %)
เสียชีวิต
(ป่วยตาย)
7,343
(0.8 %)
4,341,996
(2.1 %)
วัคซีน(ล้าน Dose)
Dose/ประชากร
23.19
(0.34)
4,428
(0.61)

วันที่ 13 ส.ค. 64 Source : WHO
หัวข้อ ไทย ทั่วโลก
สะสม 863,189 205,338,159
รายใหม่
(เพิ่ม)
23,418
(2.8 %)
662,383
(0.3 %)
เสียชีวิต
(ป่วยตาย)
7,126
(0.8 %)
4,333,094
(2.1 %)
วัคซีน(ล้าน Dose)
Dose/ประชากร
22.51
(0.33)
4,428
(0.61)

วันที่ 12 ส.ค. 64 Source : WHO
หัวข้อ ไทย ทั่วโลก
สะสม 839,771 204,644,849
รายใหม่
(เพิ่ม)
22,782
(2.8 %)
659,772
(0.3 %)
เสียชีวิต
(ป่วยตาย)
6,942
(0.8 %)
4,323,139
(2.1 %)
วัคซีน(ล้าน Dose)
Dose/ประชากร
22.29
(0.33)
4,428
(0.61)

วันที่ 11 ส.ค. 64 Source : WHO
หัวข้อ ไทย ทั่วโลก
สะสม 816,989 203,944,144
รายใหม่
(เพิ่ม)
21,038
(2.6 %)
633,656
(0.3 %)
เสียชีวิต
(ป่วยตาย)
6,795
(0.8 %)
4,312,903
(2.1 %)
วัคซีน(ล้าน Dose)
Dose/ประชากร
21.72
(0.32)
4,395
(0.60)

วันที่ 10 ส.ค. 64 Source : WHO
หัวข้อ ไทย ทั่วโลก
สะสม 795,951 203,295,170
รายใหม่
(เพิ่ม)
19,843
(2.6 %)
560,850
(0.3 %)
เสียชีวิต
(ป่วยตาย)
6,588
(0.8 %)
4,303,515
(2.1 %)
วัคซีน(ล้าน Dose)
Dose/ประชากร
21.17
(0.31)
4,033
(0.55)

วันที่ 9 ส.ค. 64 Source : WHO
หัวข้อ ไทย ทั่วโลก
สะสม 776,108 202,608,306
รายใหม่
(เพิ่ม)
19,603
(2.6 %)
461,377
(0.2 %)
เสียชีวิต
(ป่วยตาย)
6,353
(0.8 %)
4,293,591
(2.1 %)
วัคซีน(ล้าน Dose)
Dose/ประชากร
20.67
(0.30)
4,033
(0.55)

วันที่ 8 ส.ค. 64 Source : WHO
หัวข้อ ไทย ทั่วโลก
สะสม 756,505 201,808,206
รายใหม่
(เพิ่ม)
19,983
(2.7 %)
635,150
(0.3 %)
เสียชีวิต
(ป่วยตาย)
6,204
(0.8 %)
4,283,591
(2.1 %)
วัคซีน(ล้าน Dose)
Dose/ประชากร
20.48
(0.30)
3,985
(0.55)

วันที่ 7 ส.ค. 64 Source : WHO
หัวข้อ ไทย ทั่วโลก
สะสม 736,522 201,408,206
รายใหม่
(เพิ่ม)
21,838
(3.1 %)
635,150
(0.3 %)
เสียชีวิต
(ป่วยตาย)
6,066
(0.8 %)
4,273,591
(2.1 %)
วัคซีน(ล้าน Dose)
Dose/ประชากร
20.28
(0.30)
3,985
(0.55)
  1. ผู้ติดเชื้อรายใหม่ New High 21,838 ราย
  2. ผู้เสียชีวิต New High 212 ราย

วันที่ 6 ส.ค. 64 Source : WHO
หัวข้อ ไทย ทั่วโลก
สะสม 714,684 200,840,180
รายใหม่
(เพิ่ม)
21,379
(3.1 %)
635,150
(0.3 %)
เสียชีวิต
(ป่วยตาย)
5,854
(0.8 %)
4,265,903
(2.1 %)
วัคซีน(ล้าน Dose)
Dose/ประชากร
19.36
(0.28)
3,985
(0.55)

วันที่ 5 ส.ค. 64 Source : WHO
หัวข้อ ไทย ทั่วโลก
สะสม 693,305 200,174,883
รายใหม่
(เพิ่ม)
20,920
(3.1 %)
658,630
(0.3 %)
เสียชีวิต
(ป่วยตาย)
5,663
(0.8 %)
4,255,892
(2.1 %)
วัคซีน(ล้าน Dose)
Dose/ประชากร
18.96
(0.28)
3,985
(0.55)

วันที่ 4 ส.ค. 64 Source : WHO
หัวข้อ ไทย ทั่วโลก
สะสม 672,385 199,466,211
รายใหม่
(เพิ่ม)
20,200
(3.1 %)
548,167
(0.3 %)
เสียชีวิต
(ป่วยตาย)
5,503
(0.8 %)
4,244,541
(2.1 %)
วัคซีน(ล้าน Dose)
Dose/ประชากร
18.58
(0.27)
3,946
(0.54)

