การประชุมส่งเสริมสุขภาพโลก Global Health Promotion Conference

Topic : การประชุมส่งเสริมสุขภาพโลก (Global Health Promotion Conference)

 
 1. ครั้งที่ 9 ที่ นครเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน 2016 : การส่งเสริมสุขภาพกับการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)
 2. ครั้งที่ 8 ที่ กรุงเฮลิงกิ ฟินแลนด์ 2013 : ทุกนโยบายเพื่อสุขภาพ (HiAP)
 3. ครั้งที่ 7 ที่ กรุงไนโรบี เคนยา 26-30 Oct 2009 : ปิดช่องว่างของการดำเนินการ
 4. ครั้งที่ 6 ที่ กรุงเทพฯ  ไทย 2005 : การส่งเสริมสุขภาพในยุคโลกาภิวัตร
 5. ครั้งที่ 5 ที่ เมกซิโกซิตี้ เมกซิโก 5-9 Jun 2000
 6. ครั้งที่ 4 ที่ จาการ์ตา อินโดนีเซีย 21-25 Jul 1997 : การส่งเสริมสุขภในศตวรรษที่ 21
 7. ครั้งที่ 3 ที่ ซัลด์สวาลล์  สวีเดน 9-15 Jun 1991 : สิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพ
 8. ครั้งที่ 2 ที่ อดิเลด ออสเตรียเลีย 1988 : นโยบายสาธารณเพื่อสุขภาพ
 9. ครั้งที่ 1 ที่ กรุงอ๊อตตาวา 1986  : การส่งเสริมสุขภาพเพื่อไปสู่สุขภาพดีถ้วนหน้า (Health For All)

เอกสารอ้างอิง
 1. Charter (กฎบัตร)
  1. กฎบัตร อ๊อตตาวา เรื่องการส่งเสริมสุขภาพ (Ottawa Charter) 1986
  2. กฎบัตร กรุงเทพฯ (Bangkok Charter) 2005
 2. Declaration (คำประกาศ)
  1. คำประกาศ อัลมา-อตา (Alma-Ata Declaration )   , ภาษาอังกฤษ
  2. คำประกาศ จาการ์ตา (Jakarta Declaration) 1997
  3. คำประกาศ เซี่ยงไฮ้ (Shanghai Declaration) 2016
 3. statement (แถลงการณ์)
  1. แถลงการณ์ ซันด์สวาลล์ (Sundsvall Statement) 1991 เรื่อง สิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพ
  2. แถลงการณ์ เฮลซิงกิ (Helsinki statement)  2013 เรื่อง ทุกนโยบายเพื่อสุขภาพ
 4. Report or Summary Global Health Promotion Conference document
  1. 2nd Conference summary - Adelaide นโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ
  2. 3rd Conference Summary - Sundsvall สิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพ
  3. Report of 5th Conference - Mexico - สะพานเชื่อมสู่ช่องว่างของความไม่เท่าเทียม
  4. Report of 5th Conference - Mexico - Bridging the equity gap (Eng)
  5. Report of 6 th Conference - Bangkok
  6. Summary of 7th Conference ; Nairubi 2009 ; Closed the implementation gap (Thai)
  7. Framework of Health in All Policy for country Action - Thai
  8. Framework of Health in All Policy for country Action - English
  9. Summary of 9th Global Conference - Shanghai  การส่งเสริมสุขภาพกับการพัฒนาที่ยั่งยืน
  10. ฉันทามติเรื่องเมืองเพื่อสุขภาพ ( Concensus on Heathy City)
 5. Other
  1. กว่า 3 ทศวรรษสาธารณสุขไทย (คัดลอกจาก Hfocus 2014-07-13)
  2. Health promotion on developing counstry (Briefing book on Sundsvall Conference)
  3. Rio Political Declaration on social Determinant of health 21 Oct 2011
  4. Global Health Promotion scaling up for 2015 - A brief review for major impact and development over the past 20 years and challencges for 2015 (WHO)
  5. Policy and partnership for Health promotion  - addressing the health determinant
สมาคมส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพไทย
Copyright © 2019 Thai Health Literacy Promotion Association.(THLA)