Untitled Document
Topic : Workshop Health Literacy 25 มค. 60 ห้องประชุมกำธร กลับหน้าเดิม
สรุป
 1. นิยามของ HL กรมอนามับยึดนิยามตาม WHO ส่วนการดำเนินการนั้น ให้นำนิยามไปปรับใช้ให้สอดคล้องกับบริบทและกลุ่มเป้าหมาย
 2. นำ V shap ไปใช้
  1. ในการสื่อสารเพื่อให้ทราขั้นตอนการสร้าง HL  จำเป็นต้องให้ เข้าถึง เข้าใจ สอบถามแลกเปลี่ยน ตัดสินใจที่จะ ใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการ /ปรับเปลี่ยน พฤติกรรม  และได้ผลดีก็บอกต่อ
  2. ใช้เป็นเครื่องมือ นำไปใช้กับตนเอง หรือ ผู้รับบริการ
 3. What Next
  1. ศูนย์เขต ให้พัฒนาองค์กรให้เป็น Health Literacy Organization (HLO) โดยเริ่มจากการให้บริการแก่ผู้รับบริการ ยกระดับจาก self care ให้เป็น Self Management คือสามารถที่จะตัดสิน
   1. set Goal
   2. Self Efficacy มีความสามารถที่จะดำเนินการตาม goal ดัวกล่าวได
  2. ส่วนกลาง
   1. นำ Product กลับไปพิจารณาว่ามีโอกาสพัฒนาเพื่อให้ Product นั้นสอดคล้องกับความต้องการและ Life style ของกลุ่มเป้าหมายหรือไม่
   2. Lean ในประเด็นเรื่อง Over production เพราะมี Products หลายร้อย แต่ที่ถูกนำไปใช้จริง ได้ผลมากน้อยเพียงไร ยังไม่มีการประเมิน และมี Inventory เหลือ
   3. เตรียมที่จะขับเคลื่อนระดับส่วนกลาง เพื่อให้เกิด HLO ใน 3 settings คือ Setting สถานบริการ สถานศึกษา โรงงาน และชุมชน

เอกสารอ้างอิง

 1. Health Literacy นพ.วชิระ เพ็งจันทร์ อธิบดีกรมอนามัย  / PPT
 2. Health Literacy รศ.ดร..ชนวนทอง ธนสุกาญจน์
 3. แบบประเมินตนเองในการเป็นองค์รอบรู้ด้านสุจภาพ (Health Literacy Self Assessment)
 4. Health Literacy Solid Fact WHO
 5. Health Literacy Soild Fact WHO - Thai Short Note

ภาพกิจกรรม

สมาคมส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพไทย
Copyright © 2019 Thai Health Literacy Promotion Association.(THLA)