Dynamic Graph Series Breast Cancer
1._ ผู้ป่วยมะเร็งเต้านมจำแนกตามปีที่วินิจฉัย
2._ จำนวนผู้ป่วยมะเร็งเต้านมจำแนกตาม Phase ของโครงการ
3._ ผู้ป่วยมะเร็งเต้านมจำแนกรายเขต
4._ ผู้ป่วยมะเร็งเต้านมจำแนกรายจังหวัด
5._ ผู้ป่วยมะเร็งเต้านมจำแนกรายจังหวัด/อำเภอ/สถานบริการ
6._ Regular BSE ของผู้ป่วยมะเร็งเต้านม
7._ Staging ของผู้ป่วยมะเร็งเต้านม
8._ Cancer Size ของผู้ป่วยมะเร็งเต้านม
9._ Regular BSE ของผู้ป่วยมะเร็งเต้านม จำแนกรายจังหวัด
10._ Small Breat Cancer Size (<=2 cm) จำแนกรายจังหวัด
11._ Early Breast Cancer Stage (Stage 0,1,2) จำแนกรายจังหวัด
12._ ผู้ป่วยมะเร็งเต้านมจำแนกตามสถานะการมีชีวิต
13._ ผู้ป่วยมะเร็งเต้านมที่เสียชีวิต จำแนกรายจังหวัด
14._ ผู้ป่วยมะเร็งเต้านมจำแนกตามอายุ