Untitled Document
Topic : อบรม Child Manager รุ่นที่ 2 วันที่ 18-19 พ.ค.58 ที่ สสจ.กาญจนบุรี กลับหน้าเดิม
นพ.พงษ์สวัสดิ์ รัตนแสง สาธารณสุขนิเทศก์ เป็นประธานเปิดงาน พัฒนาศักยภาพ Child Manager เขตสุขภาพที่ 5 รุ่นที่ 1
ความเป็นมาและความจำเป็นที่ต้องอบรม
 1. อบรม child Manager ในเรื่อง EQ และสุขภาพจิต ในวันแรก  ส่วนวันที่ 2 เป็นการอบรมที่เกี่ยวกับ การเฝ้าระวัง และ คัดกรอง พัฒนาการเด็ก ด้วย DSPM
 2. อบรมเกี่ยวกับ EQ และสุขภาพจิต เพื่อเพิ่มพูนความรู้ให้แก่ child Manager
 3. อบรม DSPM เพื่อให้เป็นครู ก. ของแต่ละจังวัด เพื่อให้ครู ก.ไปทำการอบรมเจ้าหน้าที่สาธารณสุขทุกระดับจนถึง รพ.สต.ภายในจังหวัด (P1) เพื่อให้
  1. จนท.สธ. สามารถเฝ้าระวัง และ คัดกรองเด็กปกติด้วย DSPM (ที่อายุ 9,18,30,42 เดือน) และเด็กกลุ่มเสี่ยงด้วย DAIM ได้ (O1)
  2. สอนพ่อแม่ / ผู้ดูแลเด็ก (P2) ให้สามารถใช้ DSPM เพื่อการคัดกรอง และ ส่งเสริมพัฒนาการเด็ก ของบุตรหลานตนได้  (O2)
  3. ขยายผลการอบรม ไปสู่ อสม.เชี่ยวชาญด้านพัฒนาการเด็ก ครูพี่เลี้ยงในศูนย์เด็กเล็ก  (P5) ให้สามารถใช้ DSPM เพื่อการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการได้ (ปี 2559 เป็นต้นไป) (O4)
  4. ปรับกระบวนการให้บริการ (P3) เพื่อให้เด็กทุกคนได้รับการเฝ้าระวังและคัดกรองพัฒนาการเด็ก เด็กที่พัฒนาการล่าช้า/สงสัยล่าช้า ได้รับการส่งเสริม/กระตุ้นพัฒนาการ และ/หรือ ได้รับการส่งต่อ เพื่อการวินิจฉัย หรือ รักษา/ฟื้นฟู (O3) เพื่อให้ สามารถบรรลุเป้าหมายที่กำหนด (G1)

สรุปเนื้อหาการอบรม

 1. วันแรก อบรมเรื่อง EQ และสุขภาพจิต
 2. วันที่ 2 เปิดอบรมโดย ดร.นพ.พงษ์สวัสดิ์ รัตนแสง สาธารณสุขนิเทศก์ เขต 5 ภาพรวมของโครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กแรกเกิดถึง ๕ ปี เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมายุครบ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘  และ โปรแกรม Child Development Series เพื่อการสื่อสารและการติดตามประเมินผล โดย นพ.ชลทิศ อุไรฤกษ์กุล ดังเอกสารอ้างอิงที่ 1
  1. พัฒนาการเด้ก ความสำคัญ และการใช้เครื่องมือ DSPM กุมารแพทย์gเชี่ยชาญด้านพัฒนาการเด็ก รพ.มะการักษ์ ดังเอกสารอ้างอิงที่ 2
  2. การสาธิตการตรวจพัฒนาการเด็ก โดยใช้เครื่องมือ DSPM เฉพาะช่วงอายุ 9,18.30,42 เดือนโดยทีมวิทยากร (กุมารแพทย์ และ วิทยากรจากกรมสุขภาพ / กรมอนามัย)
  3. สรุป ปัญหาจากการตรวจประเมินพัฒนาการเด็กและข้อเสนอแนะ
 3. Link กิจกรรมวันอบรม