วันที่ 3 ส.ค. 64 Source : WHO
หัวข้อ ไทย ทั่วโลก
สะสม 652,185 198,778,175
รายใหม่
(เพิ่ม)
18,901
(3.0 %)
424,716
(0.2 %)
เสียชีวิต
(ป่วยตาย)
5,315
(0.8 %)
4,235,559
(2.1 %)
วัคซีน(ล้าน Dose)
Dose/ประชากร
18.20
(0.27)
3,886
(0.53)

วันที่ 2 ส.ค. 64 Source : WHO
หัวข้อ ไทย ทั่วโลก
สะสม 633,284 198,234,951
รายใหม่
(เพิ่ม)
17,970
(2.9 %)
446,834
(0.2 %)
เสียชีวิต
(ป่วยตาย)
5,168
(0.8 %)
4,227,359
(2.1 %)
วัคซีน(ล้าน Dose)
Dose/ประชากร
17.87
(0.26)
3,840
(0.53)
  1. ศบค.เพิ่มพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข็มงวดเป็น 29 จังหวัด เรื่มใช้ 3 สค.64
  2. ปรับเกณฑ์บุคลากรทางการแพทย์ในได้รับวัคซีน Pfizer

วันที่ 1 ส.ค. 64 Source : WHO
หัวข้อ ไทย ทั่วโลก
สะสม 615,314 197,788,117
รายใหม่
(เพิ่ม)
18,027
(3.0 %)
623,707
(0.3 %)
เสียชีวิต
(ป่วยตาย)
4,990
(0.8 %)
4,217,359
(2.1 %)
วัคซีน(ล้าน Dose)
Dose/ประชากร
17.69
(0.26)
3,840
(0.53)
ขยายพื้นที่สีแดงเป็น 29 จังหวัด เดิม 13 จังหวัดได้แก่ กรุงเทพมหานคร ฉะเชิงเทรา ชลบุรี นครปฐม นนทบุรี นราธิวาส ปทุมธานี ปัตตานี พระนครศรีอยุธยา ยะลา สงขลา สมุทรปราการ และสมุทรสาคร เพิ่มใหม่อีก 16 จังหวัด ได้แก่ กาญจนบุรี ตาก นครปฐม นครราชสีมา ประจวบคีรีขันธ์ ปราจีนบุรี เพชรบุรี เพชรบูณ์ ระยอง ราชบุรี ลพบุรี สิงห์บุรี สมุทรสงคราม สระบุรี สุพรรณบุรี และอ่างทอง
วันที่ 31 ก.ค. 64 Source : WHO
หัวข้อ ไทย ทั่วโลก
สะสม 597,287 197,738,117
รายใหม่
(เพิ่ม)
18,912
(3.3 %)
623,707
(0.3 %)
เสียชีวิต
(ป่วยตาย)
4,857
(0.8 %)
4,207,359
(2.1 %)
วัคซีน(ล้าน Dose)
Dose/ประชากร
17.49
(0.26)
3,840
(0.53)

วันที่ 30 ก.ค. 64 Source : WHO
หัวข้อ ไทย ทั่วโลก
สะสม 578,375 196,553,009
รายใหม่
(เพิ่ม)
17,345
(3.1 %)
623,707
(0.3 %)
เสียชีวิต
(ป่วยตาย)
4,679
(0.8 %)
4,200,412
(2.1 %)
วัคซีน(ล้าน Dose)
Dose/ประชากร
17.01
(0.25)
3,840
(0.53)

วันที่ 29 ก.ค. 64 Source : WHO
หัวข้อ ไทย ทั่วโลก
สะสม 561,030 195,886,929
รายใหม่
(เพิ่ม)
17,669
(3.3 %)
595,149
(0.3 %)
เสียชีวิต
(ป่วยตาย)
4,562
(0.8 %)
4,189,148
(2.1 %)
วัคซีน(ล้าน Dose)
Dose/ประชากร
16.59
(0.24)
3,830
(0.52)

วันที่ 28 ก.ค. 64 Source : WHO
หัวข้อ ไทย ทั่วโลก
สะสม 543,361 195,266,156
รายใหม่
(เพิ่ม)
16,533
(3.1 %)
614,012
(0.3 %)
เสียชีวิต
(ป่วยตาย)
4,397
(0.8 %)
4,180,161
(2.1 %)
วัคซีน(ล้าน Dose)
Dose/ประชากร
16.43
(0.24)
3,830
(0.52)
ถ้าโรงพยาบาลสนามไม่เพียงพอ Home Isolation และ Community Isolation ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่ง
วันที่ 27 ก.ค. 64 Source : WHO
หัวข้อ ไทย ทั่วโลก
สะสม 526,828 194,608,040
รายใหม่
(เพิ่ม)
14,150
(2.8 %)
410,645
(0.2 %)
เสียชีวิต
(ป่วยตาย)
4,264
(0.8 %)
4,170,155
(2.1 %)
วัคซีน(ล้าน Dose)
Dose/ประชากร
16.10
(0.24)
3,696
(0.51)