วันที่ 24 ก.ย. 64 Source : WHO
หัวข้อ ไทย ทั่วโลก
สะสม 1,537,310 230,418,451
รายใหม่
(เพิ่ม)
12,697
(0.8 %)
483,898
(0.2 %)
เสียชีวิต
(ป่วยตาย)
16,016
(1.0 %)
4,724,876
(2.1 %)
วัคซีน(ล้าน Dose)
Dose/ประชากร
47.30
(0.70)
5,875
(0.80)

วันที่ 23 ก.ย. 64 Source : WHO
หัวข้อ ไทย ทั่วโลก
สะสม 1,524,613 229,858,719
รายใหม่
(เพิ่ม)
13,256
(0.9 %)
467,094
(0.2 %)
เสียชีวิต
(ป่วยตาย)
15,884
(1.0 %)
4,713,543
(2.1 %)
วัคซีน(ล้าน Dose)
Dose/ประชากร
46.67
(0.69)
5,875
(0.80)

วันที่ 22 ก.ย. 64 Source : WHO
หัวข้อ ไทย ทั่วโลก
สะสม 1,511,357 229,373,963
รายใหม่
(เพิ่ม)
11,252
(0.8 %)
545,201
(0.2 %)
เสียชีวิต
(ป่วยตาย)
15,753
(1.0 %)
4,705,111
(2.1 %)
วัคซีน(ล้าน Dose)
Dose/ประชากร
46.02
(0.68)
5,776
(0.79)

วันที่ 21 ก.ย. 64 Source : WHO
หัวข้อ ไทย ทั่วโลก
สะสม 1,500,105 228,807,631
รายใหม่
(เพิ่ม)
10,919
(0.7 %)
308,107
(0.1 %)
เสียชีวิต
(ป่วยตาย)
15,612
(1.0 %)
4,697,099
(2.1 %)
วัคซีน(ล้าน Dose)
Dose/ประชากร
45.21
(0.66)
5,776
(0.79)

วันที่ 20 ก.ย. 64 Source : WHO
หัวข้อ ไทย ทั่วโลก
สะสม 1,489,186 228,394,572
รายใหม่
(เพิ่ม)
12,709
(0.9 %)
453,600
(0.2 %)
เสียชีวิต
(ป่วยตาย)
15,469
(1.0 %)
4,690,186
(2.1 %)
วัคซีน(ล้าน Dose)
Dose/ประชากร
44.74
(0.66)
5,776
(0.79)

วันที่ 19 ก.ย. 64 Source : WHO
หัวข้อ ไทย ทั่วโลก
สะสม 1,476,477 227,944,572
รายใหม่
(เพิ่ม)
13,576
(0.9 %)
450,000
(0.2 %)
เสียชีวิต
(ป่วยตาย)
15,363
(1.0 %)
4,680,186
(2.1 %)
วัคซีน(ล้าน Dose)
Dose/ประชากร
44.49
(0.65)
5,635
(0.77)

วันที่ 18 ก.ย. 64 Source : WHO
หัวข้อ ไทย ทั่วโลก
สะสม 1,462,901 227,494,572
รายใหม่
(เพิ่ม)
14,109
(1.0 %)
450,000
(0.2 %)
เสียชีวิต
(ป่วยตาย)
15,246
(1.0 %)
4,670,186
(2.1 %)
วัคซีน(ล้าน Dose)
Dose/ประชากร
43.89
(0.65)
5,635
(0.77)

วันที่ 17 ก.ย. 64 Source : WHO
หัวข้อ ไทย ทั่วโลก
สะสม 1,448,792 226,844,344
รายใหม่
(เพิ่ม)
14,555
(1.0 %)
571,075
(0.3 %)
เสียชีวิต
(ป่วยตาย)
15,124
(1.0 %)
4,666,334
(2.1 %)
วัคซีน(ล้าน Dose)
Dose/ประชากร
43.34
(0.64)
5,635
(0.77)

วันที่ 16 ก.ย. 64 Source : WHO
หัวข้อ ไทย ทั่วโลก
สะสม 1,434,237 226,236,577
รายใหม่
(เพิ่ม)
13,897
(1.0 %)
527,831
(0.2 %)
เสียชีวิต
(ป่วยตาย)
14,935
(1.0 %)
4,654,548
(2.1 %)
วัคซีน(ล้าน Dose)
Dose/ประชากร
42.48
(0.62)
5,635
(0.77)
สถานการณ์ของ Covid-19 อยู่ในช่วงขาลง ร่วมกับอัตราการฉีดวัคซีนมากขึ้น และแนวคิดของประชาชนเปลี่ยนจากจัดการโควิดให้หมดไป (Zero Covid) มาเป็น จะอยู่ร่วมกับโควิดอย่างปลอดภัยอย่างไร (Live with covid) เมื่อคลื่นลูกที่ 1 ผ่านไป ก้าวต่อไปคือการรองรับคลื่นลูกที่ 2-3 สำหรับ Health sector และคลื่นลูกที่ 4 ในส่วนของ Non Health Sector ถ้านิยามสุขภาพคือ สุวภาวะ และ Health ไม่ใช่จำกัดเฉพาะ Physical Health แต่รวมถึง Menatal , Social และ Spiritual Health ด้วย เส้นแบ่งระหว่าง Health และ Non Health sector จึงบางมาก และแยกขาดออกจากกันอยาก

1 ตุลาคม 2564 จึงน่าจะมีโอกาสทำภาระกิจที่ไม่ได้มีโอกาสทำ พราะต้องสาละวนกับการสู้ภัยโควิด ทราบมาว่า เครื่องชี้วัดเรื่องแม่และเด็ก ตกต่ำลง ทั้งจากปัจจัยของการที่กลุ่มเป้าหมายไม่สามารถเข้าถึงบริการได้ และการที่ผู้ให้บริการก็ไม่สามารถจัดบริการได้เต็มที่ รวมถึงปัญหาเรื่อง สังคม เศรษฐกิจ ก็จะส่งผลต่อสุขภาพของวัยแม่และเด็กด้วย
วันที่ 15 ก.ย. 64 Source : WHO
หัวข้อ ไทย ทั่วโลก
สะสม 1,420,340 225,680,357
รายใหม่
(เพิ่ม)
13,798
(1.0 %)
501,419
(0.2 %)
เสียชีวิต
(ป่วยตาย)
14,765
(1.0 %)
4,644,740
(2.1 %)
วัคซีน(ล้าน Dose)
Dose/ประชากร
40.95
(0.60)
5,535
(0.76)

วันที่ 14 ก.ย. 64 Source : WHO
หัวข้อ ไทย ทั่วโลก
สะสม 1,406,542 225,024,781
รายใหม่
(เพิ่ม)
11,786
(0.8 %)
451,361
(0.2 %)
เสียชีวิต
(ป่วยตาย)
14,621
(1.0 %)
4,636,153
(2.1 %)
วัคซีน(ล้าน Dose)
Dose/ประชากร
40.95
(0.60)
5,535
(0.76)

วันที่ 13 ก.ย. 64 Source : WHO
หัวข้อ ไทย ทั่วโลก
สะสม 1,394,756 224,511,226
รายใหม่
(เพิ่ม)
12,583
(0.9 %)
330,815
(0.1 %)
เสียชีวิต
(ป่วยตาย)
14,485
(1.0 %)
4,627,540
(2.1 %)
วัคซีน(ล้าน Dose)
Dose/ประชากร
40.28
(0.59)
5,535
(0.76)

วันที่ 12 ก.ย. 64 Source : WHO
หัวข้อ ไทย ทั่วโลก
สะสม 1,382,173 224,180,307
รายใหม่
(เพิ่ม)
14,092
(1.0 %)
400,000
(0.2 %)
เสียชีวิต
(ป่วยตาย)
14,353
(1.0 %)
4,618,540
(2.1 %)
วัคซีน(ล้าน Dose)
Dose/ประชากร
40.06
(0.59)
5,353
(0.73)

วันที่ 11 ก.ย. 64 Source : WHO
หัวข้อ ไทย ทั่วโลก
สะสม 1,368,144 223,711,226
รายใหม่
(เพิ่ม)
15,191
(1.1 %)
400,000
(0.2 %)
เสียชีวิต
(ป่วยตาย)
14,173
(1.0 %)
4,609,540
(2.1 %)
วัคซีน(ล้าน Dose)
Dose/ประชากร
39.63
(0.58)
5,353
(0.73)

วันที่ 10 ก.ย. 64 Source : WHO
หัวข้อ ไทย ทั่วโลก
สะสม 1,352,953 223,022,538
รายใหม่
(เพิ่ม)
14,403
(1.1 %)
584,433
(0.3 %)
เสียชีวิต
(ป่วยตาย)
13,920
(1.0 %)
4,602,882
(2.1 %)
วัคซีน(ล้าน Dose)
Dose/ประชากร
38.87
(0.57)
5,353
(0.73)

วันที่ 9 ก.ย. 64 Source : WHO
หัวข้อ ไทย ทั่วโลก
สะสม 1,338,550 222,406,582
รายใหม่
(เพิ่ม)
16,031
(1.2 %)
569,073
(0.3 %)
เสียชีวิต
(ป่วยตาย)
13,731
(1.0 %)
4,592,934
(2.1 %)
วัคซีน(ล้าน Dose)
Dose/ประชากร
38.17
(0.56)
5,353
(0.73)

วันที่ 8 ก.ย. 64 Source : WHO
หัวข้อ ไทย ทั่วโลก
สะสม 1,322,519 221,648,869
รายใหม่
(เพิ่ม)
14,176
(1.1 %)
482,116
(0.2 %)
เสียชีวิต
(ป่วยตาย)
13,511
(1.0 %)
4,582,338
(2.1 %)
วัคซีน(ล้าน Dose)
Dose/ประชากร
37.46
(0.55)
5,353
(0.73)

วันที่ 7 ก.ย. 64 Source : WHO
หัวข้อ ไทย ทั่วโลก
สะสม 1,308,343 221,134,742
รายใหม่
(เพิ่ม)
13,821
(1.1 %)
355,094
(0.2 %)
เสียชีวิต
(ป่วยตาย)
13,283
(1.0 %)
4,574,089
(2.1 %)
วัคซีน(ล้าน Dose)
Dose/ประชากร
36.64
(0.54)
5,353
(0.73)

วันที่ 6 ก.ย. 64 Source : WHO
หัวข้อ ไทย ทั่วโลก
สะสม 1,294,522 220,563,227
รายใหม่
(เพิ่ม)
13,988
(1.1 %)
354,802
(0.2 %)
เสียชีวิต
(ป่วยตาย)
13,042
(1.0 %)
4,556,983
(2.1 %)
วัคซีน(ล้าน Dose)
Dose/ประชากร
35.91
(0.53)
5,353
(0.73)

วันที่ 5 ก.ย. 64 Source : WHO
หัวข้อ ไทย ทั่วโลก
สะสม 1,280,534 220,063,227
รายใหม่
(เพิ่ม)
15,452
(1.2 %)
500,000
(0.2 %)
เสียชีวิต
(ป่วยตาย)
12,761
(1.0 %)
4,539,723
(2.1 %)
วัคซีน(ล้าน Dose)
Dose/ประชากร
35.59
(0.52)
5,290
(0.72)

วันที่ 4 ก.ย. 64 Source : WHO
หัวข้อ ไทย ทั่วโลก
สะสม 1,265,082 219,563,227
รายใหม่
(เพิ่ม)
15,942
(1.3 %)
500,000
(0.2 %)
เสียชีวิต
(ป่วยตาย)
12,631
(1.0 %)
4,548,483
(2.1 %)
วัคซีน(ล้าน Dose)
Dose/ประชากร
35.22
(0.52)
5,290
(0.72)

วันที่ 3 ก.ย. 64 Source : WHO
หัวข้อ ไทย ทั่วโลก
สะสม 1,249,140 218,946,836
รายใหม่
(เพิ่ม)
14,653
(1.2 %)
687,832
(0.3 %)
เสียชีวิต
(ป่วยตาย)
12,374
(1.0 %)
4,539,723
(2.1 %)
วัคซีน(ล้าน Dose)
Dose/ประชากร
34.29
(0.50)
5,290
(0.72)

วันที่ 2 ก.ย. 64 Source : WHO
หัวข้อ ไทย ทั่วโลก
สะสม 1,234,487 218,205,951
รายใหม่
(เพิ่ม)
14,956
(1.2 %)
606,760
(0.3 %)
เสียชีวิต
(ป่วยตาย)
12,103
(1.0 %)
4,526,583
(2.1 %)
วัคซีน(ล้าน Dose)
Dose/ประชากร
33.43
(0.49)
5,290
(0.72)

วันที่ 1 ก.ย. 64 Source : WHO
หัวข้อ ไทย ทั่วโลก
สะสม 1,219,531 217,558,771
รายใหม่
(เพิ่ม)
14,802
(1.2 %)
527,942
(0.2 %)
เสียชีวิต
(ป่วยตาย)
11,841
(1.0 %)
4,517,240
(2.1 %)
วัคซีน(ล้าน Dose)
Dose/ประชากร
32.60
(0.48)
5,020
(0.69)

วันที่ 31 ส.ค. 64 Source : WHO
หัวข้อ ไทย ทั่วโลก
สะสม 1,204,729 216,867,420
รายใหม่
(เพิ่ม)
14,666
(1.2 %)
521,035
(0.2 %)
เสียชีวิต
(ป่วยตาย)
11,589
(1.0 %)
4,507,837
(2.1 %)
วัคซีน(ล้าน Dose)
Dose/ประชากร
31.77
(0.47)
5,020
(0.69)

วันที่ 30 ส.ค. 64 Source : WHO
หัวข้อ ไทย ทั่วโลก
สะสม 1,190,063 216,303,376
รายใหม่
(เพิ่ม)
15,972
(1.4 %)
600,000
(0.3 %)
เสียชีวิต
(ป่วยตาย)
11,399
(1.0 %)
4,498,451
(2.1 %)
วัคซีน(ล้าน Dose)
Dose/ประชากร
30.95
(0.46)
5,020
(0.69)

วันที่ 29 ส.ค. 64 Source : WHO
หัวข้อ ไทย ทั่วโลก
สะสม 1,174,091 215,703,376
รายใหม่
(เพิ่ม)
16,536
(1.4 %)
600,000
(0.3 %)
เสียชีวิต
(ป่วยตาย)
11,143
(0.9 %)
4,488,451
(2.1 %)
วัคซีน(ล้าน Dose)
Dose/ประชากร
30.68
(0.45)
4,954
(0.68)

วันที่ 28 ส.ค. 64 Source : WHO
หัวข้อ ไทย ทั่วโลก
สะสม 1,157,555 215,103,376
รายใหม่
(เพิ่ม)
17,984
(1.6 %)
600,000
(0.3 %)
เสียชีวิต
(ป่วยตาย)
10,879
(0.9 %)
4,478,451
(2.1 %)
วัคซีน(ล้าน Dose)
Dose/ประชากร
30.42
(0.45)
4,954
(0.68)

วันที่ 27 ส.ค. 64 Source : WHO
หัวข้อ ไทย ทั่วโลก
สะสม 1,139,571 214,468,801
รายใหม่
(เพิ่ม)
18,702
(1.7 %)
655,085
(0.3 %)
เสียชีวิต
(ป่วยตาย)
10,587
(0.9 %)
4,470,969
(2.1 %)
วัคซีน(ล้าน Dose)
Dose/ประชากร
29.50
(0.43)
4,954
(0.68)

วันที่ 26 ส.ค. 64 Source : WHO
หัวข้อ ไทย ทั่วโลก
สะสม 1,120,869 213,752,662
รายใหม่
(เพิ่ม)
18,501
(1.7 %)
655,952
(0.3 %)
เสียชีวิต
(ป่วยตาย)
10,314
(0.9 %)
4,459,381
(2.1 %)
วัคซีน(ล้าน Dose)
Dose/ประชากร
28.85
(0.42)
4,954
(0.68)

วันที่ 25 ส.ค. 64 Source : WHO
หัวข้อ ไทย ทั่วโลก
สะสม 1,102,368 213,050,725
รายใหม่
(เพิ่ม)
18,417
(1.7 %)
664,610
(0.3 %)
เสียชีวิต
(ป่วยตาย)
10,085
(0.9 %)
4,448,352
(2.1 %)
วัคซีน(ล้าน Dose)
Dose/ประชากร
28.16
(0.41)
4,620
(0.63)

วันที่ 24 ส.ค. 64 Source : WHO
หัวข้อ ไทย ทั่วโลก
สะสม 1,083,951 212,357,898
รายใหม่
(เพิ่ม)
17,165
(1.6 %)
434,852
(0.2 %)
เสียชีวิต
(ป่วยตาย)
9,788
(0.9 %)
4,439,843
(2.1 %)
วัคซีน(ล้าน Dose)
Dose/ประชากร
27.61
(0.41)
4,620
(0.63)

วันที่ 23 ส.ค. 64 Source : WHO
หัวข้อ ไทย ทั่วโลก
สะสม 1,066,786 211,730,035
รายใหม่
(เพิ่ม)
17,491
(1.7 %)
441,677
(0.2 %)
เสียชีวิต
(ป่วยตาย)
9,562
(0.9 %)
4,430,697
(2.1 %)
วัคซีน(ล้าน Dose)
Dose/ประชากร
27.04
(0.40)
4,620
(0.63)

วันที่ 22 ส.ค. 64 Source : WHO
หัวข้อ ไทย ทั่วโลก
สะสม 1,049,295 211,290,035
รายใหม่
(เพิ่ม)
19,014
(1.8 %)
440,000
(0.2 %)
เสียชีวิต
(ป่วยตาย)
9,320
(0.9 %)
4,421,697
(2.1 %)
วัคซีน(ล้าน Dose)
Dose/ประชากร
26.83
(0.39)
4,562
(0.62)

วันที่ 21 ส.ค. 64 Source : WHO
หัวข้อ ไทย ทั่วโลก
สะสม 1,030,281 210,850,035
รายใหม่
(เพิ่ม)
20,574
(2.0 %)
440,000
(0.2 %)
เสียชีวิต
(ป่วยตาย)
9,087
(0.9 %)
4,412,697
(2.1 %)
วัคซีน(ล้าน Dose)
Dose/ประชากร
26.43
(0.39)
4,562
(0.62)

วันที่ 20 ส.ค. 64 Source : WHO
หัวข้อ ไทย ทั่วโลก
สะสม 1,009,710 210,410,035
รายใหม่
(เพิ่ม)
19,851
(2.0 %)
650,927
(0.3 %)
เสียชีวิต
(ป่วยตาย)
8,826
(0.9 %)
4,400,284
(2.1 %)
วัคซีน(ล้าน Dose)
Dose/ประชากร
25.82
(0.38)
4,562
(0.62)

วันที่ 19 ส.ค. 64 Source : WHO
หัวข้อ ไทย ทั่วโลก
สะสม 989,859 209,201,939
รายใหม่
(เพิ่ม)
20,902
(2.2 %)
666,959
(0.3 %)
เสียชีวิต
(ป่วยตาย)
8,586
(0.9 %)
4,390,467
(2.1 %)
วัคซีน(ล้าน Dose)
Dose/ประชากร
25.17
(0.37)
4,544
(0.62)
 1. ผู้เสียชีวิต New High 301 ราย (ไม่น่ามีตัวเลขสะสมก่อนหน้านี้แล้ว)

วันที่ 18 ส.ค. 64 Source : WHO
หัวข้อ ไทย ทั่วโลก
สะสม 968,957 208,470,375
รายใหม่
(เพิ่ม)
20,515
(2.2 %)
542,708
(0.3 %)
เสียชีวิต
(ป่วยตาย)
8,285
(0.9 %)
4,377,979
(2.1 %)
วัคซีน(ล้าน Dose)
Dose/ประชากร
24.62
(0.36)
4,544
(0.62)
 1. ผู้เสียชีวิต New High 312 ราย (ชี้แจงว่ารวมตัวเลขการเสียชีวิตสะสมก่อนหน้นนี้ 100 ราย

วันที่ 17 ส.ค. 64 Source : WHO
หัวข้อ ไทย ทั่วโลก
สะสม 948,442 207,784,507
รายใหม่
(เพิ่ม)
20,128
(2.2 %)
410,464
(0.2 %)
เสียชีวิต
(ป่วยตาย)
7,973
(0.8 %)
4,370,424
(2.1 %)
วัคซีน(ล้าน Dose)
Dose/ประชากร
24.10
(0.35)
4,462
(0.61)

วันที่ 16 ส.ค. 64 Source : WHO
หัวข้อ ไทย ทั่วโลก
สะสม 928,314 207,173,086
รายใหม่
(เพิ่ม)
21,157
(2.3 %)
460,516
(0.2 %)
เสียชีวิต
(ป่วยตาย)
7,734
(0.8 %)
4,361,996
(2.1 %)
วัคซีน(ล้าน Dose)
Dose/ประชากร
23.59
(0.35)
4,452
(0.61)

วันที่ 15 ส.ค. 64 Source : WHO
หัวข้อ ไทย ทั่วโลก
สะสม 907,157 206,712,570
รายใหม่
(เพิ่ม)
21,882
(2.5 %)
600,000
(0.3 %)
เสียชีวิต
(ป่วยตาย)
7,552
(0.8 %)
4,351,996
(2.1 %)
วัคซีน(ล้าน Dose)
Dose/ประชากร
23.48
(0.35)
4,428
(0.61)

วันที่ 14 ส.ค. 64 Source : WHO
หัวข้อ ไทย ทั่วโลก
สะสม 885,275 206,112,570
รายใหม่
(เพิ่ม)
22,086
(2.6 %)
600,000
(0.3 %)
เสียชีวิต
(ป่วยตาย)
7,343
(0.8 %)
4,341,996
(2.1 %)
วัคซีน(ล้าน Dose)
Dose/ประชากร
23.19
(0.34)
4,428
(0.61)

วันที่ 13 ส.ค. 64 Source : WHO
หัวข้อ ไทย ทั่วโลก
สะสม 863,189 205,338,159
รายใหม่
(เพิ่ม)
23,418
(2.8 %)
662,383
(0.3 %)
เสียชีวิต
(ป่วยตาย)
7,126
(0.8 %)
4,333,094
(2.1 %)
วัคซีน(ล้าน Dose)
Dose/ประชากร
22.51
(0.33)
4,428
(0.61)

วันที่ 12 ส.ค. 64 Source : WHO
หัวข้อ ไทย ทั่วโลก
สะสม 839,771 204,644,849
รายใหม่
(เพิ่ม)
22,782
(2.8 %)
659,772
(0.3 %)
เสียชีวิต
(ป่วยตาย)
6,942
(0.8 %)
4,323,139
(2.1 %)
วัคซีน(ล้าน Dose)
Dose/ประชากร
22.29
(0.33)
4,428
(0.61)

วันที่ 11 ส.ค. 64 Source : WHO
หัวข้อ ไทย ทั่วโลก
สะสม 816,989 203,944,144
รายใหม่
(เพิ่ม)
21,038
(2.6 %)
633,656
(0.3 %)
เสียชีวิต
(ป่วยตาย)
6,795
(0.8 %)
4,312,903
(2.1 %)
วัคซีน(ล้าน Dose)
Dose/ประชากร
21.72
(0.32)
4,395
(0.60)

วันที่ 10 ส.ค. 64 Source : WHO
หัวข้อ ไทย ทั่วโลก
สะสม 795,951 203,295,170
รายใหม่
(เพิ่ม)
19,843
(2.6 %)
560,850
(0.3 %)
เสียชีวิต
(ป่วยตาย)
6,588
(0.8 %)
4,303,515
(2.1 %)
วัคซีน(ล้าน Dose)
Dose/ประชากร
21.17
(0.31)
4,033
(0.55)

วันที่ 9 ส.ค. 64 Source : WHO
หัวข้อ ไทย ทั่วโลก
สะสม 776,108 202,608,306
รายใหม่
(เพิ่ม)
19,603
(2.6 %)
461,377
(0.2 %)
เสียชีวิต
(ป่วยตาย)
6,353
(0.8 %)
4,293,591
(2.1 %)
วัคซีน(ล้าน Dose)
Dose/ประชากร
20.67
(0.30)
4,033
(0.55)

วันที่ 8 ส.ค. 64 Source : WHO
หัวข้อ ไทย ทั่วโลก
สะสม 756,505 201,808,206
รายใหม่
(เพิ่ม)
19,983
(2.7 %)
635,150
(0.3 %)
เสียชีวิต
(ป่วยตาย)
6,204
(0.8 %)
4,283,591
(2.1 %)
วัคซีน(ล้าน Dose)
Dose/ประชากร
20.48
(0.30)
3,985
(0.55)

วันที่ 7 ส.ค. 64 Source : WHO
หัวข้อ ไทย ทั่วโลก
สะสม 736,522 201,408,206
รายใหม่
(เพิ่ม)
21,838
(3.1 %)
635,150
(0.3 %)
เสียชีวิต
(ป่วยตาย)
6,066
(0.8 %)
4,273,591
(2.1 %)
วัคซีน(ล้าน Dose)
Dose/ประชากร
20.28
(0.30)
3,985
(0.55)
 1. ผู้ติดเชื้อรายใหม่ New High 21,838 ราย
 2. ผู้เสียชีวิต New High 212 ราย

วันที่ 6 ส.ค. 64 Source : WHO
หัวข้อ ไทย ทั่วโลก
สะสม 714,684 200,840,180
รายใหม่
(เพิ่ม)
21,379
(3.1 %)
635,150
(0.3 %)
เสียชีวิต
(ป่วยตาย)
5,854
(0.8 %)
4,265,903
(2.1 %)
วัคซีน(ล้าน Dose)
Dose/ประชากร
19.36
(0.28)
3,985
(0.55)

วันที่ 5 ส.ค. 64 Source : WHO
หัวข้อ ไทย ทั่วโลก
สะสม 693,305 200,174,883
รายใหม่
(เพิ่ม)
20,920
(3.1 %)
658,630
(0.3 %)
เสียชีวิต
(ป่วยตาย)
5,663
(0.8 %)
4,255,892
(2.1 %)
วัคซีน(ล้าน Dose)
Dose/ประชากร
18.96
(0.28)
3,985
(0.55)

วันที่ 4 ส.ค. 64 Source : WHO
หัวข้อ ไทย ทั่วโลก
สะสม 672,385 199,466,211
รายใหม่
(เพิ่ม)
20,200
(3.1 %)
548,167
(0.3 %)
เสียชีวิต
(ป่วยตาย)
5,503
(0.8 %)
4,244,541
(2.1 %)
วัคซีน(ล้าน Dose)
Dose/ประชากร
18.58
(0.27)
3,946
(0.54)

วันที่ 3 ส.ค. 64 Source : WHO
หัวข้อ ไทย ทั่วโลก
สะสม 652,185 198,778,175
รายใหม่
(เพิ่ม)
18,901
(3.0 %)
424,716
(0.2 %)
เสียชีวิต
(ป่วยตาย)
5,315
(0.8 %)
4,235,559
(2.1 %)
วัคซีน(ล้าน Dose)
Dose/ประชากร
18.20
(0.27)
3,886
(0.53)

วันที่ 2 ส.ค. 64 Source : WHO
หัวข้อ ไทย ทั่วโลก
สะสม 633,284 198,234,951
รายใหม่
(เพิ่ม)
17,970
(2.9 %)
446,834
(0.2 %)
เสียชีวิต
(ป่วยตาย)
5,168
(0.8 %)
4,227,359
(2.1 %)
วัคซีน(ล้าน Dose)
Dose/ประชากร
17.87
(0.26)
3,840
(0.53)
 1. ศบค.เพิ่มพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข็มงวดเป็น 29 จังหวัด เรื่มใช้ 3 สค.64
 2. ปรับเกณฑ์บุคลากรทางการแพทย์ในได้รับวัคซีน Pfizer

วันที่ 1 ส.ค. 64 Source : WHO
หัวข้อ ไทย ทั่วโลก
สะสม 615,314 197,788,117
รายใหม่
(เพิ่ม)
18,027
(3.0 %)
623,707
(0.3 %)
เสียชีวิต
(ป่วยตาย)
4,990
(0.8 %)
4,217,359
(2.1 %)
วัคซีน(ล้าน Dose)
Dose/ประชากร
17.69
(0.26)
3,840
(0.53)
ขยายพื้นที่สีแดงเป็น 29 จังหวัด เดิม 13 จังหวัดได้แก่ กรุงเทพมหานคร ฉะเชิงเทรา ชลบุรี นครปฐม นนทบุรี นราธิวาส ปทุมธานี ปัตตานี พระนครศรีอยุธยา ยะลา สงขลา สมุทรปราการ และสมุทรสาคร เพิ่มใหม่อีก 16 จังหวัด ได้แก่ กาญจนบุรี ตาก นครปฐม นครราชสีมา ประจวบคีรีขันธ์ ปราจีนบุรี เพชรบุรี เพชรบูณ์ ระยอง ราชบุรี ลพบุรี สิงห์บุรี สมุทรสงคราม สระบุรี สุพรรณบุรี และอ่างทอง
วันที่ 31 ก.ค. 64 Source : WHO
หัวข้อ ไทย ทั่วโลก
สะสม 597,287 197,738,117
รายใหม่
(เพิ่ม)
18,912
(3.3 %)
623,707
(0.3 %)
เสียชีวิต
(ป่วยตาย)
4,857
(0.8 %)
4,207,359
(2.1 %)
วัคซีน(ล้าน Dose)
Dose/ประชากร
17.49
(0.26)
3,840
(0.53)

วันที่ 30 ก.ค. 64 Source : WHO
หัวข้อ ไทย ทั่วโลก
สะสม 578,375 196,553,009
รายใหม่
(เพิ่ม)
17,345
(3.1 %)
623,707
(0.3 %)
เสียชีวิต
(ป่วยตาย)
4,679
(0.8 %)
4,200,412
(2.1 %)
วัคซีน(ล้าน Dose)
Dose/ประชากร
17.01
(0.25)
3,840
(0.53)

วันที่ 29 ก.ค. 64 Source : WHO
หัวข้อ ไทย ทั่วโลก
สะสม 561,030 195,886,929
รายใหม่
(เพิ่ม)
17,669
(3.3 %)
595,149
(0.3 %)
เสียชีวิต
(ป่วยตาย)
4,562
(0.8 %)
4,189,148
(2.1 %)
วัคซีน(ล้าน Dose)
Dose/ประชากร
16.59
(0.24)
3,830
(0.52)

วันที่ 28 ก.ค. 64 Source : WHO
หัวข้อ ไทย ทั่วโลก
สะสม 543,361 195,266,156
รายใหม่
(เพิ่ม)
16,533
(3.1 %)
614,012
(0.3 %)
เสียชีวิต
(ป่วยตาย)
4,397
(0.8 %)
4,180,161
(2.1 %)
วัคซีน(ล้าน Dose)
Dose/ประชากร
16.43
(0.24)
3,830
(0.52)
ถ้าโรงพยาบาลสนามไม่เพียงพอ Home Isolation และ Community Isolation ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่ง
วันที่ 27 ก.ค. 64 Source : WHO
หัวข้อ ไทย ทั่วโลก
สะสม 526,828 194,608,040
รายใหม่
(เพิ่ม)
14,150
(2.8 %)
410,645
(0.2 %)
เสียชีวิต
(ป่วยตาย)
4,264
(0.8 %)
4,170,155
(2.1 %)
วัคซีน(ล้าน Dose)
Dose/ประชากร
16.10
(0.24)
3,696
(0.51)

วันที่ 26 ก.ค. 64 Source : WHO
หัวข้อ ไทย ทั่วโลก
สะสม 512,678 194,080,019
รายใหม่
(เพิ่ม)
15,376
(3.1 %)
422,294
(0.2 %)
เสียชีวิต
(ป่วยตาย)
4,166
(0.8 %)
4,162,304
(2.1 %)
วัคซีน(ล้าน Dose)
Dose/ประชากร
15.96
(0.23)
3,695
(0.51)

วันที่ 25 ก.ค. 64 Source : WHO
หัวข้อ ไทย ทั่วโลก
สะสม 497,302 193,585,707
รายใหม่
(เพิ่ม)
15,335
(3.2 %)
483,475
(0.3 %)
เสียชีวิต
(ป่วยตาย)
4,059
(0.8 %)
4,153,749
(2.1 %)
วัคซีน(ล้าน Dose)
Dose/ประชากร
15.87
(0.23)
3,569
(0.49)

วันที่ 24 ก.ค. 64 Source : WHO
หัวข้อ ไทย ทั่วโลก
สะสม 481,967 193,185,707
รายใหม่
(เพิ่ม)
14,230
(3.0 %)
483,475
(0.3 %)
เสียชีวิต
(ป่วยตาย)
3,930
(0.8 %)
4,145,194
(2.1 %)
วัคซีน(ล้าน Dose)
Dose/ประชากร
15.74
(0.23)
3,569
(0.49)
 1. น้องเทนนิส พาณิภัค วงศ์พัฒนกิจ นักกีฬาเทควันโดสาวไทย คว้าเหรียญทองโอลิมปิค สร้างความสุขให้คนไทยแม้ในยามโรคระบาด
 2. ผลงาน Miniature ที่สะท้อนสถานการณ์ปัจจุบันได้อย่างเฉียบคม จากคุณ ทัตสุยะ ทานากะ Miniature & Mitate Artist


วันที่ 23 ก.ค. 64 Source : WHO
หัวข้อ ไทย ทั่วโลก
สะสม 467,707 192,284,207
รายใหม่
(เพิ่ม)
14,575
(3.2 %)
483,475
(0.3 %)
เสียชีวิต
(ป่วยตาย)
3,811
(0.8 %)
4,136,518
(2.2 %)
วัคซีน(ล้าน Dose)
Dose/ประชากร
15.39
(0.23)
3,569
(0.49)
 1. พิธีเปิด Tokyo Polympic 2020 ผสมผสานทั้งมิติ ศิลป สังคม วัฒนธรรม เอกลัษณ์ของประเทศ ความคิดสร้างสรรค์ เทคโนโลยี การให้สำคัญกับเด็ก เยาวชน ผู้พิการ ฯลฯ ท่ามกลางโรคระบาดโควิด-19

 2. Pictogram ที่เป็น Creative ในงาน Olympic Tokyo 2000
วันที่ 22 ก.ค. 64 Source : WHO
หัวข้อ ไทย ทั่วโลก
สะสม 453,132 191,773,590
รายใหม่
(เพิ่ม)
13,655
(3.1 %)
512,231
(0.3 %)
เสียชีวิต
(ป่วยตาย)
3,697
(0.8 %)
4,127,963
(2.2 %)
วัคซีน(ล้าน Dose)
Dose/ประชากร
15.08
(0.22)
3,569
(0.49)
นพ.โสภณ เมฆธน ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงสาธารณสุข ประธานคณะอนุกรรมการอำนวยการบริหารจัดการการให้วัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) ให้สัมภาษณ์ภายหลังการประชุมอนุกรรมการอำนวยการบริหารการฉีดวัคซีนฯ ว่า คณะทำงานด้านวิชาการ ทั้งสมาคมโรคติดเชื้อ ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ และผู้เชี่ยวชาญต่างๆ มีความเห็นควรว่า ให้ยกเลิกการวัดความดันโลหิตก่อนฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ในจุดให้บริการฉีดวัคซีน เพราะจะเป็นอุปสรรคในการเข้าถึงวัคซีน เนื่องจากหลายคนที่วัดความดันแล้วสูง จนไม่ได้ฉีดมาจากความกลัว วิตก เครียดจากการฉีดวัคซีน ทำให้เสียโอกาสการเข้าถึงบริการวัคซีนป้องกันโรคโควิด

วันที่ 21 ก.ค. 64 Source : WHO
หัวข้อ ไทย ทั่วโลก
สะสม 439,477 191,148,056
รายใหม่
(เพิ่ม)
13,002
(3.0 %)
404,831
(0.2 %)
เสียชีวิต
(ป่วยตาย)
3,610
(0.8 %)
4,109,303
(2.1 %)
วัคซีน(ล้าน Dose)
Dose/ประชากร
14.81
(0.22)
3,569
(0.49)
 1. แนวทางการดูแลผู้ป่วยโควิด-19 สำหรับแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ (Guide Line วันที่ 21 กค.64)
 2. จำนวนและร้อยละของการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ที่ให้ผลบวก จำแนกรายเขต

วันที่ 20 ก.ค. 64 Source : WHO
หัวข้อ ไทย ทั่วโลก
สะสม 426,475 190,617,330
รายใหม่
(เพิ่ม)
11,305
(2.7 %)
390,026
(0.2 %)
เสียชีวิต
(ป่วยตาย)
3,502
(0.8 %)
4,098,758
(2.2 %)
วัคซีน(ล้าน Dose)
Dose/ประชากร
14.55
(0.21)
3,437
(0.47)
วันที่เป็นวันแรกที่มาตรการยกระดับในการจัดการโควิด-19 มีผลบังคับใช้คือ
 1. คำสั่งศูนย์บริหำรสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (โควิด - 19) ที่ ๑๐/๒๕๖๔ เรื่อง พื้นที่สถำนกำรณ์ที่กำหนดเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด พื้นที่ควบคุมสูงสุด พื้นที่ควบคุม และพื้นที่เฝ้ำระวังสูง ตำมข้อกำหนดออกตำมควำมในมำตรำ ๙ แห่งพระรำชกำหนดกำรบริหำรรำชกำรในสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘
 2. ข้อกำหนดออกตำมควำมในมำตรำ ๙ แห่งพระรำชกำหนด กำรบริหำรรำชกำรในสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๒๘)วันที่ 19 ก.ค. 64 Source : WHO
หัวข้อ ไทย ทั่วโลก
สะสม 415,170 190,597,409
รายใหม่
(เพิ่ม)
11,784
(2.9 %)
427,576
(0.2 %)
เสียชีวิต
(ป่วยตาย)
3,422
(0.8 %)
4,093,145
(2.1 %)
วัคซีน(ล้าน Dose)
Dose/ประชากร
14.30
(0.21)
3,437
(0.47)

วันที่ 18 ก.ค. 64 Source : WHO
หัวข้อ ไทย ทั่วโลก
สะสม 403,386 190,169,914
รายใหม่
(เพิ่ม)
11,397
(2.9 %)
491,468
(0.3 %)
เสียชีวิต
(ป่วยตาย)
3,341
(0.8 %)
4,085,027
(2.1 %)
วัคซีน(ล้าน Dose)
Dose/ประชากร
14.22
(0.21)
3,402
(0.47)

วันที่ 17 ก.ค. 64 Source : WHO
หัวข้อ ไทย ทั่วโลก
สะสม 391,989 190,120,768
รายใหม่
(เพิ่ม)
10,082
(2.6 %)
491,468
(0.3 %)
เสียชีวิต
(ป่วยตาย)
3,240
(0.8 %)
4,076,909
(2.1 %)
วัคซีน(ล้าน Dose)
Dose/ประชากร
14.13
(0.21)
3,402
(0.47)

วันที่ 16 ก.ค. 64 Source : WHO
หัวข้อ ไทย ทั่วโลก
สะสม 381,907 188,655,968
รายใหม่
(เพิ่ม)
9,692
(2.6 %)
491,468
(0.3 %)
เสียชีวิต
(ป่วยตาย)
3,099
(0.8 %)
4,067,517
(2.2 %)
วัคซีน(ล้าน Dose)
Dose/ประชากร
13.82
(0.20)
3,402
(0.47)

วันที่ 15 ก.ค. 64 Source : WHO
หัวข้อ ไทย ทั่วโลก
สะสม 372,215 188,108,952
รายใหม่
(เพิ่ม)
9,186
(2.5 %)
516,528
(0.3 %)
เสียชีวิต
(ป่วยตาย)
3,032
(0.8 %)
4,059,339
(2.2 %)
วัคซีน(ล้าน Dose)
Dose/ประชากร
13.53
(0.20)
3,402
(0.47)

วันที่ 14 ก.ค. 64 Source : WHO
หัวข้อ ไทย ทั่วโลก
สะสม 363,029 187,519,798
รายใหม่
(เพิ่ม)
9,317
(2.6 %)
362,031
(0.2 %)
เสียชีวิต
(ป่วยตาย)
2,934
(0.8 %)
4,049,372
(2.2 %)
วัคซีน(ล้าน Dose)
Dose/ประชากร
13.23
(0.19)
3,401
(0.47)

วันที่ 13 ก.ค. 64 Source : WHO
หัวข้อ ไทย ทั่วโลก
สะสม 353,712 187,086,096
รายใหม่
(เพิ่ม)
8,685
(2.5 %)
372,970
(0.2 %)
เสียชีวิต
(ป่วยตาย)
2,847
(0.8 %)
4,042,921
(2.2 %)
วัคซีน(ล้าน Dose)
Dose/ประชากร
12.98
(0.19)
3,328
(0.46)

วันที่ 12 ก.ค. 64 Source : WHO
หัวข้อ ไทย ทั่วโลก
สะสม 345,027 186,638,285
รายใหม่
(เพิ่ม)
8,656
(2.6 %)
397,892
(0.2 %)
เสียชีวิต
(ป่วยตาย)
2,791
(0.8 %)
4,035,037
(2.2 %)
วัคซีน(ล้าน Dose)
Dose/ประชากร
12.57
(0.18)
3,115
(0.43)
จากมติชน Online การประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อฯ มีการพิจารณาประเด็นการควบคุมโรคโควิด -19 ใน 4 ประเด็น
 1. เห็นชอบการฉีดวัคซีนโควิด-19 สลับชนิด โดยเข็มที่ 1 เป็นซิโนแวค เข็มที่ 2 เป็นแอสตร้าเซนเนก้า ระยะห่างกัน 3-4 สัปดาห์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันเชื้อกลายพันธุ์เดลต้า โดยโรงพยาบาล (รพ.) ต่างๆ สามารถดำเนินการได้ทันที เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่บุคลากรทางการแพทย์ด่านหน้าที่เสียสละดูแลผู้ป่วยอย่างต่อเนื่องเสียสละดูแลผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง
 2. ที่ประชุมรับทราบการฉีดวัคซีนแบบบูสเตอร์ โดส (Booster dose) โดยให้วัคซีนเข็มที่ 3 ห่างจากเข็ม 2 ในระยะ 3-4 สัปดาห์ขึ้นไป โดยบุคลากรทางการแพทย์ด่านหน้าได้รับวัคซีนครบ 2 เข็ม เกิน 4 สัปดาห์แล้ว จึงจะดำเนินการฉีดกระตุ้นบูสเตอร์ โดสได้ทันที เพื่อกระตุ้นให้เกิดภูมิคุ้มกันสูง และเร็วที่สุดกับบุคลากรทางการแพทย์ด่านหน้าที่เสี่ยงสัมผัสเชื้อโควิด-19 จากการปฏิบัติงานดูแลผู้ป่วย และจากการกลายพันธุ์จากอัลฟ่า มาเป็นเดลต้า จึงยิ่งมีความจำเป็นต้องฉีดกระตุ้น “การบูสเตอร์ โดส จะเป็นแอสตร้าฯ เป็นหลัก เพราะมีข้อมูลทางวิชาการว่า การให้วัคซีนกระตุ้นคนละชนิดจะเป็นผลดีต่อการสร้างภูมิคุ้มกันในบุคคล เพื่อป้องกันโรคโควิด-19 มากขึ้น”
 3. ที่ประชุมเห็นชอบแนวทางในการใช้ชุดตรวจแรพิด แอนติเจน เทสต์ ในสถานพยาบาล ลดการไปรอคิวนานจากการรอตรวจอาร์ที-พีซีอาร์ (RT-PCR) ซึ่งใช้เวลานาน โดยชุดตรวจแรพิด แอนติเจน เทสต์ ที่นำมาใช้นั้น ต้องมีการผ่านการรับรองและขึ้นทะเบียนกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ปัจจุบันมีผู้มาขึ้นทะเบียน 24 ราย โดยจะอนุญาตให้ตรวจมาตรฐานในสถานพยาบาลกว่า 300 แห่ง ซึ่ง และเร็วๆ นี้ จะอนุญาตให้ตรวจได้เองในประชาชนที่บ้าน ซึ่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดจะมอบหมายให้คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด และคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร ให้ปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
 4. เห็นชอบแนวทางการแยกกักตัวที่บ้าน (Home Isolation) และแยกกักในชุมชนชน (Community Isolation) สำหรับผู้ป่วยที่อาการไม่รุนแรง สามารถแยกกักที่บ้าน หรือในส่วนของชุมชนนั้น ก็จะเป็นการแยกกักในบ้านที่อยู่ในชุมชนจำนวนมาก ทั้งหมดจะมีระบบติดตาม มีเครื่องมือวัดออกซิเจนในกระแสเลือด มียา โดยสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.)มีแนวทางและจัดส่งอาหารให้ผู้ป่วยทุกราย ซึ่งสปสช.จะร่วมมือกับรพ.ที่เป็นเจ้าภาพในการดูแลเรื่องนี้

