Untitled Document
Topic : ประชุมเตรียมหลักสูตร Care Manager กลับหน้าเดิม

สรุป การประชุม
 1. นำเสนอสรุปแบบประเมินผลการประชุม Training for the trainer ที่ได้ทำการจัดการอบรม และหาแนวทางปรับปรุง
 2. ร่วมกันจัด Sequence ของหลักสูตรที่จะเปิดอบรมในวันที่ 4-8 และ 25-29 ก.ค. 59 เพื่อให้เกิดลำดับที่จะทำให้ผู้เข้ารับการรอบรมได้สามารถเรียนรู้ได้มากที่สุด โดย Sequence จะประกอบด้วย 5 ขั้นตอน คือ
  1. การค้นหา หรือ คัดกรอง ปัญหา
  2. การประเมินปัญหา
  3. การทำ Care plan (Social and Nursing Care plan)
  4. การทำ Case conference
  5. การติดตาม กำกับ และประเมินผลการดูแล 
 3. ได้เพิ่มเนื้อหาโดยไม่เพิ่มชั่วโมง ได้แก่
  1. กายภาพบำบัด โดยแทรกเข้าไปอยู่ใน International Classification of functioning and disabilities and health ICF และบูรณาการเข้าไปอยู่ในส่วนของแพทย์แผนไทย
  2. การบริหารจัดการของ Care manager ในพื้นที่ เพื่อให้เกิดระบบการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวในพื้นที่จริง โดยแทรกอยู่ในหัวข้อ การวัดและการประเมินผลการศึกษา
 4. ข้อสรุปในการปรับปรุงหลักสูตรคือ
  1. คงหัวข้อและเวลาสอนที่หลักสูตรกำหนด แต่เนื้อหาภายในหัวข้อนั้น ให้วิทยากรกำหนดเนื้อหาการสอน โดยกำหนดวัตถุประสงค์ให้ชัดว่า หลังจากการเรียนการสอนแล้ว คาดหวังให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอะไร โดยเน้นการที่จะสามารถนำไปใช้ได้จริง ที่เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่
  2. เนื้อหาการสอน ไม่ควรสอนภาคทฤษฎีแบบกว้างๆ แบบไม่เฉพาะเจาะจง  แต่ให้คัดสรรเฉพาะที่เกี่ยวกับการนำเรื่องนั้นมาใช้จริง แล้วลงลึกถึงแนวปฏิบัติ และวิทยากรที่สามารถตอบปัญหาผู้เข้าอบรมในเชิงลึกของเรื่องนั้นได้ และควรรู้ลึกในทางปฏิบัติ
  3. หลังจากการทำ Group discussion แล้วมีการนำเสนอ วิทยากรต้องสรุป และ Reflection เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจและสามารถนำไปประยุกต์ใข้ได้
  4. หลังจากสิ้นวันควรมีการสรุปว่า ได้เรียนรู้เรื่องอะไร และมีประเด็นอะไรที่ไม่ชัดเจน ซึ่งต้องการผลสรุปร่วมกัน
  5. จะควบคุม 3 ปัจจัยแห่งความสำเร็จในการเรียนการสอนในส่วนของวิทยากร คือ
   1. หลักสูตร
   2. สือ ได้แก่ เอกสารประกอบการเรียนการสอน และ Power point
    1. files ต่างๆ ให้เก็บที่ handy drive โดยแจกให้กับผู้ฝึกอบรมทุกคน
    2. เอกสารที่ไม่ได้เป็นเล่ม ให้ทำแฟ้มเพื่อเจาะร เพื่อใส่แฟ้ม
    3. ทำหน้า web การเรียนการสอนและ up load เอกสารขึ้นเก็บไว้บน Web ด้วย
    4. ใช้ Web เป็นตัว Enhance knowledge ทั้งช่วงอบรม และภายหลังจากอบรม เมื่อลงไปทำงานในพื้นที่จะใช้ Web เป็นสื่อกลางในการสื่อสาร และเป็นตัว update ความรู้ต่างๆให้แก่ผู้เข้ารับการอบรมด้วย
   3. เทคนิคการสอน
  6. วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมหลังจากการอบรมครั้งนี้คือ Care manager ที่ผ่านการอบรมต้องสามารถที่จะ
   1. บริหารจัดการ ได้แก่ การทำแผนทั้งแผนการดูแล (Care plan) และแผนงบประมาณ การบริหารจัดการข้อมูล การประสานงาน และบูรณาการ การกำกับติดตามการดำเนินงาน และการประเมินผล ทั้งผลลัพธ์ของการบริหารจัดการและผลลัพธ์ทางสุขภาพ (Health outcome)
