"ให้นำเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่สุดมาใช้อย่างเหมาะสมและให้รักษาคนจนคนรวยโดยเท่าเทียมกัน”
พระราชดำรัสสมเด็จย่าในวันพระราชทานเงินส่วนพระองค์จำนวน 12 ล้านบาทเพื่อ ก่อตั้งมูลนิธิถันยรักษ์ฯ ปี พ.ศ. 2537
พิธีเปิดตัวโครงการ สืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม (28 พต.55) นพ.วัลลภ ไทยเหนือ (ประธานโครงการ) นพ.ธรรมนิต อังศุสิงห์(รองประธาน) ศ.พญ.คุณหญิง สำอางค์ คุรุรัตน์พันธ์ (รองประธาน)

 1. โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม
  1. โครงการร่วมระหว่าง มูลนิธิถันยรักษ์ ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี กับ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
  2. นพ.วัลลภ ไทยเหนือ เป็นประธานโครงการฯ และ นพ.ธรรมนิตย์ อังศุสิงห์ เลขาธิการมูลนิธิถันยรักษ์ เป็นรองประธานโครงการฯ
  3. ระยะเวลาดำเนินโครงการ แบ่งเป็น 2 Phase คือ
   1. Phase ที่ 1 ปี 2556-2560 ดำเนินการใน 21 จังหวัด ครอบคลุมประชากรหญิง 30-70 ปีจำนวน 1.9 ล้านคน โดยมี 5 จังหวัดดำเนินการทุกอำเภอ ส่วนอีก 16 จังหวัดที่เหลือ ดำเนินการจังหวัดละ 1 อำเภอ
   2. Phase ที่ 2 ปี 2561-2565 เป็นระยะขยายผล (Scale up) โดยจะขยายผลให้ดำเนินการทุกอำเภอใน 21 จังหวัด
 2. วัตถุประสงค์ของโครงการ
  1. เพื่อสนองพระราชปณิธานสมเด็จย่า "ให้นำเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่สุดมาใช้อย่างเหมาะสม และรักษคนรวยและคนจนให้เท่าเทียมกัน "
  2. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้หญิงไทยตรวจเต้านมด้วยตนเองอย่างสม่ำเสมอไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
  3. เพื่อให้หญิงไทยสามารถค้นพบมะเร็งเต้านมตั้งแต่เริ่มแรก และทุกรายที่พบความผิดปกติได้รับการส่งต่อและรักษาอย่างมีคุณภาพและรวดเร็ว
 3. เครื่องชี้วัดความสำเร็จ
  1. สตรีไทยตรวจเต้านมด้วยตนเองไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80
  2. Large Cancer size ลดลงใน Phase แรก และ Small cancer size (<=2 ซม.) เพิ่มขึ้นใน Phase 2
  3. Late Stage (Stage 4) ลดลงใน phase แรก และ Eary Staging (Stage 1&2) เพิ่มขึ้นใน Phase 2
 4. สถานที่ตั้งของโครงการฯ ศูนย์ถันยรักษ์ ชั้น 7 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ โรงพยาบาลศิริราช แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700 โทรศัพท์ 02-411-5657 ถึง 9
 5. คณะทำงานของโครงการ นพ.วัลลภ ไทยเหนือ เป็นประธานโครงการฯ


คณะทำงานโครงการสืบสานฯ


ประธานโครงการฯ

นพ.วัลลภ ไทยเหนือ


รองประธาน

นพ.ธรรมนิตย์ อังศุสิงห์


รองประธาน

ศ.พญ.คุณหญิง สำอางค์ คุรุรัตน์พันธ์


คณะทำงาน

นพ.ชลทิศ อุไรฤกษ์กุล


คณะทำงาน

นพ.เฉลิมเดช กรรณวัฒน์


คณะทำงาน

คุณจารุวรรณ จงวณิช


คณะทำงาน

คุณ.......


คณะทำงาน

คุณบังอร สุภาเกตุ