 5. “นอกจากนี้ ยังรับทราบเรื่องหน่วยบริการปฐมภูมิ ในพื้นที่กรุงเทพฯ เพื่อเข้าดูแลผู้ป่วยถึงบ้าน ทั้งทางกายและจิตใจ หรือผู้ป่วยที่กลับมาจาก รพ.แล้ว และจะมีชุดคัดกรองแรพิด แอนติเจน เทสต์ ไปให้บริการถึงชุมชนถึงบ้านที่ตัวเองอยู่ แต่เรื่องที่ยังต้องปฏิบัติคือ การดูแลป้องกันโรค สวมหน้ากากอนามัย เว้นระยะห่าง ล้างมือบ่อยๆ ไม่รับประทานอาหารร่วมกันทั้งในบ้าน และนอกบ้าน ลดการเดินทาง ตามแนวทางที่ ศบค.กำหนดไว้ ซึ่งเรามั่นใจว่าจากมาตรการและความร่วมมือร่วมใจของประชาชนทุกคนจะลดจำนวนผู้ป่วยโควิดได้” นายอนุทิน กล่าว ทั้งนี้ แหล่งข่าวระดับสูงใน สธ. เปิดเผยถึงมติข้อที่ 1 ถึงการฉีดวัคซีนสลับชนิดด้วยซิโนแวค เป็นเข็มที่ 1 และแอสตร้าฯ เป็นเข็มที่ 2 ว่า การฉีดวัคซีนสลับชนิด เข็มที่ 1 เป็น ซิโนแวค เข็มที่ 2 เป็นแอสตร้าฯ จะดำเนินการฉีดในประชาชนทั่วไป “จากนี้ไปจะเราจะไม่มีการฉีดวัคซีนเข็ม 1 เข็ม 2 เป็นซิโนแวค บวกซิโนแวคอีก ทั้งนี้ จากข้อมูลการฉีดเข็มที่ 1 เป็นซิโนแวค เข็มที่ 2 เป็นแอสตร้าฯ นั้น สามารถกระตุ้นภูมิคุ้มกันได้สูงเกือบเท่ากับการฉีดแอสตร้าฯ 2 เข็ม แต่ข้อดี คือ สามารถกระตุ้นภูมิคุ้มสูงได้ในเวลาเร็วกว่า” แหล่งข่าวกล่าว

  Lock Down กทม และปริมณฑลมีผลวันนี้

  1. การแบ่งพื้นที่ตามความเสี่ยงเป็นดังนี้
  2. จำกัดกิจกรรมดังต่อไปนี้
  3. อ่านรายละเอียดในราชกิจจา ข้อกำหนดออกตามความในมำตรา ๙ แห่งพระรำชกำหนด การบริหารรรชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๒7)

  วันที่ 11 ก.ค. 64 Source : WHO
  หัวข้อ ไทย ทั่วโลก
  สะสม 336,371 186,240,393
  รายใหม่
  (เพิ่ม)
  9,539
  (2.9 %)
  458,355
  (0.2 %)
  เสียชีวิต
  (ป่วยตาย)
  2,711
  (0.8 %)
  4,026,970
  (2.2 %)
  วัคซีน(ล้าน Dose)
  Dose/ประชากร
  12.47
  (0.18)
  3,079
  (0.42)

  วันที่ 10 ก.ค. 64 Source : WHO
  หัวข้อ ไทย ทั่วโลก
  สะสม 326,832 185,840,393
  รายใหม่
  (เพิ่ม)
  9,326
  (2.9 %)
  458,355
  (0.2 %)
  เสียชีวิต
  (ป่วยตาย)
  2,625
  (0.8 %)
  4,018,903
  (2.2 %)
  วัคซีน(ล้าน Dose)
  Dose/ประชากร
  12.38
  (0.18)
  3,079
  (0.42)

  วันที่ 9 ก.ค. 64 Source : WHO
  หัวข้อ ไทย ทั่วโลก
  สะสม 317,506 185,291,530
  รายใหม่
  (เพิ่ม)
  9,276
  (3.0 %)
  458,355
  (0.2 %)
  เสียชีวิต
  (ป่วยตาย)
  2,534
  (0.8 %)
  4,010,834
  (2.2 %)
  วัคซีน(ล้าน Dose)
  Dose/ประชากร
  12.00
  (0.18)
  3,079
  (0.42)
  1. Link ดูบทความเกี่ยวกับ Antigen Rapid Test สำหรับโควิด 19
  2. วันนี้ผู้ติดเชื้อรายใหม่ New High 9276 รายต่อวัน

  วันที่ 8 ก.ค. 64 Source : WHO
  หัวข้อ ไทย ทั่วโลก
  สะสม 308,230 184,830,120
  รายใหม่
  (เพิ่ม)
  7,058
  (2.3 %)
  484,439
  (0.3 %)
  เสียชีวิต
  (ป่วยตาย)
  2,462
  (0.8 %)
  4,002,209
  (2.2 %)
  วัคซีน(ล้าน Dose)
  Dose/ประชากร
  11.62
  (0.17)
  3,032
  (0.42)
  ผู้เสียชีวิต New highh 75 คนต่อวัน กสธ.ชงมาตรการเสนอ ศบค.พิจารณาพรุ่งนี้ ส่วนมาตรการทางสาธารณสุขที่เป็นอำนาจกระทรวงที่จะดำเนินการได้ ที่แตกต่างจากเดิมคือ
  1. การตรวจด้วย Antigen Rapid test ในสถานบริการ ถ้าได้ผลบวก จะต้องตรวจยืนยันด้วย RT-PCR (หาข้อมูลใน web site Antigen Rapid Test โดย Sensitivity และ specificity ขึ้นกับระยะเวลาที่ตรวจ โดยถ้าตรวจเร็ว ปริมาณเชื้อน้อยจะให้ผลลบปลอมสูง และขึ้นกับความชุกของโควิด 19 ในแต่ละพื้นที่ โดยพื้นที่ที่มีชุกของโควิด 19 สูง จะมี Sensitivity และ specificity สูง โดยเฉลี่ยแล้วจะมี Sensitivity 80% , Specificity สูง >90%
  2. การให้รักษาตัวที่บ้าน (Home isolation Care) และในชุมชน (Community Isolation Care) ในรายที่ไม่รุนแรง และสมัครใจ โดยมีระบบการดูแลและติดตามจากสถานบริการด้วยเทคโนโลยี ได้แก่เครื่องวัดอุณหภูมิ และความเข้มข้นของออกซิเจนในเลือด และระบบการส่งอาหาร 3 มื้อให้ โดยเป็นการรักษาที่สามารถเบิกจาก สปสช.ได้

  วันที่ 7 ก.ค. 64 Source : WHO
  หัวข้อ ไทย ทั่วโลก
  สะสม 301,172 184,324,026
  รายใหม่
  (เพิ่ม)
  6,519
  (2.2 %)
  368,874
  (0.2 %)
  เสียชีวิต
  (ป่วยตาย)
  2,387
  (0.8 %)
  3,992,680
  (2.2 %)
  วัคซีน(ล้าน Dose)
  Dose/ประชากร
  11.33
  (0.17)
  2,990
  (0.41)

  วันที่ 6 ก.ค. 64 Source : WHO
  หัวข้อ ไทย ทั่วโลก
  สะสม 294,653 183,934,913
  รายใหม่
  (เพิ่ม)
  5,420
  (1.9 %)
  326,231
  (0.2 %)
  เสียชีวิต
  (ป่วยตาย)
  2,333
  (0.8 %)
  3,985,022
  (2.2 %)
  วัคซีน(ล้าน Dose)
  Dose/ประชากร
  11.06
  (0.16)
  2,990
  (0.41)

  วันที่ 5 ก.ค. 64 Source : WHO
  หัวข้อ ไทย ทั่วโลก
  สะสม 289,233 183,560,151
  รายใหม่
  (เพิ่ม)
  6,166
  (2.2 %)
  362,132
  (0.2 %)
  เสียชีวิต
  (ป่วยตาย)
  2,276
  (0.8 %)
  3,978,581
  (2.2 %)
  วัคซีน(ล้าน Dose)
  Dose/ประชากร
  10.78
  (0.16)
  2,950
  (0.40)

  วันที่ 4 ก.ค. 64 Source : WHO
  หัวข้อ ไทย ทั่วโลก
  สะสม 283,067 183,198,019
  รายใหม่
  (เพิ่ม)
  5,916
  (2.1 %)
  361,149
  (0.2 %)
  เสียชีวิต
  (ป่วยตาย)
  2,226
  (0.8 %)
  3,970,496
  (2.2 %)
  วัคซีน(ล้าน Dose)
  Dose/ประชากร
  10.67
  (0.16)
  2,950
  (0.40)

  วันที่ 3 ก.ค. 64 Source : WHO
  หัวข้อ ไทย ทั่วโลก
  สะสม 277,151 182,836,870
  รายใหม่
  (เพิ่ม)
  6,230
  (2.3 %)
  361,149
  (0.2 %)
  เสียชีวิต
  (ป่วยตาย)
  2,182
  (0.8 %)
  3,962,411
  (2.2 %)
  วัคซีน(ล้าน Dose)
  Dose/ประชากร
  10.57
  (0.16)
  2,950
  (0.40)

  วันที่ 2 ก.ค. 64 Source : WHO
  หัวข้อ ไทย ทั่วโลก
  สะสม 270,921 182,319,261
  รายใหม่
  (เพิ่ม)
  6,087
  (2.3 %)
  361,149
  (0.2 %)
  เสียชีวิต
  (ป่วยตาย)
  2,141
  (0.8 %)
  3,954,324
  (2.2 %)
  วัคซีน(ล้าน Dose)
  Dose/ประชากร
  10.23
  (0.15)
  2,950
  (0.40)

  วันที่ 1 ก.ค. 64 Source : WHO
  หัวข้อ ไทย ทั่วโลก
  สะสม 264,834 181,930,736
  รายใหม่
  (เพิ่ม)
  5,533
  (2.1 %)
  393,657
  (0.2 %)
  เสียชีวิต
  (ป่วยตาย)
  2,080
  (0.8 %)
  3,945,832
  (2.2 %)
  วัคซีน(ล้าน Dose)
  Dose/ประชากร
  9.93
  (0.15)
  2,950
  (0.40)

  วันที่ 30 มิ.ย. 64 Source : WHO
  หัวข้อ ไทย ทั่วโลก
  สะสม 259,301 181,521,067
  รายใหม่
  (เพิ่ม)
  4,786
  (1.9 %)
  337,163
  (0.2 %)
  เสียชีวิต
  (ป่วยตาย)
  2,023
  (0.8 %)
  3,937,437
  (2.2 %)
  วัคซีน(ล้าน Dose)
  Dose/ประชากร
  9.67
  (0.14)
  2,916
  (0.40)

  วันที่ 29 มิ.ย. 64 Source : WHO
  หัวข้อ ไทย ทั่วโลก
  สะสม 254,515 181,183,904
  รายใหม่
  (เพิ่ม)
  4,662
  (1.9 %)
  366,700
  (0.2 %)
  เสียชีวิต
  (ป่วยตาย)
  1,970
  (0.8 %)
  3,931,060
  (2.2 %)
  วัคซีน(ล้าน Dose)
  Dose/ประชากร
  9.15
  (0.13)
  2,625
  (0.36)

  วันที่ 28 มิ.ย. 64 Source : WHO
  หัวข้อ ไทย ทั่วโลก
  สะสม 249,853 180,817,204
  รายใหม่
  (เพิ่ม)
  5,406
  (2.2 %)
  366,700
  (0.2 %)
  เสียชีวิต
  (ป่วยตาย)
  1,934
  (0.8 %)
  3,924,683
  (2.2 %)
  วัคซีน(ล้าน Dose)
  Dose/ประชากร
  9.15
  (0.13)
  2,625
  (0.36)

  วันที่ 27 มิ.ย. 64 Source : WHO
  หัวข้อ ไทย ทั่วโลก
  สะสม 244,447 180,450,504
  รายใหม่
  (เพิ่ม)
  3,995
  (1.7 %)
  366,700
  (0.2 %)
  เสียชีวิต
  (ป่วยตาย)
  1,912
  (0.8 %)
  3,918,306
  (2.2 %)
  วัคซีน(ล้าน Dose)
  Dose/ประชากร
  9.06
  (0.13)
  2,625
  (0.36)

  วันที่ 26 มิ.ย. 64 Source : WHO
  หัวข้อ ไทย ทั่วโลก
  สะสม 240,452 180,083,804
  รายใหม่
  (เพิ่ม)
  4,161
  (1.8 %)
  366,700
  (0.2 %)
  เสียชีวิต
  (ป่วยตาย)
  1,870
  (0.8 %)
  3,911,925
  (2.2 %)
  วัคซีน(ล้าน Dose)
  Dose/ประชากร
  8.66
  (0.13)
  2,625
  (0.36)

  วันที่ 25 มิ.ย. 64 Source : WHO
  หัวข้อ ไทย ทั่วโลก
  สะสม 236,291 179,686,071
  รายใหม่
  (เพิ่ม)
  3,644
  (1.6 %)
  437,764
  (0.2 %)
  เสียชีวิต
  (ป่วยตาย)
  1,819
  (0.8 %)
  3,899,172
  (2.2 %)
  วัคซีน(ล้าน Dose)
  Dose/ประชากร
  8.66
  (0.13)
  2,625
  (0.36)

  วันที่ 24 มิ.ย. 64 Source : WHO
  หัวข้อ ไทย ทั่วโลก
  สะสม 232,647 179,513,309
  รายใหม่
  (เพิ่ม)
  4,108
  (1.8 %)
  268,322
  (0.1 %)
  เสียชีวิต
  (ป่วยตาย)
  1,775
  (0.8 %)
  3,895,661
  (2.2 %)
  วัคซีน(ล้าน Dose)
  Dose/ประชากร
  8.40
  (0.12)
  2,625
  (0.36)

  วันที่ 23 มิ.ย. 64 Source : WHO
  หัวข้อ ไทย ทั่วโลก
  สะสม 228,539 178,503,429
  รายใหม่
  (เพิ่ม)
  3,174
  (1.4 %)
  281,610
  (0.2 %)
  เสียชีวิต
  (ป่วยตาย)
  1,744
  (0.8 %)
  3,872,457
  (2.2 %)
  วัคซีน(ล้าน Dose)
  Dose/ประชากร
  8.40
  (0.12)
  2,414
  (0.33)

  วันที่ 22 มิ.ย. 64 Source : WHO
  หัวข้อ ไทย ทั่วโลก
  สะสม 225,365 178,503,429
  รายใหม่
  (เพิ่ม)
  4,059
  (1.8 %)
  281,610
  (0.2 %)
  เสียชีวิต
  (ป่วยตาย)
  1,693
  (0.8 %)
  3,872,457
  (2.2 %)
  วัคซีน(ล้าน Dose)
  Dose/ประชากร
  7.91
  (0.12)
  2,414
  (0.33)

  วันที่ 21 มิ.ย. 64 Source : WHO
  หัวข้อ ไทย ทั่วโลก
  สะสม 221,306 178,202,610
  รายใหม่
  (เพิ่ม)
  3,175
  (1.5 %)
  336,450
  (0.2 %)
  เสียชีวิต
  (ป่วยตาย)
  1,658
  (0.7 %)
  3,865,738
  (2.2 %)
  วัคซีน(ล้าน Dose)
  Dose/ประชากร
  7.68
  (0.11)
  2,414
  (0.33)

  วันที่ 20 มิ.ย. 64 Source : WHO
  หัวข้อ ไทย ทั่วโลก
  สะสม 218,131 177,108,695
  รายใหม่
  (เพิ่ม)
  3,682
  (1.7 %)
  408,990
  (0.2 %)
  เสียชีวิต
  (ป่วยตาย)
  1,629
  (0.7 %)
  3,850,620
  (2.2 %)
  วัคซีน(ล้าน Dose)
  Dose/ประชากร
  7.59
  (0.11)
  2,378
  (0.33)

  วันที่ 19 มิ.ย. 64 Source : WHO
  หัวข้อ ไทย ทั่วโลก
  สะสม 214,449 177,108,695
  รายใหม่
  (เพิ่ม)
  3,667
  (1.7 %)
  408,990
  (0.2 %)
  เสียชีวิต
  (ป่วยตาย)
  1,609
  (0.8 %)
  3,835,502
  (2.2 %)
  วัคซีน(ล้าน Dose)
  Dose/ประชากร
  7.48
  (0.11)
  2,378
  (0.33)

  วันที่ 18 มิ.ย. 64 Source : WHO
  หัวข้อ ไทย ทั่วโลก
  สะสม 210,782 177,108,695
  รายใหม่
  (เพิ่ม)
  3,058
  (1.5 %)
  408,990
  (0.2 %)
  เสียชีวิต
  (ป่วยตาย)
  1,577
  (0.7 %)
  3,820,385
  (2.2 %)
  วัคซีน(ล้าน Dose)
  Dose/ประชากร
  7.22
  (0.11)
  2,378
  (0.33)

  วันที่ 17 มิ.ย. 64 Source : WHO
  หัวข้อ ไทย ทั่วโลก
  สะสม 207,724 176,693,988
  รายใหม่
  (เพิ่ม)
  3,129
  (1.5 %)
  382,341
  (0.2 %)
  เสียชีวิต
  (ป่วยตาย)
  1,555
  (0.7 %)
  3,830,304
  (2.2 %)
  วัคซีน(ล้าน Dose)
  Dose/ประชากร
  7.00
  (0.10)
  2,378
  (0.33)

  วันที่ 16 มิ.ย. 64 Source : WHO
  หัวข้อ ไทย ทั่วโลก
  สะสม 204,595 176,303,596
  รายใหม่
  (เพิ่ม)
  2,331
  (1.2 %)
  307,223
  (0.2 %)
  เสียชีวิต
  (ป่วยตาย)
  1,525
  (0.7 %)
  3,820,026
  (2.2 %)
  วัคซีน(ล้าน Dose)
  Dose/ประชากร
  6.78
  (0.10)
  2,310
  (0.32)

  วันที่ 15 มิ.ย. 64 Source : WHO
  หัวข้อ ไทย ทั่วโลก
  สะสม 202,264 175,987,176
  รายใหม่
  (เพิ่ม)
  3,000
  (1.5 %)
  283,487
  (0.2 %)
  เสียชีวิต
  (ป่วยตาย)
  1,485
  (0.7 %)
  3,811,561
  (2.2 %)
  วัคซีน(ล้าน Dose)
  Dose/ประชากร
  6.51
  (0.10)
  2,188
  (0.30)

  วันที่ 14 มิ.ย. 64 Source : WHO
  หัวข้อ ไทย ทั่วโลก
  สะสม 199,264 175,686,814
  รายใหม่
  (เพิ่ม)
  3,355
  (1.7 %)
  353,660
  (0.2 %)
  เสียชีวิต
  (ป่วยตาย)
  1,466
  (0.7 %)
  3,803,592
  (2.2 %)
  วัคซีน(ล้าน Dose)
  Dose/ประชากร
  6.19
  (0.09)
  2,157
  (0.30)

  วันที่ 13 มิ.ย. 64 Source : WHO
  หัวข้อ ไทย ทั่วโลก
  สะสม 195,909 175,306,598
  รายใหม่
  (เพิ่ม)
  2,804
  (1.5 %)
  387,209
  (0.2 %)
  เสียชีวิต
  (ป่วยตาย)
  1,449
  (0.7 %)
  3,792,777
  (2.2 %)
  วัคซีน(ล้าน Dose)
  Dose/ประชากร
  6.08
  (0.09)
  2,157
  (0.30)

  วันที่ 12 มิ.ย. 64 Source : WHO
  หัวข้อ ไทย ทั่วโลก
  สะสม 193,105 174,918,667
  รายใหม่
  (เพิ่ม)
  3,277
  (1.7 %)
  410,497
  (0.2 %)
  เสียชีวิต
  (ป่วยตาย)
  1,431
  (0.7 %)
  3,782,490
  (2.2 %)
  วัคซีน(ล้าน Dose)
  Dose/ประชากร
  5.98
  (0.09)
  2,157
  (0.30)

  วันที่ 11 มิ.ย. 64 Source : WHO
  หัวข้อ ไทย ทั่วโลก
  สะสม 189,828 174,502,686
  รายใหม่
  (เพิ่ม)
  2,290
  (1.2 %)
  424,785
  (0.2 %)
  เสียชีวิต
  (ป่วยตาย)
  1,402
  (0.7 %)
  3,770,361
  (2.2 %)
  วัคซีน(ล้าน Dose)
  Dose/ประชากร
  5.67
  (0.08)
  2,157
  (0.30)

  วันที่ 10 มิ.ย. 64 Source : WHO
  หัวข้อ ไทย ทั่วโลก
  สะสม 187,538 174,061,995
  รายใหม่
  (เพิ่ม)
  2,310
  (1.2 %)
  380,482
  (0.2 %)
  เสียชีวิต
  (ป่วยตาย)
  1,374
  (0.7 %)
  3,758,560
  (2.2 %)
  วัคซีน(ล้าน Dose)
  Dose/ประชากร
  5.44
  (0.08)
  2,157
  (0.30)

  วันที่ 9 มิ.ย. 64 Source : WHO
  หัวข้อ ไทย ทั่วโลก
  สะสม 185,228 173,674,509
  รายใหม่
  (เพิ่ม)
  2,680
  (1.5 %)
  333,823
  (0.2 %)
  เสียชีวิต
  (ป่วยตาย)
  1,332
  (0.7 %)
  3,744,408
  (2.2 %)
  วัคซีน(ล้าน Dose)
  Dose/ประชากร
  5.11
  (0.08)
  2,093
  (0.29)

  วันที่ 8 มิ.ย. 64 Source : WHO
  หัวข้อ ไทย ทั่วโลก
  สะสม 182,548 173,331,478
  รายใหม่
  (เพิ่ม)
  2,662
  (1.5 %)
  308,911
  (0.2 %)
  เสียชีวิต
  (ป่วยตาย)
  1,297
  (0.7 %)
  3,735,571
  (2.2 %)
  วัคซีน(ล้าน Dose)
  Dose/ประชากร
  4.63
  (0.07)
  2,093
  (0.29)

  วันที่ 7 มิ.ย. 64 Source : WHO
  หัวข้อ ไทย ทั่วโลก
  สะสม 179,886 173,005,553
  รายใหม่
  (เพิ่ม)
  2,419
  (1.4 %)
  368,456
  (0.2 %)
  เสียชีวิต
  (ป่วยตาย)
  1,269
  (0.7 %)
  3,727,605
  (2.2 %)
  วัคซีน(ล้าน Dose)
  Dose/ประชากร
  4.22
  (0.06)
  1,901
  (0.26)
  กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ร่วมกับเครือข่ายการเฝ้าระวังการเปลี่ยนแปลงสายพันธ์ของ SAR-COV-2 พบว่าจากการตรวจตัวอย่าง 4185 ตัวอย่าง เป็นสายพันธ์ต่างๆ ดังนี้
  1. สายพันธ์อัลฟา (อังกฤษ) ร้อยละ 88.5 ติดต่อง่ายกว่าสายพันธ์ดั้งเดิม
  2. สายพันธ์เบต้า (อัฟริกา) ร้อยละ 0.6 ติดต่อยากกว่าอัลฟา แต่หลบภูมิคุ้มกันได้เก่งกว่า มีความรุนแรงกว่า
  3. สายพันธ์เดลต้า (อินเดีย) ร้อยละ 8.3 ติดต่อง่ายกว่าสายพันธ์อังกฤษ และหลบภูมิคุ้มกันมากกว่าอัลฟาแต่น้อยกว่าเบต้า
  4. สายพันธ์ดั้งเดิม ร้อยละ 2.3
  5. สายพันธ์ B.1524 ร้อยละ 0.2

  วันที่ 6 มิ.ย. 64 Source : WHO
  หัวข้อ ไทย ทั่วโลก
  สะสม 177,467 172,630,637
  รายใหม่
  (เพิ่ม)
  2,671
  (1.5 %)
  386,217
  (0.2 %)
  เสียชีวิต
  (ป่วยตาย)
  1,236
  (0.7 %)
  3,718,683
  (2.2 %)
  วัคซีน(ล้าน Dose)
  Dose/ประชากร
  4.19
  (0.06)
  1,638
  (0.22)

  วันที่ 5 มิ.ย. 64 Source : WHO
  หัวข้อ ไทย ทั่วโลก
  สะสม 174,796 172,242,495
  รายใหม่
  (เพิ่ม)
  2,817
  (1.6 %)
  449,332
  (0.3 %)
  เสียชีวิต
  (ป่วยตาย)
  1,213
  (0.7 %)
  3,709,397
  (2.2 %)
  วัคซีน(ล้าน Dose)
  Dose/ประชากร
  3.96
  (0.06)
  1,638
  (0.22)

  วันที่ 4 มิ.ย. 64 Source : WHO
  หัวข้อ ไทย ทั่วโลก
  สะสม 171,979 171,782,908
  รายใหม่
  (เพิ่ม)
  2,631
  (1.6 %)
  477,334
  (0.3 %)
  เสียชีวิต
  (ป่วยตาย)
  1,177
  (0.7 %)
  3,698,621
  (2.2 %)
  วัคซีน(ล้าน Dose)
  Dose/ประชากร
  3.96
  (0.06)
  1,638
  (0.22)

  วันที่ 3 มิ.ย. 64 Source : WHO
  หัวข้อ ไทย ทั่วโลก
  สะสม 169,348 171,292,827
  รายใหม่
  (เพิ่ม)
  3,886
  (2.3 %)
  471,828
  (0.3 %)
  เสียชีวิต
  (ป่วยตาย)
  1,146
  (0.7 %)
  3,687,589
  (2.2 %)
  วัคซีน(ล้าน Dose)
  Dose/ประชากร
  3.96
  (0.06)
  1,582
  (0.22)
  สำนักข่าวต่างประเทศรายงานจากกรุงลิมา ประเทศเปรู เมื่อวันที่ 31 พ.ค.ว่ากระทรวงสาธารณสุขของเปรูรายงาน เมื่อวันจันทร์ ว่าสถิติสะสมของผู้เสียชีวิตจากโรคโควิด-19 ในประเทศ มีจำนวนอย่างน้อย 180,764 ราย เพิ่มขึ้นประมาณ 3 เท่าจากสถิติผู้เสียชีวิตสะสมเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา ซึ่งยืนยันไว้ที่อย่างน้อย 69,342 ราย...
  วันที่ 2 มิ.ย. 64 Source : WHO
  หัวข้อ ไทย ทั่วโลก
  สะสม 165,469 170,812,850
  รายใหม่
  (เพิ่ม)
  3,440
  (2.1 %)
  371,489
  (0.2 %)
  เสียชีวิต
  (ป่วยตาย)
  1,107
  (0.7 %)
  3,557,586
  (2.1 %)
  วัคซีน(ล้าน Dose)
  Dose/ประชากร
  3.75
  (0.06)
  1,582
  (0.22)

  วันที่ 1 มิ.ย. 64 Source : WHO
  หัวข้อ ไทย ทั่วโลก
  สะสม 162,029 170,426,245
  รายใหม่
  (เพิ่ม)
  2,230
  (1.4 %)
  352,685
  (0.2 %)
  เสียชีวิต
  (ป่วยตาย)
  1,069
  (0.7 %)
  3,548,628
  (2.1 %)
  วัคซีน(ล้าน Dose)
  Dose/ประชากร
  3.64
  (0.05)
  1,579
  (0.22)
  WHO รับรอง Sinovax เพื่อใช้ในกรณีฉุกเฉิน เมื่อ 1 มิ.ย 63 ส่วนประเทศไทยรับรองตั้งแต่ 22 ก.พ.64
  วันที่ 31 พ.ค. 64 Source : WHO
  หัวข้อ ไทย ทั่วโลก
  สะสม 159,792 170,051,718
  รายใหม่
  (เพิ่ม)
  5,485
  (3.6 %)
  446,860
  (0.3 %)
  เสียชีวิต
  (ป่วยตาย)
  1,031
  (0.6 %)
  3,540,407
  (2.1 %)
  วัคซีน(ล้าน Dose)
  Dose/ประชากร
  3.61
  (0.05)
  1,579
  (0.22)

  วันที่ 30 พ.ค. 64 Source : WHO
  หัวข้อ ไทย ทั่วโลก
  สะสม 154,307 169,597,415
  รายใหม่
  (เพิ่ม)
  4,528
  (3.0 %)
  469,996
  (0.3 %)
  เสียชีวิต
  (ป่วยตาย)
  1,012
  (0.7 %)
  3,530,582
  (2.1 %)
  วัคซีน(ล้าน Dose)
  Dose/ประชากร
  3.55
  (0.05)
  1,546
  (0.21)

  วันที่ 29 พ.ค. 64 Source : WHO
  หัวข้อ ไทย ทั่วโลก
  สะสม 149,779 169,118,995
  รายใหม่
  (เพิ่ม)
  4,803
  (3.3 %)
  516,215
  (0.3 %)
  เสียชีวิต
  (ป่วยตาย)
  988
  (0.7 %)
  3,519,175
  (2.1 %)
  วัคซีน(ล้าน Dose)
  Dose/ประชากร
  3.50
  (0.05)
  1,546
  (0.21)

  วันที่ 28 พ.ค. 64 Source : WHO
  หัวข้อ ไทย ทั่วโลก
  สะสม 144,976 168,599,045
  รายใหม่
  (เพิ่ม)
  3,759
  (2.7 %)
  545,102
  (0.3 %)
  เสียชีวิต
  (ป่วยตาย)
  954
  (0.7 %)
  3,507,477
  (2.1 %)
  วัคซีน(ล้าน Dose)
  Dose/ประชากร
  3.35
  (0.05)
  1,546
  (0.21)
  อย.เห็ยชอบวัคซีน sinopharm เป็น วัคซีนที่ไทยเห็นของตัวที่ 5 จากที่ก่อนหน้านี้เห็นชอบวัคซีน Astrazenca (20 มค 64) ,Sinovac (22 กพ64) ,Johnson and Johnson (25 ,มีค 64) ,Moderna (13 พค.64) ,Sinopharm (28 พค.64)
  วันที่ 27 พ.ค. 64 Source : WHO
  หัวข้อ ไทย ทั่วโลก
  สะสม 141,217 168,040,871
  รายใหม่
  (เพิ่ม)
  3,323
  (2.4 %)
  539,384
  (0.3 %)
  เสียชีวิต
  (ป่วยตาย)
  920
  (0.7 %)
  3,494,758
  (2.1 %)
  วัคซีน(ล้าน Dose)
  Dose/ประชากร
  3.21
  (0.05)
  1,546
  (0.21)
  วันนี้ผู้เสียชีวิตต่อวัน เป็น New High คือ 47 รายต่อวัน
  วันที่ 26 พ.ค. 64 Source : WHO
  หัวข้อ ไทย ทั่วโลก
  สะสม 137,894 167,492,769
  รายใหม่
  (เพิ่ม)
  2,455
  (1.8 %)
  461,347
  (0.3 %)
  เสียชีวิต
  (ป่วยตาย)
  873
  (0.6 %)
  3,482,907
  (2.1 %)
  วัคซีน(ล้าน Dose)
  Dose/ประชากร
  3.15
  (0.05)
  1,491
  (0.20)
  1. บทความเกี่ยวกับเชื้อไวรัสกลายพันธ์ที่น่ากังวล (Variance of Concern หรือ VOC) เรียบเรียงจาก Situation report ของ WHO

  วันที่ 25 พ.ค. 64 Source : WHO
  หัวข้อ ไทย ทั่วโลก
  สะสม 135,439 167,011,807
  รายใหม่
  (เพิ่ม)
  3,226
  (2.4 %)
  438,704
  (0.3 %)
  เสียชีวิต
  (ป่วยตาย)
  832
  (0.6 %)
  3,472,068
  (2.1 %)
  วัคซีน(ล้าน Dose)
  Dose/ประชากร
  3.02
  (0.04)
  1,490
  (0.20)

  วันที่ 24 พ.ค. 64 Source : WHO
  หัวข้อ ไทย ทั่วโลก
  สะสม 132,213 166,860,081
  รายใหม่
  (เพิ่ม)
  2,713
  (2.1 %)
  508,074
  (0.3 %)
  เสียชีวิต
  (ป่วยตาย)
  806
  (0.6 %)
  3,459,996
  (2.1 %)
  วัคซีน(ล้าน Dose)
  Dose/ประชากร
  2.91
  (0.04)
  1,448
  (0.20)

  วันที่ 23 พ.ค. 64 Source : WHO
  หัวข้อ ไทย ทั่วโลก
  สะสม 129,500 166,346,635
  รายใหม่
  (เพิ่ม)
  3,382
  (2.7 %)
  563,692
  (0.3 %)
  เสียชีวิต
  (ป่วยตาย)
  776
  (0.6 %)
  3,449,117
  (2.1 %)
  วัคซีน(ล้าน Dose)
  Dose/ประชากร
  2.87
  (0.04)
  1,448
  (0.20)

  วันที่ 22 พ.ค. 64 Source : WHO
  หัวข้อ ไทย ทั่วโลก
  สะสม 126,118 165,772,430
  รายใหม่
  (เพิ่ม)
  3,052
  (2.5 %)
  607,681
  (0.4 %)
  เสียชีวิต
  (ป่วยตาย)
  759
  (0.6 %)
  3,437,545
  (2.1 %)
  วัคซีน(ล้าน Dose)
  Dose/ประชากร
  2.81
  (0.04)
  1,448
  (0.20)

  วันที่ 21 พ.ค. 64 Source : WHO
  หัวข้อ ไทย ทั่วโลก
  สะสม 123,066 165,158,285
  รายใหม่
  (เพิ่ม)
  3,481
  (2.9 %)
  620,434
  (0.4 %)
  เสียชีวิต
  (ป่วยตาย)
  735
  (0.6 %)
  3,425,017
  (2.1 %)
  วัคซีน(ล้าน Dose)
  Dose/ประชากร
  2.65
  (0.04)
  1,448
  (0.20)

  วันที่ 20 พ.ค. 64 Source : WHO
  หัวข้อ ไทย ทั่วโลก
  สะสม 119,585 164,523,894
  รายใหม่
  (เพิ่ม)
  2,636
  (2.3 %)
  638,247
  (0.4 %)
  เสียชีวิต
  (ป่วยตาย)
  703
  (0.6 %)
  3,412,032
  (2.1 %)
  วัคซีน(ล้าน Dose)
  Dose/ประชากร
  2.54
  (0.04)
  1,408
  (0.19)

  วันที่ 19 พ.ค. 64 Source : WHO
  หัวข้อ ไทย ทั่วโลก
  สะสม 116,949 163,869,893
  รายใหม่
  (เพิ่ม)
  3,394
  (3.0 %)
  546,512
  (0.3 %)
  เสียชีวิต
  (ป่วยตาย)
  678
  (0.6 %)
  3,398,302
  (2.1 %)
  วัคซีน(ล้าน Dose)
  Dose/ประชากร
  2.45
  (0.04)
  1,408
  (0.19)

  สรุปผลจาก Vaccine (ถอดความจาก รศ.นภชาติ เอื้อประเสริฐ ภาควิชาโลหิวิทยา จุฬาฯ

  1. วัคซีนต้านโควิดทุกชนิดที่ประเทศไทยรับรอง (AstraZeneca,Sinovac,Johnson&Johnson,Moderna) ไม่เพิ่มความเสี่ยงในการหลอดเลือดอุดตันในทุกอวัยวะของร่างกาย ไม่ว่าจะเป็นหลอดเลือดสมอง หัวใจ ปอด หรือที่ขา คนที่เป็นโรคหลอดเลือดไม่ว่าที่อวัยวะใดสามารถฉีดวัคซีนได้ และเป็นความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องฉีดวัคซีน เนื่องจากถ้าเป็นโควิดแล้ว อาการจะรุนแรงกว่าคนที่ไม่เป็นโรคหลอดเลือด และโอกาสเสียชีวิตสูงกว่า
  2. กลุ่มที่มีอาการชา หรืออ่อนแรงที่แขนหรือขา ทางจุฬาได้ทำการ X-ray ด้วย MRI,MRA,และ SPEC imaging ไม่พบว่ามีรายใดที่มีเส้นเลือดสมองอุดตัน และพบมีเส้นเลือดสมองหดตัว (แต่ไม่ได้อุดตัน) ต่ำมากคือ 3 ใน หมื่น ราย และกลับมาเป็นปกติทุกราย
  3. วัคซีนทุกชนิด ไม่ว่าจะเป็น mRNA (Pfizer,Moderna),Viral Vector(AstraZeneca,Spunik V,Johnson and Johnson) วัคซีนเชื้อตาย (Sinovac,Sinopharm) มีผลแทรกซ้อนที่น้อยมาก โดยคนที่ฉีดวัคซีน 1 ล้านราย จะพบอาการผิดปกติได้ ดังนี้
   1. ภาวะเกล็ดเลือดต่ำร่วมกับหลอดเลือดอุดต้น (VITT) พบ 2 ถึง 10 คน ต่อล้านคน (รายงานจากการฉีด AstraZeneca & Johnson and Johnson แต่ถ้าเป็นโควิด-19 โอกาสเกิดหลอดเลือดอุดตันจากการเป็นโรคสูงถึง 10% และมักอุดตันในเลือดที่สำคัญของร่างกาย
   2. การแพ้อย่างรุนแรงจากวัคซีน Pfizer หรือ Moderna จนทำให้ความดันโลหิตตก หรือหลอดลมอุดกั้นฉับพลัน (Anaphylactic Shock) พบ 2.5-10 ต่อ 1 ล้านคนที่ฉีดวัคซีน มีโอกาสเกิดเกล็ดเลือดต่ำและเส้นเลือดอุดตัน 0.5 -1 คนใน 1 ล้านคนที่ฉีดวัคซีน
   3. ตัวเลขจาก USA พบการเสียชีวิตหลังการฉีด vaccine 15 ใน 1 ล้าน ได้ทำการสืบสวนโรคอย่างละเอียดพบว่า ส่วนใหญ่เป็นการเสียชีวิตจากโรคประจำตัวหรือสาเหตุอื่น ไม่ใช่จากวัคซีน

  วันที่ 18 พ.ค. 64 Source : WHO
  หัวข้อ ไทย ทั่วโลก
  สะสม 113,555 163,312,429
  รายใหม่
  (เพิ่ม)
  2,473
  (2.2 %)
  515,104
  (0.3 %)
  เสียชีวิต
  (ป่วยตาย)
  649
  (0.6 %)
  3,386,825
  (2.1 %)
  วัคซีน(ล้าน Dose)
  Dose/ประชากร
  2.34
  (0.03)
  1,264
  (0.17)

  วันที่ 17 พ.ค. 64 Source : WHO
  หัวข้อ ไทย ทั่วโลก
  สะสม 111,082 162,773,940
  รายใหม่
  (เพิ่ม)
  8,635
  (8.4 %)
  589,677
  (0.4 %)
  เสียชีวิต
  (ป่วยตาย)
  614
  (0.6 %)
  3,375,573
  (2.1 %)
  วัคซีน(ล้าน Dose)
  Dose/ประชากร
  2.26
  (0.03)
  1,264
  (0.17)
  วันนี้การติดเชื้อต่อวัน เป็น New High เนื่องจากพบในเรือนจำถึง 6853 ราย
  วันที่ 16 พ.ค. 64 Source : WHO
  หัวข้อ ไทย ทั่วโลก
  สะสม 101,447 162,177,376
  รายใหม่
  (เพิ่ม)
  2,302
  (2.3 %)
  658,585
  (0.4 %)
  เสียชีวิต
  (ป่วยตาย)
  589
  (0.6 %)
  3,364,178
  (2.1 %)
  วัคซีน(ล้าน Dose)
  Dose/ประชากร
  2.24
  (0.03)
  1,264
  (0.17)

  วันที่ 15 พ.ค. 64 Source : WHO
  หัวข้อ ไทย ทั่วโลก
  สะสม 99,145 161,513,458
  รายใหม่
  (เพิ่ม)
  3,095
  (3.2 %)
  677,387
  (0.4 %)
  เสียชีวิต
  (ป่วยตาย)
  565
  (0.6 %)
  3,352,109
  (2.1 %)
  วัคซีน(ล้าน Dose)
  Dose/ประชากร
  2.22
  (0.03)
  1,264
  (0.17)

  วันที่ 14 พ.ค. 64 Source : WHO
  หัวข้อ ไทย ทั่วโลก
  สะสม 96,050 160,813,869
  รายใหม่
  (เพิ่ม)
  2,256
  (2.4 %)
  717,513
  (0.4 %)
  เสียชีวิต
  (ป่วยตาย)
  548
  (0.6 %)
  3,339,002
  (2.1 %)
  วัคซีน(ล้าน Dose)
  Dose/ประชากร
  2.12
  (0.03)
  1,264
  (0.17)

  วันที่ 13 พ.ค. 64 Source : WHO
  หัวข้อ ไทย ทั่วโลก
  สะสม 93,794 160,074,267
  รายใหม่
  (เพิ่ม)
  4,887
  (5.5 %)
  745,256
  (0.5 %)
  เสียชีวิต
  (ป่วยตาย)
  518
  (0.6 %)
  3,325,260
  (2.1 %)
  วัคซีน(ล้าน Dose)
  Dose/ประชากร
  2.04
  (0.03)
  1,264
  (0.17)

