literacy ,ความรอบรู้ด้านสุขภาพ

Topic : เอกสารอ้างอิง

 
 1. Health Literacy WHO
  1. Health Literacy Solid Fact WHO
  2. Health Literacy Soild Fact WHO - Thai Short Note
 2. Health Literacy ในส่วนที่เกี่ยวกับข้อเสนอของ สปท.
  1. ข้อเสนอของ สปท.ในเรื่องการปฏิรูปความรอบรู้และการสื่อสารสุขภาพ / 1 Page Summary
 3. Health Literacy นโยบายและการขับเคลื่อนโดยกรมอนามัย
  1. Health Literacy นพ.วชิระ เพ็งจันทร์ อธิบดีกรมอนามัย  / PPT
  2. การขับเคลื่อน Health Literacy กรมอนามัย
  3. Health Literacy รศ.ดร..ชนวนทอง ธนสุกาญจน์
  4. แบบประเมินตนเองในการเป็นองค์รอบรู้ด้านสุจภาพ (Health Literacy Self Assessment)
 4. HL ในที่ประชุมวิชาการกรมอนามัย
  1. HL Plenary Session summary
  2. ประสบการณ์ของประเทศจีน Mr.Wang Hao
  3. Health Literacy ทพ.จเร วิชาไทย
  4. ร่าง Key Message (ผลจากการประชุม กรมฯต่างๆของกระทรวงสาธารณสุข และภาคส่วนอื่นๆที่เกี่ยวข้อง)
 5. อื่นๆ
  1. Environmental Health Litearcy นพ.ชลทิศ อุไรฤกษ์กุล บรรยาย 20 มีนาคม 60 ชะอำ
  2. SRM Health Literacy
 
สมาคมส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพไทย
Copyright © 2019 Thai Health Literacy Promotion Association.(THLA)