Mission
  1. เป็น Training Center ของเขตในเรื่องการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม
  2. ประสานหลักสูตรของกลุ่มงานต่างๆของศูนย์อนามัยที่ 4 เพื่อให้เกิดการอบรม เพื่อเพิ่มสมรรถนะของทั้งบุคลากรของศูนย์ และบุคลากรขอหน่วยงานสาธารณสุข หรือหน่วยงานของท้องถิ่น
  3. การประสานงาน เพื่อให้หลักสูตรของกรมอนามัย ให้สามารถมาเปิดการอบรมภายในพื้นที่ของบริการสุขภาพที่ 5 ได้ เพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายให้กับหน่วยงานที่ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรม
  4. การบริการให้เช่าห้องประชุมและเครื่องอำนวยความสะดวกของห้องประชุม
การบริหารจัดการ
  1. กลุ่มจัดการความรู้ ฯ เป็นผู้รับผิดชอบหลักในเรื่องของการเป็น Training Center
  2. กลุ่มงานอื่นๆ เป็นผู้พัฒนาหลักสูตร เพื่อป้อนหลักสูตรให้กับ Trining Cente ในการจัดอบรม
  3. ใช้ชื่อศูนย์ฝึกอบรมทิวทอง เพื่อเป้นเกียรติแก่ นพ.ดิลก ทิวทอง ผู้อำนวยการศูนย์คนแรกของศูนย์อนามัยที่ 4 (ขณะนั้นใช้ชื่อว่าศูนย์อนามัยแม่และเด็กเขต 7)

ห้องประชุมของศูนย์ฝึกอบรมทิวทอง
ด้านหน้าอาคารเอนกประสงค์ ห้องประชุมราชาวดี
ห้องประชุมศรีตรัง ชั้น 2 ห้องประชุมราชาวดี ห้องประชุมกระดังงา อยู่ชั้น 2 ห้องประชุมราชาวดี
 
ห้องสมุดนิยมวัน เป็นทั้งห้องสมุด (e Library ) และห้องเรียนรู้ ห้องสอน IT

เอกสารอ้างอิง
  1. ศูนย์ฝึกอบรมของศูนย์อนามัยที่ 4 (ศูนย์ฝึกอบรมทิวทอง)
  2. การจัดทำแผนยุทธศาสตร์การเป็น Training Center
  3. จำนวนครั้งของการเป็นวิทยากรหรือฝึกอบรมของศูนย์อนามัยที่ 4