HA Indicators เรียงตามประเภท indicators
1101._ MMR (per 100,000 LB)
1102._ Perinatal mortality rate (per 1,000 LB)อัตราตายปริกำเนิด
1103._ Neonatal mortality rate (per 1,000 LB)
1201._ อัตราการติดเชื้อ(ต่อ1000วันนอน)
1202._ อัตราการติดเชื้อของมารดา(ต่อ 1000 วันนอน)
1402._ จำนวนการส่งต่อผู้ป่วยเนื่องจากมีปัญหาการดมยา (ราย)
1501._ จำนวนครั้งของการจ่ายยาที่ผู้ป่วยแพ้ยาซ้ำ
1604._ ร้อยละของหญิงตั้งครรภ์มีผลHct.ครั้งที่ 2 <33 %
1608._ อัตราการตกเลือดมารดาหลังคลอด %
1609._ ภาวะการขาดออกซิเจนในทารกแรกเกิดที่ 1 นาที ( Apgar ที่ 1นาที <= 7 ) / 1000 LB
1611._ อัตราการเกิด Hypothermia ในทารกแรกเกิด %
1615._ อัตราการคลอดก่อนกำหนด(perterm)
1701._ ร้อยละของผู้รับบริการกลุ่มเมตาบอลิกที่มาตรวจสุขภาพซ้ำมีน้ำหนักตัวลดลง
1702._ ร้อยละผู้รับบริการDMที่สามารถรักษาระดับHbA1C <7
1703._ ร้อยละของผู้รับบริการ HT ที่สามารถรักษาระดับความดันโลหิตได้ <140/90
2101._ ความพึงพอใจผู้ป่วยนอก
2103._ จำนวนข้อร้องเรียนของผู้รับบริการ
3101._ Current Ratio
3103._ unit cost
4101._ ความพึงพอใจของบุคลากร /ความผูกพันต่อองค์กร
4102._ อัตราการคงอยู่ของบุคลากร
4109._ การวิเคราะห์อัตรากำลัง(FTE) พยาบาล %
4201._ ร้อยละการตรวจสุขภาพของบุคลากร
4202._ จำนวนบุคลากรที่ได้รับอุบัติเหตุสัมผัสเลือด สารคัดหลั่ง และเข็มทิ่มตำ (ครั้ง/ปี)
5101._ ร้อยละ ความสมบูรณ์ของเวชระเบียนผู้ป่วยใน
5203._ อุบัติการณ์ระดับ G-I ไม่เกิดซ้ำหลังทบทวน
5302._ ความคลาดเคลื่อนในการจ่ายยาผู้ป่วยนอก(Dispensing error) ต่อ1000 ใบสั่งยา
5303._ ความคลาดเคลื่อนในการสั่งใช้ยาในผู้ป่วยนอก(Prescribing error)ต่อ1000 ใบสั่งยา
5304._ ความคลาดเคลื่อนในการถ่ายถอดคำสั่งการใช้ยาในผู้ป่วยนอก(Transcription error) ต่อ 1000 ใบสั่งยา
5305._ ความคลาดเคลื่อนก่อนการให้ยาในผู้ป่วยนอก(Pre- Administration error)ต่อ1000 ใบสั่งยา
5306._ ความคลาดเคลื่อนในการให้ยาในผู้ป่วยนอก(Administration error) ต่อ 1000 ใบสั่งยา
5307._ ความคลาดเคลื่อนก่อนการจ่ายยาในผู้ป่วยใน(Pre- Dispensing error) ต่อ1000 วันนอน
5308._ ความคลาดเคลื่อนการจ่ายยาในผู้ป่วยใน (Dispensing error) ต่อ1000วันนอน
5309._ ความคลาดเคลื่อนในการสั่งใช้ยาในผู้ป่วยใน(Prescribing error) ต่อ 1000 วันนอน
5311._ ความคลาดเคลื่อนก่อนการให้ยาในผู้ป่วยใน (Pre-Administration error) ต่อ1000 วันนอน
5312._ ความคลาดเคลื่อนในการให้ยาในผู้ป่วยใน (Administration error)ต่อ1000 วันนอน
5313._ จำนวนครั้งของการจ่ายยาที่ผู้ป่วยแพ้ยาซ้ำ
5401._ ร้อยละการเอกซเรย์ซ้ำ
5501._ อัตราการเจาะเลือดผิดพลาด
5502._ อัตราการรายงานผลผิดพลาด
5601._ จำนวนครั้งการตรวจพบสารปนเปื้อนในอาหาร (ครั้ง)
5801._ จำนวนการซ้อมแผนอัคคีภัย
5902._ การเกิดอุบัติการณ์ความเสี่ยงเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม/สถานที่ ระดับ 3,4ที่ไม่ได้รับการแก้ไข (ครั้ง/ปี)
5903._ ร้อยละการลดจำนวน Carbon Footprint ในรพ.เทียบกับปีฐาน
5A02._ จำนวนครั้งที่ระบบserver down
5B01._ จำนวนผลงานการพัฒนารูปแบบและถ่ายทอด (เรื่อง)
5C01._ จำนวนข้อร้องเรียน ด้านพฤติกรรมบริการ มาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพ
6101._ คะแนนการประเมินตามการพัฒนาระบบราชการ กพร.