   2. ร่วมกับ Care giver และสหวิชาชีพในพื้นที่ ในการดูแล/ส่งต่อ ตาม Care plan ทั้ง Social and Nursing care plan
 5. กำหนดตารางการอบม ตาม Sequence ที่ได้จัดใหม่ และกำหนดวิทยากรในแต่ละหัวข้อ  โดยวิทยากร
  1. ใช้หลักสูตรเป็นกรอบในการกำหนดเนื้อหาในแต่ละหัวข้อของการอบรม
  2. สื่อในการเรียนการสอน ได้แก้ เอกสารประกอบการเรียนการสอน และ Power point นั้น ให้วิทยากรแต่ละท่านจัดทำใหม่ ไม่จำเป็นต้องใช้เอกสารและ Power point จากการอบรมครั้งก่อน  โดยส่งเอกสารประกอบการเรียนการสอนล่วงหน้า เพื่อให้ศูนย์ฝึกอบรมสามารถที่จะจัดทำเอกสารได้ทัน
  3. ให้วิทยากรเตรียมข้อสอบที่จะทำ Pre test post test โดยให้ออกข้อสอบ 1 ข้อ ต่อ 2 ชั่วโมงของการสอน
  4. ถ้าติดภารกิจด่วน ไม่สามารถที่จะสอนตามตารางได้  ให้วิทยากรที่กำหนดหาตัวแทนมาช่วยสอนด้วย
 6. ทางศูนย์อนามัยที่ 5 จะพัฒนา tools เพื่อช่วย Care manager ในการทำงานจริงในพื้นที่ได้ง่ายขึ้น โดยใข้ Web site ซึ่งจะพัฒนาตาม request ของพื้นที่ โดยจะพัฒนาตามลำดับจากข้อ 1 ถึง ข้อ 7 ดังนี้
  1. การขึ้นทะเบียน
   1. ผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียงที่ต้องการการดูแล ในพื้นที่ของ รพ.สต./รพช/รพศ/รพท หรือบริการปฐมภูมิอื่นๆ
   2. Care managers
   3. Care Givers
   4. FCT (Family Care Team)
  2. การประเมิน โดยใช้โปรแกรมช่วยแบ่งกลุ่ม ได้แก่
   1. ADLs (Barthel Basic ADL)
   2. TAI (Topology of the Aged Illustration)
   3. Depression
  3. การทำ Standing order หรือ Care Regimen
   1. Care Items ทั้ง Social & Nursing พร้อม Standard time (กำลังวิจัยว่าควรเป็นเท่าไร เวลาที่กำหนดคือเวลาตั้งต้นเพื่อหาเวลาเฉลี่ยในภายหลัง)
   2. Standing order (Care regimen) ของผู้สูงอายุ Functional class ต่างๆ (I1,i2,I3,C1,C2,C3,B3,B2) โดยแต่ละพื้นที่สามารถทำ regimen ของแต่ละ Functional Class ได้
  4. การทำ order care plan และ assign Carers (Care Giver ,สหสาขาวิชาชีพ) ผ่าน Web  โดย Care manager
  5. การติดตามกำกับการทำงานบริการของ Carers
  6. การประเมินผล
   1. Management Output
   2. Health Outcome
  7. การหา Unit cost ของการดูแลผู้สูงอายุที่มี Functional class ต่างๆ (เฉพาะ Caring Cost ไม่รวม Overhead cost และ Adminstration Cost)
   1. Standard care ของแต่ละ Functional Class ประกอบด้วย Items อะไรบ้าง
   2. แต่ละ Items ใช้
    1. Standard times (T) เท่าไร
    2. Carer คือใคร
    3. Labour Cost ของแต่ละ Carer เท่ากับเท่าไร (LCc)
    4. Standard Material ที่ใช้ในแต่ละ items
    5. Unit cost ของ Standard Material (MC)
   3. Unit cost ของ Item = LCc x T + MC
   4. Unit cost ของ Care = Sigma (Unit cost ของแต่ละ Items)
 7. มอบหมายให้ศูนย์ฝึกอบรม
  1. สรุปผลการประชุมส่งต้นสังกัด
  2. ทำหนังสือถึงต้นสังกัด เพื่อเรียนเชิญเป็นวิทยากร และทำหนังสือขอบคุณภายหลังจากที่สอนเสร็จ
  3. อำนวยความสะดวกวิทยากร

เอกสารอ้างอิง
 1. Logical File Care Manager
น.พ.ชลทิศ อุไรฤกษ์กุล ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี Web Site เพื่อแจ้งข่าวสารและแลกเปลี่ยนเรียนรู้
Dr.Chonlatit Urairoekkun M.D.,M.P.H.,M.B.A. - Director of Hea lth Promtion Center Region 5- Ratchaburi