18 มีนาคม 2563 จังหวัดอำนาจเจริญออกปฏิบัติงานหน่วยแพทย์ พอ.สว. ณ โรงเรียนบ้านก่อ ตำบลดอนเมย อำเภอเมือง พร้อมกันนี้ได้จัดบริการให้ความรู้เกี่ยวกับโรคมะเร็งเต้านม สาธิตและฝึกตรวจเต้านมด้วยตนเอง และให้บริการตรวจเต้านม ตามโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าฯ โดยมีนายพิจิตร บุญทัน รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ มาร่วมเยี่ยมชมและให้กำลังใจ ซึ่งมีบุคลากรทางการแพทย์ นางสาวมุจรินทร์ ทีฆะพันธ์ พยาบาลวิชาชึพ มาให้ความรู้และตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม พร้อมแนะนำวิธีล้างมือ 7 ขั้นตอน โดยมีสตรีในพื้นที่เข้ารับบริการจำนวน 35 คน ผลการตรวจไม่พบความผิดปกติ จากการสอบถามสตรีกลุ่มนี้ทุกคนมีความรู้และตรวจเต้านมด้วยตนเองอย่างสม่ำเสมอทุกเดือน หากพบสิ่งผิดปกติจะไปพบแพทย์ทันที


Hospcode = 00025
Topic Cases Unit
เป้าหมาย 35 ราย
BSE 35 ราย
CBE 35 ราย
ปกติ 35 ราย
ผิดปกติ 0 ราย
ส่งต่อ 0 ราย
ทำ Targeted Ultrasound 0 ราย
ส่ง Mammogram 0 ราย
เป็น Cyst 0 ราย
Cyst ขอบเรียบ 0 ราย
เป็น Mass 0 ราย
Mass สงสัยมะเร็ง 0 ราย
ทำ FNA 0 ราย
ติดตามแล้วเป็นมะเร็ง 0 ราย
เป็นคนไข้ในราชานุเคราะห์ 0 ราย
เบิกงบจาก พอสว. 0 บาท