  วันที่ 12 พ.ค. 64 Source : WHO
  หัวข้อ ไทย ทั่วโลก
  สะสม 88,907 159,319,384
  รายใหม่
  (เพิ่ม)
  1,983
  (2.3 %)
  643,091
  (0.4 %)
  เสียชีวิต
  (ป่วยตาย)
  486
  (0.5 %)
  3,311,780
  (2.1 %)
  วัคซีน(ล้าน Dose)
  Dose/ประชากร
  1.94
  (0.03)
  1,264
  (0.17)

  วันที่ 11 พ.ค. 64 Source : WHO
  หัวข้อ ไทย ทั่วโลก
  สะสม 86,924 158,651,638
  รายใหม่
  (เพิ่ม)
  1,919
  (2.3 %)
  606,077
  (0.4 %)
  เสียชีวิต
  (ป่วยตาย)
  452
  (0.5 %)
  3,299,764
  (2.1 %)
  วัคซีน(ล้าน Dose)
  Dose/ประชากร
  1.90
  (0.03)
  1,206
  (0.17)

  วันที่ 10 พ.ค. 64 Source : WHO
  หัวข้อ ไทย ทั่วโลก
  สะสม 85,005 157,973,438
  รายใหม่
  (เพิ่ม)
  1,630
  (2.0 %)
  677,545
  (0.4 %)
  เสียชีวิต
  (ป่วยตาย)
  421
  (0.5 %)
  3,288,455
  (2.1 %)
  วัคซีน(ล้าน Dose)
  Dose/ประชากร
  1.81
  (0.03)
  1,206
  (0.17)

  วันที่ 9 พ.ค. 64 Source : WHO
  หัวข้อ ไทย ทั่วโลก
  สะสม 83,375 157,289,118
  รายใหม่
  (เพิ่ม)
  2,101
  (2.6 %)
  786,943
  (0.5 %)
  เสียชีวิต
  (ป่วยตาย)
  399
  (0.5 %)
  3,277,272
  (2.1 %)
  วัคซีน(ล้าน Dose)
  Dose/ประชากร
  1.74
  (0.03)
  1,172
  (0.16)

  วันที่ 8 พ.ค. 64 Source : WHO
  หัวข้อ ไทย ทั่วโลก
  สะสม 81,272 156,496,592
  รายใหม่
  (เพิ่ม)
  2,419
  (3.1 %)
  817,345
  (0.5 %)
  เสียชีวิต
  (ป่วยตาย)
  382
  (0.5 %)
  3,264,143
  (2.1 %)
  วัคซีน(ล้าน Dose)
  Dose/ประชากร
  1.73
  (0.03)
  1,172
  (0.16)

  วันที่ 7 พ.ค. 64 Source : WHO
  หัวข้อ ไทย ทั่วโลก
  สะสม 78,855 155,615,214
  รายใหม่
  (เพิ่ม)
  2,044
  (2.7 %)
  839,695
  (0.5 %)
  เสียชีวิต
  (ป่วยตาย)
  363
  (0.5 %)
  3,250,648
  (2.1 %)
  วัคซีน(ล้าน Dose)
  Dose/ประชากร
  1.65
  (0.02)
  1,171
  (0.16)

  วันที่ 6 พ.ค. 64 Source : WHO
  หัวข้อ ไทย ทั่วโลก
  สะสม 76,811 154,815,600
  รายใหม่
  (เพิ่ม)
  1,911
  (2.6 %)
  847,537
  (0.6 %)
  เสียชีวิต
  (ป่วยตาย)
  336
  (0.4 %)
  3,236,104
  (2.1 %)
  วัคซีน(ล้าน Dose)
  Dose/ประชากร
  1.60
  (0.02)
  1,171
  (0.16)

  วันที่ 5 พ.ค. 64 Source : WHO
  หัวข้อ ไทย ทั่วโลก
  สะสม 74,900 153,954,491
  รายใหม่
  (เพิ่ม)
  2,112
  (2.9 %)
  721,398
  (0.5 %)
  เสียชีวิต
  (ป่วยตาย)
  318
  (0.4 %)
  3,221,052
  (2.1 %)
  วัคซีน(ล้าน Dose)
  Dose/ประชากร
  1.57
  (0.02)
  1,171
  (0.16)

  วันที่ 4 พ.ค. 64 Source : WHO
  หัวข้อ ไทย ทั่วโลก
  สะสม 72,788 153,187,889
  รายใหม่
  (เพิ่ม)
  1,763
  (2.5 %)
  644,685
  (0.4 %)
  เสียชีวิต
  (ป่วยตาย)
  303
  (0.4 %)
  3,209,109
  (2.1 %)
  วัคซีน(ล้าน Dose)
  Dose/ประชากร
  1.50
  (0.02)
  1,048
  (0.14)

  วันที่ 3 พ.ค. 64 Source : WHO
  หัวข้อ ไทย ทั่วโลก
  สะสม 71,025 152,534,452
  รายใหม่
  (เพิ่ม)
  2,041
  (3.0 %)
  721,896
  (0.5 %)
  เสียชีวิต
  (ป่วยตาย)
  276
  (0.4 %)
  3,198,528
  (2.1 %)
  วัคซีน(ล้าน Dose)
  Dose/ประชากร
  1.49
  (0.02)
  1,046
  (0.14)

  วันที่ 2 พ.ค. 64 Source : WHO
  หัวข้อ ไทย ทั่วโลก
  สะสม 68,984 151,803,822
  รายใหม่
  (เพิ่ม)
  1,940
  (2.9 %)
  808,563
  (0.5 %)
  เสียชีวิต
  (ป่วยตาย)
  245
  (0.4 %)
  3,186,538
  (2.1 %)
  วัคซีน(ล้าน Dose)
  Dose/ประชากร
  1.48
  (0.02)
  1,011
  (0.14)

  วันที่ 1 พ.ค. 64 Source : WHO
  หัวข้อ ไทย ทั่วโลก
  สะสม 67,044 150,988,419
  รายใหม่
  (เพิ่ม)
  1,891
  (2.9 %)
  870,405
  (0.6 %)
  เสียชีวิต
  (ป่วยตาย)
  224
  (0.3 %)
  3,173,576
  (2.1 %)
  วัคซีน(ล้าน Dose)
  Dose/ประชากร
  1.48
  (0.02)
  1,011
  (0.14)

  วันที่ 30 เม.ย. 64 Source : WHO
  หัวข้อ ไทย ทั่วโลก
  สะสม 65,153 150,110,310
  รายใหม่
  (เพิ่ม)
  1,583
  (2.5 %)
  878,386
  (0.6 %)
  เสียชีวิต
  (ป่วยตาย)
  203
  (0.3 %)
  3,158,792
  (2.1 %)
  วัคซีน(ล้าน Dose)
  Dose/ประชากร
  1.41
  (0.02)
  1,011
  (0.14)
  ทำไมถึงต้องใส่หน้ากาก 2 ชั้น(Double Masking) เมื่อเกิดการระบาดระลอก2 ในอินเดีย ใส่อย่างไร ทดสอบอย่างไร อะไรคือสิ่งที่ควรทำ หรือไม่ควรทำ
  วันที่ 29 เม.ย. 64 Source : WHO
  หัวข้อ ไทย ทั่วโลก
  สะสม 63,570 149,216,984
  รายใหม่
  (เพิ่ม)
  1,871
  (3.0 %)
  870,419
  (0.6 %)
  เสียชีวิต
  (ป่วยตาย)
  188
  (0.3 %)
  3,144,028
  (2.1 %)
  วัคซีน(ล้าน Dose)
  Dose/ประชากร
  1.34
  (0.02)
  968
  (0.13)

  วันที่ 28 เม.ย. 64 Source : WHO
  หัวข้อ ไทย ทั่วโลก
  สะสม 61,699 148,329,348
  รายใหม่
  (เพิ่ม)
  2,012
  (3.4 %)
  763,656
  (0.5 %)
  เสียชีวิต
  (ป่วยตาย)
  178
  (0.3 %)
  3,128,962
  (2.1 %)
  วัคซีน(ล้าน Dose)
  Dose/ประชากร
  1.28
  (0.02)
  968
  (0.13)

  วันที่ 27 เม.ย. 64 Source : WHO
  หัวข้อ ไทย ทั่วโลก
  สะสม 59,687 147,539,302
  รายใหม่
  (เพิ่ม)
  2,179
  (3.8 %)
  657,510
  (0.4 %)
  เสียชีวิต
  (ป่วยตาย)
  163
  (0.3 %)
  3,116,444
  (2.1 %)
  วัคซีน(ล้าน Dose)
  Dose/ประชากร
  1.23
  (0.02)
  961
  (0.13)
  การกำหนดอำนาจหน้าที่รัฐมนตรีตามกฎหมายเป็นอำนาจนายกรัฐมนตรี (ฉบับที่ 3)
  วันที่ 26 เม.ย. 64 Source : WHO
  หัวข้อ ไทย ทั่วโลก
  สะสม 57,508 146,841,882
  รายใหม่
  (เพิ่ม)
  2,048
  (3.7 %)
  794,573
  (0.5 %)
  เสียชีวิต
  (ป่วยตาย)
  148
  (0.3 %)
  3,104,743
  (2.1 %)
  วัคซีน(ล้าน Dose)
  Dose/ประชากร
  1.15
  (0.02)
  934
  (0.13)

  วันที่ 25 เม.ย. 64 Source : WHO
  หัวข้อ ไทย ทั่วโลก
  สะสม 55,460 146,054,107
  รายใหม่
  (เพิ่ม)
  2,438
  (4.6 %)
  830,806
  (0.6 %)
  เสียชีวิต
  (ป่วยตาย)
  140
  (0.3 %)
  3,092,410
  (2.1 %)
  วัคซีน(ล้าน Dose)
  Dose/ประชากร
  1.12
  (0.02)
  900
  (0.12)

  วันที่ 24 เม.ย. 64 Source : WHO
  หัวข้อ ไทย ทั่วโลก
  สะสม 53,022 145,216,414
  รายใหม่
  (เพิ่ม)
  2,839
  (5.7 %)
  849,130
  (0.6 %)
  เสียชีวิต
  (ป่วยตาย)
  129
  (0.2 %)
  3,079,390
  (2.1 %)
  วัคซีน(ล้าน Dose)
  Dose/ประชากร
  1.10
  (0.02)
  900
  (0.12)

  วันที่ 23 เม.ย. 64 Source : WHO
  หัวข้อ ไทย ทั่วโลก
  สะสม 50,183 144,358,956
  รายใหม่
  (เพิ่ม)
  2,070
  (4.3 %)
  894,043
  (0.6 %)
  เสียชีวิต
  (ป่วยตาย)
  121
  (0.2 %)
  3,066,113
  (2.1 %)
  วัคซีน(ล้าน Dose)
  Dose/ประชากร
  0.96
  (0.01)
  900
  (0.12)

  วันที่ 22 เม.ย. 64 Source : WHO
  หัวข้อ ไทย ทั่วโลก
  สะสม 48,113 143,445,675
  รายใหม่
  (เพิ่ม)
  1,470
  (3.2 %)
  874,381
  (0.6 %)
  เสียชีวิต
  (ป่วยตาย)
  117
  (0.2 %)
  3,051,736
  (2.1 %)
  วัคซีน(ล้าน Dose)
  Dose/ประชากร
  0.71
  (0.01)
  890
  (0.12)

  วันที่ 21 เม.ย. 64 Source : WHO
  หัวข้อ ไทย ทั่วโลก
  สะสม 46,643 142,238,073
  รายใหม่
  (เพิ่ม)
  1,458
  (3.2 %)
  482,229
  (0.3 %)
  เสียชีวิต
  (ป่วยตาย)
  110
  (0.2 %)
  3,032,124
  (2.1 %)
  วัคซีน(ล้าน Dose)
  Dose/ประชากร
  0.71
  (0.01)
  843
  (0.12)

  วันที่ 20 เม.ย. 64 Source : WHO
  หัวข้อ ไทย ทั่วโลก
  สะสม 45,185 141,754,944
  รายใหม่
  (เพิ่ม)
  1,443
  (3.3 %)
  656,406
  (0.5 %)
  เสียชีวิต
  (ป่วยตาย)
  108
  (0.2 %)
  3,025,835
  (2.1 %)
  วัคซีน(ล้าน Dose)
  Dose/ประชากร
  0.67
  (0.01)
  843
  (0.12)

  วันที่ 19 เม.ย. 64 Source : WHO
  หัวข้อ ไทย ทั่วโลก
  สะสม 43,742 141,057,106
  รายใหม่
  (เพิ่ม)
  1,396
  (3.3 %)
  724,720
  (0.5 %)
  เสียชีวิต
  (ป่วยตาย)
  104
  (0.2 %)
  3,015,043
  (2.1 %)
  วัคซีน(ล้าน Dose)
  Dose/ประชากร
  0.62
  (0.01)
  793
  (0.11)

  วันที่ 18 เม.ย. 64 Source : WHO
  หัวข้อ ไทย ทั่วโลก
  สะสม 42,352 140,322,903
  รายใหม่
  (เพิ่ม)
  1,767
  (4.4 %)
  809,004
  (0.6 %)
  เสียชีวิต
  (ป่วยตาย)
  101
  (0.2 %)
  3,003,794
  (2.1 %)
  วัคซีน(ล้าน Dose)
  Dose/ประชากร
  0.61
  (0.01)
  751
  (0.10)

  วันที่ 17 เม.ย. 64 Source : WHO
  หัวข้อ ไทย ทั่วโลก
  สะสม 40,585 139,501,934
  รายใหม่
  (เพิ่ม)
  1,547
  (4.0 %)
  805,794
  (0.6 %)
  เสียชีวิต
  (ป่วยตาย)
  99
  (0.2 %)
  2,992,193
  (2.1 %)
  วัคซีน(ล้าน Dose)
  Dose/ประชากร
  0.61
  (0.01)
  751
  (0.10)

  วันที่ 16 เม.ย. 64 Source : WHO
  หัวข้อ ไทย ทั่วโลก
  สะสม 39,038 138,688,383
  รายใหม่
  (เพิ่ม)
  1,582
  (4.2 %)
  804,807
  (0.6 %)
  เสียชีวิต
  (ป่วยตาย)
  97
  (0.2 %)
  2,978,935
  (2.1 %)
  วัคซีน(ล้าน Dose)
  Dose/ประชากร
  0.59
  (0.01)
  751
  (0.10)

  วันที่ 15 เม.ย. 64 Source : WHO
  หัวข้อ ไทย ทั่วโลก
  สะสม 37,453 137,866,361
  รายใหม่
  (เพิ่ม)
  1,543
  (4.3 %)
  805,444
  (0.6 %)
  เสียชีวิต
  (ป่วยตาย)
  97
  (0.3 %)
  2,965,707
  (2.2 %)
  วัคซีน(ล้าน Dose)
  Dose/ประชากร
  0.58
  (0.01)
  734
  (0.10)

  วันที่ 14 เม.ย. 64 Source : WHO
  หัวข้อ ไทย ทั่วโลก
  สะสม 35,910 136,996,364
  รายใหม่
  (เพิ่ม)
  1,335
  (3.9 %)
  679,003
  (0.5 %)
  เสียชีวิต
  (ป่วยตาย)
  97
  (0.3 %)
  2,951,832
  (2.2 %)
  วัคซีน(ล้าน Dose)
  Dose/ประชากร
  0.58
  (0.01)
  733
  (0.10)

  วันที่ 13 เม.ย. 64 Source : WHO
  หัวข้อ ไทย ทั่วโลก
  สะสม 34,575 136,291,755
  รายใหม่
  (เพิ่ม)
  965
  (2.9 %)
  567,849
  (0.4 %)
  เสียชีวิต
  (ป่วยตาย)
  97
  (0.3 %)
  2,941,128
  (2.2 %)
  วัคซีน(ล้าน Dose)
  Dose/ประชากร
  0.58
  (0.01)
  733
  (0.10)

  วันที่ 12 เม.ย. 64 Source : WHO
  หัวข้อ ไทย ทั่วโลก
  สะสม 33,610 135,646,617
  รายใหม่
  (เพิ่ม)
  985
  (3.0 %)
  675,707
  (0.5 %)
  เสียชีวิต
  (ป่วยตาย)
  97
  (0.3 %)
  2,930,732
  (2.2 %)
  วัคซีน(ล้าน Dose)
  Dose/ประชากร
  0.57
  (0.01)
  728
  (0.10)

  วันที่ 11 เม.ย. 64 Source : WHO
  หัวข้อ ไทย ทั่วโลก
  สะสม 32,625 134,957,021
  รายใหม่
  (เพิ่ม)
  967
  (3.1 %)
  646,863
  (0.5 %)
  เสียชีวิต
  (ป่วยตาย)
  97
  (0.3 %)
  2,918,752
  (2.2 %)
  วัคซีน(ล้าน Dose)
  Dose/ประชากร
  0.56
  (0.01)
  669
  (0.09)

  วันที่ 10 เม.ย. 64 Source : WHO
  หัวข้อ ไทย ทั่วโลก
  สะสม 31,658 134,308,070
  รายใหม่
  (เพิ่ม)
  789
  (2.6 %)
  747,219
  (0.6 %)
  เสียชีวิต
  (ป่วยตาย)
  97
  (0.3 %)
  2,907,944
  (2.2 %)
  วัคซีน(ล้าน Dose)
  Dose/ประชากร
  0.54
  (0.01)
  669
  (0.09)

  วันที่ 9 เม.ย. 64 Source : WHO
  หัวข้อ ไทย ทั่วโลก
  สะสม 30,869 133,552,774
  รายใหม่
  (เพิ่ม)
  559
  (1.8 %)
  733,397
  (0.6 %)
  เสียชีวิต
  (ป่วยตาย)
  96
  (0.3 %)
  2,894,295
  (2.2 %)
  วัคซีน(ล้าน Dose)
  Dose/ประชากร
  0.47
  (0.01)
  669
  (0.09)
  นายกรัฐมนตรีได้ลงนามในคำสั่งนายกรัฐมนตรี แต่งตั้งคณะทำงานพิจารณาการจัดหาวัคนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อให้การบริหารจัดการวัคซีนเป็นไปด้วยความรวดเร็ว ครอบคลุมการให้บริการประชาชนได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จึงแต่งตั้ง นพ.ปิยะสกล เป็นประธานคณะทำงาน
  วันที่ 8 เม.ย. 64 Source : WHO
  หัวข้อ ไทย ทั่วโลก
  สะสม 30,310 132,730,691
  รายใหม่
  (เพิ่ม)
  405
  (1.4 %)
  667,026
  (0.5 %)
  เสียชีวิต
  (ป่วยตาย)
  95
  (0.3 %)
  2,880,726
  (2.2 %)
  วัคซีน(ล้าน Dose)
  Dose/ประชากร
  0.39
  (0.01)
  650
  (0.09)

  วันที่ 7 เม.ย. 64 Source : WHO
  หัวข้อ ไทย ทั่วโลก
  สะสม 29,905 132,046,206
  รายใหม่
  (เพิ่ม)
  334
  (1.1 %)
  517,585
  (0.4 %)
  เสียชีวิต
  (ป่วยตาย)
  95
  (0.3 %)
  2,867,242
  (2.2 %)
  วัคซีน(ล้าน Dose)
  Dose/ประชากร
  0.32
  (0.00)
  604
  (0.08)

  วันที่ 6 เม.ย. 64 Source : WHO
  หัวข้อ ไทย ทั่วโลก
  สะสม 29,571 131,487,582
  รายใหม่
  (เพิ่ม)
  250
  (0.9 %)
  434,047
  (0.3 %)
  เสียชีวิต
  (ป่วยตาย)
  95
  (0.3 %)
  2,857,702
  (2.2 %)
  วัคซีน(ล้าน Dose)
  Dose/ประชากร
  0.26
  (0.00)
  604
  (0.08)

  วันที่ 5 เม.ย. 64 Source : WHO
  หัวข้อ ไทย ทั่วโลก
  สะสม 29,321 131,020,967
  รายใหม่
  (เพิ่ม)
  194
  (0.7 %)
  561,783
  (0.4 %)
  เสียชีวิต
  (ป่วยตาย)
  95
  (0.3 %)
  2,850,521
  (2.2 %)
  วัคซีน(ล้าน Dose)
  Dose/ประชากร
  0.26
  (0.00)
  548
  (0.08)

  วันที่ 4 เม.ย. 64 Source : WHO
  หัวข้อ ไทย ทั่วโลก
  สะสม 29,127 130,422,190
  รายใหม่
  (เพิ่ม)
  96
  (0.3 %)
  510,365
  (0.4 %)
  เสียชีวิต
  (ป่วยตาย)
  95
  (0.3 %)
  2,842,135
  (2.2 %)
  วัคซีน(ล้าน Dose)
  Dose/ประชากร
  0.26
  (0.00)
  548
  (0.08)

  วันที่ 3 เม.ย. 64 Source : WHO
  หัวข้อ ไทย ทั่วโลก
  สะสม 29,031 129,902,402
  รายใหม่
  (เพิ่ม)
  84
  (0.3 %)
  662,690
  (0.5 %)
  เสียชีวิต
  (ป่วยตาย)
  95
  (0.3 %)
  2,831,815
  (2.2 %)
  วัคซีน(ล้าน Dose)
  Dose/ประชากร
  0.19
  (0.00)
  548
  (0.08)

  วันที่ 2 เม.ย. 64 Source : WHO
  หัวข้อ ไทย ทั่วโลก
  สะสม 28,947 129,215,179
  รายใหม่
  (เพิ่ม)
  58
  (0.2 %)
  659,917
  (0.5 %)
  เสียชีวิต
  (ป่วยตาย)
  94
  (0.3 %)
  2,820,098
  (2.2 %)
  วัคซีน(ล้าน Dose)
  Dose/ประชากร
  0.19
  (0.00)
  548
  (0.08)

  วันที่ 1 เม.ย. 64 Source : WHO
  หัวข้อ ไทย ทั่วโลก
  สะสม 28,889 128,540,982
  รายใหม่
  (เพิ่ม)
  26
  (0.1 %)
  650,765
  (0.5 %)
  เสียชีวิต
  (ป่วยตาย)
  94
  (0.3 %)
  2,808,308
  (2.2 %)
  วัคซีน(ล้าน Dose)
  Dose/ประชากร
  0.19
  (0.00)
  548
  (0.08)
  Cluster สถานบันเทิง ลามไปจังหวัดต่างๆ โดยเฉพาะจังหวัดท่องเที่ยว ได้แก่ เชียงใหม่ ชลบุรี ประจวบฯ(หัวหิน) โดยสายพันธ์ที่ระบาดเป็นสายพันธ์อังกฤษ สันนิษฐานว่าน่าจะเข้ามาทางด่านชายแดนไทยกัมพูชา เนื่องจากช่วงก่อนหน้านั้นมีการระบาดของสายพันธ์อังกฤษ์ที่กัมพูชา
  วันที่ 31 มี.ค. 64 Source : WHO
  หัวข้อ ไทย ทั่วโลก
  สะสม 28,863 127,877,462
  รายใหม่
  (เพิ่ม)
  42
  (0.1 %)
  509,746
  (0.4 %)
  เสียชีวิต
  (ป่วยตาย)
  94
  (0.3 %)
  2,796,561
  (2.2 %)
  วัคซีน(ล้าน Dose)
  Dose/ประชากร
  0.09
  (0.00)
  521
  (0.07)

  วันที่ 30 มี.ค. 64 Source : WHO
  หัวข้อ ไทย ทั่วโลก
  สะสม 28,821 127,349,248
  รายใหม่
  (เพิ่ม)
  48
  (0.2 %)
  427,964
  (0.3 %)
  เสียชีวิต
  (ป่วยตาย)
  94
  (0.3 %)
  2,787,593
  (2.2 %)
  วัคซีน(ล้าน Dose)
  Dose/ประชากร
  0.09
  (0.00)
  521
  (0.07)

  วันที่ 29 มี.ค. 64 Source : WHO
  หัวข้อ ไทย ทั่วโลก
  สะสม 28,773 126,890,643
  รายใหม่
  (เพิ่ม)
  39
  (0.1 %)
  518,201
  (0.4 %)
  เสียชีวิต
  (ป่วยตาย)
  94
  (0.3 %)
  2,778,619
  (2.2 %)
  วัคซีน(ล้าน Dose)
  Dose/ประชากร
  0.00
  (0.00)
  463
  (0.06)

  วันที่ 28 มี.ค. 64 Source : WHO
  หัวข้อ ไทย ทั่วโลก
  สะสม 28,734 126,359,540
  รายใหม่
  (เพิ่ม)
  77
  (0.3 %)
  565,997
  (0.4 %)
  เสียชีวิต
  (ป่วยตาย)
  94
  (0.3 %)
  2,769,473
  (2.2 %)
  วัคซีน(ล้าน Dose)
  Dose/ประชากร
  0.00
  (0.00)
  463
  (0.06)

  วันที่ 27 มี.ค. 64 Source : WHO
  หัวข้อ ไทย ทั่วโลก
  สะสม 28,657 125,781,957
  รายใหม่
  (เพิ่ม)
  80
  (0.3 %)
  612,369
  (0.5 %)
  เสียชีวิต
  (ป่วยตาย)
  93
  (0.3 %)
  2,759,432
  (2.2 %)
  วัคซีน(ล้าน Dose)
  Dose/ประชากร
  0.00
  (0.00)
  463
  (0.06)

  วันที่ 26 มี.ค. 64 Source : WHO
  หัวข้อ ไทย ทั่วโลก
  สะสม 28,577 125,160,255
  รายใหม่
  (เพิ่ม)
  134
  (0.5 %)
  614,570
  (0.5 %)
  เสียชีวิต
  (ป่วยตาย)
  92
  (0.3 %)
  2,748,737
  (2.2 %)
  วัคซีน(ล้าน Dose)
  Dose/ประชากร
  0.00
  (0.00)
  457
  (0.06)

  วันที่ 25 มี.ค. 64 Source : WHO
  หัวข้อ ไทย ทั่วโลก
  สะสม 28,443 124,535,530
  รายใหม่
  (เพิ่ม)
  97
  (0.3 %)
  575,191
  (0.5 %)
  เสียชีวิต
  (ป่วยตาย)
  92
  (0.3 %)
  2,738,876
  (2.2 %)
  วัคซีน(ล้าน Dose)
  Dose/ประชากร
  0.00
  (0.00)
  432
  (0.06)
  เริ่มเกิดการระบาดระลอกที่ 3 จาก cluster สถานบันเทิงที่ทองหล่อ
  วันที่ 24 มี.ค. 64 Source : WHO
  หัวข้อ ไทย ทั่วโลก
  สะสม 28,346 123,902,242
  รายใหม่
  (เพิ่ม)
  69
  (0.2 %)
  461,606
  (0.4 %)
  เสียชีวิต
  (ป่วยตาย)
  92
  (0.3 %)
  2,727,837
  (2.2 %)
  วัคซีน(ล้าน Dose)
  Dose/ประชากร
  0.00
  (0.00)
  423
  (0.06)

  วันที่ 23 มี.ค. 64 Source : WHO
  หัวข้อ ไทย ทั่วโลก
  สะสม 28,277 123,419,065
  รายใหม่
  (เพิ่ม)
  401
  (1.4 %)
  393,531
  (0.3 %)
  เสียชีวิต
  (ป่วยตาย)
  92
  (0.3 %)
  2,719,163
  (2.2 %)
  วัคซีน(ล้าน Dose)
  Dose/ประชากร
  0.00
  (0.00)
  398
  (0.05)

  วันที่ 22 มี.ค. 64 Source : WHO
  หัวข้อ ไทย ทั่วโลก
  สะสม 27,876 122,922,844
  รายใหม่
  (เพิ่ม)
  73
  (0.3 %)
  455,964
  (0.4 %)
  เสียชีวิต
  (ป่วยตาย)
  91
  (0.3 %)
  2,711,071
  (2.2 %)
  วัคซีน(ล้าน Dose)
  Dose/ประชากร
  0.00
  (0.00)
  398
  (0.05)

  วันที่ 21 มี.ค. 64 Source : WHO
  หัวข้อ ไทย ทั่วโลก
  สะสม 27,803 122,524,424
  รายใหม่
  (เพิ่ม)
  90
  (0.3 %)
  513,797
  (0.4 %)
  เสียชีวิต
  (ป่วยตาย)
  90
  (0.3 %)
  2,703,620
  (2.2 %)
  วัคซีน(ล้าน Dose)
  Dose/ประชากร
  0.00
  (0.00)
  393
  (0.05)

  วันที่ 20 มี.ค. 64 Source : WHO
  หัวข้อ ไทย ทั่วโลก
  สะสม 27,713 121,969,223
  รายใหม่
  (เพิ่ม)
  119
  (0.4 %)
  494,917
  (0.4 %)
  เสียชีวิต
  (ป่วยตาย)
  90
  (0.3 %)
  2,694,094
  (2.2 %)
  วัคซีน(ล้าน Dose)
  Dose/ประชากร
  0.00
  (0.00)
  393
  (0.05)

  วันที่ 19 มี.ค. 64 Source : WHO
  หัวข้อ ไทย ทั่วโลก
  สะสม 27,594 121,464,666
  รายใหม่
  (เพิ่ม)
  100
  (0.4 %)
  535,860
  (0.4 %)
  เสียชีวิต
  (ป่วยตาย)
  90
  (0.3 %)
  2,684,093
  (2.2 %)
  วัคซีน(ล้าน Dose)
  Dose/ประชากร
  0.00
  (0.00)
  364
  (0.05)

  วันที่ 18 มี.ค. 64 Source : WHO
  หัวข้อ ไทย ทั่วโลก
  สะสม 27,494 120,915,219
  รายใหม่
  (เพิ่ม)
  92
  (0.3 %)
  511,453
  (0.4 %)
  เสียชีวิต
  (ป่วยตาย)
  89
  (0.3 %)
  2,674,078
  (2.2 %)
  วัคซีน(ล้าน Dose)
  Dose/ประชากร
  0.00
  (0.00)
  364
  (0.05)

  วันที่ 17 มี.ค. 64 Source : WHO
  หัวข้อ ไทย ทั่วโลก
  สะสม 27,402 120,383,919
  รายใหม่
  (เพิ่ม)
  248
  (0.9 %)
  406,980
  (0.3 %)
  เสียชีวิต
  (ป่วยตาย)
  88
  (0.3 %)
  2,664,386
  (2.2 %)
  วัคซีน(ล้าน Dose)
  Dose/ประชากร
  0.00
  (0.00)
  364
  (0.05)

  วันที่ 16 มี.ค. 64 Source : WHO
  หัวข้อ ไทย ทั่วโลก
  สะสม 27,154 119,960,700
  รายใหม่
  (เพิ่ม)
  149
  (0.6 %)
  327,255
  (0.3 %)
  เสียชีวิต
  (ป่วยตาย)
  87
  (0.3 %)
  2,656,822
  (2.2 %)
  วัคซีน(ล้าน Dose)
  Dose/ประชากร
  0.00
  (0.00)
  327
  (0.04)

  วันที่ 15 มี.ค. 64 Source : WHO
  หัวข้อ ไทย ทั่วโลก
  สะสม 27,005 119,603,761
  รายใหม่
  (เพิ่ม)
  78
  (0.3 %)
  391,231
  (0.3 %)
  เสียชีวิต
  (ป่วยตาย)
  87
  (0.3 %)
  2,649,722
  (2.2 %)
  วัคซีน(ล้าน Dose)
  Dose/ประชากร
  0.00
  (0.00)
  327
  (0.04)

  วันที่ 14 มี.ค. 64 Source : WHO
  หัวข้อ ไทย ทั่วโลก
  สะสม 26,927 119,220,681
  รายใหม่
  (เพิ่ม)
  170
  (0.6 %)
  461,105
  (0.4 %)
  เสียชีวิต
  (ป่วยตาย)
  86
  (0.3 %)
  2,642,826
  (2.2 %)
  วัคซีน(ล้าน Dose)
  Dose/ประชากร
  0.00
  (0.00)
  300
  (0.04)

  วันที่ 13 มี.ค. 64 Source : WHO
  หัวข้อ ไทย ทั่วโลก
  สะสม 26,757 118,754,336
  รายใหม่
  (เพิ่ม)
  78
  (0.3 %)
  492,351
  (0.4 %)
  เสียชีวิต
  (ป่วยตาย)
  86
  (0.3 %)
  2,634,370
  (2.2 %)
  วัคซีน(ล้าน Dose)
  Dose/ประชากร
  0.00
  (0.00)
  300
  (0.04)

  วันที่ 12 มี.ค. 64 Source : WHO
  หัวข้อ ไทย ทั่วโลก
  สะสม 26,679 118,268,575
  รายใหม่
  (เพิ่ม)
  81
  (0.3 %)
  467,362
  (0.4 %)
  เสียชีวิต
  (ป่วยตาย)
  85
  (0.3 %)
  2,624,677
  (2.2 %)
  วัคซีน(ล้าน Dose)
  Dose/ประชากร
  0.00
  (0.00)
  300
  (0.04)

  วันที่ 11 มี.ค. 64 Source : WHO
  หัวข้อ ไทย ทั่วโลก
  สะสม 26,598 117,799,584
  รายใหม่
  (เพิ่ม)
  58
  (0.2 %)
  446,872
  (0.4 %)
  เสียชีวิต
  (ป่วยตาย)
  85
  (0.3 %)
  2,615,018
  (2.2 %)
  วัคซีน(ล้าน Dose)
  Dose/ประชากร
  0.00
  (0.00)
  268
  (0.04)

  วันที่ 10 มี.ค. 64 Source : WHO
  หัวข้อ ไทย ทั่วโลก
  สะสม 26,540 117,332,262
  รายใหม่
  (เพิ่ม)
  39
  (0.1 %)
  433,992
  (0.4 %)
  เสียชีวิต
  (ป่วยตาย)
  85
  (0.3 %)
  2,605,356
  (2.2 %)
  วัคซีน(ล้าน Dose)
  Dose/ประชากร
  0.00
  (0.00)
  268
  (0.04)

  วันที่ 9 มี.ค. 64 Source : WHO
  หัวข้อ ไทย ทั่วโลก
  สะสม 26,501 116,874,912
  รายใหม่
  (เพิ่ม)
  60
  (0.2 %)
  326,990
  (0.3 %)
  เสียชีวิต
  (ป่วยตาย)
  85
  (0.3 %)
  2,597,381
  (2.2 %)
  วัคซีน(ล้าน Dose)
  Dose/ประชากร
  0.00
  (0.00)
  268
  (0.04)

  วันที่ 8 มี.ค. 64 Source : WHO
  หัวข้อ ไทย ทั่วโลก
  สะสม 26,441 116,521,281
  รายใหม่
  (เพิ่ม)
  71
  (0.3 %)
  354,629
  (0.3 %)
  เสียชีวิต
  (ป่วยตาย)
  85
  (0.3 %)
  2,589,548
  (2.2 %)
  วัคซีน(ล้าน Dose)
  Dose/ประชากร
  0.00
  (0.00)
  268
  (0.04)

  วันที่ 7 มี.ค. 64 Source : WHO
  หัวข้อ ไทย ทั่วโลก
  สะสม 26,370 116,135,192
  รายใหม่
  (เพิ่ม)
  65
  (0.2 %)
  478,614
  (0.4 %)
  เสียชีวิต
  (ป่วยตาย)
  85
  (0.3 %)
  2,581,976
  (2.2 %)
  วัคซีน(ล้าน Dose)
  Dose/ประชากร
  0.00
  (0.00)
  249
  (0.03)

  วันที่ 6 มี.ค. 64 Source : WHO
  หัวข้อ ไทย ทั่วโลก
  สะสม 26,305 115,653,459
  รายใหม่
  (เพิ่ม)
  64
  (0.2 %)
  353,528
  (0.3 %)
  เสียชีวิต
  (ป่วยตาย)
  85
  (0.3 %)
  2,571,823
  (2.2 %)
  วัคซีน(ล้าน Dose)
  Dose/ประชากร
  0.00
  (0.00)
  249
  (0.03)

  วันที่ 5 มี.ค. 64 Source : WHO
  หัวข้อ ไทย ทั่วโลก
  สะสม 26,241 115,289,961
  รายใหม่
  (เพิ่ม)
  79
  (0.3 %)
  425,675
  (0.4 %)
  เสียชีวิต
  (ป่วยตาย)
  85
  (0.3 %)
  2,564,560
  (2.2 %)
  วัคซีน(ล้าน Dose)
  Dose/ประชากร
  0.12
  (0.00)
  249
  (0.03)

  วันที่ 4 มี.ค. 64 Source : WHO
  หัวข้อ ไทย ทั่วโลก
  สะสม 26,162 114,853,685
  รายใหม่
  (เพิ่ม)
  54
  (0.2 %)
  416,197
  (0.4 %)
  เสียชีวิต
  (ป่วยตาย)
  85
  (0.3 %)
  2,554,694
  (2.2 %)
  วัคซีน(ล้าน Dose)
  Dose/ประชากร
  0.00
  (0.00)
  0
  (0.00)

  วันที่ 3 มี.ค. 64 Source : WHO
  หัวข้อ ไทย ทั่วโลก
  สะสม 26,108 114,428,211
  รายใหม่
  (เพิ่ม)
  35
  (0.1 %)
  348,281
  (0.3 %)
  เสียชีวิต
  (ป่วยตาย)
  84
  (0.3 %)
  2,543,755
  (2.2 %)
  วัคซีน(ล้าน Dose)
  Dose/ประชากร
  0.00
  (0.00)
  0
  (0.00)

  วันที่ 2 มี.ค. 64 Source : WHO
  หัวข้อ ไทย ทั่วโลก
  สะสม 26,073 114,140,104
  รายใหม่
  (เพิ่ม)
  42
  (0.2 %)
  280,653
  (0.2 %)
  เสียชีวิต
  (ป่วยตาย)
  84
  (0.3 %)
  2,535,520
  (2.2 %)
  วัคซีน(ล้าน Dose)
  Dose/ประชากร
  0.00
  (0.00)
  0
  (0.00)

  วันที่ 1 มี.ค. 64 Source : WHO
  หัวข้อ ไทย ทั่วโลก
  สะสม 26,031 113,820,168
  รายใหม่
  (เพิ่ม)
  80
  (0.3 %)
  347,981
  (0.3 %)
  เสียชีวิต
  (ป่วยตาย)
  83
  (0.3 %)
  2,527,891
  (2.2 %)
  วัคซีน(ล้าน Dose)
  Dose/ประชากร
  0.00
  (0.00)
  0
  (0.00)

  วันที่ 28 ก.พ. 64 Source : WHO
  หัวข้อ ไทย ทั่วโลก
  สะสม 25,951 113,467,303
  รายใหม่
  (เพิ่ม)
  70
  (0.3 %)
  384,956
  (0.3 %)
  เสียชีวิต
  (ป่วยตาย)
  83
  (0.3 %)
  2,520,550
  (2.2 %)
  วัคซีน(ล้าน Dose)
  Dose/ประชากร
  0.00
  (0.00)
  0
  (0.00)

  วันที่ 27 ก.พ. 64 Source : WHO
  หัวข้อ ไทย ทั่วโลก
  สะสม 25,881 113,076,707
  รายใหม่
  (เพิ่ม)
  72
  (0.3 %)
  420,491
  (0.4 %)
  เสียชีวิต
  (ป่วยตาย)
  83
  (0.3 %)
  2,512,272
  (2.2 %)
  วัคซีน(ล้าน Dose)
  Dose/ประชากร
  0.00
  (0.00)
  0
  (0.00)

  วันที่ 26 ก.พ. 64 Source : WHO
  หัวข้อ ไทย ทั่วโลก
  สะสม 25,809 112,649,371
  รายใหม่
  (เพิ่ม)
  45
  (0.2 %)
  427,644
  (0.4 %)
  เสียชีวิต
  (ป่วยตาย)
  83
  (0.3 %)
  2,501,229
  (2.2 %)
  วัคซีน(ล้าน Dose)
  Dose/ประชากร
  0.00
  (0.00)
  0
  (0.00)

  วันที่ 25 ก.พ. 64 Source : WHO
  หัวข้อ ไทย ทั่วโลก
  สะสม 25,764 112,209,815
  รายใหม่
  (เพิ่ม)
  72
  (0.3 %)
  421,407
  (0.4 %)
  เสียชีวิต
  (ป่วยตาย)
  83
  (0.3 %)
  2,490,776
  (2.2 %)
  วัคซีน(ล้าน Dose)
  Dose/ประชากร
  0.00
  (0.00)
  0
  (0.00)

  วันที่ 24 ก.พ. 64 Source : WHO
  หัวข้อ ไทย ทั่วโลก
  สะสม 25,692 111,762,965
  รายใหม่
  (เพิ่ม)
  93
  (0.4 %)
  326,531
  (0.3 %)
  เสียชีวิต
  (ป่วยตาย)
  83
  (0.3 %)
  2,479,678
  (2.2 %)
  วัคซีน(ล้าน Dose)
  Dose/ประชากร
  0.00
  (0.00)
  0
  (0.00)

  วันที่ 23 ก.พ. 64 Source : WHO
  หัวข้อ ไทย ทั่วโลก
  สะสม 25,599 111,419,939
  รายใหม่
  (เพิ่ม)
  95
  (0.4 %)
  280,853
  (0.3 %)
  เสียชีวิต
  (ป่วยตาย)
  83
  (0.3 %)
  2,470,772
  (2.2 %)
  วัคซีน(ล้าน Dose)
  Dose/ประชากร
  0.00
  (0.00)
  0
  (0.00)

  วันที่ 22 ก.พ. 64 Source : WHO
  หัวข้อ ไทย ทั่วโลก
  สะสม 25,504 111,102,016
  รายใหม่
  (เพิ่ม)
  89
  (0.4 %)
  333,118
  (0.3 %)
  เสียชีวิต
  (ป่วยตาย)
  83
  (0.3 %)
  2,462,911
  (2.2 %)
  วัคซีน(ล้าน Dose)
  Dose/ประชากร
  0.00
  (0.00)
  0
  (0.00)

  วันที่ 21 ก.พ. 64 Source : WHO
  หัวข้อ ไทย ทั่วโลก
  สะสม 25,415 110,749,023
  รายใหม่
  (เพิ่ม)
  92
  (0.4 %)
  359,488
  (0.3 %)
  เสียชีวิต
  (ป่วยตาย)
  83
  (0.3 %)
  2,455,131
  (2.2 %)
  วัคซีน(ล้าน Dose)
  Dose/ประชากร
  0.00
  (0.00)
  0
  (0.00)

  วันที่ 20 ก.พ. 64 Source : WHO
  หัวข้อ ไทย ทั่วโลก
  สะสม 25,323 110,384,747
  รายใหม่
  (เพิ่ม)
  82
  (0.3 %)
  381,841
  (0.3 %)
  เสียชีวิต
  (ป่วยตาย)
  83
  (0.3 %)
  2,446,008
  (2.2 %)
  วัคซีน(ล้าน Dose)
  Dose/ประชากร
  0.00
  (0.00)
  0
  (0.00)

