Information Center
  1. ข้อมูลที่บันทึก Online หรือ off line แล้ว Upload ศูนย์ได้พัฒนาการเก็บข้อมูลผ่าน Web มาเก็บไว้ที่ Server ของศูนย์ โดยเริ่มพัฒนาโปรแกรมแรก คือ Breast Mass & Breast Exam ตั้งแต่ปี 2551 เมื่อบันทึกแล้ว จะทำการประมวลผลแบบ Real Time แล้วคืนข้อมูลให้พื้นที่ เมื่อสิ้นปีจะแปลงข้อมูลชนิด Database มาเป็น SPSS เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ทางสถิติต่อไป ซึ่งได้ทำการพัฒนาโปรแกรมในลักษณะดังกล่าวต่อเนื่องมาจนถึงปี 2556
  2. จาก Rapid Survey โดยทำการ Survey ทั้ง 12 ศูนย์เขตทั่วประเทศ จากนั้น Key ข้อมูลผ่าน Web เพื่อทำการวิเคราะห์ต่อไป เริ่มปี 2555 เป็นการเก็บข้อมูลเกี่ยวกับเด็กวัยเรัยน วัยรุ่น และ Food Safety ในเรื่องสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียน ปี 2556
  3. จาก Secondary Data ที่บันทึกข้อมูลเข้าไปในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เช่น HosXP หรือ JHCIS
  4. เริ่มพัฒนาโปรแกรมลักษณะดังกล่าว โดยการวิเคราะห์โครงสร้างข้อมูลของโปรแกรม HOsXP เพื่อจะนำข้อมูลใน Data Center มาทำการวิเคราะห์ เช่น Growth ในเด็กที่มี WCC ที่ ร.พ./รพ.สต. ,Growth ในเด็กนักเรียนโดยใช้โปรแกรมการเก็บข้อมูลของกระทรวงศึกษาธิการ
  5. จากระบบรายงาน (Report system)  ซึ่งต้องไม่เป็นภาระสำหรับพื้นที่
ข้อมูลที่บันทึก Online ผ่าน Web
โปรแกรมในส่วนของการส่งเสริมสุขภาพ
โปรแกรมในส่วนของอนามัยสิ่งแวดล้อม
- |โปรแกรมกำกับการขนส่งมูลฝอยติดเชื้อ

เอกสารอ้างอิง
  1. การจัดทำแผนยุทธศาสตร์การเป็น Information Center ของเขต