Untitled Document
Topic : Elerly Activity
Download Care Manager Manual
อบรม Care Manager รุ่นที่ 1 ช่วงที่ 1 - วันที่ 4 ก.ค. 59 ถึง 8 ก.ค. 59
ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี และกรมอนามัย ร่วมกับ วิทยาลัยพยาบาลทั้ง 4 แห่งของเขต 5 ได้แก่ วิทยาลัยพยาบาลราชบุรี ,จักรีรัช ,สุพรรณบุรี และเพชรบุรี ได้จัดอบรม Care Manager ให้กับจังหวัดทั้งในเขตและนอกเขตสุขภาพที่ 5 ที่ศูนย์ฝึกอบรมทิวทอง ภายในศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี 
** Link รายละเอียด
ประชุมเพื่อเตรียมตัวจัดอบรม Care Manager - วันที่ 26 พ.ค. 59 ถึง 26 พ.ค. 59
กลุ่มจัดการความรู้และแพทยศาตร์ศึกษาประชุมเพื่อเตรียมจัดอบรม Care Manager ที่ห้องประชุมทิวทอง 1 ศูนย์อนามัยที่ 5
** Link รายละเอียด
ประชุม การปรับกระบวนทัศน์การดูแลผู้สูงอายุ - วันที่ 8 ธ.ค. 57 ถึง 8 ธ.ค. 58
นพ.สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์ รมช.สาธารณสุข ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดงาน และบรรยายพิเศษในหัวข้อ การปรับกระบวนทัศน์ในการดูแลผู้สูงอายุ
** Link รายละเอียด

น.พ.ชลทิศ อุไรฤกษ์กุล ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี Web Site เพื่อแจ้งข่าวสารและแลกเปลี่ยนเรียนรู้
Dr.Chonlatit Urairoekkun M.D.,M.P.H.,M.B.A. - Director of Hea lth Promtion Center Region 5- Ratchaburi