  วันที่ 19 ก.พ. 64 Source : WHO
  หัวข้อ ไทย ทั่วโลก
  สะสม 25,241 109,997,288
  รายใหม่
  (เพิ่ม)
  130
  (0.5 %)
  384,448
  (0.4 %)
  เสียชีวิต
  (ป่วยตาย)
  83
  (0.3 %)
  2,435,145
  (2.2 %)
  วัคซีน(ล้าน Dose)
  Dose/ประชากร
  0.00
  (0.00)
  0
  (0.00)
  เมื่อวันที่ 19 ก.พ.64 ผู้สื่อข่าวรายงานจากจังหวัดมหาสารคามว่า วันนี้ประชาชนจำนวนหนึ่งนำดอกไม้มาวางไว้บริเวณหน้าคลินิกปัญญาการแพทย์ หัวมุม ถนนศรีราชวงศ์ บริเวณหน้าตลาดสดเทศบาลเมืองมหาสารคาม เพื่อไว้อาลัยต่อการจากไปของ นายแพทย์ปัญญา หาญพาณิชย์พันธุ์

  วันที่ 18 ก.พ. 64 Source : WHO
  หัวข้อ ไทย ทั่วโลก
  สะสม 25,111 109,594,835
  รายใหม่
  (เพิ่ม)
  150
  (0.6 %)
  363,654
  (0.3 %)
  เสียชีวิต
  (ป่วยตาย)
  82
  (0.3 %)
  2,424,060
  (2.2 %)
  วัคซีน(ล้าน Dose)
  Dose/ประชากร
  0.00
  (0.00)
  0
  (0.00)
  นายแพทย์ปัญญา หาญพาณิชย์พันธุ์ ผู้ป่วยโควิด-19 รายที่ 18 ของการระบาดระลอกใหม่ ของจังหวัดมหาสารคาม มีประวัติสัมผัสผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 รายที่ 2 รายที่ 9 และรายที่ 11 ของจังหวัดมหาสารคาม ได้เสียชีวิตที่โรงพยาบาลศรีนครินทร์ จ.ขอนแก่น เมื่อเวลา 01.19 น.ของวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 โดยหมอปัญญา ถือเป็นบุคลากรทางการแพทย์ผู้เสียชีวิตจากโควิด-19 รายแรกของประเทศไทย และเป็นผู้เสียชีวิตรายที่ 83 ของประเทศไทย
  วันที่ 17 ก.พ. 64 Source : WHO
  หัวข้อ ไทย ทั่วโลก
  สะสม 24,961 109,217,366
  รายใหม่
  (เพิ่ม)
  175
  (0.7 %)
  348,150
  (0.3 %)
  เสียชีวิต
  (ป่วยตาย)
  82
  (0.3 %)
  2,413,912
  (2.2 %)
  วัคซีน(ล้าน Dose)
  Dose/ประชากร
  0.00
  (0.00)
  0
  (0.00)

  วันที่ 16 ก.พ. 64 Source : WHO
  หัวข้อ ไทย ทั่วโลก
  สะสม 24,786 108,822,960
  รายใหม่
  (เพิ่ม)
  72
  (0.3 %)
  192,266
  (0.2 %)
  เสียชีวิต
  (ป่วยตาย)
  82
  (0.3 %)
  2,403,641
  (2.2 %)
  วัคซีน(ล้าน Dose)
  Dose/ประชากร
  0.00
  (0.00)
  0
  (0.00)

  วันที่ 15 ก.พ. 64 Source : WHO
  หัวข้อ ไทย ทั่วโลก
  สะสม 24,714 108,579,352
  รายใหม่
  (เพิ่ม)
  143
  (0.6 %)
  332,360
  (0.3 %)
  เสียชีวิต
  (ป่วยตาย)
  82
  (0.3 %)
  2,396,408
  (2.2 %)
  วัคซีน(ล้าน Dose)
  Dose/ประชากร
  0.00
  (0.00)
  0
  (0.00)

  วันที่ 14 ก.พ. 64 Source : WHO
  หัวข้อ ไทย ทั่วโลก
  สะสม 24,571 108,153,741
  รายใหม่
  (เพิ่ม)
  166
  (0.7 %)
  300,530
  (0.3 %)
  เสียชีวิต
  (ป่วยตาย)
  80
  (0.3 %)
  2,381,295
  (2.2 %)
  วัคซีน(ล้าน Dose)
  Dose/ประชากร
  0.00
  (0.00)
  0
  (0.00)

  วันที่ 13 ก.พ. 64 Source : WHO
  หัวข้อ ไทย ทั่วโลก
  สะสม 24,405 107,838,255
  รายใหม่
  (เพิ่ม)
  126
  (0.5 %)
  410,876
  (0.4 %)
  เสียชีวิต
  (ป่วยตาย)
  80
  (0.3 %)
  2,373,398
  (2.2 %)
  วัคซีน(ล้าน Dose)
  Dose/ประชากร
  0.00
  (0.00)
  0
  (0.00)

  วันที่ 12 ก.พ. 64 Source : WHO
  หัวข้อ ไทย ทั่วโลก
  สะสม 24,279 107,423,526
  รายใหม่
  (เพิ่ม)
  175
  (0.7 %)
  417,768
  (0.4 %)
  เสียชีวิต
  (ป่วยตาย)
  80
  (0.3 %)
  2,360,280
  (2.2 %)
  วัคซีน(ล้าน Dose)
  Dose/ประชากร
  0.00
  (0.00)
  0
  (0.00)

  วันที่ 11 ก.พ. 64 Source : WHO
  หัวข้อ ไทย ทั่วโลก
  สะสม 24,104 106,991,090
  รายใหม่
  (เพิ่ม)
  201
  (0.8 %)
  413,858
  (0.4 %)
  เสียชีวิต
  (ป่วยตาย)
  80
  (0.3 %)
  2,347,015
  (2.2 %)
  วัคซีน(ล้าน Dose)
  Dose/ประชากร
  0.00
  (0.00)
  0
  (0.00)

  วันที่ 10 ก.พ. 64 Source : WHO
  หัวข้อ ไทย ทั่วโลก
  สะสม 23,903 106,555,206
  รายใหม่
  (เพิ่ม)
  157
  (0.7 %)
  334,648
  (0.3 %)
  เสียชีวิต
  (ป่วยตาย)
  80
  (0.3 %)
  2,333,646
  (2.2 %)
  วัคซีน(ล้าน Dose)
  Dose/ประชากร
  0.00
  (0.00)
  0
  (0.00)

  วันที่ 9 ก.พ. 64 Source : WHO
  หัวข้อ ไทย ทั่วโลก
  สะสม 23,746 106,125,682
  รายใหม่
  (เพิ่ม)
  189
  (0.8 %)
  304,166
  (0.3 %)
  เสียชีวิต
  (ป่วยตาย)
  79
  (0.3 %)
  2,320,497
  (2.2 %)
  วัคซีน(ล้าน Dose)
  Dose/ประชากร
  0.00
  (0.00)
  0
  (0.00)

  วันที่ 8 ก.พ. 64 Source : WHO
  หัวข้อ ไทย ทั่วโลก
  สะสม 23,557 105,805,951
  รายใหม่
  (เพิ่ม)
  186
  (0.8 %)
  376,569
  (0.4 %)
  เสียชีวิต
  (ป่วยตาย)
  79
  (0.3 %)
  2,312,278
  (2.2 %)
  วัคซีน(ล้าน Dose)
  Dose/ประชากร
  0.00
  (0.00)
  0
  (0.00)

  วันที่ 7 ก.พ. 64 Source : WHO
  หัวข้อ ไทย ทั่วโลก
  สะสม 23,371 105,394,301
  รายใหม่
  (เพิ่ม)
  237
  (1.0 %)
  432,332
  (0.4 %)
  เสียชีวิต
  (ป่วยตาย)
  79
  (0.3 %)
  2,302,302
  (2.2 %)
  วัคซีน(ล้าน Dose)
  Dose/ประชากร
  0.00
  (0.00)
  0
  (0.00)

  วันที่ 6 ก.พ. 64 Source : WHO
  หัวข้อ ไทย ทั่วโลก
  สะสม 23,134 104,956,439
  รายใหม่
  (เพิ่ม)
  490
  (2.2 %)
  460,906
  (0.4 %)
  เสียชีวิต
  (ป่วยตาย)
  79
  (0.3 %)
  2,290,488
  (2.2 %)
  วัคซีน(ล้าน Dose)
  Dose/ประชากร
  0.00
  (0.00)
  0
  (0.00)

  วันที่ 5 ก.พ. 64 Source : WHO
  หัวข้อ ไทย ทั่วโลก
  สะสม 22,644 104,370,550
  รายใหม่
  (เพิ่ม)
  586
  (2.7 %)
  355,041
  (0.3 %)
  เสียชีวิต
  (ป่วยตาย)
  79
  (0.3 %)
  2,271,180
  (2.2 %)
  วัคซีน(ล้าน Dose)
  Dose/ประชากร
  0.00
  (0.00)
  0
  (0.00)

  วันที่ 4 ก.พ. 64 Source : WHO
  หัวข้อ ไทย ทั่วโลก
  สะสม 22,058 103,989,900
  รายใหม่
  (เพิ่ม)
  809
  (3.8 %)
  464,613
  (0.4 %)
  เสียชีวิต
  (ป่วยตาย)
  79
  (0.4 %)
  2,260,259
  (2.2 %)
  วัคซีน(ล้าน Dose)
  Dose/ประชากร
  0.00
  (0.00)
  0
  (0.00)

  วันที่ 3 ก.พ. 64 Source : WHO
  หัวข้อ ไทย ทั่วโลก
  สะสม 21,249 103,362,039
  รายใหม่
  (เพิ่ม)
  795
  (3.9 %)
  403,263
  (0.4 %)
  เสียชีวิต
  (ป่วยตาย)
  79
  (0.4 %)
  2,244,713
  (2.2 %)
  วัคซีน(ล้าน Dose)
  Dose/ประชากร
  0.00
  (0.00)
  0
  (0.00)

  วันที่ 2 ก.พ. 64 Source : WHO
  หัวข้อ ไทย ทั่วโลก
  สะสม 20,454 102,942,987
  รายใหม่
  (เพิ่ม)
  836
  (4.3 %)
  349,263
  (0.3 %)
  เสียชีวิต
  (ป่วยตาย)
  79
  (0.4 %)
  2,232,233
  (2.2 %)
  วัคซีน(ล้าน Dose)
  Dose/ประชากร
  0.00
  (0.00)
  0
  (0.00)

  วันที่ 1 ก.พ. 64 Source : WHO
  หัวข้อ ไทย ทั่วโลก
  สะสม 19,618 102,884,351
  รายใหม่
  (เพิ่ม)
  836
  (4.5 %)
  444,580
  (0.4 %)
  เสียชีวิต
  (ป่วยตาย)
  77
  (0.4 %)
  2,222,647
  (2.2 %)
  วัคซีน(ล้าน Dose)
  Dose/ประชากร
  0.00
  (0.00)
  0
  (0.00)

  วันที่ 31 ม.ค. 64 Source : WHO
  หัวข้อ ไทย ทั่วโลก
  สะสม 18,782 102,083,344
  รายใหม่
  (เพิ่ม)
  829
  (4.6 %)
  501,930
  (0.5 %)
  เสียชีวิต
  (ป่วยตาย)
  77
  (0.4 %)
  2,209,195
  (2.2 %)
  วัคซีน(ล้าน Dose)
  Dose/ประชากร
  0.00
  (0.00)
  0
  (0.00)

  วันที่ 30 ม.ค. 64 Source : WHO
  หัวข้อ ไทย ทั่วโลก
  สะสม 17,953 101,561,219
  รายใหม่
  (เพิ่ม)
  930
  (5.5 %)
  500,985
  (0.5 %)
  เสียชีวิต
  (ป่วยตาย)
  77
  (0.4 %)
  2,196,994
  (2.2 %)
  วัคซีน(ล้าน Dose)
  Dose/ประชากร
  0.00
  (0.00)
  0
  (0.00)

  วันที่ 29 ม.ค. 64 Source : WHO
  หัวข้อ ไทย ทั่วโลก
  สะสม 17,023 100,053,721
  รายใหม่
  (เพิ่ม)
  802
  (4.9 %)
  570,976
  (0.6 %)
  เสียชีวิต
  (ป่วยตาย)
  76
  (0.4 %)
  2,182,867
  (2.2 %)
  วัคซีน(ล้าน Dose)
  Dose/ประชากร
  0.00
  (0.00)
  0
  (0.00)

  วันที่ 28 ม.ค. 64 Source : WHO
  หัวข้อ ไทย ทั่วโลก
  สะสม 16,221 100,455,529
  รายใหม่
  (เพิ่ม)
  756
  (4.9 %)
  562,001
  (0.6 %)
  เสียชีวิต
  (ป่วยตาย)
  76
  (0.5 %)
  2,166,440
  (2.2 %)
  วัคซีน(ล้าน Dose)
  Dose/ประชากร
  0.00
  (0.00)
  0
  (0.00)

  วันที่ 27 ม.ค. 64 Source : WHO
  หัวข้อ ไทย ทั่วโลก
  สะสม 15,465 99,864,391
  รายใหม่
  (เพิ่ม)
  819
  (5.6 %)
  468,808
  (0.5 %)
  เสียชีวิต
  (ป่วยตาย)
  76
  (0.5 %)
  2,149,700
  (2.2 %)
  วัคซีน(ล้าน Dose)
  Dose/ประชากร
  0.00
  (0.00)
  0
  (0.00)

  วันที่ 26 ม.ค. 64 Source : WHO
  หัวข้อ ไทย ทั่วโลก
  สะสม 14,646 99,363,697
  รายใหม่
  (เพิ่ม)
  959
  (7.0 %)
  410,152
  (0.4 %)
  เสียชีวิต
  (ป่วยตาย)
  75
  (0.5 %)
  2,135,959
  (2.1 %)
  วัคซีน(ล้าน Dose)
  Dose/ประชากร
  0.00
  (0.00)
  0
  (0.00)

  วันที่ 25 ม.ค. 64 Source : WHO
  หัวข้อ ไทย ทั่วโลก
  สะสม 13,687 98,794,942
  รายใหม่
  (เพิ่ม)
  187
  (1.4 %)
  514,098
  (0.5 %)
  เสียชีวิต
  (ป่วยตาย)
  75
  (0.5 %)
  2,124,193
  (2.2 %)
  วัคซีน(ล้าน Dose)
  Dose/ประชากร
  0.00
  (0.00)
  0
  (0.00)

  วันที่ 24 ม.ค. 64 Source : WHO
  หัวข้อ ไทย ทั่วโลก
  สะสม 13,500 97,464,094
  รายใหม่
  (เพิ่ม)
  198
  (1.5 %)
  577,301
  (0.6 %)
  เสียชีวิต
  (ป่วยตาย)
  73
  (0.5 %)
  2,112,689
  (2.2 %)
  วัคซีน(ล้าน Dose)
  Dose/ประชากร
  0.00
  (0.00)
  0
  (0.00)

  วันที่ 23 ม.ค. 64 Source : WHO
  หัวข้อ ไทย ทั่วโลก
  สะสม 13,302 96,877,399
  รายใหม่
  (เพิ่ม)
  198
  (1.5 %)
  600,790
  (0.6 %)
  เสียชีวิต
  (ป่วยตาย)
  72
  (0.5 %)
  2,098,879
  (2.2 %)
  วัคซีน(ล้าน Dose)
  Dose/ประชากร
  0.00
  (0.00)
  0
  (0.00)

  วันที่ 22 ม.ค. 64 Source : WHO
  หัวข้อ ไทย ทั่วโลก
  สะสม 13,104 96,267,473
  รายใหม่
  (เพิ่ม)
  309
  (2.4 %)
  624,353
  (0.7 %)
  เสียชีวิต
  (ป่วยตาย)
  71
  (0.5 %)
  2,082,745
  (2.2 %)
  วัคซีน(ล้าน Dose)
  Dose/ประชากร
  0.00
  (0.00)
  0
  (0.00)

  วันที่ 21 ม.ค. 64 Source : WHO
  หัวข้อ ไทย ทั่วโลก
  สะสม 12,795 95,612,831
  รายใหม่
  (เพิ่ม)
  142
  (1.1 %)
  610,413
  (0.6 %)
  เสียชีวิต
  (ป่วยตาย)
  71
  (0.6 %)
  2,066,176
  (2.2 %)
  วัคซีน(ล้าน Dose)
  Dose/ประชากร
  0.00
  (0.00)
  0
  (0.00)

  วันที่ 20 ม.ค. 64 Source : WHO
  หัวข้อ ไทย ทั่วโลก
  สะสม 12,653 94,963,847
  รายใหม่
  (เพิ่ม)
  59
  (0.5 %)
  496,206
  (0.5 %)
  เสียชีวิต
  (ป่วยตาย)
  71
  (0.6 %)
  2,050,857
  (2.2 %)
  วัคซีน(ล้าน Dose)
  Dose/ประชากร
  0.00
  (0.00)
  0
  (0.00)

  วันที่ 19 ม.ค. 64 Source : WHO
  หัวข้อ ไทย ทั่วโลก
  สะสม 12,594 94,124,612
  รายใหม่
  (เพิ่ม)
  171
  (1.4 %)
  312,202
  (0.3 %)
  เสียชีวิต
  (ป่วยตาย)
  70
  (0.6 %)
  2,034,527
  (2.2 %)
  วัคซีน(ล้าน Dose)
  Dose/ประชากร
  0.00
  (0.00)
  0
  (0.00)

  วันที่ 18 ม.ค. 64 Source : WHO
  หัวข้อ ไทย ทั่วโลก
  สะสม 12,423 93,611,355
  รายใหม่
  (เพิ่ม)
  369
  (3.1 %)
  415,884
  (0.4 %)
  เสียชีวิต
  (ป่วยตาย)
  70
  (0.6 %)
  2,022,405
  (2.2 %)
  วัคซีน(ล้าน Dose)
  Dose/ประชากร
  0.00
  (0.00)
  0
  (0.00)

  วันที่ 17 ม.ค. 64 Source : WHO
  หัวข้อ ไทย ทั่วโลก
  สะสม 12,054 93,194,922
  รายใหม่
  (เพิ่ม)
  374
  (3.2 %)
  683,378
  (0.7 %)
  เสียชีวิต
  (ป่วยตาย)
  70
  (0.6 %)
  2,014,729
  (2.2 %)
  วัคซีน(ล้าน Dose)
  Dose/ประชากร
  0.00
  (0.00)
  0
  (0.00)
  กราฟแสดงการระบาดจำแนกตาม Cluster หรือแหล่งของการระบาด กราฟแสดงการระบาดแสดงวิธีการวินิจฉัย ว่าจากโรงพยาบาล (Passive Cases Finding หรือยอดภูเขาน้ำแข็ง) กับการค้นหาในชุมชน (Active Cases Finding หรือใต้ภูเขาน้ำแข็ง)
  วันที่ 16 ม.ค. 64 Source : WHO
  หัวข้อ ไทย ทั่วโลก
  สะสม 11,680 92,506,811
  รายใหม่
  (เพิ่ม)
  230
  (2.0 %)
  688,015
  (0.7 %)
  เสียชีวิต
  (ป่วยตาย)
  70
  (0.6 %)
  2,001,773
  (2.2 %)
  วัคซีน(ล้าน Dose)
  Dose/ประชากร
  0.00
  (0.00)
  0
  (0.00)

  วันที่ 15 ม.ค. 64 Source : WHO
  หัวข้อ ไทย ทั่วโลก
  สะสม 11,450 91,816,091
  รายใหม่
  (เพิ่ม)
  188
  (1.7 %)
  709,865
  (0.8 %)
  เสียชีวิต
  (ป่วยตาย)
  69
  (0.6 %)
  1,986,871
  (2.2 %)
  วัคซีน(ล้าน Dose)
  Dose/ประชากร
  0.00
  (0.00)
  0
  (0.00)

  วันที่ 14 ม.ค. 64 Source : WHO
  หัวข้อ ไทย ทั่วโลก
  สะสม 11,262 91,061,072
  รายใหม่
  (เพิ่ม)
  271
  (2.5 %)
  697,485
  (0.8 %)
  เสียชีวิต
  (ป่วยตาย)
  69
  (0.6 %)
  1,970,741
  (2.2 %)
  วัคซีน(ล้าน Dose)
  Dose/ประชากร
  0.00
  (0.00)
  0
  (0.00)

  วันที่ 13 ม.ค. 64 Source : WHO
  หัวข้อ ไทย ทั่วโลก
  สะสม 10,991 90,335,008
  รายใหม่
  (เพิ่ม)
  157
  (1.4 %)
  593,409
  (0.7 %)
  เสียชีวิต
  (ป่วยตาย)
  67
  (0.6 %)
  1,954,336
  (2.2 %)
  วัคซีน(ล้าน Dose)
  Dose/ประชากร
  0.00
  (0.00)
  0
  (0.00)

  วันที่ 12 ม.ค. 64 Source : WHO
  หัวข้อ ไทย ทั่วโลก
  สะสม 10,834 89,707,115
  รายใหม่
  (เพิ่ม)
  287
  (2.7 %)
  566,186
  (0.6 %)
  เสียชีวิต
  (ป่วยตาย)
  67
  (0.6 %)
  1,940,352
  (2.2 %)
  วัคซีน(ล้าน Dose)
  Dose/ประชากร
  0.00
  (0.00)
  0
  (0.00)

  วันที่ 11 ม.ค. 64 Source : WHO
  หัวข้อ ไทย ทั่วโลก
  สะสม 10,547 89,048,345
  รายใหม่
  (เพิ่ม)
  249
  (2.4 %)
  660,993
  (0.7 %)
  เสียชีวิต
  (ป่วยตาย)
  67
  (0.6 %)
  1,930,265
  (2.2 %)
  วัคซีน(ล้าน Dose)
  Dose/ประชากร
  0.00
  (0.00)
  0
  (0.00)
  พบการระบาดในต่างด้าว สถานบันเทิง ใน กทม
  วันที่ 10 ม.ค. 64 Source : WHO
  หัวข้อ ไทย ทั่วโลก
  สะสม 10,298 88,383,771
  รายใหม่
  (เพิ่ม)
  245
  (2.4 %)
  790,456
  (0.9 %)
  เสียชีวิต
  (ป่วยตาย)
  67
  (0.7 %)
  1,919,126
  (2.2 %)
  วัคซีน(ล้าน Dose)
  Dose/ประชากร
  0.00
  (0.00)
  0
  (0.00)
  พบการระบาดในต่างด้าว สถานบันเทิง ใน กทม
  วันที่ 9 ม.ค. 64 Source : WHO
  หัวข้อ ไทย ทั่วโลก
  สะสม 10,053 87,589,206
  รายใหม่
  (เพิ่ม)
  212
  (2.2 %)
  799,712
  (0.9 %)
  เสียชีวิต
  (ป่วยตาย)
  67
  (0.7 %)
  1,906,606
  (2.2 %)
  วัคซีน(ล้าน Dose)
  Dose/ประชากร
  0.00
  (0.00)
  0
  (0.00)
  พบการระบาดในต่างด้าว สถานบันเทิง ใน กทม
  วันที่ 8 ม.ค. 64 Source : WHO
  หัวข้อ ไทย ทั่วโลก
  สะสม 9,841 86,749,940
  รายใหม่
  (เพิ่ม)
  205
  (2.1 %)
  771,527
  (0.9 %)
  เสียชีวิต
  (ป่วยตาย)
  67
  (0.7 %)
  1,890,342
  (2.2 %)
  วัคซีน(ล้าน Dose)
  Dose/ประชากร
  0.00
  (0.00)
  0
  (0.00)
  พบการระบาดในต่างด้าว สถานบันเทิง ใน กทม
  วันที่ 7 ม.ค. 64 Source : WHO
  หัวข้อ ไทย ทั่วโลก
  สะสม 9,636 85,929,428
  รายใหม่
  (เพิ่ม)
  305
  (3.3 %)
  735,944
  (0.9 %)
  เสียชีวิต
  (ป่วยตาย)
  67
  (0.7 %)
  1,876,100
  (2.2 %)
  วัคซีน(ล้าน Dose)
  Dose/ประชากร
  0.00
  (0.00)
  0
  (0.00)
  พบการระบาดในต่างด้าว สถานบันเทิง ใน กทม
  วันที่ 6 ม.ค. 64 Source : WHO
  หัวข้อ ไทย ทั่วโลก
  สะสม 9,331 85,091,012
  รายใหม่
  (เพิ่ม)
  365
  (4.1 %)
  585,557
  (0.7 %)
  เสียชีวิต
  (ป่วยตาย)
  66
  (0.7 %)
  1,861,005
  (2.2 %)
  วัคซีน(ล้าน Dose)
  Dose/ประชากร
  0.00
  (0.00)
  0
  (0.00)
  พบการระบาดในต่างด้าว สถานบันเทิง ใน กทม
  วันที่ 5 ม.ค. 64 Source : WHO
  หัวข้อ ไทย ทั่วโลก
  สะสม 8,966 84,474,195
  รายใหม่
  (เพิ่ม)
  527
  (6.2 %)
  541,811
  (0.6 %)
  เสียชีวิต
  (ป่วยตาย)
  65
  (0.7 %)
  1,848,704
  (2.2 %)
  วัคซีน(ล้าน Dose)
  Dose/ประชากร
  0.00
  (0.00)
  0
  (0.00)
  พบการระบาดในต่างด้าว สถานบันเทิง ใน กทม
  วันที่ 4 ม.ค. 64 Source : WHO
  หัวข้อ ไทย ทั่วโลก
  สะสม 8,439 83,910,386
  รายใหม่
  (เพิ่ม)
  745
  (9.7 %)
  583,907
  (0.7 %)
  เสียชีวิต
  (ป่วยตาย)
  65
  (0.8 %)
  1,839,660
  (2.2 %)
  วัคซีน(ล้าน Dose)
  Dose/ประชากร
  0.00
  (0.00)
  0
  (0.00)
  พบการระบาดในต่างด้าว สถานบันเทิง ใน กทม
  วันที่ 3 ม.ค. 64 Source : WHO
  หัวข้อ ไทย ทั่วโลก
  สะสม 7,694 83,322,449
  รายใหม่
  (เพิ่ม)
  315
  (4.3 %)
  740,221
  (0.9 %)
  เสียชีวิต
  (ป่วยตาย)
  64
  (0.8 %)
  1,831,412
  (2.2 %)
  วัคซีน(ล้าน Dose)
  Dose/ประชากร
  0.00
  (0.00)
  0
  (0.00)
  พบการระบาดในต่างด้าว สถานบันเทิง ใน กทม
  วันที่ 2 ม.ค. 64 Source : WHO
  หัวข้อ ไทย ทั่วโลก
  สะสม 7,379 82,579,768
  รายใหม่
  (เพิ่ม)
  216
  (3.0 %)
  616,069
  (0.8 %)
  เสียชีวิต
  (ป่วยตาย)
  64
  (0.9 %)
  1,818,849
  (2.2 %)
  วัคซีน(ล้าน Dose)
  Dose/ประชากร
  0.00
  (0.00)
  0
  (0.00)

  วันที่ 1 ม.ค. 64 Source : WHO
  หัวข้อ ไทย ทั่วโลก
  สะสม 7,163 81,947,503
  รายใหม่
  (เพิ่ม)
  279
  (4.1 %)
  470,046
  (0.6 %)
  เสียชีวิต
  (ป่วยตาย)
  63
  (0.9 %)
  1,808,041
  (2.2 %)
  วัคซีน(ล้าน Dose)
  Dose/ประชากร
  0.00
  (0.00)
  0
  (0.00)
  พบการระบาดในต่างด้าว สถานบันเทิง ใน กทม
  วันที่ 31 ธ.ค. 63 Source : WHO
  หัวข้อ ไทย ทั่วโลก
  สะสม 6,884 81,475,053
  รายใหม่
  (เพิ่ม)
  194
  (2.9 %)
  692,018
  (0.9 %)
  เสียชีวิต
  (ป่วยตาย)
  61
  (0.9 %)
  1,798,050
  (2.2 %)
  วัคซีน(ล้าน Dose)
  Dose/ประชากร
  0.00
  (0.00)
  0
  (0.00)

  วันที่ 30 ธ.ค. 63 Source : WHO
  หัวข้อ ไทย ทั่วโลก
  สะสม 6,690 80,773,033
  รายใหม่
  (เพิ่ม)
  250
  (3.9 %)
  563,983
  (0.7 %)
  เสียชีวิต
  (ป่วยตาย)
  61
  (0.9 %)
  1,783,619
  (2.2 %)
  วัคซีน(ล้าน Dose)
  Dose/ประชากร
  0.00
  (0.00)
  0
  (0.00)
  พบการระบาดในต่างด้าว สถานบันเทิง ใน กทม
  วันที่ 29 ธ.ค. 63 Source : WHO
  หัวข้อ ไทย ทั่วโลก
  สะสม 6,440 80,155,187
  รายใหม่
  (เพิ่ม)
  155
  (2.5 %)
  444,437
  (0.6 %)
  เสียชีวิต
  (ป่วยตาย)
  60
  (0.9 %)
  1,771,128
  (2.2 %)
  วัคซีน(ล้าน Dose)
  Dose/ประชากร
  0.00
  (0.00)
  0
  (0.00)

  วันที่ 28 ธ.ค. 63 Source : WHO
  หัวข้อ ไทย ทั่วโลก
  สะสม 6,285 79,673,754
  รายใหม่
  (เพิ่ม)
  144
  (2.3 %)
  441,861
  (0.6 %)
  เสียชีวิต
  (ป่วยตาย)
  60
  (1.0 %)
  1,761,381
  (2.2 %)
  วัคซีน(ล้าน Dose)
  Dose/ประชากร
  0.00
  (0.00)
  0
  (0.00)

  วันที่ 27 ธ.ค. 63 Source : WHO
  หัวข้อ ไทย ทั่วโลก
  สะสม 6,141 79,232,555
  รายใหม่
  (เพิ่ม)
  121
  (2.0 %)
  434,779
  (0.6 %)
  เสียชีวิต
  (ป่วยตาย)
  60
  (1.0 %)
  1,754,493
  (2.2 %)
  วัคซีน(ล้าน Dose)
  Dose/ประชากร
  0.00
  (0.00)
  0
  (0.00)

  วันที่ 26 ธ.ค. 63 Source : WHO
  หัวข้อ ไทย ทั่วโลก
  สะสม 6,020 78,604,532
  รายใหม่
  (เพิ่ม)
  110
  (1.9 %)
  401,176
  (0.5 %)
  เสียชีวิต
  (ป่วยตาย)
  60
  (1.0 %)
  1,744,235
  (2.2 %)
  วัคซีน(ล้าน Dose)
  Dose/ประชากร
  0.00
  (0.00)
  0
  (0.00)

  วันที่ 25 ธ.ค. 63 Source : WHO
  หัวข้อ ไทย ทั่วโลก
  สะสม 5,910 78,194,947
  รายใหม่
  (เพิ่ม)
  81
  (1.4 %)
  655,041
  (0.8 %)
  เสียชีวิต
  (ป่วยตาย)
  60
  (1.0 %)
  1,736,752
  (2.2 %)
  วัคซีน(ล้าน Dose)
  Dose/ประชากร
  0.00
  (0.00)
  0
  (0.00)
  พบการระบาดในบ่อนไก่ จังหวัดอ่างทอง
  วันที่ 24 ธ.ค. 63 Source : WHO
  หัวข้อ ไทย ทั่วโลก
  สะสม 5,829 77,530,799
  รายใหม่
  (เพิ่ม)
  67
  (1.2 %)
  662,825
  (0.9 %)
  เสียชีวิต
  (ป่วยตาย)
  60
  (1.0 %)
  1,724,904
  (2.2 %)
  วัคซีน(ล้าน Dose)
  Dose/ประชากร
  0.00
  (0.00)
  0
  (0.00)
  10 ประเด็นสุขภาพที่องค์การอนามัยโลกจะทำการติดตามอย่างใกล้ชิดในปี 2021
  1. สร้างเอกภาพสำหรับความมั่นคด้านสุขภาพของโลก (Build global solidarity for worldwide heath security)
  2. เร่งการเข้าถึงการตรวจทางห้องปฏิบัติการ ยา และวัคซีนสำหรับโควิด-19 (Speed up access to covid-19 tests ,medicines and vaccines)
  3. ความก้าวหน้าในเรื่องสุขภาพถ้วนหน้า (Advance Health For All)
  4. จัดการเรื่องความไม่เท่าเทียม (Tackling health inequiies)
  5. เป็นผู้นำระดับโลกในเรื่องวิทยาศาสตร์และข้อมูลเชิงประจักษ์ (Provide global leadership on science and data)
  6. ความพยายามในการต่อสูักับโรคติดต่อ (Revitalize efforts to tackles communicabld disease) ได้แก่ โรคหัด ไข้เหลือง โควิด-19 และในปี 2021 องค์การอนามัยโลกจะช่วยประเทศต่างๆ เพื่อให้ได้วัคซีน โปลิโอ ,HPV เพื่อที่หยุดยั้งมะเร็งปากมดลูก และจะกำหนด Road map 10 ปีในการจัดการโรคเขตร้อนที่ถูกละเลย (Neglected Tropical Diseases (NTDs) ทั้งเรื่องการป้องกัน การควบคุม การกวาล้าง และการกำจัดให้หมดไป ได้แก่ โรคเอดส์ วัณโรค มาลาเรีบ ในตับอักเสบ ภายในปี 2030
  7. ต่อสู้กับปัญหาเชื้อโรคดื้อต่อยา (Combat Drug Resistence)
  8. ป้องกันและรักษาโรคไม่ติดต่อเรื้อรับและสุขภาพจิต (Prevent and treat NCDs and Mental Health condiction) โรคไม่ติดต่อเรื้อรังเป็น 7 ใน 10 อันดับการตายสูงสุดของโลกในปี 2019 โดยเน้นหนักในเรื่อโปรแกรมงการคัดกรอง และการรักษา ได้แก่ โรคมะเร็ง โรคเบาหวาน และโรคหัวใจ โดยจะเน้นหนักใเนื่องโรคเบาหวาน และจะทำให้ประชากรโลก 100 ล้านคนเลิกบุหรี่ ในปี 2020 เป็นปีที่มีการ lockdow ส่งผลต่อภาวะเสรษฐกิจทั่วโลก ซึ่งมีผลต่อสุขภาพจิตตามมา ประเด็นเรื่องสุขภาพจิตจึงเป็นเรื่องที่สำคัญในปี 2021
  9. ทำให้กลับมาดีเหมือนเดิม (Build back better) โดยเฉพาะเรื่องการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศและสุขภาพ (climate change and Health) โดยลดการปล่อยมลพิษในอากาศ และปรับปรุงคุณภาพอากาศ และสร้างโลกสีเขียวให้แก่เด็ก รวมถึงการปรับปรุงโภชนาการและระบบห่วงโซ่อาหารทั่วโลก รวมถึงเรื่องความปลอดภัยด้านอาหาร (food safety)
  10. การดำเนินการที่มีเอกภาพ (Act in solidarity) โดยการสร้างเอกภาพของโลก ในการควบคุม โควิด-19 ทั้งในระดับประเทศและระหว่างประเทศ ระหว่างสถาบันต่างๆ ชุมชนและปัจเฉกชน

  วันที่ 23 ธ.ค. 63 Source : WHO
  หัวข้อ ไทย ทั่วโลก
  สะสม 5,762 76,858,506
  รายใหม่
  (เพิ่ม)
  46
  (0.8 %)
  570,357
  (0.7 %)
  เสียชีวิต
  (ป่วยตาย)
  60
  (1.0 %)
  1,711,498
  (2.2 %)
  วัคซีน(ล้าน Dose)
  Dose/ประชากร
  0.00
  (0.00)
  0
  (0.00)
  พบการระบาดในบ่อยการพนัน สถานบันเทิงในระยองและชลบุรี
  วันที่ 22 ธ.ค. 63 Source : WHO
  หัวข้อ ไทย ทั่วโลก
  สะสม 5,716 76,281,682
  รายใหม่
  (เพิ่ม)
  427
  (8.1 %)
  576,824
  (0.8 %)
  เสียชีวิต
  (ป่วยตาย)
  60
  (1.0 %)
  1,700,779
  (2.2 %)
  วัคซีน(ล้าน Dose)
  Dose/ประชากร
  0.00
  (0.00)
  0
  (0.00)

  วันที่ 21 ธ.ค. 63 Source : WHO
  หัวข้อ ไทย ทั่วโลก
  สะสม 5,289 75,704,857
  รายใหม่
  (เพิ่ม)
  382
  (7.8 %)
  575,551
  (0.8 %)
  เสียชีวิต
  (ป่วยตาย)
  60
  (1.1 %)
  1,690,061
  (2.2 %)
  วัคซีน(ล้าน Dose)
  Dose/ประชากร
  0.00
  (0.00)
  0
  (0.00)
  พบการระบาดในกลุ่มต่างด้าวในตลาดนนทบุรี
  วันที่ 20 ธ.ค. 63 Source : WHO
  หัวข้อ ไทย ทั่วโลก
  สะสม 4,907 75,110,651
  รายใหม่
  (เพิ่ม)
  576
  (13.3 %)
  808,224
  (1.1 %)
  เสียชีวิต
  (ป่วยตาย)
  60
  (1.2 %)
  1,680,395
  (2.2 %)
  วัคซีน(ล้าน Dose)
  Dose/ประชากร
  0.00
  (0.00)
  0
  (0.00)

  วันที่ 19 ธ.ค. 63 Source : WHO
  หัวข้อ ไทย ทั่วโลก
  สะสม 4,331 74,299,042
  รายใหม่
  (เพิ่ม)
  34
  (0.8 %)
  700,846
  (1.0 %)
  เสียชีวิต
  (ป่วยตาย)
  60
  (1.4 %)
  1,669,982
  (2.2 %)
  วัคซีน(ล้าน Dose)
  Dose/ประชากร
  0.00
  (0.00)
  0
  (0.00)
  ทำการตรวจหาเชื้อผู้สัมผัส ที่ รพ.พบผู้ติดเชื้อ 32 ราย และตรวจแบบ Active ในชุมชนและผู้ที่อยู่ที่หอพักใกล้ตลาดแพกุ้ง พบผู้ติดเชื้อ 494 ราย (ร้อยละ 43% ของผู้รับการตรวจ) รวม 526 ราย
  จังหวัดสมุทรสาคร กำหนดมาตรการควบคุมการระบาดมีผลตั้งแตา 19 ธค.63 - 3 มค.64 ดังนี้
  1. ปิดสถานที่ตลาดกลางกุ้งและหอพักศรีเมือง ห้ามเข้าออกพื้นที่โดยเด็ดขาด
  2. พื้นที่ทั่วไป ปิดชั่วคราว อาทิ ห้างสรรพสินค้า ร้านสะดวกซื้อ สนามมวย สนามเด็กเล่น สถานศึกษา สถาบันกวดวิชา สถานบันสอนวิชาชีพ มหาวิทยาลักการกีฬา สถานที่รับเลี้ยงเด็ก ร้านอาหาร เครื่องดื่ม (ผ่อนผันเฉพาะการซื้อกลับ)
  3. ห้ามประชาชนออกจากบ้านในเวลา 22.00 - 5.00 น.
  4. ตั้งด่านดัดกรองในพื้นที่ และเส้นทางติดต่อกับ กทม. ราชบุรี สมุทรสงคราม

  วันที่ 18 ธ.ค. 63 Source : WHO
  หัวข้อ ไทย ทั่วโลก
  สะสม 4,297 72,851,747
  รายใหม่
  (เพิ่ม)
  16
  (0.4 %)
  642,738
  (0.9 %)
  เสียชีวิต
  (ป่วยตาย)
  60
  (1.4 %)
  1,643,339
  (2.3 %)
  วัคซีน(ล้าน Dose)
  Dose/ประชากร
  0.00
  (0.00)
  0
  (0.00)
  ตรวจผู้สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยรายแรก ผลติดเชื้อ COVID - 19 อีก 6 คน รวมเป็น 7 ราย
  วันที่ 17 ธ.ค. 63 Source : WHO
  หัวข้อ ไทย ทั่วโลก
  สะสม 4,281 72,524,240
  รายใหม่
  (เพิ่ม)
  20
  (0.5 %)
  327,507
  (0.5 %)
  เสียชีวิต
  (ป่วยตาย)
  60
  (1.4 %)
  1,636,930
  (2.3 %)
  วัคซีน(ล้าน Dose)
  Dose/ประชากร
  0.00
  (0.00)
  0
  (0.00)
  พบหญิงอายุ 67 ปี ขายของที่ตลาดกุ้ง จังหวัด สมุทรสาคร
  วันที่ 16 ธ.ค. 63 Source : WHO
  หัวข้อ ไทย ทั่วโลก
  สะสม 4,261 72,196,732
  รายใหม่
  (เพิ่ม)
  15
  (0.4 %)
  585,455
  (0.8 %)
  เสียชีวิต
  (ป่วยตาย)
  60
  (1.4 %)
  1,630,521
  (2.3 %)
  วัคซีน(ล้าน Dose)
  Dose/ประชากร
  0.00
  (0.00)
  0
  (0.00)

  วันที่ 15 ธ.ค. 63 Source : WHO
  หัวข้อ ไทย ทั่วโลก
  สะสม 4,246 71,581,532
  รายใหม่
  (เพิ่ม)
  9
  (0.2 %)
  493,156
  (0.7 %)
  เสียชีวิต
  (ป่วยตาย)
  60
  (1.4 %)
  1,618,374
  (2.3 %)
  วัคซีน(ล้าน Dose)
  Dose/ประชากร
  0.00
  (0.00)
  0
  (0.00)

  วันที่ 14 ธ.ค. 63 Source : WHO
  หัวข้อ ไทย ทั่วโลก
  สะสม 4,237 71,251,805
  รายใหม่
  (เพิ่ม)
  28
  (0.7 %)
  574,969
  (0.8 %)
  เสียชีวิต
  (ป่วยตาย)
  60
  (1.4 %)
  1,608,648
  (2.3 %)
  วัคซีน(ล้าน Dose)
  Dose/ประชากร
  0.00
  (0.00)
  0
  (0.00)

  วันที่ 13 ธ.ค. 63 Source : WHO
  หัวข้อ ไทย ทั่วโลก
  สะสม 4,209 70,447,441
  รายใหม่
  (เพิ่ม)
  17
  (0.4 %)
  604,364
  (0.9 %)
  เสียชีวิต
  (ป่วยตาย)
  60
  (1.4 %)
  1,596,582
  (2.3 %)
  วัคซีน(ล้าน Dose)
  Dose/ประชากร
  0.00
  (0.00)
  0
  (0.00)

