Untitled Document
Topic : Occupational Health & Safety

ความแตกต่างระหว่าง Hazard & Risk -
Hazard
Risk
ความหมาย หรือ นิยาม แหล่งกำเนิด (Source) สถานการณ์ (Situation) หรือการกระทำ (act) ที่มีศักยภาพที่จะเป็นอันตรายต่อสุขภาพ (harm)ในรูปของ การบาดเจ็บ (injury)หรือสุขภาพที่แย่ลง (Ill health) หรือเสียชีวิต การประกอบกัน (หรือผลคูณ)ของ โอกาสที่จะเกิดอุบัติการณ์ หรือสัมผัสกับสิ่งคุกคาม กับ ความรุนแรงของสิ่งคุกคามนั้นที่จะส่งผลให้เกิดการบาดเจ็บ หรือสุขภาพแย่ลง หรือเสียชีวิต ที่เกิดขึ้นจากสิ่งคุกคามหรือการสัมผัสสิ่งคุกคาม (Exposure)
ข้อควรระวัง แม้ Source , Situation หรือ Action นั้น ยังไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ก็ถือเป็น hazard ได้ แม้ Hazard นั้นมีศักยภาพที่จะเป็นอันตรายต่อสุขภาพ แต่ไม่มีโอกาสที่จะ Exposure ต่อ hazard นั้น ถือว่าไม่มีความเสี่ยง (โอกาสเป็น 0 ผลคูณย่อมเป็น 0)
หมายเหตุ
 1. สุขภาพแย่ลงหรือเจ็บป่วย (Ill health) ภาวะสุขภาพที่ไม่พึงประสงค์ของสุขภาพกายหรือจิต ที่เกิดขึ้น หรือทำให้แย่ลงจากการทำงาน หรือเกี่ยวข้องกับการทำงาน
 2. การบ่งชี้สิ่งคุกคาม (Harzard identification) คือกระบวนการที่ยอมรับว่ามีสิ่งคุกคาม และนิยามคุณลักษณะของสิ่งคุกตามนั้น
ความแตกต่างระหว่าง Incident กับ Accident
Incident (อุบัติการณ์)
Accident
ความหมาย หรือ นิยาม เหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน ที่ทำให้เกิด หรือมีโอกาสทำให้เกิดการบาดเจ็บ หรือสุขภาพแย่ลง หรือเสียชีวิต อุบัติการณ์ที่ทำให้เกิดบาดเจ็บ หรือสุขภาพแย่ลง หรือเสียชีวิต
ข้อควรระวัง Incident จะไม่สนใจว่าสิ่งที่เกิดขึ้น จะมีระดับความรุนแรงเพียงใด) และอุบัติการณ์ที่เกิดขึ้นและไม่ได้ทำให้เกิดการบาดเจ็บ หรือสุขภาพแย่ลง หรือเสียชีวิตจะเรียกว่า Near miss Accident เป็น Sub Set ของ Incident โดยเป็น Incident ที่ harm ต่อสุขภาพ (injury , ill health หรือ Death)
ความแตกต่างระหว่าง Risk Identification & Risk Assessment
Risk Identification
Risk Assessment
ความหมาย หรือ นิยาม กระบวนการในการบ่งชี้โอกาส และความรุนแรงที่เกิดจาก Hazard นั้น และจัดระดับความเสี่ยงนั้นว่ามีความเสี่ยง มากน้อยเพียงใด กระบวนการในการประเมินความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากสิ่งคุกคาม โดยคำนึงความเพียงพอของมาตรการการควบคุม ที่มีอยู่จริงในปัจจุบัน และตัดสินว่าสามารถควบคุมอยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้หรือไม่
ข้อควรระวัง การบ่งชี้ความเสี่ยงไม่ได้พิจารณาเรื่องของ มาตรการในการควบคุม  (Opeartion control)
 1. การประเมินความเสี่ยง ต้องบ่งชี้ความเสี่ยง แล้วพิจารณา Operational Control ควบคู่กันไป
 2. ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Acceptable Risk) คือ ความเสี่ยงที่ถูกทำให้ลงลงอยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ เช่นลดลงในระดับที่กฎหมายกำหนด หรืออยู่ในระดับที่ไม่เกินเป้าหมายของนโยบาย หรือเป้าประสงค์ขององค์กร
ความแตกต่างระหว่าง Program & Operation Control
Program
Operation Control
ความหมาย หรือ นิยาม แผนงาน หรือ โครงการที่องค์กรเขียนขึ้น เพื่อการพัฒนา และนำนโยบายด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ไปสูการปฏิบัติ และจัดการความเสี่ยงด้านอาชีวอนามัย และความปลอดภัย โดย Program ต้องกำหนด กิจกรรมว่าจะทำอะไร โดยใคร เมื่อไหร่ ที่ไหน และใช้งบประมาณเท่าไร มาตรการ (measure) หรือ การกระทำเพื่อควบคุมความเสี่ยงให้ลดลง อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดย Operation Control อาจจะอยู่ในรูปแบบของ Procedure , Rule ,Administrative Control ,License ,Permit to work ,Signate , colour coding หรือ PPE เป็นต้น
หมายเหตุ
 1. Control Strategy ประกอบด้วย
  1. Risk Avoidance การหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดความเสี่ยงขึ้น เช่น ออกแบบทางวิศวกรรมใหม่ หรือ ออกแบบกระบวนการใหม่ หรือใช้วัตถุดิบที่ไม่มีอันตรายต่อสุขภาพแทน เป็นต้น
