สรุปผลการปฏิบัติงานให้ความรู้ฝึกตรวจ และคัดกรองมะเร็งเต้านมในหน่วยแพทย์ พอ.สว.ครั้งที่ 1/2563 ณ.วัดหนองใยบัว ต.หนองกวาง อ.โพธาราม จ.ราชบุรี
  1. ให้ความรู้และฝึกตรวจมะเร็งเต้านมจำนวน 35 คน
  2. ตรวจคัดกรองโดยการคลำเต้านมโดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข (CBE) จำนวน 25 คน
  3. ตรวจคัดกรองโดยเครื่องอัลตราซาวด์ (Targetd Ultrasound) จำนวน 20 ราย
  4. พบความผิดปกติจำนวน 5 ส่งต่อ รพ.โพธาราม
Hospcode = 10730
Topic Cases Unit
เป้าหมาย 35 ราย
BSE 35 ราย
CBE 25 ราย
ปกติ 20 ราย
ผิดปกติ 5 ราย
ส่งต่อ 5 ราย
ทำ Targeted Ultrasound 20 ราย
ส่ง Mammogram 0 ราย
เป็น Cyst 0 ราย
Cyst ขอบเรียบ 0 ราย
เป็น Mass 0 ราย
Mass สงสัยมะเร็ง 0 ราย
ทำ FNA 0 ราย
ติดตามแล้วเป็นมะเร็ง 0 ราย
เป็นคนไข้ในราชานุเคราะห์ 0 ราย
เบิกงบจาก พอสว. 0 บาท