ปัญหาจากการประเมินพัฒนาการเด็กและข้อเสนอแนะ

 1. ปัญหาจากความไม่พร้อมของผู้ประเมิน เด็ก และสิ่งแวดล้อม มีดังนี้
  • ความพร้อมของผู้ประเมิน ความเข้าใจในรายละเอียดและวัตถุประสงค์ของแต่ละหัวข้อ รวมถึงการเตรียมอุปกรณ์ในการประเมิน  ทักษะในการทำความคุ้นเคยกับเด็กก่อนประเมิน
  • ความพร้อมของเด็ก เช่น ง่วงนอน หิว หรืออารมณ์ไม่ดีจากเหตุต่างๆ
  • ความพร้อมของสถานที่ตรวจ เช่น ไม่เป็นส่วนตัว  เสียงดัง หรือสิ่งแวดล้อมที่ดึงสมาธิเด็กไปอยู่กับสิ่งนั้น 
 2. ปัญหาในขั้นตอนของการประเมิน
  • ปัญหาจากคำสั่งที่ไม่ชัดเจน ไม่ได้เน้น Key word ว่าให้เด็กทำอะไร หรือสั่งในสถานการณ์ที่เด็กไม่ได้มีสมาธิที่เพียงพอในการฟังและเข้าใจคำสั่ง เช่น Key word ของการทดสอบ ต้องการทดสอบว่าเด็กรู้จำนวนนับ (Number) หรือไม่ถ้าสั่งว่าให้หยิบก้อนไม้มาให้ 1 ก้อน (พูดไม่ได้เน้นอะไร) ก็จะทำให้เด็กไม่เข้าใจคำสั่งอันเนื่องจากเราไม่ได้เน้น  เพราะฉะนั้นคำสั่งต้องและชัดเจน และต้องมั่นใจว่าเด็กมีสมาธิที่จะฟังเรา แล้ว สั่งให้เด็ก หนูหยิบก้อนไม้มาให้ 1 ก้อน  จากกนั้นให้เวลากับเด็กที่จะทำเอง
  • ปัญหาในเรื่อง การ bias ได้แก่
   • Bias จากการที่ผู้ประเมิน guide เด็กมากเพื่อให้ช่วยเด็กให้ทำผ่าน
   • Bias จากพ่อแม่หรือผู้ดูแลเด็ก การประเมินนั้น ต้องไม่ให้พ่อแม่ช่วย โดยต้องตกลงกับพ่อแม่ก่อนว่า ให้นั่งดูได้ โดยไม่ต้องช่วย และตกลงกับพ่อแม่ว่า จะให้ช่วยในขั้นตอนไหน
   • Bias จากวิธีการประเมิน ต้องศึกษาวิธีประเมิน เช่น ถ้าบอกให้ทำให้ดู เราจึงทำให้ดูก่อน ถ้าไม่ได้บอก เช่น ให้เด็กดูแบบรูปวงกลม แล้วบอกว่า นี่คือวงกลม ให้เด็กวาดรูปวงกลม ดังรูป ต้องไม่วาดรูปวงกลมให้เด็กดูก่อน
  • ปัญหาของการประเมินตาม Sequence ของแบบประเมิน คือ GMàFMàRLàELàPS  ซึ่งผู้ประเมินสามารถพลิกแพลง Sequence ได้ตามสถานการณ์ไม่จำเป็นต้องเรียง Sequence ตามนี้ เช่น ช่วงแรกเป็นช่วงของการทำความคุ้นเคย อาจจะเป็นการสอบถามในเรื่อง PS หรือ RL หรือ EL หรือ FM แล้วไปทำ GM หลังสุดก็ได้  เพราะเด็กบางคนพอเห็นลูกฟุตบอลที่จะทดสอบ GM สมาธิก็จะไปจดจ่อที่ลูกฟุตบอลมากกว่าที่รับฟังคำสั่งว่าจะให้ทำอะไร  
 3. ปัญหาในเรื่องการสรุปผล
  • หลังจากทำการประเมินแล้ว ให้สรุปให้ผู้ปกครองฟัง ว่าให้ทำการส่งเสริมหรือกระตุ้นอย่างไร  แล้วนัดมา follow up โดยไม่ประเมินข้อที่เคยไม่ผ่านก่อน จากนั้นก็ประเมินในข้อใหม่ในเดือนถัดไป
  • หาคำพูดที่จะพูดกับพ่อแม่ เพื่อไม่ให้ตื่นตระหนกตกใจเช่น การไม่ผ่านไม่ใช่เรื่องน่าตกใจ ถ้าสอนหรือส่งเสริมในด้านนี้แล้ว เด็กจะสามารถทำได้ และการมีทักษะในด้านนี้แล้วจะเป็นพื้นฐานให้สามารถทำด้านอื่นๆได้มากขึ้น ลองไปฝึกที่บ้านแล้ว แล้วเดือนหน้ามาดูใหม่ เชื่อว่า เด็กจะสามารถทำได้ แล้วให้ดูหัวข้อและช่วยส่งเสริมของเดือนต่อไปด้วย


เอกสารอ้างอิง
 1. โปรแกรม Child Development Series เพื่อการสื่อสารและการติดตามประเมินผลโครงการ นพ.ชลทิศ อุไรฤกษ์กุล
 2. คู่มือการใช้โปรแกรม Child Development Series นพ.ชลทิศ อุไรฤกษ์กุล
 3. พัฒนาการเด็ก และเครื่องมือในการประเมินพัฒนาการเด็ก DSPM , DAIM
 
Child Development Seires - DSPM & DAIM & Growth & Dental & Vaccine
Copyright © 2015 กระทรวงสาธารณสุข & ภาคีเครือข่ายด้านพัฒนาการเด็ก. [ For Knowledge Sharing Purpose ]