12 มีนาคม 2563. จังหวัดสงขลา. ออกปฏิบัติงานหน่วยแพทย์ พอ.สว. ณ โรงเรียนบ้านควนดินแดง หมู่ที่ 5. ตำบลเขาพระ. อำเภอรัตภูมิ. พร้อมกันนี้ได้จัดบริการให้ความรู้เกี่ยวกับโรคมะเร็งเต้านม สาธิตและฝึกตรวจเต้านมด้วยตนเอง. และให้บริการตรวจเต้านมโดยบุตลากรทางการแพทย์ (CBE). โดยมีสตรีในพื้นที่เข้ารับบริการจำนวน 42 คน. ผลการตรวจไม่พบความผิดปกติ แต่จากการสัมภาษณ์สตรีกลุ่มนี้ไม่มีความสม่ำเสมอในการตรวจเต้านมด้วยตนเอง. จึงได้ให้คำแนะนำ และแจกสติ๊กเกอร์กระตุ้นเตือน

Hospcode = 11394
Topic Cases Unit
เป้าหมาย 42 ราย
BSE 42 ราย
CBE 42 ราย
ปกติ 42 ราย
ผิดปกติ 0 ราย
ส่งต่อ 0 ราย
ทำ Targeted Ultrasound 0 ราย
ส่ง Mammogram 0 ราย
เป็น Cyst 0 ราย
Cyst ขอบเรียบ 0 ราย
เป็น Mass 0 ราย
Mass สงสัยมะเร็ง 0 ราย
ทำ FNA 0 ราย
ติดตามแล้วเป็นมะเร็ง 0 ราย
เป็นคนไข้ในราชานุเคราะห์ 0 ราย
เบิกงบจาก พอสว. 0 บาท