  วันที่ 12 ธ.ค. 63 Source : WHO
  หัวข้อ ไทย ทั่วโลก
  สะสม 4,192 69,543,017
  รายใหม่
  (เพิ่ม)
  12
  (0.3 %)
  600,000
  (0.9 %)
  เสียชีวิต
  (ป่วยตาย)
  60
  (1.4 %)
  1,584,516
  (2.3 %)
  วัคซีน(ล้าน Dose)
  Dose/ประชากร
  0.00
  (0.00)
  0
  (0.00)

  วันที่ 11 ธ.ค. 63 Source : WHO
  หัวข้อ ไทย ทั่วโลก
  สะสม 4,180 69,143,017
  รายใหม่
  (เพิ่ม)
  11
  (0.3 %)
  692,166
  (1.0 %)
  เสียชีวิต
  (ป่วยตาย)
  60
  (1.4 %)
  1,579,516
  (2.3 %)
  วัคซีน(ล้าน Dose)
  Dose/ประชากร
  0.00
  (0.00)
  0
  (0.00)

  วันที่ 10 ธ.ค. 63 Source : WHO
  หัวข้อ ไทย ทั่วโลก
  สะสม 4,169 68,165,877
  รายใหม่
  (เพิ่ม)
  18
  (0.4 %)
  385,477
  (0.6 %)
  เสียชีวิต
  (ป่วยตาย)
  60
  (1.4 %)
  1,557,385
  (2.3 %)
  วัคซีน(ล้าน Dose)
  Dose/ประชากร
  0.00
  (0.00)
  0
  (0.00)

  วันที่ 9 ธ.ค. 63 Source : WHO
  หัวข้อ ไทย ทั่วโลก
  สะสม 4,151 67,780,361
  รายใหม่
  (เพิ่ม)
  25
  (0.6 %)
  546,703
  (0.8 %)
  เสียชีวิต
  (ป่วยตาย)
  60
  (1.4 %)
  1,551,214
  (2.3 %)
  วัคซีน(ล้าน Dose)
  Dose/ประชากร
  0.00
  (0.00)
  0
  (0.00)

  วันที่ 8 ธ.ค. 63 Source : WHO
  หัวข้อ ไทย ทั่วโลก
  สะสม 4,126 67,210,778
  รายใหม่
  (เพิ่ม)
  19
  (0.5 %)
  484,744
  (0.7 %)
  เสียชีวิต
  (ป่วยตาย)
  60
  (1.5 %)
  1,540,777
  (2.3 %)
  วัคซีน(ล้าน Dose)
  Dose/ประชากร
  0.00
  (0.00)
  0
  (0.00)
  วันนี้ ประเทศอังกฤษเริ่มฉีดวัคซีน Covid-19 ที่ผลิตจากบริษัท Pfizer ซึ่งนับเป็นประเทศแรกของโลกที่เริ่มฉีด Vaccine ในประชาชน หลังจากที่ทางการอังกฤษได้อนุมัติเนื่องจากผ่านการทดสอบประสิทธิผลและความปลอดภัยแล้ว
  วันที่ 7 ธ.ค. 63 Source : WHO
  หัวข้อ ไทย ทั่วโลก
  สะสม 4,107 66,422,058
  รายใหม่
  (เพิ่ม)
  21
  (0.5 %)
  549,946
  (0.8 %)
  เสียชีวิต
  (ป่วยตาย)
  60
  (1.5 %)
  1,532,418
  (2.3 %)
  วัคซีน(ล้าน Dose)
  Dose/ประชากร
  0.00
  (0.00)
  0
  (0.00)

  วันที่ 6 ธ.ค. 63 Source : WHO
  หัวข้อ ไทย ทั่วโลก
  สะสม 4,086 65,870,030
  รายใหม่
  (เพิ่ม)
  14
  (0.3 %)
  605,211
  (0.9 %)
  เสียชีวิต
  (ป่วยตาย)
  60
  (1.5 %)
  1,523,583
  (2.3 %)
  วัคซีน(ล้าน Dose)
  Dose/ประชากร
  0.00
  (0.00)
  0
  (0.00)

  วันที่ 5 ธ.ค. 63 Source : WHO
  หัวข้อ ไทย ทั่วโลก
  สะสม 4,072 65,257,767
  รายใหม่
  (เพิ่ม)
  19
  (0.5 %)
  645,231
  (1.0 %)
  เสียชีวิต
  (ป่วยตาย)
  60
  (1.5 %)
  1,513,179
  (2.3 %)
  วัคซีน(ล้าน Dose)
  Dose/ประชากร
  0.00
  (0.00)
  0
  (0.00)

  วันที่ 4 ธ.ค. 63 Source : WHO
  หัวข้อ ไทย ทั่วโลก
  สะสม 4,053 64,603,428
  รายใหม่
  (เพิ่ม)
  14
  (0.3 %)
  628,592
  (1.0 %)
  เสียชีวิต
  (ป่วยตาย)
  60
  (1.5 %)
  1,500,614
  (2.3 %)
  วัคซีน(ล้าน Dose)
  Dose/ประชากร
  0.00
  (0.00)
  0
  (0.00)

  วันที่ 3 ธ.ค. 63 Source : WHO
  หัวข้อ ไทย ทั่วโลก
  สะสม 4,039 63,965,092
  รายใหม่
  (เพิ่ม)
  13
  (0.3 %)
  591,432
  (0.9 %)
  เสียชีวิต
  (ป่วยตาย)
  60
  (1.5 %)
  1,488,120
  (2.3 %)
  วัคซีน(ล้าน Dose)
  Dose/ประชากร
  0.00
  (0.00)
  0
  (0.00)

  วันที่ 2 ธ.ค. 63 Source : WHO
  หัวข้อ ไทย ทั่วโลก
  สะสม 4,026 63,360,234
  รายใหม่
  (เพิ่ม)
  18
  (0.4 %)
  491,420
  (0.8 %)
  เสียชีวิต
  (ป่วยตาย)
  60
  (1.5 %)
  1,475,825
  (2.3 %)
  วัคซีน(ล้าน Dose)
  Dose/ประชากร
  0.00
  (0.00)
  0
  (0.00)
  พบผู้ป่วยหญิงไทยอายุ 36 ปี ติดเชื้อที่จังหวัดราชบุรี ประวัติ เดินทางกลับจากประเทศเมียนมาโดยช่องทางธรรมชาติเมื่อวันที่ 29 พย.63
  วันที่ 1 ธ.ค. 63 Source : WHO
  หัวข้อ ไทย ทั่วโลก
  สะสม 4,008 62,844,837
  รายใหม่
  (เพิ่ม)
  10
  (0.3 %)
  453,170
  (0.7 %)
  เสียชีวิต
  (ป่วยตาย)
  60
  (1.5 %)
  1,465,144
  (2.3 %)
  วัคซีน(ล้าน Dose)
  Dose/ประชากร
  0.00
  (0.00)
  0
  (0.00)
  1. ผล lab ยืนยัน ติดเชื้อที่จังหวัดพะเยา 1 ราย เป็นหญิงไทยอายุ 28 ปี ทำงานที่สถานบันเทิง 1G1 ท่าขี้เหล็ก ลักลอบเข้าไทยผ่านช่องทางธรรมชาติ เมื่อวันที่ 27 พย.63
  2. ผล lab ยืนยัน ติดเชื้อที่จังหวัดพิจิตร 1 ราย เป็นหญิงไทยอายุ 25 ปี ไปเที่ยวที่สถานบันเทิง 1G1 ท่าขี้เหล็ก ลักลอบเข้าไทยผ่านช่องทางธรรมชาติ เมื่อวันที่ 28 พย.63

  วันที่ 30 พ.ย. 63 Source : WHO
  หัวข้อ ไทย ทั่วโลก
  สะสม 3,998 62,363,527
  รายใหม่
  (เพิ่ม)
  21
  (0.5 %)
  496,892
  (0.8 %)
  เสียชีวิต
  (ป่วยตาย)
  60
  (1.5 %)
  1,456,678
  (2.3 %)
  วัคซีน(ล้าน Dose)
  Dose/ประชากร
  0.00
  (0.00)
  0
  (0.00)

  วันที่ 29 พ.ย. 63 Source : WHO
  หัวข้อ ไทย ทั่วโลก
  สะสม 3,977 61,869,330
  รายใหม่
  (เพิ่ม)
  11
  (0.3 %)
  564,813
  (0.9 %)
  เสียชีวิต
  (ป่วยตาย)
  60
  (1.5 %)
  1,448,896
  (2.3 %)
  วัคซีน(ล้าน Dose)
  Dose/ประชากร
  0.00
  (0.00)
  0
  (0.00)
  1. ผล lab ยืนยัน ผู้ป่วยหญิงไทยอายุ 29 ปี ติดเชื้อcovid-19 ตรวจพบที่ รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์ ประวัติของหญิงรายนี้คือ ทำงานที่ท่าขี้เหล็ก ของเมียนมา เริ่มมีอาการเมื่อวันที่ 25 พย.63 ในวันที่ 27 พย.63 ลักลอบเข้าประเทศผ่านทางช่องทางธรรมชาติ
  2. ผล lab ยืนยัน ติดเชื้อที่ กทม. 1 ราย เป็นหญิงไทยอายุ 21 ปี ไปเที่ยวที่สถานบันเทิง 1G1 ท่าขี้เหล็ก ลักลอบเข้าไทยผ่านช่องทางธรรมชาติ เมื่อวันที่ 28 พย.63

  วันที่ 28 พ.ย. 63 Source : WHO
  หัวข้อ ไทย ทั่วโลก
  สะสม 3,966 61,299,271
  รายใหม่
  (เพิ่ม)
  5
  (0.1 %)
  747,082
  (1.2 %)
  เสียชีวิต
  (ป่วยตาย)
  60
  (1.5 %)
  1,439,784
  (2.3 %)
  วัคซีน(ล้าน Dose)
  Dose/ประชากร
  0.00
  (0.00)
  0
  (0.00)

  วันที่ 27 พ.ย. 63 Source : WHO
  หัวข้อ ไทย ทั่วโลก
  สะสม 3,961 60,534,526
  รายใหม่
  (เพิ่ม)
  19
  (0.5 %)
  441,157
  (0.7 %)
  เสียชีวิต
  (ป่วยตาย)
  60
  (1.5 %)
  1,426,101
  (2.4 %)
  วัคซีน(ล้าน Dose)
  Dose/ประชากร
  0.00
  (0.00)
  0
  (0.00)

  วันที่ 26 พ.ย. 63 Source : WHO
  หัวข้อ ไทย ทั่วโลก
  สะสม 3,942 60,074,174
  รายใหม่
  (เพิ่ม)
  16
  (0.4 %)
  577,198
  (1.0 %)
  เสียชีวิต
  (ป่วยตาย)
  60
  (1.5 %)
  1,416,292
  (2.4 %)
  วัคซีน(ล้าน Dose)
  Dose/ประชากร
  0.00
  (0.00)
  0
  (0.00)
  พบผู้ติดเชื้อ Covid-19 ที่จังหวัดเชียงใหม่ เป็นหญิงอายุ 29 ปี ทำงานอยู่ที่เมียนมา มีอาการเมื่อวันที่ 23 พย.63 เดินทางกลับไทยที่ด่านแม่สาย ในวันที่ 24 พย.63
  วันที่ 25 พ.ย. 63 Source : WHO
  หัวข้อ ไทย ทั่วโลก
  สะสม 3,926 59,481,313
  รายใหม่
  (เพิ่ม)
  4
  (0.1 %)
  527,326
  (0.9 %)
  เสียชีวิต
  (ป่วยตาย)
  60
  (1.5 %)
  1,404,542
  (2.4 %)
  วัคซีน(ล้าน Dose)
  Dose/ประชากร
  0.00
  (0.00)
  0
  (0.00)

  วันที่ 24 พ.ย. 63 Source : WHO
  หัวข้อ ไทย ทั่วโลก
  สะสม 3,922 58,900,547
  รายใหม่
  (เพิ่ม)
  2
  (0.1 %)
  463,730
  (0.8 %)
  เสียชีวิต
  (ป่วยตาย)
  60
  (1.5 %)
  1,399,305
  (2.4 %)
  วัคซีน(ล้าน Dose)
  Dose/ประชากร
  0.00
  (0.00)
  0
  (0.00)

  วันที่ 23 พ.ย. 63 Source : WHO
  หัวข้อ ไทย ทั่วโลก
  สะสม 3,920 58,425,681
  รายใหม่
  (เพิ่ม)
  7
  (0.2 %)
  542,757
  (0.9 %)
  เสียชีวิต
  (ป่วยตาย)
  60
  (1.5 %)
  1,385,218
  (2.4 %)
  วัคซีน(ล้าน Dose)
  Dose/ประชากร
  0.00
  (0.00)
  0
  (0.00)

  วันที่ 22 พ.ย. 63 Source : WHO
  หัวข้อ ไทย ทั่วโลก
  สะสม 3,913 57,882,183
  รายใหม่
  (เพิ่ม)
  11
  (0.3 %)
  604,943
  (1.1 %)
  เสียชีวิต
  (ป่วยตาย)
  60
  (1.5 %)
  1,377,395
  (2.4 %)
  วัคซีน(ล้าน Dose)
  Dose/ประชากร
  0.00
  (0.00)
  0
  (0.00)

  วันที่ 21 พ.ย. 63 Source : WHO
  หัวข้อ ไทย ทั่วโลก
  สะสม 3,902 57,270,018
  รายใหม่
  (เพิ่ม)
  10
  (0.3 %)
  641,669
  (1.1 %)
  เสียชีวิต
  (ป่วยตาย)
  60
  (1.5 %)
  1,368,000
  (2.4 %)
  วัคซีน(ล้าน Dose)
  Dose/ประชากร
  0.00
  (0.00)
  0
  (0.00)

  วันที่ 20 พ.ย. 63 Source : WHO
  หัวข้อ ไทย ทั่วโลก
  สะสม 3,892 56,623,645
  รายใหม่
  (เพิ่ม)
  4
  (0.1 %)
  622,744
  (1.1 %)
  เสียชีวิต
  (ป่วยตาย)
  60
  (1.5 %)
  1,355,963
  (2.4 %)
  วัคซีน(ล้าน Dose)
  Dose/ประชากร
  0.00
  (0.00)
  0
  (0.00)

  วันที่ 19 พ.ย. 63 Source : WHO
  หัวข้อ ไทย ทั่วโลก
  สะสม 3,888 55,928,327
  รายใหม่
  (เพิ่ม)
  8
  (0.2 %)
  594,542
  (1.1 %)
  เสียชีวิต
  (ป่วยตาย)
  60
  (1.5 %)
  1,344,003
  (2.4 %)
  วัคซีน(ล้าน Dose)
  Dose/ประชากร
  0.00
  (0.00)
  0
  (0.00)

  วันที่ 18 พ.ย. 63 Source : WHO
  หัวข้อ ไทย ทั่วโลก
  สะสม 3,880 55,326,907
  รายใหม่
  (เพิ่ม)
  2
  (0.1 %)
  536,224
  (1.0 %)
  เสียชีวิต
  (ป่วยตาย)
  60
  (1.5 %)
  1,333,742
  (2.4 %)
  วัคซีน(ล้าน Dose)
  Dose/ประชากร
  0.00
  (0.00)
  0
  (0.00)

  วันที่ 17 พ.ย. 63 Source : WHO
  หัวข้อ ไทย ทั่วโลก
  สะสม 3,878 54,771,888
  รายใหม่
  (เพิ่ม)
  3
  (0.1 %)
  456,751
  (0.8 %)
  เสียชีวิต
  (ป่วยตาย)
  60
  (1.5 %)
  1,324,249
  (2.4 %)
  วัคซีน(ล้าน Dose)
  Dose/ประชากร
  0.00
  (0.00)
  0
  (0.00)

  วันที่ 16 พ.ย. 63 Source : WHO
  หัวข้อ ไทย ทั่วโลก
  สะสม 3,875 54,301,156
  รายใหม่
  (เพิ่ม)
  1
  (0.0 %)
  528,905
  (1.0 %)
  เสียชีวิต
  (ป่วยตาย)
  60
  (1.5 %)
  1,316,994
  (2.4 %)
  วัคซีน(ล้าน Dose)
  Dose/ประชากร
  0.00
  (0.00)
  0
  (0.00)

  วันที่ 15 พ.ย. 63 Source : WHO
  หัวข้อ ไทย ทั่วโลก
  สะสม 3,874 53,766,728
  รายใหม่
  (เพิ่ม)
  8
  (0.2 %)
  594,000
  (1.1 %)
  เสียชีวิต
  (ป่วยตาย)
  60
  (1.5 %)
  1,308,975
  (2.4 %)
  วัคซีน(ล้าน Dose)
  Dose/ประชากร
  0.00
  (0.00)
  0
  (0.00)

  วันที่ 14 พ.ย. 63 Source : WHO
  หัวข้อ ไทย ทั่วโลก
  สะสม 3,866 53,164,803
  รายใหม่
  (เพิ่ม)
  5
  (0.1 %)
  657,312
  (1.3 %)
  เสียชีวิต
  (ป่วยตาย)
  60
  (1.6 %)
  1,300,576
  (2.4 %)
  วัคซีน(ล้าน Dose)
  Dose/ประชากร
  0.00
  (0.00)
  0
  (0.00)

  วันที่ 13 พ.ย. 63 Source : WHO
  หัวข้อ ไทย ทั่วโลก
  สะสม 3,861 52,487,476
  รายใหม่
  (เพิ่ม)
  9
  (0.2 %)
  628,136
  (1.2 %)
  เสียชีวิต
  (ป่วยตาย)
  60
  (1.6 %)
  1,290,653
  (2.5 %)
  วัคซีน(ล้าน Dose)
  Dose/ประชากร
  0.00
  (0.00)
  0
  (0.00)

  วันที่ 12 พ.ย. 63 Source : WHO
  หัวข้อ ไทย ทั่วโลก
  สะสม 3,852 51,848,261
  รายใหม่
  (เพิ่ม)
  5
  (0.1 %)
  579,253
  (1.1 %)
  เสียชีวิต
  (ป่วยตาย)
  60
  (1.6 %)
  1,280,868
  (2.5 %)
  วัคซีน(ล้าน Dose)
  Dose/ประชากร
  0.00
  (0.00)
  0
  (0.00)

  วันที่ 11 พ.ย. 63 Source : WHO
  หัวข้อ ไทย ทั่วโลก
  สะสม 3,847 51,251,715
  รายใหม่
  (เพิ่ม)
  3
  (0.1 %)
  490,478
  (1.0 %)
  เสียชีวิต
  (ป่วยตาย)
  60
  (1.6 %)
  1,270,930
  (2.5 %)
  วัคซีน(ล้าน Dose)
  Dose/ประชากร
  0.00
  (0.00)
  0
  (0.00)

  วันที่ 10 พ.ย. 63 Source : WHO
  หัวข้อ ไทย ทั่วโลก
  สะสม 3,844 50,676,072
  รายใหม่
  (เพิ่ม)
  4
  (0.1 %)
  427,551
  (0.9 %)
  เสียชีวิต
  (ป่วยตาย)
  60
  (1.6 %)
  1,261,075
  (2.5 %)
  วัคซีน(ล้าน Dose)
  Dose/ประชากร
  0.00
  (0.00)
  0
  (0.00)

  วันที่ 9 พ.ย. 63 Source : WHO
  หัวข้อ ไทย ทั่วโลก
  สะสม 3,840 50,266,033
  รายใหม่
  (เพิ่ม)
  3
  (0.1 %)
  677,806
  (1.4 %)
  เสียชีวิต
  (ป่วยตาย)
  60
  (1.6 %)
  1,254,567
  (2.5 %)
  วัคซีน(ล้าน Dose)
  Dose/ประชากร
  0.00
  (0.00)
  0
  (0.00)

  วันที่ 8 พ.ย. 63 Source : WHO
  หัวข้อ ไทย ทั่วโลก
  สะสม 3,837 49,578,590
  รายใหม่
  (เพิ่ม)
  7
  (0.2 %)
  441,696
  (0.9 %)
  เสียชีวิต
  (ป่วยตาย)
  60
  (1.6 %)
  1,245,717
  (2.5 %)
  วัคซีน(ล้าน Dose)
  Dose/ประชากร
  0.00
  (0.00)
  0
  (0.00)

  วันที่ 7 พ.ย. 63 Source : WHO
  หัวข้อ ไทย ทั่วโลก
  สะสม 3,830 49,106,931
  รายใหม่
  (เพิ่ม)
  12
  (0.3 %)
  555,872
  (1.1 %)
  เสียชีวิต
  (ป่วยตาย)
  60
  (1.6 %)
  1,239,157
  (2.5 %)
  วัคซีน(ล้าน Dose)
  Dose/ประชากร
  0.00
  (0.00)
  0
  (0.00)

  วันที่ 6 พ.ย. 63 Source : WHO
  หัวข้อ ไทย ทั่วโลก
  สะสม 3,818 48,534,508
  รายใหม่
  (เพิ่ม)
  8
  (0.2 %)
  591,679
  (1.2 %)
  เสียชีวิต
  (ป่วยตาย)
  60
  (1.6 %)
  1,231,017
  (2.5 %)
  วัคซีน(ล้าน Dose)
  Dose/ประชากร
  0.00
  (0.00)
  0
  (0.00)

  วันที่ 5 พ.ย. 63 Source : WHO
  หัวข้อ ไทย ทั่วโลก
  สะสม 3,810 47,930,397
  รายใหม่
  (เพิ่ม)
  6
  (0.2 %)
  529,256
  (1.1 %)
  เสียชีวิต
  (ป่วยตาย)
  59
  (1.5 %)
  1,221,781
  (2.5 %)
  วัคซีน(ล้าน Dose)
  Dose/ประชากร
  0.00
  (0.00)
  0
  (0.00)

  วันที่ 4 พ.ย. 63 Source : WHO
  หัวข้อ ไทย ทั่วโลก
  สะสม 3,804 47,362,304
  รายใหม่
  (เพิ่ม)
  7
  (0.2 %)
  436,068
  (0.9 %)
  เสียชีวิต
  (ป่วยตาย)
  59
  (1.6 %)
  1,211,986
  (2.6 %)
  วัคซีน(ล้าน Dose)
  Dose/ประชากร
  0.00
  (0.00)
  0
  (0.00)

  วันที่ 3 พ.ย. 63 Source : WHO
  หัวข้อ ไทย ทั่วโลก
  สะสม 3,797 46,840,783
  รายใหม่
  (เพิ่ม)
  10
  (0.3 %)
  428,668
  (0.9 %)
  เสียชีวิต
  (ป่วยตาย)
  59
  (1.6 %)
  1,204,208
  (2.6 %)
  วัคซีน(ล้าน Dose)
  Dose/ประชากร
  0.00
  (0.00)
  0
  (0.00)

  วันที่ 2 พ.ย. 63 Source : WHO
  หัวข้อ ไทย ทั่วโลก
  สะสม 3,787 46,403,652
  รายใหม่
  (เพิ่ม)
  3
  (0.1 %)
  440,577
  (1.0 %)
  เสียชีวิต
  (ป่วยตาย)
  59
  (1.6 %)
  1,198,569
  (2.6 %)
  วัคซีน(ล้าน Dose)
  Dose/ประชากร
  0.00
  (0.00)
  0
  (0.00)

  วันที่ 1 พ.ย. 63 Source : WHO
  หัวข้อ ไทย ทั่วโลก
  สะสม 3,784 45,942,902
  รายใหม่
  (เพิ่ม)
  4
  (0.1 %)
  473,311
  (1.0 %)
  เสียชีวิต
  (ป่วยตาย)
  59
  (1.6 %)
  1,192,644
  (2.6 %)
  วัคซีน(ล้าน Dose)
  Dose/ประชากร
  0.00
  (0.00)
  0
  (0.00)

  วันที่ 31 ต.ค. 63 Source : WHO
  หัวข้อ ไทย ทั่วโลก
  สะสม 3,780 45,428,731
  รายใหม่
  (เพิ่ม)
  5
  (0.1 %)
  535,928
  (1.2 %)
  เสียชีวิต
  (ป่วยตาย)
  59
  (1.6 %)
  1,185,721
  (2.6 %)
  วัคซีน(ล้าน Dose)
  Dose/ประชากร
  0.00
  (0.00)
  0
  (0.00)

  วันที่ 30 ต.ค. 63 Source : WHO
  หัวข้อ ไทย ทั่วโลก
  สะสม 3,775 45,140,131
  รายใหม่
  (เพิ่ม)
  12
  (0.3 %)
  251,152
  (0.6 %)
  เสียชีวิต
  (ป่วยตาย)
  59
  (1.6 %)
  1,182,747
  (2.6 %)
  วัคซีน(ล้าน Dose)
  Dose/ประชากร
  0.00
  (0.00)
  0
  (0.00)

  วันที่ 29 ต.ค. 63 Source : WHO
  หัวข้อ ไทย ทั่วโลก
  สะสม 3,763 44,351,506
  รายใหม่
  (เพิ่ม)
  4
  (0.1 %)
  479,417
  (1.1 %)
  เสียชีวิต
  (ป่วยตาย)
  59
  (1.6 %)
  1,171,255
  (2.6 %)
  วัคซีน(ล้าน Dose)
  Dose/ประชากร
  0.00
  (0.00)
  0
  (0.00)

  วันที่ 28 ต.ค. 63 Source : WHO
  หัวข้อ ไทย ทั่วโลก
  สะสม 3,759 43,766,712
  รายใหม่
  (เพิ่ม)
  13
  (0.3 %)
  404,159
  (0.9 %)
  เสียชีวิต
  (ป่วยตาย)
  59
  (1.6 %)
  1,163,459
  (2.7 %)
  วัคซีน(ล้าน Dose)
  Dose/ประชากร
  0.00
  (0.00)
  0
  (0.00)

  วันที่ 27 ต.ค. 63 Source : WHO
  หัวข้อ ไทย ทั่วโลก
  สะสม 3,746 43,341,451
  รายใหม่
  (เพิ่ม)
  3
  (0.1 %)
  357,704
  (0.8 %)
  เสียชีวิต
  (ป่วยตาย)
  59
  (1.6 %)
  1,157,509
  (2.7 %)
  วัคซีน(ล้าน Dose)
  Dose/ประชากร
  0.00
  (0.00)
  0
  (0.00)

  วันที่ 26 ต.ค. 63 Source : WHO
  หัวข้อ ไทย ทั่วโลก
  สะสม 3,743 42,966,344
  รายใหม่
  (เพิ่ม)
  7
  (0.2 %)
  433,528
  (1.0 %)
  เสียชีวิต
  (ป่วยตาย)
  59
  (1.6 %)
  1,152,604
  (2.7 %)
  วัคซีน(ล้าน Dose)
  Dose/ประชากร
  0.00
  (0.00)
  0
  (0.00)

  วันที่ 25 ต.ค. 63 Source : WHO
  หัวข้อ ไทย ทั่วโลก
  สะสม 3,736 42,512,186
  รายใหม่
  (เพิ่ม)
  5
  (0.1 %)
  438,633
  (1.0 %)
  เสียชีวิต
  (ป่วยตาย)
  59
  (1.6 %)
  1,147,301
  (2.7 %)
  วัคซีน(ล้าน Dose)
  Dose/ประชากร
  0.00
  (0.00)
  0
  (0.00)

  วันที่ 24 ต.ค. 63 Source : WHO
  หัวข้อ ไทย ทั่วโลก
  สะสม 3,731 42,055,862
  รายใหม่
  (เพิ่ม)
  4
  (0.1 %)
  465,322
  (1.1 %)
  เสียชีวิต
  (ป่วยตาย)
  59
  (1.6 %)
  1,141,567
  (2.7 %)
  วัคซีน(ล้าน Dose)
  Dose/ประชากร
  0.00
  (0.00)
  0
  (0.00)

  วันที่ 23 ต.ค. 63 Source : WHO
  หัวข้อ ไทย ทั่วโลก
  สะสม 3,727 41,570,883
  รายใหม่
  (เพิ่ม)
  8
  (0.2 %)
  445,419
  (1.1 %)
  เสียชีวิต
  (ป่วยตาย)
  59
  (1.6 %)
  1,134,940
  (2.7 %)
  วัคซีน(ล้าน Dose)
  Dose/ประชากร
  0.00
  (0.00)
  0
  (0.00)

  วันที่ 22 ต.ค. 63 Source : WHO
  หัวข้อ ไทย ทั่วโลก
  สะสม 3,719 41,104,946
  รายใหม่
  (เพิ่ม)
  10
  (0.3 %)
  423,819
  (1.0 %)
  เสียชีวิต
  (ป่วยตาย)
  59
  (1.6 %)
  1,128,325
  (2.7 %)
  วัคซีน(ล้าน Dose)
  Dose/ประชากร
  0.00
  (0.00)
  0
  (0.00)

  วันที่ 21 ต.ค. 63 Source : WHO
  หัวข้อ ไทย ทั่วโลก
  สะสม 3,709 40,665,438
  รายใหม่
  (เพิ่ม)
  9
  (0.2 %)
  350,424
  (0.9 %)
  เสียชีวิต
  (ป่วยตาย)
  59
  (1.6 %)
  1,121,843
  (2.8 %)
  วัคซีน(ล้าน Dose)
  Dose/ประชากร
  0.00
  (0.00)
  0
  (0.00)

  วันที่ 20 ต.ค. 63 Source : WHO
  หัวข้อ ไทย ทั่วโลก
  สะสม 3,700 40,251,950
  รายใหม่
  (เพิ่ม)
  9
  (0.2 %)
  296,886
  (0.7 %)
  เสียชีวิต
  (ป่วยตาย)
  59
  (1.6 %)
  1,116,131
  (2.8 %)
  วัคซีน(ล้าน Dose)
  Dose/ประชากร
  0.00
  (0.00)
  0
  (0.00)

  วันที่ 19 ต.ค. 63 Source : WHO
  หัวข้อ ไทย ทั่วโลก
  สะสม 3,691 39,944,882
  รายใหม่
  (เพิ่ม)
  5
  (0.1 %)
  338,096
  (0.9 %)
  เสียชีวิต
  (ป่วยตาย)
  59
  (1.6 %)
  1,111,998
  (2.8 %)
  วัคซีน(ล้าน Dose)
  Dose/ประชากร
  0.00
  (0.00)
  0
  (0.00)

  วันที่ 18 ต.ค. 63 Source : WHO
  หัวข้อ ไทย ทั่วโลก
  สะสม 3,686 39,596,858
  รายใหม่
  (เพิ่ม)
  7
  (0.2 %)
  389,683
  (1.0 %)
  เสียชีวิต
  (ป่วยตาย)
  59
  (1.6 %)
  1,107,374
  (2.8 %)
  วัคซีน(ล้าน Dose)
  Dose/ประชากร
  0.00
  (0.00)
  0
  (0.00)

  วันที่ 17 ต.ค. 63 Source : WHO
  หัวข้อ ไทย ทั่วโลก
  สะสม 3,679 39,207,175
  รายใหม่
  (เพิ่ม)
  10
  (0.3 %)
  417,971
  (1.1 %)
  เสียชีวิต
  (ป่วยตาย)
  59
  (1.6 %)
  1,101,236
  (2.8 %)
  วัคซีน(ล้าน Dose)
  Dose/ประชากร
  0.00
  (0.00)
  0
  (0.00)

  วันที่ 16 ต.ค. 63 Source : WHO
  หัวข้อ ไทย ทั่วโลก
  สะสม 3,669 38,789,204
  รายใหม่
  (เพิ่ม)
  4
  (0.1 %)
  383,588
  (1.0 %)
  เสียชีวิต
  (ป่วยตาย)
  59
  (1.6 %)
  1,095,097
  (2.8 %)
  วัคซีน(ล้าน Dose)
  Dose/ประชากร
  0.00
  (0.00)
  0
  (0.00)

  วันที่ 15 ต.ค. 63 Source : WHO
  หัวข้อ ไทย ทั่วโลก
  สะสม 3,665 38,394,169
  รายใหม่
  (เพิ่ม)
  13
  (0.4 %)
  336,515
  (0.9 %)
  เสียชีวิต
  (ป่วยตาย)
  59
  (1.6 %)
  1,089,047
  (2.8 %)
  วัคซีน(ล้าน Dose)
  Dose/ประชากร
  0.00
  (0.00)
  0
  (0.00)

  วันที่ 14 ต.ค. 63 Source : WHO
  หัวข้อ ไทย ทั่วโลก
  สะสม 3,652 38,002,699
  รายใหม่
  (เพิ่ม)
  9
  (0.2 %)
  287,031
  (0.8 %)
  เสียชีวิต
  (ป่วยตาย)
  59
  (1.6 %)
  1,083,234
  (2.9 %)
  วัคซีน(ล้าน Dose)
  Dose/ประชากร
  0.00
  (0.00)
  0
  (0.00)

  วันที่ 13 ต.ค. 63 Source : WHO
  หัวข้อ ไทย ทั่วโลก
  สะสม 3,643 37,888,384
  รายใหม่
  (เพิ่ม)
  2
  (0.1 %)
  183,180
  (0.5 %)
  เสียชีวิต
  (ป่วยตาย)
  59
  (1.6 %)
  1,081,868
  (2.9 %)
  วัคซีน(ล้าน Dose)
  Dose/ประชากร
  0.00
  (0.00)
  0
  (0.00)

  วันที่ 12 ต.ค. 63 Source : WHO
  หัวข้อ ไทย ทั่วโลก
  สะสม 3,641 37,423,660
  รายใหม่
  (เพิ่ม)
  5
  (0.1 %)
  307,403
  (0.8 %)
  เสียชีวิต
  (ป่วยตาย)
  59
  (1.6 %)
  1,074,817
  (2.9 %)
  วัคซีน(ล้าน Dose)
  Dose/ประชากร
  0.00
  (0.00)
  0
  (0.00)

  วันที่ 11 ต.ค. 63 Source : WHO
  หัวข้อ ไทย ทั่วโลก
  สะสม 3,636 37,109,851
  รายใหม่
  (เพิ่ม)
  2
  (0.1 %)
  347,526
  (0.9 %)
  เสียชีวิต
  (ป่วยตาย)
  59
  (1.6 %)
  1,070,355
  (2.9 %)
  วัคซีน(ล้าน Dose)
  Dose/ประชากร
  0.00
  (0.00)
  0
  (0.00)

  วันที่ 10 ต.ค. 63 Source : WHO
  หัวข้อ ไทย ทั่วโลก
  สะสม 3,634 36,754,395
  รายใหม่
  (เพิ่ม)
  6
  (0.2 %)
  383,359
  (1.1 %)
  เสียชีวิต
  (ป่วยตาย)
  59
  (1.6 %)
  1,064,838
  (2.9 %)
  วัคซีน(ล้าน Dose)
  Dose/ประชากร
  0.00
  (0.00)
  0
  (0.00)

  วันที่ 9 ต.ค. 63 Source : WHO
  หัวข้อ ไทย ทั่วโลก
  สะสม 3,628 36,371,036
  รายใหม่
  (เพิ่ม)
  6
  (0.2 %)
  368,209
  (1.0 %)
  เสียชีวิต
  (ป่วยตาย)
  59
  (1.6 %)
  1,057,324
  (2.9 %)
  วัคซีน(ล้าน Dose)
  Dose/ประชากร
  0.00
  (0.00)
  0
  (0.00)

  วันที่ 8 ต.ค. 63 Source : WHO
  หัวข้อ ไทย ทั่วโลก
  สะสม 3,622 36,002,827
  รายใหม่
  (เพิ่ม)
  7
  (0.2 %)
  338,779
  (0.9 %)
  เสียชีวิต
  (ป่วยตาย)
  59
  (1.6 %)
  1,049,810
  (2.9 %)
  วัคซีน(ล้าน Dose)
  Dose/ประชากร
  0.00
  (0.00)
  0
  (0.00)

  วันที่ 7 ต.ค. 63 Source : WHO
  หัวข้อ ไทย ทั่วโลก
  สะสม 3,615 35,659,007
  รายใหม่
  (เพิ่ม)
  15
  (0.4 %)
  271,421
  (0.8 %)
  เสียชีวิต
  (ป่วยตาย)
  59
  (1.6 %)
  1,044,269
  (2.9 %)
  วัคซีน(ล้าน Dose)
  Dose/ประชากร
  0.00
  (0.00)
  0
  (0.00)

  วันที่ 6 ต.ค. 63 Source : WHO
  หัวข้อ ไทย ทั่วโลก
  สะสม 3,600 35,347,404
  รายใหม่
  (เพิ่ม)
  10
  (0.3 %)
  235,860
  (0.7 %)
  เสียชีวิต
  (ป่วยตาย)
  59
  (1.6 %)
  1,039,406
  (2.9 %)
  วัคซีน(ล้าน Dose)
  Dose/ประชากร
  0.00
  (0.00)
  0
  (0.00)

  วันที่ 5 ต.ค. 63 Source : WHO
  หัวข้อ ไทย ทั่วโลก
  สะสม 3,590 35,109,317
  รายใหม่
  (เพิ่ม)
  5
  (0.1 %)
  294,763
  (0.8 %)
  เสียชีวิต
  (ป่วยตาย)
  59
  (1.6 %)
  1,035,341
  (2.9 %)
  วัคซีน(ล้าน Dose)
  Dose/ประชากร
  0.00
  (0.00)
  0
  (0.00)

  วันที่ 4 ต.ค. 63 Source : WHO
  หัวข้อ ไทย ทั่วโลก
  สะสม 3,585 34,804,348
  รายใหม่
  (เพิ่ม)
  2
  (0.1 %)
  304,443
  (0.9 %)
  เสียชีวิต
  (ป่วยตาย)
  59
  (1.6 %)
  1,030,738
  (3.0 %)
  วัคซีน(ล้าน Dose)
  Dose/ประชากร
  0.00
  (0.00)
  0
  (0.00)

  วันที่ 3 ต.ค. 63 Source : WHO
  หัวข้อ ไทย ทั่วโลก
  สะสม 3,583 34,495,176
  รายใหม่
  (เพิ่ม)
  8
  (0.2 %)
  320,527
  (0.9 %)
  เสียชีวิต
  (ป่วยตาย)
  59
  (1.6 %)
  1,025,729
  (3.0 %)
  วัคซีน(ล้าน Dose)
  Dose/ประชากร
  0.00
  (0.00)
  0
  (0.00)

  วันที่ 2 ต.ค. 63 Source : WHO
  หัวข้อ ไทย ทั่วโลก
  สะสม 3,575 34,161,721
  รายใหม่
  (เพิ่ม)
  6
  (0.2 %)
  315,628
  (0.9 %)
  เสียชีวิต
  (ป่วยตาย)
  59
  (1.7 %)
  1,016,986
  (3.0 %)
  วัคซีน(ล้าน Dose)
  Dose/ประชากร
  0.00
  (0.00)
  0
  (0.00)

  วันที่ 1 ต.ค. 63 Source : WHO
  หัวข้อ ไทย ทั่วโลก
  สะสม 3,569 33,842,281
  รายใหม่
  (เพิ่ม)
  5
  (0.1 %)
  285,764
  (0.9 %)
  เสียชีวิต
  (ป่วยตาย)
  59
  (1.7 %)
  1,010,634
  (3.0 %)
  วัคซีน(ล้าน Dose)
  Dose/ประชากร
  0.00
  (0.00)
  0
  (0.00)

  วันที่ 30 ก.ย. 63 Source : WHO
  หัวข้อ ไทย ทั่วโลก
  สะสม 3,564 33,502,430
  รายใหม่
  (เพิ่ม)
  5
  (0.1 %)
  242,189
  (0.7 %)
  เสียชีวิต
  (ป่วยตาย)
  59
  (1.7 %)
  1,004,421
  (3.0 %)
  วัคซีน(ล้าน Dose)
  Dose/ประชากร
  0.00
  (0.00)
  0
  (0.00)

  วันที่ 29 ก.ย. 63 Source : WHO
  หัวข้อ ไทย ทั่วโลก
  สะสม 3,559 33,249,563
  รายใหม่
  (เพิ่ม)
  14
  (0.4 %)
  227,748
  (0.7 %)
  เสียชีวิต
  (ป่วยตาย)
  59
  (1.7 %)
  1,000,040
  (3.0 %)
  วัคซีน(ล้าน Dose)
  Dose/ประชากร
  0.00
  (0.00)
  0
  (0.00)

  วันที่ 28 ก.ย. 63 Source : WHO
  หัวข้อ ไทย ทั่วโลก
  สะสม 3,542 33,034,598
  รายใหม่
  (เพิ่ม)
  22
  (0.6 %)
  302,277
  (0.9 %)
  เสียชีวิต
  (ป่วยตาย)
  59
  (1.7 %)
  996,342
  (3.0 %)
  วัคซีน(ล้าน Dose)
  Dose/ประชากร
  0.00
  (0.00)
  0
  (0.00)

  วันที่ 27 ก.ย. 63 Source : WHO
  หัวข้อ ไทย ทั่วโลก
  สะสม 3,523 32,730,945
  รายใหม่
  (เพิ่ม)
  1
  (0.0 %)
  298,773
  (0.9 %)
  เสียชีวิต
  (ป่วยตาย)
  59
  (1.7 %)
  991,224
  (3.0 %)
  วัคซีน(ล้าน Dose)
  Dose/ประชากร
  0.00
  (0.00)
  0
  (0.00)

  วันที่ 26 ก.ย. 63 Source : WHO
  หัวข้อ ไทย ทั่วโลก
  สะสม 3,522 32,429,965
  รายใหม่
  (เพิ่ม)
  3
  (0.1 %)
  316,884
  (1.0 %)
  เสียชีวิต
  (ป่วยตาย)
  59
  (1.7 %)
  985,823
  (3.0 %)
  วัคซีน(ล้าน Dose)
  Dose/ประชากร
  0.00
  (0.00)
  0
  (0.00)
  อ่านบทความ " หมอกวั เผยความลับ จุดเริ่มต้น โควิดข19 ทบทวนความสำเร็จของไทยในการป้องกันโรค
  วันที่ 25 ก.ย. 63 Source : WHO
  หัวข้อ ไทย ทั่วโลก
  สะสม 3,519 32,110,656
  รายใหม่
  (เพิ่ม)
  3
  (0.1 %)
  303,005
  (1.0 %)
  เสียชีวิต
  (ป่วยตาย)
  59
  (1.7 %)
  980,031
  (3.1 %)
  วัคซีน(ล้าน Dose)
  Dose/ประชากร
  0.00
  (0.00)
  0
  (0.00)

  วันที่ 24 ก.ย. 63 Source : WHO
  หัวข้อ ไทย ทั่วโลก
  สะสม 3,516 31,796,308
  รายใหม่
  (เพิ่ม)
  2
  (0.1 %)
  298,085
  (0.9 %)
  เสียชีวิต
  (ป่วยตาย)
  59
  (1.7 %)
  973,653
  (3.1 %)
  วัคซีน(ล้าน Dose)
  Dose/ประชากร
  0.00
  (0.00)
  0
  (0.00)

  วันที่ 23 ก.ย. 63 Source : WHO
  หัวข้อ ไทย ทั่วโลก
  สะสม 3,514 31,425,029
  รายใหม่
  (เพิ่ม)
  3
  (0.1 %)
  246,165
  (0.8 %)
  เสียชีวิต
  (ป่วยตาย)
  59
  (1.7 %)
  967,164
  (3.1 %)
  วัคซีน(ล้าน Dose)
  Dose/ประชากร
  0.00
  (0.00)
  0
  (0.00)

