Untitled Document
Topic : Financial & Service Analysis
ขั้นตอนการดำเินินงาน
 1. Login เข้าระบบก่อน โดย User Name และ Password จะแจ้งให้ท่านทราบและให้เก็บเป็นความลับ
 2. การแสดงรายการ
  1. กำหนดช่วงเวลาประมวลผล
  2. สามารถทำการแสดงการ ภาพรวมของทั้ง 12 ศูนย์ หรือเฉพาะของแต่ละศูนย์ฯได้ โดยในส่วนของแต่ละศูนย์ จะเห็นข้อมูลเฉพาะของศูนย์ตนเองเท่านั้น ไม่เห็นข้อมูลของศูนย์อื่นๆ
 3. การทำรายการ มี 2 Steps คือ
  1. Step ที่ 1 ต้องเพิ่มงวดของการทำรายการ ว่าจะทำรายการงวดดังกล่าวตั้งแต่ วันที่ เท่าไร ถึงวันที่เท่าไรก่อน
  2. Step ที่ 2 จึงทำการเพิ่มหรือแก้ไขรายการ โดยแบ่งเป็น การเพิ่ม/แก้ไข
   • งบกำไร/ขาดทุน สามารถเพิ่มหรือแก้ไข ข้อมูลได้หลายครั้งใน 1 ปี
   • งบดุล สามารถเพิ่มข้อมูลได้เพียง 1 ครั้งต่อปี ส่วนครั้งต่อไปให้ทำการแก้ไขแทน เนื่องจากงบดุลมีลักษณะเป็น ตัวเลข ณ.จัดเวลาใดเวลาหนี่ง หรือที่เรียกว่าเป็น Stock ไม่ใช่เป็น Flow ทำให้ไม่สามารถที่จะบวกเพิ่มเข้าไปได้
   • การบริการ สามารถเพิ่มหรือแก้ไข ข้อมูลได้หลายครั้งใน 1 ปี
 4. โปรแกรมจะเปิดระบบให้ทำการเพิ่มหรือแก้ไขได้ และเมื่อปิดระบบของงวดไหนแล้ว จะไม่สามารถทำการแก้ไขได้
หมายเหตุ
 1. การใส่ข้อมูลตัวเลข ไม่ต้องใส่ , โดยเด็ดขาด เพราะจะทำให้ตัวเลขเปลี่ยนเป็น Character ไม่สามารถที่จะบวกเลขได้
 2. การใส่วันที่ ให้ใช้ วว/ดด/พ.ศ.4 หลัก เช่น 30 ก.ย.56 เป็น 30/09/2556 หรือจะใช้ 30/9/56 ก็ได้ แต่ห้ามใช้ Format อื่นๆ
การวิเคราะห์ทางการเงินและการบริการ ของศูนย์อนามัย กรมอนามัย
Copyright © 2014 Department of Health : Ministry of Public Health