Interesting Topics
1._ โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม
2._ Impact of regular Breast Self‐Examination on breast cancer size, stage, and mortality in Thailand
3._ BSE Activity Manual Download
4._ การฝึกอบรมครูฝึก ผู้สืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม
5._ การประเมินระยะของมะเร็งเต้านม Breast Cancer Staging
6._ การคัดกรองความเสี่ยงของผู้ป่วยมะเร็งเต้านมและแบ่ง Subtype
7._ ประวัติศาสตร์ของมะเร็งเต้านม
8._ การประชุมเพื่อนำร่องการใช้ App BSE ที่อำเภอสารภี เชียงใหม่
9._ ปัจจัยเสี่ยงต่อมะเร็งเต้าม (Breast Cancer Risk factors)
10._ ระยะ (Staging) ของ มะเร็งเต้านมตามระบบ TNM
11._ การตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม (Breast Cancer Screening)
12._ อาการและอาการแสดงของมะเร็งเต้านม (Sign and Symptom of breast cancer)
13._ ประเภทของมะเร็งเต้านม (Breast Cancer Type)
14._ การรักษามะเร็งเต้านม (Breast Cancer Treatment)
15._ Gallen International Breast Cancer Conference 2009-2019
16._ พยาธิวิทยา และการรักษามะเร็งเต้านม
17._ การผ่าตัดต่อมน้ำเหลืองที่รักแร้ และการทำ Sentinel Node
18._ ประเมินความเสี่ยงเพื่อจำแนก Subtype ของมะเร็งเต้านม
19._ บทบาทของรังสีรักษาในการรักษามะเร็งเต้านม
20._ ตรวจ Oncotype Dx แล้วไม่ต้องให้เคมีบำบัดใช่ไหม
21._ แบบรายงานผลการดำเนินการงานเฝ้าระวังมะเร็งเต้านม(สามารถปรับได้)
22._ ระบบเฝ้าระวังมะเร็งเต้านม (BCSS) กรมอนามัย แบบฟอร์มรายบุคคล (Form_BCI)
23._ คู่มือการบันทึกข้อมูลในโปรแกรม Breast Cancer (BCI)
24._ แบบประเมินการตรวจเต้านมด้วยตนเองของหญิง 30-70 โดย อสม
25._ สรุปโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านมปี 2556-2560
26._ คู่มือการทำ Targeted Ultrasound (ศูนย์ถันยรักษ์)
27._ Effect of Provicial campaign in breast health awareness for early breast cancer Detection
28._ ระบบข้อมูล โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม Phase II
29._ Targeted Breast Ultrasound
30._ การคัดกรองมะเร็งเต้านมที่หมาะสม
31._ แนวทางการตรวจดักรอง การวินิจฉัย และการรักษามะเร็งเต้านม
32._ Cancer Registry 2015
33._ Effect of provincial Campaign in breast health awareness for early breast cancer detection นพ.ชลทิศ อุไรฤกษ์กุล
34._ ประสิทธิผลของการตรวจเต้านมด้วยตนเองอย่างสม่ำเสมอ ร่วมกับการใช้สมุดบันทึกการตรวจเต้านมด้วยตนเอง ในการคัดกรองมะเร็งเต้านมในประเทศไทย (วารสาร HEALTH)
35._ ประสิทธิผลของการตรวจเต้านมด้วยตนเองอย่างสม่ำเสมอ ร่วมกับการใช้สมุดบันทึกการตรวจเต้านมด้วยตนเอง ในการคัดกรองมะเร็งเต้านมในประเทศไทย (Full paper)
36._ การตรวจ Estrogen ,Progesteron Receptor และ Ki-67 ด้วยวิธี (Immuno histo chemistry : IHC)
37._ An update on breast cancer multigene prognostic test :Emergent clinical Biomarker
38._ Randomized Trial of Breast Self-Examination in Shanghai: Final Results
39._ Summary of Expert Concensus in Breat Cancer St Gallen Conference (ภาษาไทย)
40._ Early Breat Cancer Expert Concencus St Gallen 2007
41._ Early Breat Cancer Expert Concencus St Gallen 2009
42._ Early Breat Cancer Expert Concencus St Gallen 2011
43._ Early Breat Cancer Expert Concencus St Gallen 2013
44._ Early Breat Cancer Expert Concencus St Gallen 2015
45._ Early Breat Cancer Expert Concencus St Gallen 2017
46._ Early Breat Cancer Expert Concencus St Gallen 2019