Child Development
เลือกโปรแกรม : DSPM DAIM Growth Dental Vaccine คู่มือการใช้โปรแกรม

Topic : โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กไทยแรกเกิดถึง 5 ปี เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมายุครบ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 เขตสุขภาพที่ 5

 

Input Process Output Outcome Linkage of Child Development Program

เป้าหมาย พัฒนาการเด็กสมวัย เพิ่มจากร้อยละ 70 ในปี 2557 เป็น ร้อยละ 85 ภายใน 3 ปี
วัตถุประสงค์
 1. เจ้าหน้าที่สาธารณสุขทุกระดับ สามารถคัดกรอง (Screen) และส่งเสริม/กระตุ้น เด็กปกติด้วย DSPM และเด็กกลุ่มเสี่ยง (LBW ,Asphyxia ด้วย DSPM ได้)
 2. พ่อแม่ ผู้เลี้ยงดู อสม.ช สามารถเฝ้าระวัง (Surveillance) และส่งเสริมพัฒนาการเด็กด้วย DSPM ได้
 3. เด็กที่คัดกรองแล้วปกติ ได้รับการส่งเสริมพัฒนาการ โดยพ่อแม่หรือผู้เลี้ยงดูมีส่วนร่วม
 4. เด็กที่คัดกรองแล้วพัฒนาการสงสัยล่าช้า หรือ ล่าช้า ได้รับการกระตุ้นพัฒนาการ จากพ่อแม่ ผู้เลี้ยงดู อสม.เชี่ยวชาญ และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข
 5. เด็กที่ได้รับการกระตุ้นพัฒนาการแล้ว ยังล่าช้า ได้รับการส่งต่อ วินิจฉัยและรักษาอย่างเหมาะสม
วิธีการดำเนินการ
 1. แต่งตั้งคณะกรรมการทั้งระดับเขต ระดับจังหวัด และระดับอำเภอ เพื่อผลักดันการดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กไทยแรกเกิดถึง 5 ปี เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมายุครบ 5 รอบ 2 เมษายน 2558
 2. อบรมเจ้าหน้าที่ทุกระดับให้สามารถใช้ DSPM ในการคัดกรองเด็กปกติ และ ใช้ DAIM ในการคัดกรองเด็กกลุ่มเสี่ยง ในปี 2558 และต่อยอดการอบรม อสม. ให้เป็น อสม.เชี่ยวชาญด้านพัฒนการเด็กในปี 2559
 3. สนับสนุนชุดตรวจพัฒนาการเด็ก ให้กับโรงพยาบาลทุกระดับ จนถึง รพ.สต.
 4. การให้บริการ
  1. แจกคู่มือ และสอนวิธีการใช้คู่มือ การเฝ้าระวังพัฒนาการเด็กปฐมวัย (DSPM) ให้กับพ่อแม่/ผู้เลี้ยงดู ที่คลอดตั้งแต่วันที่ 2 เมษายน 2558 เป็นต้นไป
  2. ให้ และ ปรับระบบบริการเพื่อให้มีเวลาและมีเจ้าหน้าที่ที่เพียงพอ ต่อการให้บริการในด้านพัฒนาการเด็กให้มากขึ้น 
  3. การสอน พ่อแม่ ผู้เลี้ยงดูให้สามารถเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการของบุตรหลานตนไดตั้งแต่หลังคลอด และเมื่อมารับบริการที่ Well child Clinic
  4. ให้บริการเด็กปฐมวัยโดยบูรณาการทั้งเรื่อง พัฒนาการ โภชนาการ ทันตสุขภาพ และการป้องกันโรค โดยเฉพาะโรคที่สามารถป้องกันได้ด้วยวัคซึน รวมถึงการดูแลสุขภาพแม่ระหว่างตั้งครรภ์ คลอด และหลังคลอด
 5. สร้างเครือข่ายเพื่อการรองรับการส่งต่อเด็กที่มีพัฒนาการสงสัยล่าช้า/ล่าช้า โดย
  1. เครือข่ายสถานบริการ
   1. พัฒนาศักยภาพของ รพช.ในการคัดกรองเด็กกลุ่มเสี่ยง และคัดกรองเด็กสงสัยล่าช้า/ล่าช้า ที่ส่งต่อจากระดับตำบลได้
   2. พัฒนาศักภาพ รพศ/รพท. ให้สามารถวินิจฉัยโรคหรือพยาธิสภาพของเด็กที่มีพัฒนาการล่าช้า ที่ส่งต่อจากระดับอำเภอได้ รวมถึงให้การรักษาและการฟื้นฟูได้
  2. เครือข่ายผู้ให้บริการ
   1. เครือข่ายแพทย์ / พยาบาล / นักวิชาการสาธารณสุข ที่สามารถคัดกรอง ส่งเสริมและกระตุ้นพัฒนาการเด็ก รวมถึงสามารถเป็นวิทยากร หรือเป็นที่ปรึกษาได้ 
   2. เครือข่ายกุมารแพทย์   กุมารแพทย์ด้านพัฒนาการเด็ก แพทย์จิตเวชเด็ก ที่มีความสามารถในการวินิจฉัยแยกโรค และให้การรักษา รวมถึงเป็นที่ปรึกษา และวางระบบในการดูแลในภาพรวมของจังหวัด/เขต
 6. กำกับติดตามและประเมินผล ทั้งในระดับ อำเภอ จังหวัด และระดับเขต
  1. กำหนดผังหลักในการกำกับติดตาม เพื่อให้ระดับจังหวัด อำเภอ ไปกำหนดรายละเอียดของผังกำกับติดตามของระดับอำเภอ / จังหวัด / เขต
  2. สร้างเครื่องมือในการกำกับติดตาม จาก ระดับ ตำบล อำเภอ ขึ้นมาถึงระดับจังหวัด/เขต
  3. คณะกรรมการ ระดับ อำเภอ /จังหวัด/เขต ติดตามประเมินผล
งบประมาณ สำหรับปี 2558
 1. จัดพิมพ์เอกสาร DSPM 48,000 เล่ม และ DAIM 2000 เล่ม (งบเขต) รวม 900,000 บาท
 2. การฝึกอบรมเจ้าหน้าที่สาธารณสุขระดับต่างๆ
  1. การอบรมครู ก. ให้กับจังหวัด (งบเขต ร่วมกับงบ focal Point ) ประมาณ 500,000 บาท
  2. ครู ก. ของจังหวัดที่ผ่านการอบรม ไปอบรม เจ้าหน้าที่สาธารณสุขของ รพช /รพ.สต. (งบจังหวัด)
  3. อบรม MCH board กุมารแพทย์ และ PM ในด้านพัฒนาการเด็ก (งบศูนย์อนามัย)
 3. การจัดหา ชุดเครื่องมือในการตรวจพัฒนาการเด็กให้กับ รพ.ทุกระดับจนถึง รพ.สต. = 2,800 บาท x 1,136 ชุด =3,180,800 บาท (งบเขต)
 4. สำหรับการติดตาม ประเมินผล (งบเขต) 200,000 บาท

