Service Center : บริการและบริการสาธิต กลับหน้าเดิม
 1. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
 2. ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย
 3. Fitness Center
 4. ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพแบบครบวงจร (SIM = Sport - Internet - Music)
 5. ศูนย์เรียนรู้ ในปัจจุบัน ประกอบด้วย
  1. ศูนย์เรียนรู้การจัดการของเสีย
  2. พิพิธภัณฑ์สโมสรเสือป่า และการส่งเสริมสุขภาพ
พันธกิจ
 1. ให้บริการสาธิต โดย นิยามของบริการสาธิตคือ การให้บริการ + การพัฒนารูปแบบ + การเผยแพร่ + การอบรม โดยอยู่บนฐานของความยั่งยืน ความคุ้มค่า ค้มทุน และประสิทธิภาพของการใช้ทรัพยากร
 2. ปรับระบบบริการ โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนหรือผู้มารับบริการ
  1. เลือกรับบริการทั้งด้านส่งเสริม ป้องกัน (เลี้ยวซ้าย) และ รักษาฟื้นฟู (เลี้ยวขวา) 
  2. ให้บริการทั้งเวลาสะดวกของประชาชน และ เวลาราชการ
 3. บริการที่เน้นการเชื่อมต่อให้เกิดการดูแลสุขภาพอย่างต่อเนื่อง (Continuity care) โดยเชื่อมต่อภายในศูนย์ และเชื่อมต่อ กับสถานบริการสาธารณสุขภายนอก

การบริหารจัดการ
 1. โรงพยาบาล ส่งเสริมสุุขภาพของ ศอ. 4 รับผิดชอบในการพัฒนารูปแบบที่เป็นจริงในทางปฏิบัติและมีความยั่งยืน (Practical and sustainable secondary and tertiary Hospital based Model)  และประสานกลุ่มจัดการความรู้ เพื่อ เผยแพร่ และฝึกอบรม รูปแบบบริการที่พัฒนาขึ้น
 2. กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพ กลุ่ม DPAC กลุ่มทันตฯ และกลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม รับผิดชอบในการพัฒนารูปแบบบริการที่เป็นจริงในทางปฏิบัติ และมีความยั่งยืน (Practical and Sustainable Primary Care Model) ไปสู่ Revenue Center ต่างๆ และประสานกลุ่มจัดการความรู้ เพื่อ เผยแพร่ และฝึกอบรม รูปแบบบริการที่พัฒนาขึ้น
 3. ผู้อำนวยการศูนย์ จะเป็น Focal Point ในการบูรณาการ การบริการของโรงพยาบาล กับ Revenue Center ต่างๆภายในศูนย์ (Fitness + SIM +Daycare+ศูนย์ฝึกอบรม และ ศูนย์เรียนรู้)
 4. กลุ่มจัดการความรู้ เตรียมโครงสร้างพื้นฐานในการเผยแพร่และอบรม (Hardware) และระบบจัดการในการเผยแพร่ อบรม (software) เพื่อเผยแพร่ และ อบรม โดยพิจารณาให้ไปสู่วิสัยทัศน์ เป็น regional Health promotion & Environmental Training Center.
 5. โรงพยาบาล + Revenue Center + Training Center จะวางรากฐานเพื่อพัฒนาไปสู่การเป็นสถาบัน เพื่อรองรับการปฏิรูประบบสาธารณสุขที่จะ Spilt บทบาทของ Provider ออกจาก Regulator ในอนาคต (ถ้ามี)

งานบริการ และ บริการสาธิต ของ ศูนย์อนามัยที่ 4