  วันที่ 22 ก.ย. 63 Source : WHO
  หัวข้อ ไทย ทั่วโลก
  สะสม 3,511 31,174,627
  รายใหม่
  (เพิ่ม)
  5
  (0.1 %)
  222,256
  (0.7 %)
  เสียชีวิต
  (ป่วยตาย)
  59
  (1.7 %)
  962,613
  (3.1 %)
  วัคซีน(ล้าน Dose)
  Dose/ประชากร
  0.00
  (0.00)
  0
  (0.00)

  วันที่ 21 ก.ย. 63 Source : WHO
  หัวข้อ ไทย ทั่วโลก
  สะสม 3,506 30,949,804
  รายใหม่
  (เพิ่ม)
  0
  (0.0 %)
  272,585
  (0.9 %)
  เสียชีวิต
  (ป่วยตาย)
  59
  (1.7 %)
  959,116
  (3.1 %)
  วัคซีน(ล้าน Dose)
  Dose/ประชากร
  0.00
  (0.00)
  0
  (0.00)

  วันที่ 20 ก.ย. 63 Source : WHO
  หัวข้อ ไทย ทั่วโลก
  สะสม 3,506 30,675,675
  รายใหม่
  (เพิ่ม)
  6
  (0.2 %)
  304,800
  (1.0 %)
  เสียชีวิต
  (ป่วยตาย)
  59
  (1.7 %)
  954,417
  (3.1 %)
  วัคซีน(ล้าน Dose)
  Dose/ประชากร
  0.00
  (0.00)
  0
  (0.00)

  วันที่ 19 ก.ย. 63 Source : WHO
  หัวข้อ ไทย ทั่วโลก
  สะสม 3,500 30,369,778
  รายใหม่
  (เพิ่ม)
  3
  (0.1 %)
  312,043
  (1.0 %)
  เสียชีวิต
  (ป่วยตาย)
  59
  (1.7 %)
  948,795
  (3.1 %)
  วัคซีน(ล้าน Dose)
  Dose/ประชากร
  0.00
  (0.00)
  0
  (0.00)
  เสียชีวิตเพิ่ม 1 ราย ติดเชื้อที่ ซาอุ อาการหนักส่งมารักษาที่ไทย และเสียชีวิตในเวลาต่อมา
  วันที่ 18 ก.ย. 63 Source : WHO
  หัวข้อ ไทย ทั่วโลก
  สะสม 3,497 30,055,710
  รายใหม่
  (เพิ่ม)
  7
  (0.2 %)
  315,919
  (1.1 %)
  เสียชีวิต
  (ป่วยตาย)
  58
  (1.7 %)
  943,433
  (3.1 %)
  วัคซีน(ล้าน Dose)
  Dose/ประชากร
  0.00
  (0.00)
  0
  (0.00)

  วันที่ 17 ก.ย. 63 Source : WHO
  หัวข้อ ไทย ทั่วโลก
  สะสม 3,490 29,737,453
  รายใหม่
  (เพิ่ม)
  0
  (0.0 %)
  292,307
  (1.0 %)
  เสียชีวิต
  (ป่วยตาย)
  58
  (1.7 %)
  937,391
  (3.2 %)
  วัคซีน(ล้าน Dose)
  Dose/ประชากร
  0.00
  (0.00)
  0
  (0.00)

  วันที่ 16 ก.ย. 63 Source : WHO
  หัวข้อ ไทย ทั่วโลก
  สะสม 3,490 29,444,198
  รายใหม่
  (เพิ่ม)
  10
  (0.3 %)
  252,680
  (0.9 %)
  เสียชีวิต
  (ป่วยตาย)
  58
  (1.7 %)
  931,231
  (3.2 %)
  วัคซีน(ล้าน Dose)
  Dose/ประชากร
  0.00
  (0.00)
  0
  (0.00)

  วันที่ 15 ก.ย. 63 Source : WHO
  หัวข้อ ไทย ทั่วโลก
  สะสม 3,480 29,155,581
  รายใหม่
  (เพิ่ม)
  5
  (0.1 %)
  233,014
  (0.8 %)
  เสียชีวิต
  (ป่วยตาย)
  58
  (1.7 %)
  926,544
  (3.2 %)
  วัคซีน(ล้าน Dose)
  Dose/ประชากร
  0.00
  (0.00)
  0
  (0.00)

  วันที่ 14 ก.ย. 63 Source : WHO
  หัวข้อ ไทย ทั่วโลก
  สะสม 3,475 28,918,900
  รายใหม่
  (เพิ่ม)
  2
  (0.1 %)
  267,257
  (0.9 %)
  เสียชีวิต
  (ป่วยตาย)
  58
  (1.7 %)
  922,252
  (3.2 %)
  วัคซีน(ล้าน Dose)
  Dose/ประชากร
  0.00
  (0.00)
  0
  (0.00)

  วันที่ 13 ก.ย. 63 Source : WHO
  หัวข้อ ไทย ทั่วโลก
  สะสม 3,473 28,637,952
  รายใหม่
  (เพิ่ม)
  7
  (0.2 %)
  307,930
  (1.1 %)
  เสียชีวิต
  (ป่วยตาย)
  58
  (1.7 %)
  917,417
  (3.2 %)
  วัคซีน(ล้าน Dose)
  Dose/ประชากร
  0.00
  (0.00)
  0
  (0.00)

  วันที่ 12 ก.ย. 63 Source : WHO
  หัวข้อ ไทย ทั่วโลก
  สะสม 3,466 28,329,790
  รายใหม่
  (เพิ่ม)
  5
  (0.1 %)
  287,968
  (1.0 %)
  เสียชีวิต
  (ป่วยตาย)
  58
  (1.7 %)
  911,877
  (3.2 %)
  วัคซีน(ล้าน Dose)
  Dose/ประชากร
  0.00
  (0.00)
  0
  (0.00)

  วันที่ 11 ก.ย. 63 Source : WHO
  หัวข้อ ไทย ทั่วโลก
  สะสม 3,461 28,040,853
  รายใหม่
  (เพิ่ม)
  7
  (0.2 %)
  288,788
  (1.0 %)
  เสียชีวิต
  (ป่วยตาย)
  58
  (1.7 %)
  906,092
  (3.2 %)
  วัคซีน(ล้าน Dose)
  Dose/ประชากร
  0.00
  (0.00)
  0
  (0.00)
  ไทยพบผู้ติดเชื้อในประเทศเป็นรายที่ 2
  วันที่ 10 ก.ย. 63 Source : WHO
  หัวข้อ ไทย ทั่วโลก
  สะสม 3,454 27,738,179
  รายใหม่
  (เพิ่ม)
  7
  (0.2 %)
  250,003
  (0.9 %)
  เสียชีวิต
  (ป่วยตาย)
  58
  (1.7 %)
  899,916
  (3.2 %)
  วัคซีน(ล้าน Dose)
  Dose/ประชากร
  0.00
  (0.00)
  0
  (0.00)

  วันที่ 9 ก.ย. 63 Source : WHO
  หัวข้อ ไทย ทั่วโลก
  สะสม 3,447 27,486,960
  รายใหม่
  (เพิ่ม)
  1
  (0.0 %)
  218,149
  (0.8 %)
  เสียชีวิต
  (ป่วยตาย)
  58
  (1.7 %)
  894,983
  (3.3 %)
  วัคซีน(ล้าน Dose)
  Dose/ประชากร
  0.00
  (0.00)
  0
  (0.00)

  วันที่ 8 ก.ย. 63 Source : WHO
  หัวข้อ ไทย ทั่วโลก
  สะสม 3,446 27,236,916
  รายใหม่
  (เพิ่ม)
  1
  (0.0 %)
  203,897
  (0.8 %)
  เสียชีวิต
  (ป่วยตาย)
  58
  (1.7 %)
  891,031
  (3.3 %)
  วัคซีน(ล้าน Dose)
  Dose/ประชากร
  0.00
  (0.00)
  0
  (0.00)

  วันที่ 7 ก.ย. 63 Source : WHO
  หัวข้อ ไทย ทั่วโลก
  สะสม 3,445 27,032,617
  รายใหม่
  (เพิ่ม)
  1
  (0.0 %)
  265,818
  (1.0 %)
  เสียชีวิต
  (ป่วยตาย)
  58
  (1.7 %)
  881,464
  (3.3 %)
  วัคซีน(ล้าน Dose)
  Dose/ประชากร
  0.00
  (0.00)
  0
  (0.00)

  วันที่ 6 ก.ย. 63 Source : WHO
  หัวข้อ ไทย ทั่วโลก
  สะสม 3,444 26,763,217
  รายใหม่
  (เพิ่ม)
  6
  (0.2 %)
  294,533
  (1.1 %)
  เสียชีวิต
  (ป่วยตาย)
  58
  (1.7 %)
  876,616
  (3.3 %)
  วัคซีน(ล้าน Dose)
  Dose/ประชากร
  0.00
  (0.00)
  0
  (0.00)

  วันที่ 5 ก.ย. 63 Source : WHO
  หัวข้อ ไทย ทั่วโลก
  สะสม 3,438 26,468,031
  รายใหม่
  (เพิ่ม)
  7
  (0.2 %)
  296,032
  (1.1 %)
  เสียชีวิต
  (ป่วยตาย)
  58
  (1.7 %)
  871,166
  (3.3 %)
  วัคซีน(ล้าน Dose)
  Dose/ประชากร
  0.00
  (0.00)
  0
  (0.00)

  วันที่ 4 ก.ย. 63 Source : WHO
  หัวข้อ ไทย ทั่วโลก
  สะสม 3,431 26,171,112
  รายใหม่
  (เพิ่ม)
  4
  (0.1 %)
  285,387
  (1.1 %)
  เสียชีวิต
  (ป่วยตาย)
  58
  (1.7 %)
  865,154
  (3.3 %)
  วัคซีน(ล้าน Dose)
  Dose/ประชากร
  0.00
  (0.00)
  0
  (0.00)

  วันที่ 3 ก.ย. 63 Source : WHO
  หัวข้อ ไทย ทั่วโลก
  สะสม 3,427 25,884,895
  รายใหม่
  (เพิ่ม)
  2
  (0.1 %)
  279,338
  (1.1 %)
  เสียชีวิต
  (ป่วยตาย)
  58
  (1.7 %)
  859,130
  (3.3 %)
  วัคซีน(ล้าน Dose)
  Dose/ประชากร
  0.00
  (0.00)
  0
  (0.00)
  ไทยพเชื้อภายในประเทศเป็นรายแรกในรอบ 100 วัน
  วันที่ 2 ก.ย. 63 Source : WHO
  หัวข้อ ไทย ทั่วโลก
  สะสม 3,425 25,602,665
  รายใหม่
  (เพิ่ม)
  8
  (0.2 %)
  245,984
  (1.0 %)
  เสียชีวิต
  (ป่วยตาย)
  58
  (1.7 %)
  852,758
  (3.3 %)
  วัคซีน(ล้าน Dose)
  Dose/ประชากร
  0.00
  (0.00)
  0
  (0.00)

  วันที่ 1 ก.ย. 63 Source : WHO
  หัวข้อ ไทย ทั่วโลก
  สะสม 3,417 25,327,098
  รายใหม่
  (เพิ่ม)
  5
  (0.1 %)
  208,215
  (0.8 %)
  เสียชีวิต
  (ป่วยตาย)
  58
  (1.7 %)
  848,255
  (3.3 %)
  วัคซีน(ล้าน Dose)
  Dose/ประชากร
  0.00
  (0.00)
  0
  (0.00)

  วันที่ 31 ส.ค. 63 Source : WHO
  หัวข้อ ไทย ทั่วโลก
  สะสม 3,412 25,118,689
  รายใหม่
  (เพิ่ม)
  1
  (0.0 %)
  264,107
  (1.1 %)
  เสียชีวิต
  (ป่วยตาย)
  58
  (1.7 %)
  844,312
  (3.4 %)
  วัคซีน(ล้าน Dose)
  Dose/ประชากร
  0.00
  (0.00)
  0
  (0.00)

  วันที่ 30 ส.ค. 63 Source : WHO
  หัวข้อ ไทย ทั่วโลก
  สะสม 3,411 24,854,140
  รายใหม่
  (เพิ่ม)
  0
  (0.0 %)
  265,888
  (1.1 %)
  เสียชีวิต
  (ป่วยตาย)
  58
  (1.7 %)
  838,924
  (3.4 %)
  วัคซีน(ล้าน Dose)
  Dose/ประชากร
  0.00
  (0.00)
  0
  (0.00)

  วันที่ 29 ส.ค. 63 Source : WHO
  หัวข้อ ไทย ทั่วโลก
  สะสม 3,411 24,587,513
  รายใหม่
  (เพิ่ม)
  1
  (0.0 %)
  287,138
  (1.2 %)
  เสียชีวิต
  (ป่วยตาย)
  58
  (1.7 %)
  833,556
  (3.4 %)
  วัคซีน(ล้าน Dose)
  Dose/ประชากร
  0.00
  (0.00)
  0
  (0.00)

  วันที่ 28 ส.ค. 63 Source : WHO
  หัวข้อ ไทย ทั่วโลก
  สะสม 3,410 24,299,923
  รายใหม่
  (เพิ่ม)
  6
  (0.2 %)
  281,581
  (1.2 %)
  เสียชีวิต
  (ป่วยตาย)
  58
  (1.7 %)
  827,730
  (3.4 %)
  วัคซีน(ล้าน Dose)
  Dose/ประชากร
  0.00
  (0.00)
  0
  (0.00)

  วันที่ 27 ส.ค. 63 Source : WHO
  หัวข้อ ไทย ทั่วโลก
  สะสม 3,404 24,160,570
  รายใหม่
  (เพิ่ม)
  1
  (0.0 %)
  250,000
  (1.0 %)
  เสียชีวิต
  (ป่วยตาย)
  58
  (1.7 %)
  824,596
  (3.4 %)
  วัคซีน(ล้าน Dose)
  Dose/ประชากร
  0.00
  (0.00)
  0
  (0.00)

  วันที่ 26 ส.ค. 63 Source : WHO
  หัวข้อ ไทย ทั่วโลก
  สะสม 3,403 24,021,218
  รายใหม่
  (เพิ่ม)
  1
  (0.0 %)
  267,670
  (1.1 %)
  เสียชีวิต
  (ป่วยตาย)
  58
  (1.7 %)
  821,462
  (3.4 %)
  วัคซีน(ล้าน Dose)
  Dose/ประชากร
  0.00
  (0.00)
  0
  (0.00)

  วันที่ 25 ส.ค. 63 Source : WHO
  หัวข้อ ไทย ทั่วโลก
  สะสม 3,402 23,752,965
  รายใหม่
  (เพิ่ม)
  0
  (0.0 %)
  210,183
  (0.9 %)
  เสียชีวิต
  (ป่วยตาย)
  58
  (1.7 %)
  815,038
  (3.4 %)
  วัคซีน(ล้าน Dose)
  Dose/ประชากร
  0.00
  (0.00)
  0
  (0.00)

  วันที่ 24 ส.ค. 63 Source : WHO
  หัวข้อ ไทย ทั่วโลก
  สะสม 3,402 23,311,719
  รายใหม่
  (เพิ่ม)
  5
  (0.1 %)
  253,963
  (1.1 %)
  เสียชีวิต
  (ป่วยตาย)
  58
  (1.7 %)
  806,410
  (3.5 %)
  วัคซีน(ล้าน Dose)
  Dose/ประชากร
  0.00
  (0.00)
  0
  (0.00)
  WHO ปรับเปลี่ยนรูปแบบการรายงาน Cases COVID-19 โดย
  1. รายงานแบบ real time แทน report เป็นรายประเทศแบบรายวัน แม้จะเป็นแบบ real time ของ WHO ก็ล่าช้าไป 1 วัน เช่นกัน
  2. ปรับรายงานจาก Report เป็นเอกสาร รายวัน จำแนกรายประเทศ มาเป็นรายงานรายสัปดาห์ การรายงานรายใหม่ทั้งป่วยและตาย จะเป็นการรายงาน ผู้ป่วยรายใหม่ ทั้งป่วยและตายในรอบสัปดาห์แทน
  ทาง Web site จึงต้องปรับเปลี่ยน โดย
  1. กราฟ ข้อมูลรายวันของทั้งโลก และของประเทศไทย ทั้งจำนวนป่วยรายใหม่ ป่วยสะสม จำนวนเสียชีวิตรายใหม่ และ เสียชีวิตสะสม จะรายงานเป็นรายวัน โดยล่าช้าไป 1 วัน เหมือนกับข้อมูลของ WHO
  2. กราฟที่จำเแนก รายประเทศ ปรับเป็น Weeky report เหมือนกับ WHO โดยสร้าง Data Base เดิมที่เก็บข้อมูลตั้งแต่เดือน มค. 63 ที่เริ่มมีการระบาดให้สอดคล้องกับแบบฟอร์มใหม่ของ WHO
  3. การ forecast ไปข้างหน้า 30 วัน จึงต้องเปลี่ยนเป็น Forecast ไปข้างหน้า 4 สัปดาห์แทน โดยใช้ข้อมูลย้อนหลัง 90 วัน แทนของเดิมที่ใช้ 60 วัน เนื่องจากมีฐานข้อมูลที่มากพอ

  วันที่ 23 ส.ค. 63 Source : WHO
  หัวข้อ ไทย ทั่วโลก
  สะสม 3,397 23,257,088
  รายใหม่
  (เพิ่ม)
  2
  (0.1 %)
  244,233
  (1.1 %)
  เสียชีวิต
  (ป่วยตาย)
  58
  (1.7 %)
  800,906
  (3.4 %)
  วัคซีน(ล้าน Dose)
  Dose/ประชากร
  0.00
  (0.00)
  0
  (0.00)

  วันที่ 22 ส.ค. 63 Source : WHO
  หัวข้อ ไทย ทั่วโลก
  สะสม 3,395 22,896,683
  รายใหม่
  (เพิ่ม)
  5
  (0.1 %)
  360,405
  (1.6 %)
  เสียชีวิต
  (ป่วยตาย)
  58
  (1.7 %)
  795,052
  (3.5 %)
  วัคซีน(ล้าน Dose)
  Dose/ประชากร
  0.00
  (0.00)
  0
  (0.00)

  วันที่ 21 ส.ค. 63 Source : WHO
  หัวข้อ ไทย ทั่วโลก
  สะสม 3,390 22,536,278
  รายใหม่
  (เพิ่ม)
  1
  (0.0 %)
  277,617
  (1.2 %)
  เสียชีวิต
  (ป่วยตาย)
  58
  (1.7 %)
  789,197
  (3.5 %)
  วัคซีน(ล้าน Dose)
  Dose/ประชากร
  0.00
  (0.00)
  0
  (0.00)

  วันที่ 20 ส.ค. 63 Source : WHO
  หัวข้อ ไทย ทั่วโลก
  สะสม 3,389 22,256,220
  รายใหม่
  (เพิ่ม)
  7
  (0.2 %)
  263,601
  (1.2 %)
  เสียชีวิต
  (ป่วยตาย)
  58
  (1.7 %)
  782,456
  (3.5 %)
  วัคซีน(ล้าน Dose)
  Dose/ประชากร
  0.00
  (0.00)
  0
  (0.00)

  วันที่ 19 ส.ค. 63 Source : WHO
  หัวข้อ ไทย ทั่วโลก
  สะสม 3,382 22,152,576
  รายใหม่
  (เพิ่ม)
  1
  (0.0 %)
  103,643
  (0.5 %)
  เสียชีวิต
  (ป่วยตาย)
  58
  (1.7 %)
  779,943
  (3.5 %)
  วัคซีน(ล้าน Dose)
  Dose/ประชากร
  0.00
  (0.00)
  0
  (0.00)

  วันที่ 18 ส.ค. 63 Source : WHO
  หัวข้อ ไทย ทั่วโลก
  สะสม 3,381 22,048,933
  รายใหม่
  (เพิ่ม)
  3
  (0.1 %)
  203,909
  (0.9 %)
  เสียชีวิต
  (ป่วยตาย)
  58
  (1.7 %)
  777,430
  (3.5 %)
  วัคซีน(ล้าน Dose)
  Dose/ประชากร
  0.00
  (0.00)
  0
  (0.00)

  วันที่ 17 ส.ค. 63 Source : WHO
  หัวข้อ ไทย ทั่วโลก
  สะสม 3,378 21,671,889
  รายใหม่
  (เพิ่ม)
  1
  (0.0 %)
  377,044
  (1.8 %)
  เสียชีวิต
  (ป่วยตาย)
  58
  (1.7 %)
  769,704
  (3.6 %)
  วัคซีน(ล้าน Dose)
  Dose/ประชากร
  0.00
  (0.00)
  0
  (0.00)

  วันที่ 16 ส.ค. 63 Source : WHO
  หัวข้อ ไทย ทั่วโลก
  สะสม 3,377 21,294,845
  รายใหม่
  (เพิ่ม)
  1
  (0.0 %)
  267,291
  (1.3 %)
  เสียชีวิต
  (ป่วยตาย)
  58
  (1.7 %)
  761,779
  (3.6 %)
  วัคซีน(ล้าน Dose)
  Dose/ประชากร
  0.00
  (0.00)
  0
  (0.00)
  1. WHO เปลี่ยนการรายงาน Covid-19 จากรายวันเป็นรายสัปดาห์ Web site นี้จึงต้องขอยุติการรายงานรายวันไปด้วย
  2. Web site เปิดด้วยสถานการณ์เริ่มต้นการระบาดที่เมืองอู่ฮั่น ตั้งแต่ ธันวาคม 2562 เป็นต้นมา จึงขอจบด้วยสถานการณ์ที่เมืองอู่ฮั้นในวันที่ 16 สค.63 เฉลิมฉลอง ปาร์ตี้ที่สระน้ำ โดยไม่มีการใส่ Mask คิดว่า เขามั่นใจพอสมควรว่าไม่มี Covid-19 เหลืออยู่ เพราะเขาจ่าจะตรวจคนทั้งเมือง 11 ล้านคนหมดแล้ว
  3. 2 เรื่องประกอบกัน คือ WHO เริ่มเปลี่ยนจาก Dialy Report มาเป็น Weekly Report และปาร์ตี้สระน้ำ ทำให้เกิดความคิดว่า คงต้องการเปลี่ยนมุนมองเกี่ยวกับ covid-19 โดยมองอย่างอุเบกขา ไม่ได้มองอย่างประมาทว่า ชีวิตปกติต้องดำเนินต่อไป เราต้องดำเนินชีวิตภายใต้โรคต่างๆมากมายไม่ใช่ covid-19 อย่างเดียว แต่ชีวิตก็ต้องดำเนินต่อไปด้วยความไม่ประมาท มีพฤติกรรมสุขภาพที่ไม่เอื้อต่อโรคภัยไข้เจ็บ ถ้าทำอย่างดีที่สุดแล้ว อะไรจะเกิดก็ถือว่าเราได้ทำเหตุปัจจัยให้ถึงพร้อมแล้ว ปล่อยให้ชีวิตเราเดินหน้าต่อไป โดยปกติที่สหรัฐอเมริกา จะเป็นไข้หวัดใหญ่ปีละ 30 ล้านราย แม้จะฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ มีผู้เสียชีวิตปีละประมาณ 35,000 รายต่อปี เหมือนกัน พฤติกรรมเสี่ยงของประชาชน ไม่ว่าจะเป็น สูบบุหรี่ ดื่มเหล้า ไม่ออกกำลังกาย กินอาหารหวานมัน เค็ม มันก็เสี่ยงต่อโรคหลากหลาย อาจจะเสี่บงมากกว่าเสียอีก แต่ความเคยชิน การ Perceived of susceptibility , Perceive of threat , Perceived of Severiy , Perceived of Benefit ต่อโรค NCD เราต่ำกว่า covid-19 มาก ทำให้ Behavioral change เราไม่แรงเท่า ใส่ mask ,social Distancing

  วันที่ 15 ส.ค. 63 Source : WHO
  หัวข้อ ไทย ทั่วโลก
  สะสม 3,376 21,026,758
  รายใหม่
  (เพิ่ม)
  0
  (0.0 %)
  294,237
  (1.4 %)
  เสียชีวิต
  (ป่วยตาย)
  58
  (1.7 %)
  755,786
  (3.6 %)
  วัคซีน(ล้าน Dose)
  Dose/ประชากร
  0.00
  (0.00)
  0
  (0.00)

  วันที่ 14 ส.ค. 63 Source : WHO
  หัวข้อ ไทย ทั่วโลก
  สะสม 3,376 20,730,456
  รายใหม่
  (เพิ่ม)
  17
  (0.5 %)
  286,710
  (1.4 %)
  เสียชีวิต
  (ป่วยตาย)
  58
  (1.7 %)
  751,154
  (3.6 %)
  วัคซีน(ล้าน Dose)
  Dose/ประชากร
  0.00
  (0.00)
  0
  (0.00)

  วันที่ 13 ส.ค. 63 Source : WHO
  หัวข้อ ไทย ทั่วโลก
  สะสม 3,359 20,439,814
  รายใหม่
  (เพิ่ม)
  3
  (0.1 %)
  276,398
  (1.4 %)
  เสียชีวิต
  (ป่วยตาย)
  58
  (1.7 %)
  744,385
  (3.6 %)
  วัคซีน(ล้าน Dose)
  Dose/ประชากร
  0.00
  (0.00)
  0
  (0.00)

  วันที่ 12 ส.ค. 63 Source : WHO
  หัวข้อ ไทย ทั่วโลก
  สะสม 3,356 20,162,474
  รายใหม่
  (เพิ่ม)
  5
  (0.1 %)
  214,985
  (1.1 %)
  เสียชีวิต
  (ป่วยตาย)
  58
  (1.7 %)
  734,417
  (3.6 %)
  วัคซีน(ล้าน Dose)
  Dose/ประชากร
  0.00
  (0.00)
  0
  (0.00)

  วันที่ 10 ส.ค. 63 Source : WHO
  หัวข้อ ไทย ทั่วโลก
  สะสม 3,351 19,718,030
  รายใหม่
  (เพิ่ม)
  0
  (0.0 %)
  253,409
  (1.3 %)
  เสียชีวิต
  (ป่วยตาย)
  58
  (1.7 %)
  728,013
  (3.7 %)
  วัคซีน(ล้าน Dose)
  Dose/ประชากร
  0.00
  (0.00)
  0
  (0.00)

  วันที่ 10 ส.ค. 63 Source : WHO
  หัวข้อ ไทย ทั่วโลก
  สะสม 3,351 19,936,210
  รายใหม่
  (เพิ่ม)
  0
  (0.0 %)
  216,033
  (1.1 %)
  เสียชีวิต
  (ป่วยตาย)
  58
  (1.7 %)
  732,499
  (3.7 %)
  วัคซีน(ล้าน Dose)
  Dose/ประชากร
  0.00
  (0.00)
  0
  (0.00)

  วันที่ 9 ส.ค. 63 Source : WHO
  หัวข้อ ไทย ทั่วโลก
  สะสม 3,351 19,462,112
  รายใหม่
  (เพิ่ม)
  3
  (0.1 %)
  273,552
  (1.4 %)
  เสียชีวิต
  (ป่วยตาย)
  58
  (1.7 %)
  722,285
  (3.7 %)
  วัคซีน(ล้าน Dose)
  Dose/ประชากร
  0.00
  (0.00)
  0
  (0.00)
  1. “Now it’s time to work together. Now it’s time to fight the virus”, said Dr Tedros in a media briefing on Thursday last week.
  2. Dr Mike Ryan, Executive Director, WHO Health Emergencies Programme also said that “…we have to create a new partnership. A new deal between government services and community action. Communities’ individuals have to be empowered, educated. They have to want to participate.”

  วันที่ 8 ส.ค. 63 Source : WHO
  หัวข้อ ไทย ทั่วโลก
  สะสม 3,348 19,187,943
  รายใหม่
  (เพิ่ม)
  3
  (0.1 %)
  284,441
  (1.5 %)
  เสียชีวิต
  (ป่วยตาย)
  58
  (1.7 %)
  716,075
  (3.7 %)
  วัคซีน(ล้าน Dose)
  Dose/ประชากร
  0.00
  (0.00)
  0
  (0.00)

  วันที่ 7 ส.ค. 63 Source : WHO
  หัวข้อ ไทย ทั่วโลก
  สะสม 3,345 18,902,735
  รายใหม่
  (เพิ่ม)
  15
  (0.5 %)
  278,291
  (1.5 %)
  เสียชีวิต
  (ป่วยตาย)
  58
  (1.7 %)
  709,511
  (3.8 %)
  วัคซีน(ล้าน Dose)
  Dose/ประชากร
  0.00
  (0.00)
  0
  (0.00)

  วันที่ 6 ส.ค. 63 Source : WHO
  หัวข้อ ไทย ทั่วโลก
  สะสม 3,330 18,614,177
  รายใหม่
  (เพิ่ม)
  2
  (0.1 %)
  259,344
  (1.4 %)
  เสียชีวิต
  (ป่วยตาย)
  58
  (1.7 %)
  702,642
  (3.8 %)
  วัคซีน(ล้าน Dose)
  Dose/ประชากร
  0.00
  (0.00)
  0
  (0.00)

  วันที่ 5 ส.ค. 63 Source : WHO
  หัวข้อ ไทย ทั่วโลก
  สะสม 3,328 18,354,342
  รายใหม่
  (เพิ่ม)
  7
  (0.2 %)
  206,709
  (1.1 %)
  เสียชีวิต
  (ป่วยตาย)
  58
  (1.7 %)
  696,147
  (3.8 %)
  วัคซีน(ล้าน Dose)
  Dose/ประชากร
  0.00
  (0.00)
  0
  (0.00)

  วันที่ 4 ส.ค. 63 Source : WHO
  หัวข้อ ไทย ทั่วโลก
  สะสม 3,321 18,142,718
  รายใหม่
  (เพิ่ม)
  1
  (0.0 %)
  219,682
  (1.2 %)
  เสียชีวิต
  (ป่วยตาย)
  58
  (1.7 %)
  691,013
  (3.8 %)
  วัคซีน(ล้าน Dose)
  Dose/ประชากร
  0.00
  (0.00)
  0
  (0.00)

  วันที่ 3 ส.ค. 63 Source : WHO
  หัวข้อ ไทย ทั่วโลก
  สะสม 3,320 17,918,582
  รายใหม่
  (เพิ่ม)
  3
  (0.1 %)
  257,677
  (1.5 %)
  เสียชีวิต
  (ป่วยตาย)
  58
  (1.7 %)
  686,703
  (3.8 %)
  วัคซีน(ล้าน Dose)
  Dose/ประชากร
  0.00
  (0.00)
  0
  (0.00)

  วันที่ 2 ส.ค. 63 Source : WHO
  หัวข้อ ไทย ทั่วโลก
  สะสม 3,317 17,660,523
  รายใหม่
  (เพิ่ม)
  5
  (0.2 %)
  262,929
  (1.5 %)
  เสียชีวิต
  (ป่วยตาย)
  58
  (1.7 %)
  680,894
  (3.9 %)
  วัคซีน(ล้าน Dose)
  Dose/ประชากร
  0.00
  (0.00)
  0
  (0.00)

  วันที่ 1 ส.ค. 63 Source : WHO
  หัวข้อ ไทย ทั่วโลก
  สะสม 3,312 17,396,943
  รายใหม่
  (เพิ่ม)
  2
  (0.1 %)
  289,321
  (1.7 %)
  เสียชีวิต
  (ป่วยตาย)
  58
  (1.8 %)
  675,060
  (3.9 %)
  วัคซีน(ล้าน Dose)
  Dose/ประชากร
  0.00
  (0.00)
  0
  (0.00)

  วันที่ 31 ก.ค. 63 Source : WHO
  หัวข้อ ไทย ทั่วโลก
  สะสม 3,310 17,106,007
  รายใหม่
  (เพิ่ม)
  6
  (0.2 %)
  292,527
  (1.7 %)
  เสียชีวิต
  (ป่วยตาย)
  58
  (1.8 %)
  668,910
  (3.9 %)
  วัคซีน(ล้าน Dose)
  Dose/ประชากร
  0.00
  (0.00)
  0
  (0.00)

  วันที่ 30 ก.ค. 63 Source : WHO
  หัวข้อ ไทย ทั่วโลก
  สะสม 3,304 16,812,755
  รายใหม่
  (เพิ่ม)
  6
  (0.2 %)
  253,793
  (1.5 %)
  เสียชีวิต
  (ป่วยตาย)
  58
  (1.8 %)
  662,095
  (3.9 %)
  วัคซีน(ล้าน Dose)
  Dose/ประชากร
  0.00
  (0.00)
  0
  (0.00)

  วันที่ 29 ก.ค. 63 Source : WHO
  หัวข้อ ไทย ทั่วโลก
  สะสม 3,298 16,558,289
  รายใหม่
  (เพิ่ม)
  1
  (0.0 %)
  215,127
  (1.3 %)
  เสียชีวิต
  (ป่วยตาย)
  58
  (1.8 %)
  656,093
  (4.0 %)
  วัคซีน(ล้าน Dose)
  Dose/ประชากร
  0.00
  (0.00)
  0
  (0.00)

  วันที่ 28 ก.ค. 63 Source : WHO
  หัวข้อ ไทย ทั่วโลก
  สะสม 3,297 16,341,920
  รายใหม่
  (เพิ่ม)
  2
  (0.1 %)
  226,783
  (1.4 %)
  เสียชีวิต
  (ป่วยตาย)
  58
  (1.8 %)
  650,805
  (4.0 %)
  วัคซีน(ล้าน Dose)
  Dose/ประชากร
  0.00
  (0.00)
  0
  (0.00)

  วันที่ 27 ก.ค. 63 Source : WHO
  หัวข้อ ไทย ทั่วโลก
  สะสม 3,295 16,114,449
  รายใหม่
  (เพิ่ม)
  4
  (0.1 %)
  254,274
  (1.6 %)
  เสียชีวิต
  (ป่วยตาย)
  58
  (1.8 %)
  646,641
  (4.0 %)
  วัคซีน(ล้าน Dose)
  Dose/ประชากร
  0.00
  (0.00)
  0
  (0.00)

  วันที่ 26 ก.ค. 63 Source : WHO
  หัวข้อ ไทย ทั่วโลก
  สะสม 3,291 15,785,641
  รายใหม่
  (เพิ่ม)
  9
  (0.3 %)
  200,625
  (1.3 %)
  เสียชีวิต
  (ป่วยตาย)
  58
  (1.8 %)
  640,016
  (4.1 %)
  วัคซีน(ล้าน Dose)
  Dose/ประชากร
  0.00
  (0.00)
  0
  (0.00)

  วันที่ 25 ก.ค. 63 Source : WHO
  หัวข้อ ไทย ทั่วโลก
  สะสม 3,282 15,581,009
  รายใหม่
  (เพิ่ม)
  3
  (0.1 %)
  284,083
  (1.9 %)
  เสียชีวิต
  (ป่วยตาย)
  58
  (1.8 %)
  635,173
  (4.1 %)
  วัคซีน(ล้าน Dose)
  Dose/ประชากร
  0.00
  (0.00)
  0
  (0.00)

  วันที่ 24 ก.ค. 63 Source : WHO
  หัวข้อ ไทย ทั่วโลก
  สะสม 3,279 15,296,926
  รายใหม่
  (เพิ่ม)
  10
  (0.3 %)
  284,196
  (1.9 %)
  เสียชีวิต
  (ป่วยตาย)
  58
  (1.8 %)
  628,903
  (4.1 %)
  วัคซีน(ล้าน Dose)
  Dose/ประชากร
  0.00
  (0.00)
  0
  (0.00)

  วันที่ 23 ก.ค. 63 Source : WHO
  หัวข้อ ไทย ทั่วโลก
  สะสม 3,269 15,012,731
  รายใหม่
  (เพิ่ม)
  8
  (0.2 %)
  247,225
  (1.7 %)
  เสียชีวิต
  (ป่วยตาย)
  58
  (1.8 %)
  619,150
  (4.1 %)
  วัคซีน(ล้าน Dose)
  Dose/ประชากร
  0.00
  (0.00)
  0
  (0.00)

  วันที่ 22 ก.ค. 63 Source : WHO
  หัวข้อ ไทย ทั่วโลก
  สะสม 3,261 14,765,256
  รายใหม่
  (เพิ่ม)
  6
  (0.2 %)
  202,726
  (1.4 %)
  เสียชีวิต
  (ป่วยตาย)
  58
  (1.8 %)
  612,054
  (4.1 %)
  วัคซีน(ล้าน Dose)
  Dose/ประชากร
  0.00
  (0.00)
  0
  (0.00)

  วันที่ 21 ก.ค. 63 Source : WHO
  หัวข้อ ไทย ทั่วโลก
  สะสม 3,255 14,562,550
  รายใหม่
  (เพิ่ม)
  5
  (0.2 %)
  213,637
  (1.5 %)
  เสียชีวิต
  (ป่วยตาย)
  58
  (1.8 %)
  607,781
  (4.2 %)
  วัคซีน(ล้าน Dose)
  Dose/ประชากร
  0.00
  (0.00)
  0
  (0.00)

  วันที่ 20 ก.ค. 63 Source : WHO
  หัวข้อ ไทย ทั่วโลก
  สะสม 3,250 14,348,858
  รายใหม่
  (เพิ่ม)
  1
  (0.0 %)
  229,780
  (1.6 %)
  เสียชีวิต
  (ป่วยตาย)
  58
  (1.8 %)
  603,691
  (4.2 %)
  วัคซีน(ล้าน Dose)
  Dose/ประชากร
  0.00
  (0.00)
  0
  (0.00)

  วันที่ 19 ก.ค. 63 Source : WHO
  หัวข้อ ไทย ทั่วโลก
  สะสม 3,249 14,043,176
  รายใหม่
  (เพิ่ม)
  3
  (0.1 %)
  166,735
  (1.2 %)
  เสียชีวิต
  (ป่วยตาย)
  58
  (1.8 %)
  597,583
  (4.3 %)
  วัคซีน(ล้าน Dose)
  Dose/ประชากร
  0.00
  (0.00)
  0
  (0.00)

  วันที่ 18 ก.ค. 63 Source : WHO
  หัวข้อ ไทย ทั่วโลก
  สะสม 3,246 13,876,441
  รายใหม่
  (เพิ่ม)
  7
  (0.2 %)
  259,848
  (1.9 %)
  เสียชีวิต
  (ป่วยตาย)
  58
  (1.8 %)
  593,087
  (4.3 %)
  วัคซีน(ล้าน Dose)
  Dose/ประชากร
  0.00
  (0.00)
  0
  (0.00)

  วันที่ 17 ก.ค. 63 Source : WHO
  หัวข้อ ไทย ทั่วโลก
  สะสม 3,239 13,616,593
  รายใหม่
  (เพิ่ม)
  3
  (0.1 %)
  237,743
  (1.8 %)
  เสียชีวิต
  (ป่วยตาย)
  58
  (1.8 %)
  585,727
  (4.3 %)
  วัคซีน(ล้าน Dose)
  Dose/ประชากร
  0.00
  (0.00)
  0
  (0.00)

  วันที่ 16 ก.ค. 63 Source : WHO
  หัวข้อ ไทย ทั่วโลก
  สะสม 3,236 13,378,853
  รายใหม่
  (เพิ่ม)
  4
  (0.1 %)
  226,181
  (1.7 %)
  เสียชีวิต
  (ป่วยตาย)
  58
  (1.8 %)
  580,045
  (4.3 %)
  วัคซีน(ล้าน Dose)
  Dose/ประชากร
  0.00
  (0.00)
  0
  (0.00)

  วันที่ 15 ก.ค. 63 Source : WHO
  หัวข้อ ไทย ทั่วโลก
  สะสม 3,232 13,150,645
  รายใหม่
  (เพิ่ม)
  5
  (0.2 %)
  185,836
  (1.4 %)
  เสียชีวิต
  (ป่วยตาย)
  58
  (1.8 %)
  574,464
  (4.4 %)
  วัคซีน(ล้าน Dose)
  Dose/ประชากร
  0.00
  (0.00)
  0
  (0.00)

  วันที่ 14 ก.ค. 63 Source : WHO
  หัวข้อ ไทย ทั่วโลก
  สะสม 3,227 12,964,809
  รายใหม่
  (เพิ่ม)
  7
  (0.2 %)
  196,775
  (1.5 %)
  เสียชีวิต
  (ป่วยตาย)
  58
  (1.8 %)
  570,288
  (4.4 %)
  วัคซีน(ล้าน Dose)
  Dose/ประชากร
  0.00
  (0.00)
  0
  (0.00)

  วันที่ 13 ก.ค. 63 Source : WHO
  หัวข้อ ไทย ทั่วโลก
  สะสม 3,220 12,768,307
  รายใหม่
  (เพิ่ม)
  3
  (0.1 %)
  215,539
  (1.7 %)
  เสียชีวิต
  (ป่วยตาย)
  58
  (1.8 %)
  566,654
  (4.4 %)
  วัคซีน(ล้าน Dose)
  Dose/ประชากร
  0.00
  (0.00)
  0
  (0.00)

  วันที่ 12 ก.ค. 63 Source : WHO
  หัวข้อ ไทย ทั่วโลก
  สะสม 3,217 12,552,765
  รายใหม่
  (เพิ่ม)
  1
  (0.0 %)
  230,370
  (1.9 %)
  เสียชีวิต
  (ป่วยตาย)
  58
  (1.8 %)
  561,617
  (4.5 %)
  วัคซีน(ล้าน Dose)
  Dose/ประชากร
  0.00
  (0.00)
  0
  (0.00)

  วันที่ 11 ก.ค. 63 Source : WHO
  หัวข้อ ไทย ทั่วโลก
  สะสม 3,216 12,322,395
  รายใหม่
  (เพิ่ม)
  14
  (0.4 %)
  219,983
  (1.8 %)
  เสียชีวิต
  (ป่วยตาย)
  58
  (1.8 %)
  556,335
  (4.5 %)
  วัคซีน(ล้าน Dose)
  Dose/ประชากร
  0.00
  (0.00)
  0
  (0.00)

  วันที่ 10 ก.ค. 63 Source : WHO
  หัวข้อ ไทย ทั่วโลก
  สะสม 3,202 12,102,308
  รายใหม่
  (เพิ่ม)
  0
  (0.0 %)
  228,102
  (1.9 %)
  เสียชีวิต
  (ป่วยตาย)
  58
  (1.8 %)
  551,046
  (4.6 %)
  วัคซีน(ล้าน Dose)
  Dose/ประชากร
  0.00
  (0.00)
  0
  (0.00)

  วันที่ 9 ก.ค. 63 Source : WHO
  หัวข้อ ไทย ทั่วโลก
  สะสม 3,202 11,874,226
  รายใหม่
  (เพิ่ม)
  5
  (0.2 %)
  204,967
  (1.8 %)
  เสียชีวิต
  (ป่วยตาย)
  58
  (1.8 %)
  545,481
  (4.6 %)
  วัคซีน(ล้าน Dose)
  Dose/ประชากร
  0.00
  (0.00)
  0
  (0.00)