  2. Risk Reduction หรือ Risk Mitigation. ในกรณีที่ไม่สามารถที่จะหลีกเลี่ยงความเสี่ยงได้ ก็ใช้มาตรการในการลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยการลดโอกาสที่จะเกิด หรือ มีมาตรการเพื่อลดระดับความรุนแรงของความเสี่ยงนั้น
  3. Reduce Loss. เป็นมาตรการในการลดระดับความรุนแรง โดยใส่อุปกรณ์ในการป้องกันตนเอง (Personal Protection Equipment หรือ PPE) เช่น ear plug เป็นต้น
  4. Risk Transfer คือการ Outsource งานนั้นให้องค์กรอื่นดำเนินการแทน เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น)
  5. Risk Acceptance / Awareness ยอมรับความเสี่ยงนั้น ถ้าอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ (กฎหมายยอมรับ และ นโยบายความปลอดภัยขององค์กรยอมรับ)
 2. Operation Control ประกอบด้วย
  1. Procedure คือ ระเบียบปฏิบัติ หรือ วิธีปฏิบัติ หรือ CPG (กรณีที่เป็น clinical risk) ที่กำหนดขึ้นเพื่อควบคุมความเสี่ยง เพื่อควบคุมให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยต้องมี Procedure เพื่อควบคุมความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญ ตามลำดับก่อนหลัง
  2. Rule คือ กฎข้อบังคับของหน่วยงานกำหนดขึ้น โดยมีสภาพบังคับสูงกว่า Procedure และอาจจะมีการกำหนดการลงโทษถ้าไม่ดำเนินการตามข้อบังคับที่กำหนด
  3. Administrative Control เป็นการบริหารจัดการ/สั่งการ/กำกับติดตาม ให้มีการดำเนินการตาม Procedure หรือ Rule ที่กำหนด
  4. Licence คือใบอนุญาตที่ออกให้สำหรับงานที่ดำเินินการโดยผู้ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะ เช่น การให้การรักษาผู้ป่วย หรือการพยาบาล จะดำเนินการได้เฉพาะผู้ที่ได้รับใบประกอบวิชาชีพนั้นๆเท่านั้น
  5. Permit to work หรือ ใบอนุญาตให้ทำงาน ในงานที่มีความเสี่ยงสูง จำเป็นต้องได้รับอนุญาตก่อนทำงาน ส่วนใหญ่เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (จป.) จะเป็นผู้ออกใบอนุญาต โดยก่อนอนุญาต จะมีการสำรวจพื้นที่และเครื่องมืออุปกรณ์ว่าพร้อมใช้หรือไม่ และผู้ได้รับอนุญาตผ่านการอบรมความรู้และทักษะที่จะทำงานนั้นได้อย่างปลอดภัยด้วย การให้ Permit to work จะให้เป็นครั้ง ๆ เืนื่องจากต้องไปตรวจที่หน้างานก่อนว่าสิ่งแวดล้อม และเครื่องจักรปลอดภัยหรือไม่ก่อน ไม่เหมือนกับ Licence ที่ให้ครั้งเดียว (อาจจะต้องต่อ License ทุก 5-10 ปี) และไม่มีการตรวจความพร้อมที่หน้างาน
  6. Signate คือสัญญาณ อาจจะเป็นป้ายเตือน หรือเสียง เพื่อให้ผู้พบเห็นได้เพิ่มความระมัดระวัง หรือไม่เข้าไปในเขตที่ห้ามเข้า หรือเข้าได้ต้องใส่อุปกรณ์ปกป้องร่างกาย อะไรบ้าง
  7. Colour Coding คือใช้ระบบสี เพื่อใช้เป็นสัญญาณว่าจะต้องปฏิบัติตนอย่างไร
  8. PPE (Personal Protection Equipment) คืออุปกรณ์ที่ป้องกันสิ่งคุกคาม เช่น ป้องกันเสียงดัง แสงสว่างที่มากเกินไป เป็นต้น

ความแตกต่างระหว่าง Severity ของ NCC MERP กับ OHS
Category
Severity ตาม NCC MERP
OHS
A.
Event ที่มีศักยภาพที่จะทำให้เกิด Errot 1. ความรุนแรงต่ำ
B.
เกิด Error แล้ว แต่ไม่ถึงผู้รับบริการ/บุคลากร
C.
เกิด Error ถึงผู้รับบริการ / บุคลากร แต่ไม่มีอันตราย (No harm)
D.
เกิด Error ถึงผู้รับบริการ / บุคลากร อยู่ระหว่าง Monitor ว่า no harm
E.
เกิด Error ถึงผู้รับบริการ / บุคลากร อาการไม่รุนแรง แต่ต้องการ Intervention 2.รุนแรงปานกลาง
F.
เกิด Error ถึงผู้รับบริการ / บุคลากร อาการรุนแรง จนต้อง Admit
G.
เกิด Error ถึงผู้รับบริการ / บุคลากร อาการรุนแรง จนมีความพิการถาวร 3.รุนแรง สูง
H.
เกิด Error ถึงผู้รับบริการ / บุคลากร อาการรุนแรงมาก จนต้อง Intervention เพื่อให้มีชีวิตรอด
I
เกิด Error ถึงคนผู้รับบริการ / บุคลากร อาการรุนแรงจนเสียชีวิต
หมายเหตุ
 1. harm = injury หรือ ill Health หรือ Death.
 2. Ill health ภาวะสุขภาพที่ไม่พึงประสงค์ของสุขภาพกายหรือจิต ที่เกิดขึ้น หรือทำให้แย่ลงจากการทำงาน หรือเกี่ยวข้องกับการทำงาน
การพัฒนาตามาตรฐาน HA ศูนย์อนามัยที่ 4
Copyright © 2012 Department of Health : Ministry of Public Health