วันที่ 27 มกราคม 2563 ออกหน่วยคัดกรองมะเร็งเต้านม ณ รพร.สว่างแดนดิน ประธานในพิธี นายประพันธ์ สว่างศรี รักษาราชการนายอำเภอสว่างแดนดิน กล่าวรายงาน โดยนพ.วิโรจน์ วิโรจนวัธน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน แพทย์ประจำรถตรวจเต้านม นพ.ปิยะพันธ์ ภูโอบ นายแพทย์ชำนาญการและ นพ.สารัช มาตตายา นายแพทย์ปฏิบัติการ และพญ.ปวีณา สุวรรณเทพ รังสีแพทย์ รพ.สกลนคร


Hospcode = 11450
Topic Cases Unit
เป้าหมาย 0 ราย
BSE 0 ราย
CBE 0 ราย
ปกติ 0 ราย
ผิดปกติ 0 ราย
ส่งต่อ 0 ราย
ทำ Targeted Ultrasound 0 ราย
ส่ง Mammogram 0 ราย
เป็น Cyst 0 ราย
Cyst ขอบเรียบ 0 ราย
เป็น Mass 0 ราย
Mass สงสัยมะเร็ง 0 ราย
ทำ FNA 0 ราย
ติดตามแล้วเป็นมะเร็ง 0 ราย
เป็นคนไข้ในราชานุเคราะห์ 0 ราย
เบิกงบจาก พอสว. 0 บาท