การเป็น Research & Model Development Center
 1. การวิจัยในปี 2556 เปลี่ยนจากการทำวิจัยcแบบเดิม มาเป็น
  1. การจัดการงานวิจัยเพื่อให้นำผลวิจัยมาใช้ภายในเขตให้มากที่สุด โดยเน้นการสนับสนุนกระบวนการที่ทำให้การวิจัยถูกนำมาใช้
  2. การวิจัยเน้นการพัฒนารูปแบบบริการ เทคโนโลยี นวัตกรรม หรือ Intervention ในการแก้ปัญหา อีกทั้งการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลของ Intervention ที่ใช้จริวในพื้นที่
 2. กระบวนการสนับสนุนที่จะดำเนินการก่อนหลัง ในปี 2556 เน้นในกล่องที่ Label สีเหลืองได้แก่
  • การจัดระบบเพื่อง่ายต่อการเข้าถึงงานวิจัยในเขต
  • การเผยแพร่งานวิจัยผ่านช่องทาง/เวทีต่างๆ
  • การให้มี Ethic Commitee (EC) ภายในเขต เพื่อให้งานวิจัยที่ทำกับคน มีช่องทางที่สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น โดยศูนย์อนามัยได้จัดอบรมรุ่นแรก จำนวน 70 คน และมีแผนที่จะจัดอบรมต่อไป เพื่อให้เกิด EC ในเขตก่อน และถ้าสำเร็จจะขยายไปสู่ EC ในระดับจังหวัด
  • การเปลี่ยนจากการทำวิจัยเอง มาเป็นการ Grant ทุนให้หน่วยงานอื่นทำวิจัย ตาม Scope ที่เป็นปัญหาของพื้นที่
  • การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานวิจัยและพัฒนาเมื่อถูกนำมาใช้จริงในพื่นที่
การอบรม EC ของเขต 4

เอกสารอ้างอิง
 1. การจัดทำแผนยุทธศาสตร์การเป็น Research Center
 2. รายชื่องานวิจัยของเขต
 3. รายชื่องานวิจัยของกรมอนามัย