Excellenc Center : Avocacy Center
Mission
  1. ประสานข้อมูลกับ Service Center , Information Center , Research Cente เพื่อใช้ในการยกร่างข้อเสนอแนะ
  2. ยกร่างข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย โดยอิงหลักฐานเชิงประจักษ์ของเขตบริการสุขภาพ (Area Base Evidence) ผนวกกับความรู้ที่ได้จากการทบทวนจากหลากหลายแหล่ง
  3. เผยแพร่ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย หรือมาตรการ หรือยุทธศาสตร์
  4. กำหนดหัวข้องานวิจัยที่แหลมคม (Pin point Research Question) เพื่อตอบคำถามที่ยังหาคำตอบเชิงประจักษ์ ยังไม่ได้

การบริหารจัดการ
  1. กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพ กลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการยกร่างข้อเสนอเชิงนโยบาย หรือมาตรการ ใน Issue ที่ตนเกี่ยวข้อง
  2. กลุ่มยุทธศาสตร์ ฯ กลุ่มจัดการความรู้ คณะกรรมการพัฒนาวิชาการ (กพว) ผู้นิเทศฯ รวมถึง Information Center , Research Center สนับสนุนความรู้จากการงานวิจัย ข้อมูลสถานการณ์ เพื่อประกอบการยกร่างมาตรการหรือข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

เอกสารอ้างอิง
  1. การจัดทำแผนยุทธศาสตร์การเป็น Advocacy Center