  วันที่ 8 ก.ค. 63 Source : WHO
  หัวข้อ ไทย ทั่วโลก
  สะสม 3,197 11,669,259
  รายใหม่
  (เพิ่ม)
  2
  (0.1 %)
  168,957
  (1.5 %)
  เสียชีวิต
  (ป่วยตาย)
  58
  (1.8 %)
  539,906
  (4.6 %)
  วัคซีน(ล้าน Dose)
  Dose/ประชากร
  0.00
  (0.00)
  0
  (0.00)

  วันที่ 7 ก.ค. 63 Source : WHO
  หัวข้อ ไทย ทั่วโลก
  สะสม 3,195 11,500,302
  รายใหม่
  (เพิ่ม)
  0
  (0.0 %)
  172,512
  (1.5 %)
  เสียชีวิต
  (ป่วยตาย)
  58
  (1.8 %)
  535,759
  (4.7 %)
  วัคซีน(ล้าน Dose)
  Dose/ประชากร
  0.00
  (0.00)
  0
  (0.00)

  วันที่ 6 ก.ค. 63 Source : WHO
  หัวข้อ ไทย ทั่วโลก
  สะสม 3,195 11,327,790
  รายใหม่
  (เพิ่ม)
  5
  (0.2 %)
  202,545
  (1.8 %)
  เสียชีวิต
  (ป่วยตาย)
  58
  (1.8 %)
  532,340
  (4.7 %)
  วัคซีน(ล้าน Dose)
  Dose/ประชากร
  0.00
  (0.00)
  0
  (0.00)

  วันที่ 5 ก.ค. 63 Source : WHO
  หัวข้อ ไทย ทั่วโลก
  สะสม 3,190 11,125,245
  รายใหม่
  (เพิ่ม)
  5
  (0.2 %)
  203,836
  (1.9 %)
  เสียชีวิต
  (ป่วยตาย)
  58
  (1.8 %)
  528,204
  (4.7 %)
  วัคซีน(ล้าน Dose)
  Dose/ประชากร
  0.00
  (0.00)
  0
  (0.00)

  วันที่ 4 ก.ค. 63 Source : WHO
  หัวข้อ ไทย ทั่วโลก
  สะสม 3,185 10,922,324
  รายใหม่
  (เพิ่ม)
  5
  (0.2 %)
  212,326
  (2.0 %)
  เสียชีวิต
  (ป่วยตาย)
  58
  (1.8 %)
  523,011
  (4.8 %)
  วัคซีน(ล้าน Dose)
  Dose/ประชากร
  0.00
  (0.00)
  0
  (0.00)

  วันที่ 3 ก.ค. 63 Source : WHO
  หัวข้อ ไทย ทั่วโลก
  สะสม 3,180 10,710,005
  รายใหม่
  (เพิ่ม)
  1
  (0.0 %)
  175,723
  (1.7 %)
  เสียชีวิต
  (ป่วยตาย)
  58
  (1.8 %)
  517,877
  (4.8 %)
  วัคซีน(ล้าน Dose)
  Dose/ประชากร
  0.00
  (0.00)
  0
  (0.00)

  วันที่ 2 ก.ค. 63 Source : WHO
  หัวข้อ ไทย ทั่วโลก
  สะสม 3,179 10,533,779
  รายใหม่
  (เพิ่ม)
  6
  (0.2 %)
  176,102
  (1.7 %)
  เสียชีวิต
  (ป่วยตาย)
  58
  (1.8 %)
  512,842
  (4.9 %)
  วัคซีน(ล้าน Dose)
  Dose/ประชากร
  0.00
  (0.00)
  0
  (0.00)

  วันที่ 1 ก.ค. 63 Source : WHO
  หัวข้อ ไทย ทั่วโลก
  สะสม 3,173 10,375,662
  รายใหม่
  (เพิ่ม)
  2
  (0.1 %)
  163,939
  (1.6 %)
  เสียชีวิต
  (ป่วยตาย)
  58
  (1.8 %)
  508,055
  (4.9 %)
  วัคซีน(ล้าน Dose)
  Dose/ประชากร
  0.00
  (0.00)
  0
  (0.00)
  องค์การอนามัยโลกแนะนำ ห้ามสวมหน้ากากอนามัยขณะออกกำลังกาย และ ห้ามพ่นละอองฝอยที่มีสารเคมีฆ่าเชื้อโควิดบนตัวคน เนื่องจากไม่เกิดประโยชน์และเกิดอันตรายต่อร่างกาย
  วันที่ 30 มิ.ย. 63 Source : WHO
  หัวข้อ ไทย ทั่วโลก
  สะสม 3,171 10,185,374
  รายใหม่
  (เพิ่ม)
  2
  (0.1 %)
  163,865
  (1.6 %)
  เสียชีวิต
  (ป่วยตาย)
  58
  (1.8 %)
  503,862
  (4.9 %)
  วัคซีน(ล้าน Dose)
  Dose/ประชากร
  0.00
  (0.00)
  0
  (0.00)

  วันที่ 29 มิ.ย. 63 Source : WHO
  หัวข้อ ไทย ทั่วโลก
  สะสม 3,169 10,021,401
  รายใหม่
  (เพิ่ม)
  7
  (0.2 %)
  178,328
  (1.8 %)
  เสียชีวิต
  (ป่วยตาย)
  58
  (1.8 %)
  499,913
  (5.0 %)
  วัคซีน(ล้าน Dose)
  Dose/ประชากร
  0.00
  (0.00)
  0
  (0.00)

  วันที่ 28 มิ.ย. 63 Source : WHO
  หัวข้อ ไทย ทั่วโลก
  สะสม 3,162 9,843,073
  รายใหม่
  (เพิ่ม)
  0
  (0.0 %)
  189,077
  (2.0 %)
  เสียชีวิต
  (ป่วยตาย)
  58
  (1.8 %)
  495,760
  (5.0 %)
  วัคซีน(ล้าน Dose)
  Dose/ประชากร
  0.00
  (0.00)
  0
  (0.00)
  คาดการณ์สถานการณ์ระบาดของ COVID-19 ในอีก 30 วันข้างหน้า ระดับโลก ทวีป อาเซียน และของประเทศต่างๆที่น่าสนใจ
  วันที่ 27 มิ.ย. 63 Source : WHO
  หัวข้อ ไทย ทั่วโลก
  สะสม 3,162 9,653,048
  รายใหม่
  (เพิ่ม)
  0
  (0.0 %)
  179,316
  (1.9 %)
  เสียชีวิต
  (ป่วยตาย)
  58
  (1.8 %)
  491,128
  (5.1 %)
  วัคซีน(ล้าน Dose)
  Dose/ประชากร
  0.00
  (0.00)
  0
  (0.00)

  วันที่ 26 มิ.ย. 63 Source : WHO
  หัวข้อ ไทย ทั่วโลก
  สะสม 3,162 9,473,214
  รายใหม่
  (เพิ่ม)
  4
  (0.1 %)
  177,012
  (1.9 %)
  เสียชีวิต
  (ป่วยตาย)
  58
  (1.8 %)
  484,249
  (5.1 %)
  วัคซีน(ล้าน Dose)
  Dose/ประชากร
  0.00
  (0.00)
  0
  (0.00)

  วันที่ 25 มิ.ย. 63 Source : WHO
  หัวข้อ ไทย ทั่วโลก
  สะสม 3,158 9,296,202
  รายใหม่
  (เพิ่ม)
  1
  (0.0 %)
  167,056
  (1.8 %)
  เสียชีวิต
  (ป่วยตาย)
  58
  (1.8 %)
  479,133
  (5.2 %)
  วัคซีน(ล้าน Dose)
  Dose/ประชากร
  0.00
  (0.00)
  0
  (0.00)

  วันที่ 24 มิ.ย. 63 Source : WHO
  หัวข้อ ไทย ทั่วโลก
  สะสม 3,157 9,129,146
  รายใหม่
  (เพิ่ม)
  1
  (0.0 %)
  135,212
  (1.5 %)
  เสียชีวิต
  (ป่วยตาย)
  58
  (1.8 %)
  473,797
  (5.2 %)
  วัคซีน(ล้าน Dose)
  Dose/ประชากร
  0.00
  (0.00)
  0
  (0.00)

  วันที่ 23 มิ.ย. 63 Source : WHO
  หัวข้อ ไทย ทั่วโลก
  สะสม 3,156 8,993,659
  รายใหม่
  (เพิ่ม)
  5
  (0.2 %)
  133,326
  (1.5 %)
  เสียชีวิต
  (ป่วยตาย)
  58
  (1.8 %)
  469,587
  (5.2 %)
  วัคซีน(ล้าน Dose)
  Dose/ประชากร
  0.00
  (0.00)
  0
  (0.00)
  Advice on the use of masks in the context of COVID-19 WHO - Interim guideline แปลไทย
  วันที่ 22 มิ.ย. 63 Source : WHO
  หัวข้อ ไทย ทั่วโลก
  สะสม 3,151 8,860,331
  รายใหม่
  (เพิ่ม)
  3
  (0.1 %)
  152,323
  (1.7 %)
  เสียชีวิต
  (ป่วยตาย)
  58
  (1.8 %)
  465,740
  (5.3 %)
  วัคซีน(ล้าน Dose)
  Dose/ประชากร
  0.00
  (0.00)
  0
  (0.00)

  วันที่ 21 มิ.ย. 63 Source : WHO
  หัวข้อ ไทย ทั่วโลก
  สะสม 3,148 8,708,008
  รายใหม่
  (เพิ่ม)
  1
  (0.0 %)
  183,020
  (2.1 %)
  เสียชีวิต
  (ป่วยตาย)
  58
  (1.8 %)
  461,715
  (5.3 %)
  วัคซีน(ล้าน Dose)
  Dose/ประชากร
  0.00
  (0.00)
  0
  (0.00)

  วันที่ 20 มิ.ย. 63 Source : WHO
  หัวข้อ ไทย ทั่วโลก
  สะสม 3,147 8,525,042
  รายใหม่
  (เพิ่ม)
  1
  (0.0 %)
  138,980
  (1.7 %)
  เสียชีวิต
  (ป่วยตาย)
  58
  (1.8 %)
  456,973
  (5.4 %)
  วัคซีน(ล้าน Dose)
  Dose/ประชากร
  0.00
  (0.00)
  0
  (0.00)

  วันที่ 19 มิ.ย. 63 Source : WHO
  หัวข้อ ไทย ทั่วโลก
  สะสม 3,146 8,385,440
  รายใหม่
  (เพิ่ม)
  5
  (0.2 %)
  142,451
  (1.7 %)
  เสียชีวิต
  (ป่วยตาย)
  58
  (1.8 %)
  450,686
  (5.4 %)
  วัคซีน(ล้าน Dose)
  Dose/ประชากร
  0.00
  (0.00)
  0
  (0.00)

  วันที่ 18 มิ.ย. 63 Source : WHO
  หัวข้อ ไทย ทั่วโลก
  สะสม 3,141 8,242,999
  รายใหม่
  (เพิ่ม)
  6
  (0.2 %)
  181,232
  (2.2 %)
  เสียชีวิต
  (ป่วยตาย)
  58
  (1.8 %)
  445,535
  (5.4 %)
  วัคซีน(ล้าน Dose)
  Dose/ประชากร
  0.00
  (0.00)
  0
  (0.00)

  วันที่ 17 มิ.ย. 63 Source : WHO
  หัวข้อ ไทย ทั่วโลก
  สะสม 3,135 8,061,550
  รายใหม่
  (เพิ่ม)
  0
  (0.0 %)
  119,759
  (1.5 %)
  เสียชีวิต
  (ป่วยตาย)
  58
  (1.9 %)
  440,290
  (5.5 %)
  วัคซีน(ล้าน Dose)
  Dose/ประชากร
  0.00
  (0.00)
  0
  (0.00)

  วันที่ 16 มิ.ย. 63 Source : WHO
  หัวข้อ ไทย ทั่วโลก
  สะสม 3,135 7,941,791
  รายใหม่
  (เพิ่ม)
  0
  (0.0 %)
  118,502
  (1.5 %)
  เสียชีวิต
  (ป่วยตาย)
  58
  (1.9 %)
  434,796
  (5.5 %)
  วัคซีน(ล้าน Dose)
  Dose/ประชากร
  0.00
  (0.00)
  0
  (0.00)

  วันที่ 15 มิ.ย. 63 Source : WHO
  หัวข้อ ไทย ทั่วโลก
  สะสม 3,135 7,823,289
  รายใหม่
  (เพิ่ม)
  0
  (0.0 %)
  132,581
  (1.7 %)
  เสียชีวิต
  (ป่วยตาย)
  58
  (1.9 %)
  431,541
  (5.5 %)
  วัคซีน(ล้าน Dose)
  Dose/ประชากร
  0.00
  (0.00)
  0
  (0.00)

  วันที่ 14 มิ.ย. 63 Source : WHO
  หัวข้อ ไทย ทั่วโลก
  สะสม 3,135 7,690,708
  รายใหม่
  (เพิ่ม)
  1
  (0.0 %)
  137,526
  (1.8 %)
  เสียชีวิต
  (ป่วยตาย)
  58
  (1.9 %)
  427,630
  (5.6 %)
  วัคซีน(ล้าน Dose)
  Dose/ประชากร
  0.00
  (0.00)
  0
  (0.00)

  วันที่ 13 มิ.ย. 63 Source : WHO
  หัวข้อ ไทย ทั่วโลก
  สะสม 3,134 7,553,182
  รายใหม่
  (เพิ่ม)
  5
  (0.2 %)
  142,672
  (1.9 %)
  เสียชีวิต
  (ป่วยตาย)
  58
  (1.9 %)
  423,349
  (5.6 %)
  วัคซีน(ล้าน Dose)
  Dose/ประชากร
  0.00
  (0.00)
  0
  (0.00)
  1. จีนรายงานพบผู้ป่วยรายใหม่ 12 ราย และ 6 ใน 12 ราย พบที่ปักกิ้ง ซึ่งไม่พบรายใหม่มามากว่าก 2 เดือนแล้ว ทำให้ทางการจจีนต้องเร่งหาสาเหตุ
  2. จีนรายงานว่าเมื่อวันที่ 7 พค.63 ชายอายุ 26 ปี ใส่ Mask ขณะวิ่งเป็นระยะทาง 2.5 ไมล์ เหนื่อย แน่นหน้าอก หายใจไม่ออก นำส่งเข้า รพ.พบว่าปอดแฟบ จากการมีลมที่ขังอยู่ในเยื่อหุ้มปอดกดทับปอดข้างซ้าย จึงได้ทำการผ่าตัดเพื่อรักษา ขณะนี้คนไข้ปลอดภัยแล้ว สาเหตุเชื่อว่าการใส่ Mask ขณะออกกำลังกายทำให้มีการเพิ่มความดันภายในปอดเนื่องจากต้องใช้กำลังในการหายใจเพื่อภายในหน้ากากอนามัยขณะออกกำลังกาย ซึ่งมีข่าวก่อนหน้านั้นว่ามีเด็กในจีนเสียชิวิตไป 2 รายระหว่างการออกกำลังกายร่วมกับการใส่ Mask ร่วมกับการศึกษาของแพทย์หญิงของไทย ที่ออกกำลังกายขณะใส่ Mask พบว่าออกซิเจนในเลือดต่ำลงไปเรื่อยๆ โดยเฉพาะหลังการออกกำลังกาย 35 นาที และชีพจรระหว่างใส่ mask และไม่ใส่ mask แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ เมื่อวิ่งด้วยความเร็วและระยะทางที่เท่ากัน อ่านรายละเอียด

  วันที่ 12 มิ.ย. 63 Source : WHO
  หัวข้อ ไทย ทั่วโลก
  สะสม 3,129 7,410,510
  รายใหม่
  (เพิ่ม)
  4
  (0.1 %)
  136,572
  (1.9 %)
  เสียชีวิต
  (ป่วยตาย)
  58
  (1.9 %)
  418,294
  (5.6 %)
  วัคซีน(ล้าน Dose)
  Dose/ประชากร
  0.00
  (0.00)
  0
  (0.00)

  วันที่ 11 มิ.ย. 63 Source : WHO
  หัวข้อ ไทย ทั่วโลก
  สะสม 3,125 7,273,958
  รายใหม่
  (เพิ่ม)
  0
  (0.0 %)
  128,419
  (1.8 %)
  เสียชีวิต
  (ป่วยตาย)
  58
  (1.9 %)
  413,372
  (5.7 %)
  วัคซีน(ล้าน Dose)
  Dose/ประชากร
  0.00
  (0.00)
  0
  (0.00)
  1. COVID-19 ในระดับโลกจะจบเมื่อไร ?
  2. Advice on the use of masks in the context of COVID-19 - WHO 2020

  วันที่ 10 มิ.ย. 63 Source : WHO
  หัวข้อ ไทย ทั่วโลก
  สะสม 3,125 7,145,539
  รายใหม่
  (เพิ่ม)
  4
  (0.1 %)
  105,621
  (1.5 %)
  เสียชีวิต
  (ป่วยตาย)
  58
  (1.9 %)
  408,025
  (5.7 %)
  วัคซีน(ล้าน Dose)
  Dose/ประชากร
  0.00
  (0.00)
  0
  (0.00)

  วันที่ 9 มิ.ย. 63 Source : WHO
  หัวข้อ ไทย ทั่วโลก
  สะสม 3,121 7,039,918
  รายใหม่
  (เพิ่ม)
  2
  (0.1 %)
  108,918
  (1.6 %)
  เสียชีวิต
  (ป่วยตาย)
  58
  (1.9 %)
  404,396
  (5.7 %)
  วัคซีน(ล้าน Dose)
  Dose/ประชากร
  0.00
  (0.00)
  0
  (0.00)

  วันที่ 8 มิ.ย. 63 Source : WHO
  หัวข้อ ไทย ทั่วโลก
  สะสม 3,119 6,931,000
  รายใหม่
  (เพิ่ม)
  7
  (0.2 %)
  131,296
  (1.9 %)
  เสียชีวิต
  (ป่วยตาย)
  58
  (1.9 %)
  400,857
  (5.8 %)
  วัคซีน(ล้าน Dose)
  Dose/ประชากร
  0.00
  (0.00)
  0
  (0.00)

  วันที่ 7 มิ.ย. 63 Source : WHO
  หัวข้อ ไทย ทั่วโลก
  สะสม 3,112 6,799,713
  รายใหม่
  (เพิ่ม)
  8
  (0.3 %)
  136,409
  (2.0 %)
  เสียชีวิต
  (ป่วยตาย)
  58
  (1.9 %)
  397,388
  (5.8 %)
  วัคซีน(ล้าน Dose)
  Dose/ประชากร
  0.00
  (0.00)
  0
  (0.00)

  วันที่ 6 มิ.ย. 63 Source : WHO
  หัวข้อ ไทย ทั่วโลก
  สะสม 3,104 6,663,304
  รายใหม่
  (เพิ่ม)
  2
  (0.1 %)
  127,905
  (2.0 %)
  เสียชีวิต
  (ป่วยตาย)
  58
  (1.9 %)
  392,802
  (5.9 %)
  วัคซีน(ล้าน Dose)
  Dose/ประชากร
  0.00
  (0.00)
  0
  (0.00)

  วันที่ 5 มิ.ย. 63 Source : WHO
  หัวข้อ ไทย ทั่วโลก
  สะสม 3,102 6,535,354
  รายใหม่
  (เพิ่ม)
  2
  (0.1 %)
  118,526
  (1.8 %)
  เสียชีวิต
  (ป่วยตาย)
  58
  (1.9 %)
  387,155
  (5.9 %)
  วัคซีน(ล้าน Dose)
  Dose/ประชากร
  0.00
  (0.00)
  0
  (0.00)

  วันที่ 4 มิ.ย. 63 Source : WHO
  หัวข้อ ไทย ทั่วโลก
  สะสม 3,101 6,416,828
  รายใหม่
  (เพิ่ม)
  17
  (0.6 %)
  129,218
  (2.1 %)
  เสียชีวิต
  (ป่วยตาย)
  58
  (1.9 %)
  382,867
  (6.0 %)
  วัคซีน(ล้าน Dose)
  Dose/ประชากร
  0.00
  (0.00)
  0
  (0.00)

  วันที่ 3 มิ.ย. 63 Source : WHO
  หัวข้อ ไทย ทั่วโลก
  สะสม 3,084 6,287,771
  รายใหม่
  (เพิ่ม)
  1
  (0.0 %)
  93,246
  (1.5 %)
  เสียชีวิต
  (ป่วยตาย)
  58
  (1.9 %)
  379,941
  (6.0 %)
  วัคซีน(ล้าน Dose)
  Dose/ประชากร
  0.00
  (0.00)
  0
  (0.00)

  วันที่ 2 มิ.ย. 63 Source : WHO
  หัวข้อ ไทย ทั่วโลก
  สะสม 3,083 6,194,533
  รายใหม่
  (เพิ่ม)
  1
  (0.0 %)
  113,198
  (1.9 %)
  เสียชีวิต
  (ป่วยตาย)
  58
  (1.9 %)
  376,320
  (6.1 %)
  วัคซีน(ล้าน Dose)
  Dose/ประชากร
  0.00
  (0.00)
  0
  (0.00)

  วันที่ 1 มิ.ย. 63 Source : WHO
  หัวข้อ ไทย ทั่วโลก
  สะสม 3,082 6,057,853
  รายใหม่
  (เพิ่ม)
  1
  (0.0 %)
  122,917
  (2.1 %)
  เสียชีวิต
  (ป่วยตาย)
  57
  (1.8 %)
  371,166
  (6.1 %)
  วัคซีน(ล้าน Dose)
  Dose/ประชากร
  0.00
  (0.00)
  0
  (0.00)

  วันที่ 31 พ.ค. 63 Source : WHO
  หัวข้อ ไทย ทั่วโลก
  สะสม 3,081 5,934,936
  รายใหม่
  (เพิ่ม)
  4
  (0.1 %)
  117,551
  (2.0 %)
  เสียชีวิต
  (ป่วยตาย)
  57
  (1.9 %)
  367,166
  (6.2 %)
  วัคซีน(ล้าน Dose)
  Dose/ประชากร
  0.00
  (0.00)
  0
  (0.00)

  วันที่ 30 พ.ค. 63 Source : WHO
  หัวข้อ ไทย ทั่วโลก
  สะสม 3,077 5,817,385
  รายใหม่
  (เพิ่ม)
  1
  (0.0 %)
  116,048
  (2.0 %)
  เสียชีวิต
  (ป่วยตาย)
  57
  (1.9 %)
  362,705
  (6.2 %)
  วัคซีน(ล้าน Dose)
  Dose/ประชากร
  0.00
  (0.00)
  0
  (0.00)

  วันที่ 29 พ.ค. 63 Source : WHO
  หัวข้อ ไทย ทั่วโลก
  สะสม 3,076 5,701,337
  รายใหม่
  (เพิ่ม)
  11
  (0.4 %)
  107,740
  (1.9 %)
  เสียชีวิต
  (ป่วยตาย)
  57
  (1.9 %)
  357,688
  (6.3 %)
  วัคซีน(ล้าน Dose)
  Dose/ประชากร
  0.00
  (0.00)
  0
  (0.00)
  Surveillance protocol for SARS-CoV-2 infection among health workers
  วันที่ 28 พ.ค. 63 Source : WHO
  หัวข้อ ไทย ทั่วโลก
  สะสม 3,065 5,593,631
  รายใหม่
  (เพิ่ม)
  11
  (0.4 %)
  104,535
  (1.9 %)
  เสียชีวิต
  (ป่วยตาย)
  57
  (1.9 %)
  353,334
  (6.3 %)
  วัคซีน(ล้าน Dose)
  Dose/ประชากร
  0.00
  (0.00)
  0
  (0.00)

  วันที่ 27 พ.ค. 63 Source : WHO
  หัวข้อ ไทย ทั่วโลก
  สะสม 3,054 5,488,825
  รายใหม่
  (เพิ่ม)
  9
  (0.3 %)
  84,314
  (1.6 %)
  เสียชีวิต
  (ป่วยตาย)
  57
  (1.9 %)
  349,095
  (6.4 %)
  วัคซีน(ล้าน Dose)
  Dose/ประชากร
  0.00
  (0.00)
  0
  (0.00)

  วันที่ 26 พ.ค. 63 Source : WHO
  หัวข้อ ไทย ทั่วโลก
  สะสม 3,045 5,404,512
  รายใหม่
  (เพิ่ม)
  3
  (0.1 %)
  99,780
  (1.9 %)
  เสียชีวิต
  (ป่วยตาย)
  57
  (1.9 %)
  343,514
  (6.4 %)
  วัคซีน(ล้าน Dose)
  Dose/ประชากร
  0.00
  (0.00)
  0
  (0.00)
  1. ได้พัฒนากราฟเพื่อพยากรณ์ข้อมูลต่างๆของ COVID-19 ไปข้างหน้า 30 วัน โดยใช้ข้อมูล 60 วันย้อนหลังเป็นฐานในการคำนวณไปข้างหน้า
  2. ครม.เห็นชอยให้ต่อ พรก.ฉุกเฉินไปจนถึง 30 มิย.63
  3. การกำหนดอำนาจหน้าที่รัฐมนตรีตามกฎหมายเป็นอำนาจนายกรัฐมนตรี (ฉบับที่ 2)

  วันที่ 25 พ.ค. 63 Source : WHO
  หัวข้อ ไทย ทั่วโลก
  สะสม 3,042 5,304,772
  รายใหม่
  (เพิ่ม)
  2
  (0.1 %)
  100,264
  (1.9 %)
  เสียชีวิต
  (ป่วยตาย)
  57
  (1.9 %)
  342,029
  (6.4 %)
  วัคซีน(ล้าน Dose)
  Dose/ประชากร
  0.00
  (0.00)
  0
  (0.00)

  วันที่ 24 พ.ค. 63 Source : WHO
  หัวข้อ ไทย ทั่วโลก
  สะสม 3,040 5,204,508
  รายใหม่
  (เพิ่ม)
  0
  (0.0 %)
  101,502
  (2.0 %)
  เสียชีวิต
  (ป่วยตาย)
  56
  (1.8 %)
  337,687
  (6.5 %)
  วัคซีน(ล้าน Dose)
  Dose/ประชากร
  0.00
  (0.00)
  0
  (0.00)

  วันที่ 23 พ.ค. 63 Source : WHO
  หัวข้อ ไทย ทั่วโลก
  สะสม 3,040 5,103,006
  รายใหม่
  (เพิ่ม)
  3
  (0.1 %)
  109,536
  (2.2 %)
  เสียชีวิต
  (ป่วยตาย)
  56
  (1.8 %)
  333,401
  (6.5 %)
  วัคซีน(ล้าน Dose)
  Dose/ประชากร
  0.00
  (0.00)
  0
  (0.00)
  1. การ lockdown ต้องควบคู่กับการยกระดับความรอบรู้ด้านสุขภาพในการควบคุม Covid-19 ให้ครอบคลุมประชาชนทั่วประเทศ
  2. การเรียน online และการเรียนชั้นเรียนนั้นต่างกัน ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ
  3. เตรียมความพร้อม ปลดล็อคสู่ ‘ฐานวิถีชีวิตใหม่’ ต้องปรับทั้ง กายใจ เศรษฐกิจ และสังคม ไปพร้อมกัน

  ความยากอยู่ที่การ Optimized Total Burden ไม่ให้เป็นภาระต่อระบบใดระบบหนึ่งมากเกินไป


  วันที่ 22 พ.ค. 63 Source : WHO
  หัวข้อ ไทย ทั่วโลก
  สะสม 3,037 4,993,470
  รายใหม่
  (เพิ่ม)
  0
  (0.0 %)
  100,284
  (2.0 %)
  เสียชีวิต
  (ป่วยตาย)
  56
  (1.8 %)
  327,738
  (6.6 %)
  วัคซีน(ล้าน Dose)
  Dose/ประชากร
  0.00
  (0.00)
  0
  (0.00)

  วันที่ 21 พ.ค. 63 Source : WHO
  หัวข้อ ไทย ทั่วโลก
  สะสม 3,037 4,893,186
  รายใหม่
  (เพิ่ม)
  3
  (0.1 %)
  103,981
  (2.2 %)
  เสียชีวิต
  (ป่วยตาย)
  56
  (1.8 %)
  323,256
  (6.6 %)
  วัคซีน(ล้าน Dose)
  Dose/ประชากร
  0.00
  (0.00)
  0
  (0.00)
  1. การ lockdown ต้องควบคู่กับการยกระดับความรอบรู้ด้านสุขภาพในการควบคุม Covid-19 ให้ครอบคลุมประชาชนทั่วประเทศ
  2. เตรียมความพร้อม ปลดล็อคสู่ ‘ฐานวิถีชีวิตใหม่’ ต้องปรับทั้ง กายใจ เศรษฐกิจ และสังคม ไปพร้อมกัน
  3. ผลสรุปการประชุม WHO World Health Assembly - landmark resolution to bring the world together to fight the COVID-19 pandemic.

  วันที่ 20 พ.ค. 63 Source : WHO
  หัวข้อ ไทย ทั่วโลก
  สะสม 3,034 4,789,205
  รายใหม่
  (เพิ่ม)
  1
  (0.0 %)
  57,804
  (1.2 %)
  เสียชีวิต
  (ป่วยตาย)
  56
  (1.8 %)
  318,789
  (6.7 %)
  วัคซีน(ล้าน Dose)
  Dose/ประชากร
  0.00
  (0.00)
  0
  (0.00)

  วันที่ 19 พ.ค. 63 Source : WHO
  หัวข้อ ไทย ทั่วโลก
  สะสม 3,033 4,731,458
  รายใหม่
  (เพิ่ม)
  2
  (0.1 %)
  112,637
  (2.4 %)
  เสียชีวิต
  (ป่วยตาย)
  56
  (1.8 %)
  316,619
  (6.7 %)
  วัคซีน(ล้าน Dose)
  Dose/ประชากร
  0.00
  (0.00)
  0
  (0.00)
  อัตราการเพิ่ม (Growth Rate) /วัน นับจากวันที่พบ ผป.100 ราย ของไทยเท่ากับ 5.4 % / วัน อยู่ในอันดับ 84 ของโลก โดยประเทศที่อัตราการเพิ่มสูงสุด 10 อันดับแรก ในขณะนี้คือ บังคลาเทศ รัสเซีย USA ตุรกี บราซิล เบรารุส เปรู อินเดีย อังกฤษ แมกซิโก
  วันที่ 18 พ.ค. 63 Source : WHO
  หัวข้อ ไทย ทั่วโลก
  สะสม 3,031 4,618,821
  รายใหม่
  (เพิ่ม)
  3
  (0.1 %)
  93,324
  (2.1 %)
  เสียชีวิต
  (ป่วยตาย)
  56
  (1.8 %)
  311,847
  (6.8 %)
  วัคซีน(ล้าน Dose)
  Dose/ประชากร
  0.00
  (0.00)
  0
  (0.00)

  วันที่ 17 พ.ค. 63 Source : WHO
  หัวข้อ ไทย ทั่วโลก
  สะสม 3,028 4,525,497
  รายใหม่
  (เพิ่ม)
  3
  (0.1 %)
  100,012
  (2.3 %)
  เสียชีวิต
  (ป่วยตาย)
  56
  (1.8 %)
  307,395
  (6.8 %)
  วัคซีน(ล้าน Dose)
  Dose/ประชากร
  0.00
  (0.00)
  0
  (0.00)

  วันที่ 16 พ.ค. 63 Source : WHO
  หัวข้อ ไทย ทั่วโลก
  สะสม 3,025 4,425,485
  รายใหม่
  (เพิ่ม)
  0
  (0.0 %)
  86,827
  (2.0 %)
  เสียชีวิต
  (ป่วยตาย)
  56
  (1.9 %)
  302,059
  (6.8 %)
  วัคซีน(ล้าน Dose)
  Dose/ประชากร
  0.00
  (0.00)
  0
  (0.00)

  วันที่ 15 พ.ค. 63 Source : WHO
  หัวข้อ ไทย ทั่วโลก
  สะสม 3,025 4,338,658
  รายใหม่
  (เพิ่ม)
  7
  (0.2 %)
  90,269
  (2.1 %)
  เสียชีวิต
  (ป่วยตาย)
  56
  (1.9 %)
  297,119
  (6.8 %)
  วัคซีน(ล้าน Dose)
  Dose/ประชากร
  0.00
  (0.00)
  0
  (0.00)

  วันที่ 14 พ.ค. 63 Source : WHO
  หัวข้อ ไทย ทั่วโลก
  สะสม 3,018 4,248,389
  รายใหม่
  (เพิ่ม)
  1
  (0.0 %)
  77,965
  (1.9 %)
  เสียชีวิต
  (ป่วยตาย)
  56
  (1.9 %)
  294,046
  (6.9 %)
  วัคซีน(ล้าน Dose)
  Dose/ประชากร
  0.00
  (0.00)
  0
  (0.00)

  วันที่ 13 พ.ค. 63 Source : WHO
  หัวข้อ ไทย ทั่วโลก
  สะสม 3,017 4,170,424
  รายใหม่
  (เพิ่ม)
  0
  (0.0 %)
  81,577
  (2.0 %)
  เสียชีวิต
  (ป่วยตาย)
  56
  (1.9 %)
  287,399
  (6.9 %)
  วัคซีน(ล้าน Dose)
  Dose/ประชากร
  0.00
  (0.00)
  0
  (0.00)

  วันที่ 12 พ.ค. 63 Source : WHO
  หัวข้อ ไทย ทั่วโลก
  สะสม 3,017 4,088,848
  รายใหม่
  (เพิ่ม)
  2
  (0.1 %)
  82,591
  (2.1 %)
  เสียชีวิต
  (ป่วยตาย)
  56
  (1.9 %)
  283,153
  (6.9 %)
  วัคซีน(ล้าน Dose)
  Dose/ประชากร
  0.00
  (0.00)
  0
  (0.00)

  วันที่ 11 พ.ค. 63 Source : WHO
  หัวข้อ ไทย ทั่วโลก
  สะสม 3,015 4,006,257
  รายใหม่
  (เพิ่ม)
  6
  (0.2 %)
  88,891
  (2.3 %)
  เสียชีวิต
  (ป่วยตาย)
  56
  (1.9 %)
  278,892
  (7.0 %)
  วัคซีน(ล้าน Dose)
  Dose/ประชากร
  0.00
  (0.00)
  0
  (0.00)

  วันที่ 10 พ.ค. 63 Source : WHO
  หัวข้อ ไทย ทั่วโลก
  สะสม 3,009 3,917,366
  รายใหม่
  (เพิ่ม)
  5
  (0.2 %)
  61,578
  (1.6 %)
  เสียชีวิต
  (ป่วยตาย)
  56
  (1.9 %)
  274,361
  (7.0 %)
  วัคซีน(ล้าน Dose)
  Dose/ประชากร
  0.00
  (0.00)
  0
  (0.00)

  วันที่ 9 พ.ค. 63 Source : WHO
  หัวข้อ ไทย ทั่วโลก
  สะสม 3,004 3,855,788
  รายใหม่
  (เพิ่ม)
  4
  (0.1 %)
  95,845
  (2.5 %)
  เสียชีวิต
  (ป่วยตาย)
  56
  (1.9 %)
  265,862
  (6.9 %)
  วัคซีน(ล้าน Dose)
  Dose/ประชากร
  0.00
  (0.00)
  0
  (0.00)

  วันที่ 8 พ.ค. 63 Source : WHO
  หัวข้อ ไทย ทั่วโลก
  สะสม 3,000 3,759,967
  รายใหม่
  (เพิ่ม)
  8
  (0.3 %)
  87,729
  (2.4 %)
  เสียชีวิต
  (ป่วยตาย)
  55
  (1.8 %)
  259,474
  (6.9 %)
  วัคซีน(ล้าน Dose)
  Dose/ประชากร
  0.00
  (0.00)
  0
  (0.00)

  วันที่ 7 พ.ค. 63 Source : WHO
  หัวข้อ ไทย ทั่วโลก
  สะสม 2,992 3,672,238
  รายใหม่
  (เพิ่ม)
  3
  (0.1 %)
  83,465
  (2.3 %)
  เสียชีวิต
  (ป่วยตาย)
  55
  (1.8 %)
  254,045
  (6.9 %)
  วัคซีน(ล้าน Dose)
  Dose/ประชากร
  0.00
  (0.00)
  0
  (0.00)
  Link ไป คำถามที่ถามบ่อย (FAQ) แปลจาก Web site WHO + ที่เพิ่มเข้าไปโดยเฉพาะรูปต่างๆ
  วันที่ 6 พ.ค. 63 Source : WHO
  หัวข้อ ไทย ทั่วโลก
  สะสม 2,989 3,588,773
  รายใหม่
  (เพิ่ม)
  1
  (0.0 %)
  71,463
  (2.0 %)
  เสียชีวิต
  (ป่วยตาย)
  55
  (1.8 %)
  247,503
  (6.9 %)
  วัคซีน(ล้าน Dose)
  Dose/ประชากร
  0.00
  (0.00)
  0
  (0.00)

  วันที่ 5 พ.ค. 63 Source : WHO
  หัวข้อ ไทย ทั่วโลก
  สะสม 2,988 3,517,345
  รายใหม่
  (เพิ่ม)
  1
  (0.0 %)
  81,454
  (2.4 %)
  เสียชีวิต
  (ป่วยตาย)
  54
  (1.8 %)
  243,401
  (6.9 %)
  วัคซีน(ล้าน Dose)
  Dose/ประชากร
  0.00
  (0.00)
  0
  (0.00)

  วันที่ 4 พ.ค. 63 Source : WHO
  หัวข้อ ไทย ทั่วโลก
  สะสม 2,987 3,435,894
  รายใหม่
  (เพิ่ม)
  18
  (0.6 %)
  86,108
  (2.6 %)
  เสียชีวิต
  (ป่วยตาย)
  54
  (1.8 %)
  239,604
  (7.0 %)
  วัคซีน(ล้าน Dose)
  Dose/ประชากร
  0.00
  (0.00)
  0
  (0.00)

  วันที่ 3 พ.ค. 63 Source : WHO
  หัวข้อ ไทย ทั่วโลก
  สะสม 2,969 3,349,786
  รายใหม่
  (เพิ่ม)
  3
  (0.1 %)
  82,763
  (2.5 %)
  เสียชีวิต
  (ป่วยตาย)
  54
  (1.8 %)
  238,628
  (7.1 %)
  วัคซีน(ล้าน Dose)
  Dose/ประชากร
  0.00
  (0.00)
  0
  (0.00)

  วันที่ 2 พ.ค. 63 Source : WHO
  หัวข้อ ไทย ทั่วโลก
  สะสม 2,966 3,267,184
  รายใหม่
  (เพิ่ม)
  6
  (0.2 %)
  91,977
  (2.9 %)
  เสียชีวิต
  (ป่วยตาย)
  54
  (1.8 %)
  229,971
  (7.0 %)
  วัคซีน(ล้าน Dose)
  Dose/ประชากร
  0.00
  (0.00)
  0
  (0.00)
  1. WHO และ World Bank ได้ลงนามตกลงความร่วมมือ ที่จะลงทุนในการเตรียมความพร้อมของประเทศต่างๆ ในการรับมือกับ COVID-19 รวมถึงการพัฒนา Primary Health care โดยใน Phase แรกจะพัฒนา 10 ประเทศใน Africa ในเรื่อง Primary Health Care ซึ่งคาดว่า WHO น่าจะถอดบทเรียนความสำเร็จของประเทศไทย ในการใช้ อสม.ในการควบคุมโรค Covid-19 ในระดับครัวเรือน
  2. ประเทศไทยจัดอยู่ในประเทศสีเหลือง หรือในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมารายงานผุ้ติดเชื้อ Covid-19 เพียง 1-100 ราย และจัดอยู่ใน Cluster of Disease หรือพบการระบาดเป็นกลุ่มๆ ไม่ใช่กลุ่มที่เกิดการระบาดทั่วไปในชุมชน Community Transmission

  วันที่ 1 พ.ค. 63 Source : WHO
  หัวข้อ ไทย ทั่วโลก
  สะสม 2,960 3,175,207
  รายใหม่
  (เพิ่ม)
  6
  (0.2 %)
  84,771
  (2.7 %)
  เสียชีวิต
  (ป่วยตาย)
  54
  (1.8 %)
  224,172
  (7.1 %)
  วัคซีน(ล้าน Dose)
  Dose/ประชากร
  0.00
  (0.00)
  0
  (0.00)

  วันที่ 30 เม.ย. 63 Source : WHO
  หัวข้อ ไทย ทั่วโลก
  สะสม 2,954 3,090,445
  รายใหม่
  (เพิ่ม)
  7
  (0.2 %)
  71,839
  (2.4 %)
  เสียชีวิต
  (ป่วยตาย)
  54
  (1.8 %)
  217,769
  (7.0 %)
  วัคซีน(ล้าน Dose)
  Dose/ประชากร
  0.00
  (0.00)
  0
  (0.00)

  วันที่ 29 เม.ย. 63 Source : WHO
  หัวข้อ ไทย ทั่วโลก
  สะสม 2,947 3,018,952
  รายใหม่
  (เพิ่ม)
  9
  (0.3 %)
  66,276
  (2.2 %)
  เสียชีวิต
  (ป่วยตาย)
  54
  (1.8 %)
  207,973
  (6.9 %)
  วัคซีน(ล้าน Dose)
  Dose/ประชากร
  0.00
  (0.00)
  0
  (0.00)

  วันที่ 28 เม.ย. 63 Source : WHO
  หัวข้อ ไทย ทั่วโลก
  สะสม 2,938 2,954,222
  รายใหม่
  (เพิ่ม)
  7
  (0.2 %)
  76,026
  (2.6 %)
  เสียชีวิต
  (ป่วยตาย)
  54
  (1.8 %)
  202,597
  (6.9 %)
  วัคซีน(ล้าน Dose)
  Dose/ประชากร
  0.00
  (0.00)
  0
  (0.00)

  วันที่ 27 เม.ย. 63 Source : WHO
  หัวข้อ ไทย ทั่วโลก
  สะสม 2,931 2,878,196
  รายใหม่
  (เพิ่ม)
  9
  (0.3 %)
  85,530
  (3.1 %)
  เสียชีวิต
  (ป่วยตาย)
  52
  (1.8 %)
  198,668
  (6.9 %)
  วัคซีน(ล้าน Dose)
  Dose/ประชากร
  0.00
  (0.00)
  0
  (0.00)

  วันที่ 26 เม.ย. 63 Source : WHO
  หัวข้อ ไทย ทั่วโลก
  สะสม 2,922 2,804,796
  รายใหม่
  (เพิ่ม)
  15
  (0.5 %)
  84,900
  (3.1 %)
  เสียชีวิต
  (ป่วยตาย)
  51
  (1.7 %)
  193,710
  (6.9 %)
  วัคซีน(ล้าน Dose)
  Dose/ประชากร
  0.00
  (0.00)
  0
  (0.00)