ผังการติดตามกำกับการบรรลุเป้าหมายด้าน ปัจจัยนำเข้า กระบวนการ ผลผลิต และผลลัพธ์ ปีงบฯ 2558-2559

รายการ ปีงบประมาณ 2558 ปีงบประมาณ 2559
เม.ย-มิ.ย ก.ค.-ก.ย. ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-มี.ค

Input

       
I1.การแต่งตั้งกรรมการระดับ เขต จังหวัด อำเภอ **      
I2.การจัดหาชุดตรวจพัฒนการเด็ก ครบทุก รพ.จนถึง ระดับ รพ.สต.    ***      
I3.มีการจัดตั้งเครือข่ายระบบการส่งต่อเด็กที่พัฒนาการล่าช้า/สงสัยล่าช้า    ***      
I4.พัฒนาระบบข้อมูลเพื่อการสื่อสาร & การกำกับติดตามประเมินผล ****      

Process

       
P1.การอบรมครู ก.ระดับจังหวัด    ***      
P2 ครู ก.ระดับจังหวัดอบรม รพ.ต่างๆภายในจังหวัด จนถึงระดับ รพ.สต.         ** *****    
P3 อบรม PM ในเรื่องการติดตามและประเมินผล ** **    
P4 การบูรณาการข้ามภาคส่วน (Cross Sectors) และติดตาม ประเมินผล  * * * *
P5 ขยายการอบรมให้กับ อสม.ให้เป็น อสม.เชี่ยวชาญด้านพัฒนาการเด็ก        ***

Output

       
O1.เจ้าหน้าที่ สธ.ทุกระดับสามารถคัดกรอง (Screen) และส่งเสริม/กระตุ้นพัฒนาเด็กปกติด้วย DSPM และกลุ่มเสี่ยง (LBW , Asphyxia) ด้วย DAIM ได้   ******* ******* ******
O2.พ่อแม่/ผู้เลี้ยงดู  อสม.ช. สามารถเฝ้าระวัง (Surveillance) และส่งเสริมพัฒนาการเด็กด้วย DSPM เด็กได้        
O2 เด็กทุกคนได้รับการส่งเสริมพัฒนาการ เด็กที่ ล่าช้า/สงสัยล่าช้า ได้รับการขึ้นทะเบียน เพื่อติดตามการกระตุ้นพัฒนาการ หรือส่งต่อเพื่อการวินิจฉัยและรักษา   ******* ******* ******
O4.อสม.เชี่ยวชาญด้านพัฒนาการ ติดตามเยี่ยมบ้าน เพื่อแนะนำทั้งในด้าน ส่งเสริมพัฒนการในเด็กดี หรือกระตุ้นพัฒนาพัฒนาการในกลุ่มล่าช้า        **

Outcome / Goal

       
G1 พัฒนาการสมวัยเพิ่มมากขึ้นเป็น ร้อยละ 85 ในปี 2562 หรือ เพิ่มขึ้นจากปี 2558 ซึ่งเป็นปีฐาน ร้อยละ 3 ต่อปี **
base line
    **
Base line+5%

พัฒนาการเด็กจำแนกรายเขต ปี 2557 สำรวจโดยกรมอนามัยโดยใช้ Denver II

สำรวจ IQ เด็กไทยปี 2554


เอกสารอ้างอิง

 1. Child Development and DSPM พญนิตยา คชภักดี 8 พ.ค.58
 2. ระบบข้อมูลเพื่อการสื่อสารและการติดตามประเมินผล นพ.ชลทิศ อุไรฤกษ์กุล
Child Development Seires - DSPM & DAIM & Growth & Dental & Vaccine
Copyright © 2015 กระทรวงสาธารณสุข & ภาคีเครือข่ายด้านพัฒนาการเด็ก. [ For Knowledge Sharing Purpose ]