ประชุมวิชาการกรมอนามัย 2561 Health literate citizen toward Thailand 4.0

Topic : ประชุมวิชาการกรมอนามัย 2-4 สค.60 รร.Price Palace

 
 1. Agenda ประชุมวิชาการกรมอนามัย
 2. การประชุมวิชาการกรมอนามัย Press release
 3. Key Note Address - Thailand 4.0 น.ส.จินางค์กูร โรจนนันต์ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
 4. Key Note Address - Smart Citizen by HL
 5. Healthy Literacy
  1. HL Plenary Session summary
  2. ประสบการณ์ของประเทศจีน Mr.Wang Hao
  3. Health Literacy ทพ.จเร วิชาไทย
  4. HL a pathway to better oral Health
  5. HL movement in ASIA Mr.Roy Betterham
  6. HL in Taiwan Dr.Peter WS Chang
  7. ประสบการ HL ในประเทศต่างๆ (จีน ไต้หวัน ออสเตรเลีย ไทย)
 6. Smart Citizen - Smart City
 7. Abstract ของงานวิชาการที่ส่งเรื่องเข้าประชุม

ภาพกิจกรรม

 
 
สมาคมส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพไทย
Copyright © 2019 Thai Health Literacy Promotion Association.(THLA)