  วันที่ 25 เม.ย. 63 Source : WHO
  หัวข้อ ไทย ทั่วโลก
  สะสม 2,907 2,719,897
  รายใหม่
  (เพิ่ม)
  53
  (1.9 %)
  93,719
  (3.6 %)
  เสียชีวิต
  (ป่วยตาย)
  51
  (1.8 %)
  187,705
  (6.9 %)
  วัคซีน(ล้าน Dose)
  Dose/ประชากร
  0.00
  (0.00)
  0
  (0.00)

  วันที่ 24 เม.ย. 63 Source : WHO
  หัวข้อ ไทย ทั่วโลก
  สะสม 2,854 2,626,321
  รายใหม่
  (เพิ่ม)
  15
  (0.5 %)
  81,259
  (3.2 %)
  เสียชีวิต
  (ป่วยตาย)
  50
  (1.8 %)
  181,938
  (6.9 %)
  วัคซีน(ล้าน Dose)
  Dose/ประชากร
  0.00
  (0.00)
  0
  (0.00)

  วันที่ 23 เม.ย. 63 Source : WHO
  หัวข้อ ไทย ทั่วโลก
  สะสม 2,839 2,544,792
  รายใหม่
  (เพิ่ม)
  13
  (0.5 %)
  73,657
  (3.0 %)
  เสียชีวิต
  (ป่วยตาย)
  50
  (1.8 %)
  175,694
  (6.9 %)
  วัคซีน(ล้าน Dose)
  Dose/ประชากร
  0.00
  (0.00)
  0
  (0.00)

  วันที่ 22 เม.ย. 63 Source : WHO
  หัวข้อ ไทย ทั่วโลก
  สะสม 2,826 2,471,136
  รายใหม่
  (เพิ่ม)
  15
  (0.5 %)
  73,920
  (3.1 %)
  เสียชีวิต
  (ป่วยตาย)
  49
  (1.7 %)
  169,006
  (6.8 %)
  วัคซีน(ล้าน Dose)
  Dose/ประชากร
  0.00
  (0.00)
  0
  (0.00)

  วันที่ 21 เม.ย. 63 Source : WHO
  หัวข้อ ไทย ทั่วโลก
  สะสม 2,811 2,397,216
  รายใหม่
  (เพิ่ม)
  19
  (0.7 %)
  83,006
  (3.6 %)
  เสียชีวิต
  (ป่วยตาย)
  48
  (1.7 %)
  162,956
  (6.8 %)
  วัคซีน(ล้าน Dose)
  Dose/ประชากร
  0.00
  (0.00)
  0
  (0.00)

  วันที่ 20 เม.ย. 63 Source : WHO
  หัวข้อ ไทย ทั่วโลก
  สะสม 2,792 2,314,621
  รายใหม่
  (เพิ่ม)
  27
  (1.0 %)
  72,846
  (3.2 %)
  เสียชีวิต
  (ป่วยตาย)
  47
  (1.7 %)
  157,847
  (6.8 %)
  วัคซีน(ล้าน Dose)
  Dose/ประชากร
  0.00
  (0.00)
  0
  (0.00)

  วันที่ 19 เม.ย. 63 Source : WHO
  หัวข้อ ไทย ทั่วโลก
  สะสม 2,765 2,241,359
  รายใหม่
  (เพิ่ม)
  32
  (1.2 %)
  81,153
  (3.8 %)
  เสียชีวิต
  (ป่วยตาย)
  47
  (1.7 %)
  152,551
  (6.8 %)
  วัคซีน(ล้าน Dose)
  Dose/ประชากร
  0.00
  (0.00)
  0
  (0.00)

  วันที่ 18 เม.ย. 63 Source : WHO
  หัวข้อ ไทย ทั่วโลก
  สะสม 2,733 2,160,207
  รายใหม่
  (เพิ่ม)
  33
  (1.2 %)
  85,678
  (4.1 %)
  เสียชีวิต
  (ป่วยตาย)
  47
  (1.7 %)
  146,088
  (6.8 %)
  วัคซีน(ล้าน Dose)
  Dose/ประชากร
  0.00
  (0.00)
  0
  (0.00)
  เนื่องจากการเพิ่มของผู้ป่วยสะสมของประเทศต่างๆเป็นแบบ Linear หลัง 15 มีค 63 เพราะฉะนั้นจึงปรับการ Forecast จาก Exponential Function เป็น Linear Function Link ไปดูกราฟ
  วันที่ 17 เม.ย. 63 Source : WHO
  หัวข้อ ไทย ทั่วโลก
  สะสม 2,700 2,074,529
  รายใหม่
  (เพิ่ม)
  28
  (1.0 %)
  82,967
  (4.2 %)
  เสียชีวิต
  (ป่วยตาย)
  47
  (1.7 %)
  139,378
  (6.7 %)
  วัคซีน(ล้าน Dose)
  Dose/ประชากร
  0.00
  (0.00)
  0
  (0.00)
  จีนปรับตัวเลขผู้ที่เสียชีวิตเพิ่ม เนื่องจากช่วงแรกๆ ที่ของการระบาด ทำให้มีปัญหาด้านการวินิจฉัย และการประสานด้านข้อมูล
  วันที่ 16 เม.ย. 63 Source : WHO
  หัวข้อ ไทย ทั่วโลก
  สะสม 2,672 1,991,562
  รายใหม่
  (เพิ่ม)
  29
  (1.1 %)
  76,647
  (4.0 %)
  เสียชีวิต
  (ป่วยตาย)
  46
  (1.7 %)
  130,885
  (6.6 %)
  วัคซีน(ล้าน Dose)
  Dose/ประชากร
  0.00
  (0.00)
  0
  (0.00)

  วันที่ 15 เม.ย. 63 Source : WHO
  หัวข้อ ไทย ทั่วโลก
  สะสม 2,643 1,914,916
  รายใหม่
  (เพิ่ม)
  30
  (1.1 %)
  70,082
  (3.8 %)
  เสียชีวิต
  (ป่วยตาย)
  43
  (1.6 %)
  123,010
  (6.4 %)
  วัคซีน(ล้าน Dose)
  Dose/ประชากร
  0.00
  (0.00)
  0
  (0.00)

  วันที่ 14 เม.ย. 63 Source : WHO
  หัวข้อ ไทย ทั่วโลก
  สะสม 2,613 1,844,863
  รายใหม่
  (เพิ่ม)
  34
  (1.3 %)
  71,779
  (4.0 %)
  เสียชีวิต
  (ป่วยตาย)
  41
  (1.6 %)
  117,021
  (6.3 %)
  วัคซีน(ล้าน Dose)
  Dose/ประชากร
  0.00
  (0.00)
  0
  (0.00)

  วันที่ 13 เม.ย. 63 Source : WHO
  หัวข้อ ไทย ทั่วโลก
  สะสม 2,579 1,773,084
  รายใหม่
  (เพิ่ม)
  28
  (1.1 %)
  76,498
  (4.5 %)
  เสียชีวิต
  (ป่วยตาย)
  40
  (1.6 %)
  111,652
  (6.3 %)
  วัคซีน(ล้าน Dose)
  Dose/ประชากร
  0.00
  (0.00)
  0
  (0.00)

  วันที่ 12 เม.ย. 63 Source : WHO
  หัวข้อ ไทย ทั่วโลก
  สะสม 2,551 1,696,588
  รายใหม่
  (เพิ่ม)
  33
  (1.3 %)
  85,679
  (5.3 %)
  เสียชีวิต
  (ป่วยตาย)
  38
  (1.5 %)
  105,952
  (6.2 %)
  วัคซีน(ล้าน Dose)
  Dose/ประชากร
  0.00
  (0.00)
  0
  (0.00)
  โลกจะเปลี่ยนแปลงอย่างไร หลัง COVID-19 จบลง ?
  วันที่ 11 เม.ย. 63 Source : WHO
  หัวข้อ ไทย ทั่วโลก
  สะสม 2,518 1,610,909
  รายใหม่
  (เพิ่ม)
  45
  (1.8 %)
  89,657
  (5.9 %)
  เสียชีวิต
  (ป่วยตาย)
  35
  (1.4 %)
  99,690
  (6.2 %)
  วัคซีน(ล้าน Dose)
  Dose/ประชากร
  0.00
  (0.00)
  0
  (0.00)
  1. สมาคมโรคติดเชื้อแห่งประเทศ แนะนำว่า การฉีดพ่นยาทำลายเชื้อที่ตัวบุคคล นอกจากจะไม่เพิ่มความปลอดภัยต่อคนถูกฉีดแล้วยังเป็นอันตราย จึงไม่ควรทำโดยเด็ดขาด และไม่ควรฉีดน้ำยาฆ่าเชื้อหรืออบฆ่าเชื้อด้วยสารเคมีต่างๆ บนถนน ที่สาธารณะ หรืออาคารบ้านเรือน ไม่ว่าที่นั้นจะมีผู้ป่วย COVID-19 หรือไม่ เพราะเป็นการกระทำที่สิ้นเปลืองโดยเปล่าประโยชน์ อ่านรายละเอียดอ่านได้ที่นี่
  2. อาจารย์ นพ.ยง ภู่วรวรรณ เขียนใน Facebook ว่า COVID-19 ที่ของไทยส่วนใหญ่มาจากจีน โดยเท่าที่มีข้อมูลมา ไวรัสที่เป็นสาเหตุของ SARS-CoV2 ยังมี 2 พวกคือ L และ S อ่านวิวัฒนาการของ SARS-CoV2 ได้ที่นี่
  3. ผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลกได้ ( WHO Director-General Dr. Tedros, in a press conference held yesterday) เน้นให้ประชาชนอยู่ที่บ้าน โดยให้ยกระดับให้ทุกคนอยู่ที่บ้านให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ และไม่ควรที่จะยกเลิกมาตรการให้ทุกคนอยู่ที่บ้านให้เร็วเกินไป เพราะการยกเลิกเร็วจะทำให้การระบาดกลับมาใหม่
  4. WHO กำหนดนิยามการตายจาก COVID-19 เพื่อใช้ในการรายงานทางการเฝ้าระวังว่า ว่า เป็นการตายที่อาการทางคลินิกเข้าได้กับ COVID-19 ทั้งรายของ Propable หรือ Confirmed Case โดยไม่มีช่วงเวลาที่เว้นว่างระหว่างการเจ็บป่วยและการหายจากโรค (complete Recovery) ยกเว้นในกรณีที่มีหลักฐานอย่างเด่นชัดว่าเสียชีวิตจากสาเหตุอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับ COVID-19 (เช่นการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ)
   WHO has developed the following definition for reporting COVID deaths: a COVID-19 death is defined for surveillance purposes as a death resulting from a clinically compatible illness in a probable or confirmed COVID-19 case, unless there is a clear alternative cause of death that cannot be related to COVID disease (e.g., trauma). There should be no period of complete recovery between the illness and death
  5. WHO แนะนำเรื่องการติดโรคจากการดูแลผู้ป่วยของบุคลาการทางการแพทย์ โดยให้ระวังเรื่องการทำหัตถการที่ Generate Aerosal ซึ่งในสภาวะดังกล่าว เชื้อไวรัสสามารถแพร่แบบ Aerosal (สภาวะปกติที่ไม่ได้ทำหัตถการที่ Generate Aerosal นั้นจะเป็นการคิดต่อแบบ Droplet ประชาชนทั่วไปที่ไม่มีโอกาสที่จะทำหัตการดังกล่าวจึงไม่ต้องกังวลว่าเชื้อไวรัสจะกระจายแบบ Aerosal แค่ห่างกัน 2 เมตรก็สามารถป้องกันโรคได้ )

  วันที่ 10 เม.ย. 63 Source : WHO
  หัวข้อ ไทย ทั่วโลก
  สะสม 2,473 1,521,252
  รายใหม่
  (เพิ่ม)
  50
  (2.1 %)
  85,054
  (5.9 %)
  เสียชีวิต
  (ป่วยตาย)
  33
  (1.3 %)
  92,798
  (6.1 %)
  วัคซีน(ล้าน Dose)
  Dose/ประชากร
  0.00
  (0.00)
  0
  (0.00)

  วันที่ 9 เม.ย. 63 Source : WHO
  หัวข้อ ไทย ทั่วโลก
  สะสม 2,423 1,436,198
  รายใหม่
  (เพิ่ม)
  54
  (2.3 %)
  82,837
  (6.1 %)
  เสียชีวิต
  (ป่วยตาย)
  32
  (1.3 %)
  85,522
  (6.0 %)
  วัคซีน(ล้าน Dose)
  Dose/ประชากร
  0.00
  (0.00)
  0
  (0.00)
  เชื้อ SARS-CoV2 ซึ่งเป็นต้นเหตุของ COVID-19 อยู่ในสิ่งแวดล้อมได้นานเท่าไร
  วันที่ 8 เม.ย. 63 Source : WHO
  หัวข้อ ไทย ทั่วโลก
  สะสม 2,369 1,353,361
  รายใหม่
  (เพิ่ม)
  111
  (4.9 %)
  73,639
  (5.8 %)
  เสียชีวิต
  (ป่วยตาย)
  30
  (1.3 %)
  79,235
  (5.9 %)
  วัคซีน(ล้าน Dose)
  Dose/ประชากร
  0.00
  (0.00)
  0
  (0.00)

  วันที่ 7 เม.ย. 63 Source : WHO
  หัวข้อ ไทย ทั่วโลก
  สะสม 2,258 1,279,722
  รายใหม่
  (เพิ่ม)
  38
  (1.7 %)
  68,766
  (5.7 %)
  เสียชีวิต
  (ป่วยตาย)
  27
  (1.2 %)
  72,614
  (5.7 %)
  วัคซีน(ล้าน Dose)
  Dose/ประชากร
  0.00
  (0.00)
  0
  (0.00)
  การใช้ พรก.ฉุกเฉินของไทยส่งผลต่อแบบแผนจำนวนผู้ป่วย COVID-19 อย่างไร
  วันที่ 6 เม.ย. 63 Source : WHO
  หัวข้อ ไทย ทั่วโลก
  สะสม 2,220 1,210,956
  รายใหม่
  (เพิ่ม)
  51
  (2.4 %)
  77,200
  (6.8 %)
  เสียชีวิต
  (ป่วยตาย)
  26
  (1.2 %)
  67,594
  (5.6 %)
  วัคซีน(ล้าน Dose)
  Dose/ประชากร
  0.00
  (0.00)
  0
  (0.00)
  ครม.เห็นชอบวงเงิน 1.9 ล้่านๆบาท ในการกู้วิกฤต COVID-19
  วันที่ 5 เม.ย. 63 Source : WHO
  หัวข้อ ไทย ทั่วโลก
  สะสม 2,169 1,133,758
  รายใหม่
  (เพิ่ม)
  102
  (4.9 %)
  82,061
  (7.8 %)
  เสียชีวิต
  (ป่วยตาย)
  23
  (1.1 %)
  62,784
  (5.5 %)
  วัคซีน(ล้าน Dose)
  Dose/ประชากร
  0.00
  (0.00)
  0
  (0.00)

  วันที่ 4 เม.ย. 63 Source : WHO
  หัวข้อ ไทย ทั่วโลก
  สะสม 2,067 1,051,635
  รายใหม่
  (เพิ่ม)
  89
  (4.5 %)
  79,332
  (8.2 %)
  เสียชีวิต
  (ป่วยตาย)
  20
  (1.0 %)
  56,985
  (5.4 %)
  วัคซีน(ล้าน Dose)
  Dose/ประชากร
  0.00
  (0.00)
  0
  (0.00)

  วันที่ 3 เม.ย. 63 Source : WHO
  หัวข้อ ไทย ทั่วโลก
  สะสม 1,978 972,303
  รายใหม่
  (เพิ่ม)
  103
  (5.5 %)
  75,853
  (8.5 %)
  เสียชีวิต
  (ป่วยตาย)
  19
  (1.0 %)
  50,322
  (5.2 %)
  วัคซีน(ล้าน Dose)
  Dose/ประชากร
  0.00
  (0.00)
  0
  (0.00)
  1. ประเทศไทยประกาศเคอร์ฟิล 4 ถึงตี 1 เป็นวันแรก
  2. Beating COVID-19 หนังสือทางการแพทย์ เขียนโดยศุภวุฒิ สายเชื้อ นักเศรษฐศาสตร์ทางการเงินที่มาสนใจเรื่องสุขภาพ อ่านง่าย น่าอ่านมาก Link ไปอ่านได้ครับ

  วันที่ 2 เม.ย. 63 Source : WHO
  หัวข้อ ไทย ทั่วโลก
  สะสม 1,875 896,450
  รายใหม่
  (เพิ่ม)
  104
  (5.9 %)
  72,839
  (8.8 %)
  เสียชีวิต
  (ป่วยตาย)
  15
  (0.8 %)
  45,526
  (5.1 %)
  วัคซีน(ล้าน Dose)
  Dose/ประชากร
  0.00
  (0.00)
  0
  (0.00)

  วันที่ 1 เม.ย. 63 Source : WHO
  หัวข้อ ไทย ทั่วโลก
  สะสม 1,771 823,626
  รายใหม่
  (เพิ่ม)
  120
  (7.3 %)
  72,736
  (9.7 %)
  เสียชีวิต
  (ป่วยตาย)
  12
  (0.7 %)
  40,598
  (4.9 %)
  วัคซีน(ล้าน Dose)
  Dose/ประชากร
  0.00
  (0.00)
  0
  (0.00)
  จะเชื่อคำพยากรณ์จำนวนรายของ COVID-19 ค่ายไหนดี เป็นพัน เป็นหมื่น หรือเป็นแสน
  วันที่ 31 มี.ค. 63 Source : WHO
  หัวข้อ ไทย ทั่วโลก
  สะสม 1,651 750,890
  รายใหม่
  (เพิ่ม)
  127
  (8.3 %)
  57,610
  (8.3 %)
  เสียชีวิต
  (ป่วยตาย)
  10
  (0.6 %)
  36,405
  (4.8 %)
  วัคซีน(ล้าน Dose)
  Dose/ประชากร
  0.00
  (0.00)
  0
  (0.00)
  เห็นจำนวนผู้ป่วย COVID-19 รายใหม่ เกินร้อยอยู่ทุกวัน ประเมินแบบอัตตวิสัย ( Subjectivity ) ดูว่ามาตรการการใช้ พรก.ฉุกเฉินน่าจะไม่ได้ผล แต่ประเมินแบบภววิสัย (Objectivity) โดยดูจากกราฟของประเทศจีนและอิตาลีแล้ว หลังปิดเมืองผู้ป่วยรายใหม่ก็ไม่ได้ลดลงทันทีหลังปิดเมือง แต่ใช้เวลา 14 วันกว่าจนถึง Peak เนื่องจากเป็น Momentum ของระยะฟักตัวในช่วงก่อนปิดเมือง 14 วันหลังปิดเมือง ผู้ป่วยรายใหม่ค่อยๆลดลง ไทยใช้ พรก.ฉุกเฉินฯ เมื่อ 26 มีค.63 การจะประเมินประสิทธิผลของการใช้ พรก.ต้องประเมินหลังจากใช้ 14 วัน คือ 8 เม.ย.63 แต่ก็ไม่ควรชะล่าใจ กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ ใส่ mask และ Social Distancing ก็ต้องทำอย่างจริงจัง
  จีนปิดเมืองอูฮั่นและมณฑลหูเป่ย เมื่อ 23 มค.63 หลังปิดเมือง จำนวนผู้ป่วยรายใหม่ก็ยังขึ้นต่อเนื่องจนถึง 14 วันหลังปิดเมือง ผู้ป่วยรายใหม่ขึ้นถึง Peak เนื่องจากเป็น Momentum ของระยะฟักตัว เดิมก่อนที่จะประกาสปิดเมือง จากนั้นถึงค่อยลดลง หลังจาก Peak 14 วัน ผู้ป่วยรายใหม่จึงลดลงอย่างมาก เพราะฉะนั้นจะดูประสิทธิผลของการปิดเมือง ต้องพิจาณาจากผู้ป่วยเชื้อรายใหม่ ภายหลัง 14 วันปิดเมือง
  อิตาลีปิดประเทศ เมื่อ 9 มีค.63 หลังปิดประเทศ จำนวนผู้ป่วยรายใหม่ก็ยังขึ้นต่อเนื่องจนถึง 14 วันหลังปิดประเทศ ผู้ป่วยรายใหม่ขึ้นถึง Peak เหมือนประเทศจีน จากนั้นถึงค่อยลดลง หลังจาก Peak 14 วัน ผู้ป่วยรายใหม่จึงค่อยลดลง เพราะฉะนั้นจะดูประสิทธิผลของการปิดเมือง ต้องพิจาณาจากผู้ป่วยเชื้อรายใหม่ ภายหลัง 14 วันปิดเมือง

  ประเทศไทยใช้ พรก.ฉุกเฉินฯเมื่อ 26 มีค.63 ถ้าแบบแผนเหมือนประเทศจีนและอิตาลี ต้องรออีก 14 วันหลังประกาศ พรก. คือวันที่ 8 เมย.63 ผู้ป่วยรายใหม่ค่อยถึง Peak แล้วถึงจะลดลง เนื่องจากยังอยู่ในช่วง Momentum ของระยะฟักตัวก่อนที่จะประกาศ พรก. จึงไม่ควรประเมินผลมาตรการการใช้ พรก.ในช่วงก่อนวันที่ 8 เมย.63
  การเพิ่มขึ้นของผู้ป่วยสะสมของประเทศไทยช่วง 21-25 มีค. ก่อนประกาศ พรก.ฉุกเฉิน ผู้ป่วยได้เพิ่มขึ้นสูงเกินเส้นมาตรฐานที่เป็น Regression Equation แต่หลังวันที่ 30 มีค 63 จำนวนผู้ป่วยได้ลงมาต่ำกว่าเส้น Regression Equation นั่นคือการควบคุมยังไม่ดี (เนื่องจากแบบแผนการขึ้นเป็นแบบ Exponential ) แต่มีแนวโน้มดีขึ้น เมื่อพิจารณาจำนวนผู้ป่วยสะสม (สีน้ำเงิน) อยู่ใต้เส้น Regression Equation (สีแดง)

  วันที่ 30 มี.ค. 63 Source : WHO
  หัวข้อ ไทย ทั่วโลก
  สะสม 1,524 693,224
  รายใหม่
  (เพิ่ม)
  136
  (9.8 %)
  58,411
  (9.2 %)
  เสียชีวิต
  (ป่วยตาย)
  9
  (0.6 %)
  33,106
  (4.8 %)
  วัคซีน(ล้าน Dose)
  Dose/ประชากร
  0.00
  (0.00)
  0
  (0.00)

  วันที่ 29 มี.ค. 63 Source : WHO
  หัวข้อ ไทย ทั่วโลก
  สะสม 1,388 634,835
  รายใหม่
  (เพิ่ม)
  143
  (11.5 %)
  63,159
  (11.0 %)
  เสียชีวิต
  (ป่วยตาย)
  7
  (0.5 %)
  29,957
  (4.7 %)
  วัคซีน(ล้าน Dose)
  Dose/ประชากร
  0.00
  (0.00)
  0
  (0.00)
  Link เพื่อดูสรุปภาพรวมของการระบาดของ COVID-19 ในรอบ 3 เดือนที่ผ่านมา
  วันที่ 28 มี.ค. 63 Source : WHO
  หัวข้อ ไทย ทั่วโลก
  สะสม 1,245 571,678
  รายใหม่
  (เพิ่ม)
  109
  (9.6 %)
  62,512
  (12.3 %)
  เสียชีวิต
  (ป่วยตาย)
  6
  (0.5 %)
  26,494
  (4.6 %)
  วัคซีน(ล้าน Dose)
  Dose/ประชากร
  0.00
  (0.00)
  0
  (0.00)

  วันที่ 27 มี.ค. 63 Source : WHO
  หัวข้อ ไทย ทั่วโลก
  สะสม 1,136 509,164
  รายใหม่
  (เพิ่ม)
  91
  (8.7 %)
  46,484
  (10.0 %)
  เสียชีวิต
  (ป่วยตาย)
  5
  (0.4 %)
  23,335
  (4.6 %)
  วัคซีน(ล้าน Dose)
  Dose/ประชากร
  0.00
  (0.00)
  0
  (0.00)

  วันที่ 26 มี.ค. 63 Source : WHO
  หัวข้อ ไทย ทั่วโลก
  สะสม 1,045 462,684
  รายใหม่
  (เพิ่ม)
  111
  (11.9 %)
  49,219
  (11.9 %)
  เสียชีวิต
  (ป่วยตาย)
  4
  (0.4 %)
  20,834
  (4.5 %)
  วัคซีน(ล้าน Dose)
  Dose/ประชากร
  0.00
  (0.00)
  0
  (0.00)
  1. วันที่เป็นวันแรกที่ใช้ พรก.ฉุกเฉินฯ เพื่อควบคุม COVID-19 เป็นเวลา 30 วัน
  2. ได้เขียนแนวทางการประเมินประสิทธิภาพการควบคุม COVID-19 ด้วยกราฟ Link ไปอ่านบทความได้ที่นี่

  วันที่ 25 มี.ค. 63 Source : WHO
  หัวข้อ ไทย ทั่วโลก
  สะสม 934 414,179
  รายใหม่
  (เพิ่ม)
  107
  (12.9 %)
  40,712
  (10.9 %)
  เสียชีวิต
  (ป่วยตาย)
  4
  (0.4 %)
  18,440
  (4.5 %)
  วัคซีน(ล้าน Dose)
  Dose/ประชากร
  0.00
  (0.00)
  0
  (0.00)
  การกำหนดอำนาจหน้าที่รัฐมนตรีตามกฎหมายเป็นอำนาจนายกรัฐมนตรี
  วันที่ 24 มี.ค. 63 Source : WHO
  หัวข้อ ไทย ทั่วโลก
  สะสม 827 372,757
  รายใหม่
  (เพิ่ม)
  106
  (14.7 %)
  39,827
  (12.0 %)
  เสียชีวิต
  (ป่วยตาย)
  4
  (0.5 %)
  16,231
  (4.4 %)
  วัคซีน(ล้าน Dose)
  Dose/ประชากร
  0.00
  (0.00)
  0
  (0.00)
  ครม.เห็นชอบในการใช้ พรก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 เพื่อคุม COVID-19 เพื่อให้มีอำนาจตามกฎหมายในการควบคุมให้ประชาชนอยู่บ้าน ไม่ออกไปนอกบ้านตามมาตรการ Social Distancing โดยเริ่มใช้ในวันที่ 26 มีค.62
  วันที่ 23 มี.ค. 63 Source : WHO
  หัวข้อ ไทย ทั่วโลก
  สะสม 721 332,930
  รายใหม่
  (เพิ่ม)
  122
  (20.4 %)
  40,788
  (14.0 %)
  เสียชีวิต
  (ป่วยตาย)
  1
  (0.1 %)
  14,510
  (4.4 %)
  วัคซีน(ล้าน Dose)
  Dose/ประชากร
  0.00
  (0.00)
  0
  (0.00)

  วันที่ 22 มี.ค. 63 Source : WHO
  หัวข้อ ไทย ทั่วโลก
  สะสม 599 292,142
  รายใหม่
  (เพิ่ม)
  188
  (45.7 %)
  26,069
  (9.8 %)
  เสียชีวิต
  (ป่วยตาย)
  1
  (0.2 %)
  12,784
  (4.4 %)
  วัคซีน(ล้าน Dose)
  Dose/ประชากร
  0.00
  (0.00)
  0
  (0.00)

  วันที่ 21 มี.ค. 63 Source : WHO
  หัวข้อ ไทย ทั่วโลก
  สะสม 411 266,073
  รายใหม่
  (เพิ่ม)
  89
  (27.6 %)
  32,000
  (13.7 %)
  เสียชีวิต
  (ป่วยตาย)
  1
  (0.2 %)
  11,184
  (4.2 %)
  วัคซีน(ล้าน Dose)
  Dose/ประชากร
  0.00
  (0.00)
  0
  (0.00)
  กทม.และปริมณฑล สั่งปิดสถานที่ต่างๆมากขึ้น เช่น ศูนย์การค้า ยกเว้น Super market
  วันที่ 20 มี.ค. 63 Source : WHO
  หัวข้อ ไทย ทั่วโลก
  สะสม 322 234,073
  รายใหม่
  (เพิ่ม)
  50
  (18.4 %)
  24,247
  (11.6 %)
  เสียชีวิต
  (ป่วยตาย)
  1
  (0.3 %)
  9,840
  (4.2 %)
  วัคซีน(ล้าน Dose)
  Dose/ประชากร
  0.00
  (0.00)
  0
  (0.00)

  วันที่ 19 มี.ค. 63 Source : WHO
  หัวข้อ ไทย ทั่วโลก
  สะสม 272 209,839
  รายใหม่
  (เพิ่ม)
  60
  (28.3 %)
  16,556
  (8.6 %)
  เสียชีวิต
  (ป่วยตาย)
  1
  (0.4 %)
  8,778
  (4.2 %)
  วัคซีน(ล้าน Dose)
  Dose/ประชากร
  0.00
  (0.00)
  0
  (0.00)
  ช่วยกันพิจารณา 2 เรื่องด้านล่างนี้
  1. อัตราป่วยตายจาก COVID-19 ของอิตาลี สูงถึง 8.2 % เพราะเหตุใด
  2. ดูกราฟย้อนหลัง 4 ประเทศ ได้แก่ อิตาลี สเปน เยอรมัน USA ทีมีผ้ป่วยสะสมขณะนี้อย่างน้อยเกือบหมื่นราย ว่าเขาใช้เวลากี่วัน ที่จำนวนผู้ป่วนรายใหม่ เพิ่มจาก 60-70 รายต่อวัน พัฒนามาจนมีผู้ป่วยมากมายในตอนนี้

  อัตราป่วยตายของประเทศ่ต่างๆ

  สิ่งที่เกิดขึ้นในอิตาลี หรือมณฑล หูเป่ย คือ ถ้าจำนวน COVID-19 มากจนระบบสาธารณสุขรองรับไม่ได้แล้ว จะกระทบคุณภาพการบริการ ทำให้อัตราตายจาก COVID-19 สูงกว่าประเทศอื่น

  ดูข้อมูลย้อนหลังของ ผุ้ป่วย COVID-19 รายใหม่ ของ 4 ประเทศ แล้วกลับมามองไทย

  กราฟของประเทศไทย เทียบกับอีก 4 ประเทศ ได้แก่ อิตาลี สเปน เยอรมัน และ USA เราจะพบว่า เมื่อย้อนไปดูจำนวนผู้ป่วยรายใหม่ของทั้ง 4 ประเทศ ที่ใกล้เคียงกับ 60 ราย ที่เป็นผู้ป้วยรายใหมของวันที่ 19 มีค.63 ของประเทศไทยนั้น จะพบว่า
  1. อิตาลี มีผู้่ปวยรายใหม่ 78 รายเมื่อวันที่ 27 กพ.63 (21 วีนที่แล้ว) แต่วันที่ 19 มีค.63 มีผู้ป่วยรายใหม่ 4200 รายต่อวัน
  2. สเปน มีผู้่ปวยรายใหม่ 56 รายเมื่อวันที่ 8 มี.ค.63 (11 วีนที่แล้ว) แต่วันที่ 19 มีค.63 มีผู้ป่วยรายใหม่ 2530 รายต่อวัน
  3. เยอรมัน มีผู้่ปวยรายใหม่ 72 รายเมื่อวันที่ 29 กพ .63 (19 วีนที่แล้ว) แต่วันที่ 19 มีค.63 มีผู้ป่วยรายใหม่ 1040 รายต่อวัน
  4. USA มีผู้่ปวยรายใหม่ 44 รายเมื่อวันที่ 3 มี.ค.63 (16 วีนที่แล้ว) แต่วันที่ 19 มีค.63 มีผู้ป่วยรายใหม่ 3550 รายต่อวัน
  5. ประเทศไทย มีผู้่ปวยรายใหม่ 60 รายเมื่อวันที่ 19 มี.ค.63 แล้วอีก 10-20 วันข้าหน้า จะเพิ่มเป็นกี่ราย ?


  วันที่ 18 มี.ค. 63 Source : WHO
  หัวข้อ ไทย ทั่วโลก
  สะสม 212 191,140
  รายใหม่
  (เพิ่ม)
  35
  (19.8 %)
  15,097
  (8.6 %)
  เสียชีวิต
  (ป่วยตาย)
  1
  (0.5 %)
  7,807
  (4.1 %)
  วัคซีน(ล้าน Dose)
  Dose/ประชากร
  0.00
  (0.00)
  0
  (0.00)

  วันที่ 17 มี.ค. 63 Source : WHO
  หัวข้อ ไทย ทั่วโลก
  สะสม 177 179,112
  รายใหม่
  (เพิ่ม)
  30
  (20.4 %)
  11,526
  (6.9 %)
  เสียชีวิต
  (ป่วยตาย)
  1
  (0.6 %)
  7,426
  (4.1 %)
  วัคซีน(ล้าน Dose)
  Dose/ประชากร
  0.00
  (0.00)
  0
  (0.00)
  1. ประเทศไทย ครม.ออกมาตรการ Social Distancing โดย ปิด สถานบันเทิง และสนามมวย โรงเรียน มหาวิทยาลัย และปรับการเรียนการสอนมาใช้ e Learning มากขึ้น ส่วนบริษัทห้างร้านต่างๆ เสนอให้ ทำงานที่บ้าน
  2. มาเลเซีย ปิดประเทศเพื่อทำ Social Distancing เนื่องจากมีจำวนผู้ป่วยมากที่สุดใน ASIAN
  3. ฟิลิปปินส์ ปิดบางเมือง โดยไม่ได้ปิดทั้งประเทศ
  4. ประเทศในยุโรป เริ่มจะใช้มาตรการปิดเมืองมากขึ้น เพื่อควบคุมจำนวนการเพิ่มของ COVID-19

  วันที่ 16 มี.ค. 63 Source : WHO
  หัวข้อ ไทย ทั่วโลก
  สะสม 147 167,511
  รายใหม่
  (เพิ่ม)
  33
  (28.9 %)
  13,876
  (9.0 %)
  เสียชีวิต
  (ป่วยตาย)
  1
  (0.7 %)
  6,606
  (3.9 %)
  วัคซีน(ล้าน Dose)
  Dose/ประชากร
  0.00
  (0.00)
  0
  (0.00)
  1. บทความ Coronavirus: Why You Must Act Now Politicians, Community Leaders and Business Leaders: What Should You Do and When? เขียนโดย Thomas Pueyo บทความนี้ นี้มีผู้อ่านทั่วโลก 28 ล้าน views ใน 1 สัปดาห์ Link ไปดูเอกสารแปลได้ที่นี่
  2. ผู้ที่อ่านอยากอ่านเอกสารต้นฉบับที่เป็นภาษาอังกฤษ Link เอกสารต้นฉบับ Coronavirus: Why You Must Act Now : Thomas Pueyo
  3. วันนี้เป็นวันแรกที่ผู้ป่วยสะสม นอกประเทศจีน สูงกว่า ในประเทศจีน (รวมไต้หวัน ฮ่องกง มาเก๊า )

  วันที่ 15 มี.ค. 63 Source : WHO
  หัวข้อ ไทย ทั่วโลก
  สะสม 114 153,517
  รายใหม่
  (เพิ่ม)
  32
  (39.0 %)
  10,578
  (7.4 %)
  เสียชีวิต
  (ป่วยตาย)
  1
  (0.9 %)
  5,735
  (3.7 %)
  วัคซีน(ล้าน Dose)
  Dose/ประชากร
  0.00
  (0.00)
  0
  (0.00)
  เห็น 2 กราฟ แล้วคนแปลผล สามารถจำแนกเป็น 2 กลุ่มคือ
  1. กลุ่มแรก มองว่า ประเทศไทยนี้ยอดเยี่ยม ค้นพบผู้ป่วย COVID-19 เป็นประเทศแรกที่นอกประเทศจีน และสามารถที่จะควบคุมได้อย่างดี ตั้งแต่วันที่ 12 มค.63 ที่พบผู้ป่วยรายแรก สามารถควบคุมได้อย่างดียาวนานถึง 2 เดือน แต่มีแนวโน้ม 3-4 วันที่ผ่านมา ที่พบรายใหม่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ สาเหตุน่าจะเกิดจากการไปจับกลุ่มใน สถานบันเทิง หรือสนามมวย ทำให้เกิดการติดเชื้อแบบกลุ่มก้อนมากขึ้น บทเรียนนี้เหมือนประเทศเกาหลี ผู้ติดเชื้อรายที่ 31 ที่ไปติดที่โบสถ์ของลัทธิชินชอนจิ ตอนนี้ต้องนำมาตการใหม่มาใช้เพิ่มอีกอย่างคือ social distancing (การเว้นระยะห่างทางสังคม คือต้องอยู่ห่างกันเกินระยะที่เชื้อจะแพร่กจะจายทางละอองฝอยน้ำมูกน้ำลาย คือ รัศมี 1 เมตร รอบตัวเราเป็นอย่างน้อย ) เพราะลำพัง กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ ใส่ mask ไม่เพียงพอ และทุกคนต้องเข้ามามีส่วนร่วมกันเพื่อควบคุมมันให้ได้ อย่าไปสนใจว่ามันจะเข้า ระยะ 3 เมื่อไหร่ ให้พุ่งความสนใจไปที่ Social Distancing และถ้าอยู่ในกลุ่มที่เสี่ยง ต้องกักกันตัวเอง 14 วัน และของเดิมที่เคยใช้ คือ กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ ถ้าไม่ป่วยใส่หน้ากากผ้าก็ได้ ถ้าป่วยหรือต้องเข้าไปในสถานที่เสียงค่อยใช้หน้ากากอนามัยสำหรับแพทย์
  2. กลุ่มที่ 2 ตำหนิการทำงานของประเทศไทย ว่าการควบคุมโรคล้มเหลว หน้ากากอนามัยก็ขาดแคลน หาซื่อไม่ได้ มาตรการต่างๆก็ค่อนข้างหละหลวมจนทำให้พบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้นอย่างมาก


  วันที่ 14 มี.ค. 63 Source : WHO
  หัวข้อ ไทย ทั่วโลก
  สะสม 82 142,939
  รายใหม่
  (เพิ่ม)
  7
  (9.3 %)
  9,769
  (7.3 %)
  เสียชีวิต
  (ป่วยตาย)
  1
  (1.2 %)
  5,393
  (3.8 %)
  วัคซีน(ล้าน Dose)
  Dose/ประชากร
  0.00
  (0.00)
  0
  (0.00)
  1. USA ประกาศภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขทั่วประเทศ เพื่อให้อำนาจแก่ประธานาธิบดี ในการแก้ปัญหาได้มากขึ้น
  2. Fed ของ USA ทำการประชุมด่วน โดยลดดอกเบี้ยการกู้ยมระหว่างธนาคาร เหลือ 0 % และอัดฉีด QE 7 แสน ล้าน USD หรือ เท่ากับ 21.7 ล้าน ล้านบาท
  3. สำหรับประเทศไทย หุ้นกู้ทั้งหมด 3.66 แสนล้านบาท โดยคาดว่าจะเสี่ยงผิดชำระหนี้ประมาณ 5 หมื่น ล้านบาท โดยกลุ่มที่น่าห่วงค่อ หุ้นกู้ที่ให้ผลตอบแทนสูง ได้แก่ ภาคการก่อสร้าง และท่องเที่ยว

  วันที่ 13 มี.ค. 63 Source : WHO
  หัวข้อ ไทย ทั่วโลก
  สะสม 75 132,758
  รายใหม่
  (เพิ่ม)
  5
  (7.1 %)
  7,499
  (6.0 %)
  เสียชีวิต
  (ป่วยตาย)
  1
  (1.3 %)
  4,955
  (3.7 %)
  วัคซีน(ล้าน Dose)
  Dose/ประชากร
  0.00
  (0.00)
  0
  (0.00)
  USA ห้ามไม่ให้ประเทศจากยุโรป ยกเว้นอังกฤษเข้าประเทศ ทำให้หุ้นตกอย่างหนักเป็นครั้งที่ 2 ในสัปดาห์
  วันที่ 12 มี.ค. 63 Source : WHO
  หัวข้อ ไทย ทั่วโลก
  สะสม 70 125,048
  รายใหม่
  (เพิ่ม)
  11
  (18.6 %)
  6,729
  (5.7 %)
  เสียชีวิต
  (ป่วยตาย)
  1
  (1.4 %)
  4,613
  (3.7 %)
  วัคซีน(ล้าน Dose)
  Dose/ประชากร
  0.00
  (0.00)
  0
  (0.00)

  วันที่ 11 มี.ค. 63 Source : WHO
  หัวข้อ ไทย ทั่วโลก
  สะสม 59 118,326
  รายใหม่
  (เพิ่ม)
  6
  (11.3 %)
  4,627
  (4.1 %)
  เสียชีวิต
  (ป่วยตาย)
  1
  (1.7 %)
  4,292
  (3.6 %)
  วัคซีน(ล้าน Dose)
  Dose/ประชากร
  0.00
  (0.00)
  0
  (0.00)
  1. WHO ประกาศอย่างเป็นทางการว่า COVID-19 มีการระบาดไปทั่วโลก (Pandemic)
  2. ประเทศไทยประกาศพบ COVID-19 รายใหม่อีก 11 ราย หลังจากที่เมื่อวานพบรายใหม่ 6 ราย รวมเป็นผู้ป่วยสะสม 70 ราย

  วันที่ 10 มี.ค. 63 Source : WHO
  หัวข้อ ไทย ทั่วโลก
  สะสม 53 113,702
  รายใหม่
  (เพิ่ม)
  3
  (6.0 %)
  4,129
  (3.8 %)
  เสียชีวิต
  (ป่วยตาย)
  1
  (1.9 %)
  4,012
  (3.5 %)
  วัคซีน(ล้าน Dose)
  Dose/ประชากร
  0.00
  (0.00)
  0
  (0.00)

  1. จำนวน COVID-19 รายใหม่ พบมากในทวีปยุโรป ตะวันออกกลาง และอเมริกา ส่วนในในจีน และ Western pacific ลดลงอย่างมาก
  2. อิตาลีเพิ่มพื้นที่ จากปิดบางแคว้น เป็นปิดทั้งประเทศ แต่ความเข้มข้นของการปิดเมืองนั้นน้อยกว่าจีนมาก ประชาชนยังสามารถออกนอกบ้านได้ โดยให้ใส่หน้ากากอนามัย และไม่ให้อยู่ใกล้กัน คือต้องห่างกันไม่น้อยกว่า 1 เมตร
  3. ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตามการแบ่งของ WHO ที่แตกต่างจากการแบ่งภูมิภาคของเรานั้น ผู้ป่วยรายใหม่อยู่ในกณฑ์น้อยมาก จากข้อมูลยังไม่มีหลักฐานว่าจะเข้าสู่ Phase 3
  4. หุ้นตกทั่วโลก ถือเป็น Black Money อีกครั้งหนึ่ง