Untitled Document
เลือกโปรแกรม : DSPM DAIM Growth Dental Vaccine คู่มือการใช้โปรแกรม
Topic : การประชุมที่เกี่ยวกับพัฒนาการเด็ก
เยี่ยมเสริมพลัง โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กแฉลิมพระเกียรติฯ ภาคกลาง เขตสุขภาพที่ 4,5 - วันที่ 2 พ.ค. 59 ถึง 3 พ.ค. 59
ท่านวัลลภ ไทยเหนือ ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเสริมพลัง โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กเฉลิมพระเกียรติ ฯ เขตสุขภาพที่ 4,5 ที่ รพ.พระสังฆราชที่ 17 สุพรรณบุรี และ ศูนย์พัฒนาเด็ก ต.ทุ่งคอก อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี โดยมี นพ.สุริยะ วงศ์คงคาเทพ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทย เป็นประธาน เปิดประชุม พร้อม ผู้ตรวจราชการเขต 4,5 นพ.สสจ. ผู้อำนวยการศูนย์วิชาการ ให้การต้อนรับ
** Link รายละเอียด
การตรวจคัดกรองพัฒนาการเด็ก 42 เดือนด้วย DSPM ในศูนย์เด็กเล็กทัวประเทศ - วันที่ 6 ก.ค. 58 ถึง 10 ก.ค. 58
กระทรวงสาธารณสุขรณรงค์ตรวจคัดกรองเด็กอายุ 42 เดือน ด้วย DSPM ในศูนย์เด็กเล็กทั่วประเทศ ผลการคัดกรองสรุปได้ดังรายละเอียด ข้อมูลจาก สำนักตรวจและประเมินผล กระทรวงสาธารณสุข
** Link รายละเอียด
ประชุมมอบนโยบาย การรณรงค์ตรวจพัฒนาการเด็กในศูนย์เด็กเล็กทั่วประเทศ 6-10 ก.ค.58 - วันที่ 21 พ.ค. 58 ถึง 21 พ.ค. 58
รก.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข นพ.สุรเชษฐ์ สถิตนิรามัย เป็นประธานเปิดประชุม เพื่อเตรียมความพร้อมในการตรวจพัฒนาการเด็กในศูนย์เด็กเล็กทั่วประเทศในวันที่ 6-10 กรกฎาคม 2558
** Link รายละเอียด
การอบรม child Manager เขตสุขภาพที่ 5 รุ่นที่ 3 - วันที่ 18 พ.ค. 58 ถึง 19 พ.ค. 58
เขตสุขภาพที่ 5 ร่วมกับ สสจ.ทุกจังหวัด ศูนย์วิชาการเขต จัดอบรมพัฒนา Child Manager รุ่นที่ 3 ที่ สสจ.กาญจนบุรี
** Link รายละเอียด
การอบรม child Manager เขตสุขภาพที่ 5 รุ่นที่ 2 - วันที่ 14 พ.ค. 58 ถึง 15 พ.ค. 58
เขตสุขภาพที่ 5 ร่วมกับ สสจ.ทุกจังหวัด ศูนย์วิชาการเขต จัดอบรมพัฒนา Child Manager รุ่นที่ 2 ที่ เทศบาลชะอำ จ.เพชรบุรี
** Link รายละเอียด
การอบรม child Manager เขตสุขภาพที่ 5 รุ่นที่ 1 - วันที่ 11 พ.ค. 58 ถึง 12 พ.ค. 58
เขตสุขภาพที่ 5 ร่วมกับ สสจ.ทุกจังหวัด ศูนย์วิชาการเขต จัดอบรมพัฒนา Child Manager รุ่นที่ 1 ที่ ศูนย์อนามัยที 4 ราชบุรี
** Link รายละเอียด
การอบรมพัฒนาคณะกรรมการ MCH board ของจังหวัดในเขตสุขภาพที่ 5 เรื่อง พัฒนาการเด็กและ DSPM - วันที่ 8 พ.ค. 58 ถึง 8 พ.ค. 58
ศูนย์อนามัยที่ 4 ร่วมกับเขตสุขภาพที่ 5 จัดอบรมพัฒนาเพื่อพัฒนาศักยภาพ MCH board ของจังหวัดในเขตสุขภาพที่ 5 โดยเชิญ รศ.พญ.นิตยา คชภักดี มาบรรยายเรื่องพัฒนาการเด็ก และการใช้ DSPM และ DAIM เพื่อเป็นเครื่องมือในการเฝ้าระวังและคัดกรองพัฒนาการเด็ก
** Link รายละเอียด
Child Development Seires - DSPM & DAIM & Growth & Dental & Vaccine
Copyright © 2015 กระทรวงสาธารณสุข & ภาคีเครือข่ายด้านพัฒนาการเด็ก. [ For Knowledge Sharing Purpose ]