6102._ จำนวนงานวิจัย/R2R/นวัตกรรม (เรื่อง)
7101._ ร้อยละของบุคลากรที่มีค่า BMI ปกติ
7102._ ร้อยละของบุคลากรที่รอบเอวปกติ
7203._ ร้อยละเด็กคลอดก่อนกำหนดมีพัฒนาการสมวัย
1203._ อัตราการติดเชื้อของทารก(ต่อ 1000 วันนอน)
1204._ อัตราการติดเชื้อแผลผ่าตัด(SSI)
1205._ อัตราการติดเชื้อ VAP (:1000 vent day)
1301._ Readmission มารดาหลังคลอด %
1302._ Readmission ทารกแรกเกิด %
1401._ จำนวนการใส่tubeล้มเหลว %
1602._ ร้อยละของทารกแรกเกิดน้ำหนัก ≥ 4,000กรัม
1603._ ร้อยละของทารกตายคลอด(DFIU)ที่มารดาฝากครรภ์และคลอดรพ.ส่งเสริมฯ
1605._ ร้อยละของหญิงตั้งครรภ์ที่ฝากครรภ์และได้รับการวินิจฉัยว่าเจ็บครรภ์ก่อนกำหนด มีปากมดลูกเปิดมากกว่า 3 ซ.ม.
1606._ ร้อยละของหญิงตั้งครรภ์ที่ฝากครรภ์และมีประวัติprevious PLP ได้รับยาUtrogestran
1612._ อัตราการเกิด ROP stage 3-5 ในทารกคลอดก่อนกำหนด
2102._ ความพึงพอใจผู้ป่วยใน
3102._ Quick Ratio
3104._ Case Mix Index
3105._ ทรัพย์สินรวมหลังหักค่าเสื่อม(ล้านบาท)
4111._ อัตราบุคลากรที่ผ่านการประเมิน core competency (คน) %
5201._ รายงานการดักจับ ค้นหาความเสี่ยงครอบคลุมทุกหน่วยงาน
5602._ จำนวนครั้งของผู้รับบริการที่ได้รับอาหารไม่ครบ/ไม่ถูกต้องตามใบสั่งแพทย์ (ครั้ง)
5701._ ร้อยละของประสิทธิภาพประสิทธิภาพการทำให้ปราศจากเชื้อของเครื่องอบแก๊ส EO.ด้วย Spore test ได้ผลลบ
5901._ อุบัติการณ์ของอุบัติเหตุอันเนื่องมาจากสิ่งแวดล้อม เช่น ไฟดูด ลื่น หกล้ม (ครั้ง/ปี)
5A01._ จำนวนโปรแกรมที่สนับสนุนการบริการ
4103._ ข้าราชการ
4104._ พนักงานราชการ
4105._ ลูกจ้างประจำ
4106._ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข
4107._ ลูกจ้างชั่วคราว
4108._ พนักงานจ้างเหมา
5301._ ความคลาดเคลื่อนก่อนการจ่ายยาผู้ป่วยนอก (Pre-Dispensing error) ต่อ1000ใบสั่งยา
7204._ ร้อยละเด็กปฐมวัยที่สูงดีสมส่วน
7205._ ร้อยละของมารดาที่เลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวก่อนออกจาก รพ.
7207._ ร้อยละเด็ก 1.5 ปีที่ปราศจากฟันผุ
7208._ ร้อยละของหญิงตั้งครรภ์ที่ได้รับการรักษาทางทันตกรรม
7209._ ร้อยละหญิงตั้งครรภ์ที่มีสุขภาพช่องปากดีขึ้น
1601._ ร้อยละของทารกแรกเกิดน้ำหนักต่ำกว่า 2500 กรัม
1613._ อัตราการคุมกำเนิดของมารดาวัยรุ่น %
1614._ อัตราการฝังยาคุมกำเนิดของแม่วัยรุ่น
7202._ ร้อยละเด็กปฐมวัยมีพัฒนาการล่าช้า ได้รับการกระตุ้นแล้วพัฒนาการสมวัย
7206._ ร้อยละเด็กอายุน้อยกว่า 6 เดือนที่กินนมแม่อย่างเดี่ยว
7211._ ร้อยละของเด็ก 0-5 ปีที่มีพัฒนาการสมวัย (วัดด้วย DSPM)
7212._ ร้อยละของเด็กคลอดก่อนกำหนดมีพัฒนาการสมวัย
7213._ ร้อยละการตั้งครรภ์ซ้ำในวัยรุ่น
7214._ อัตรการคลอดในวัยรุ่น Teenage Birth rate / 1000 หญิง 15-19 ปี
7215._ ร้อยละของเด็กปฐมวัยสูงดีสมส่วน
7216._ ร้อยละของฟันผุในเด็กปฐมวัย (3 ปี)
7217._ ร้อยละของวัยทำงาน30-44ปีที่มี BMI ปกติ
7218._ ตำบล Long Term Care สำหรับผู้สูงอายุผ่านเกณฑ์
7219._ จำนวนการอบรม Care Manager /การฟื้นฟู Care Manager
7221._ ร้อยละของอปท.ที่เข้าร่วมตำบล LTC โอนเงินให้พื้นที่