Untitled Document
Topic : Health Promotion Tools
Child Growth (0-18 ปี)  การประเมินภาวะการเจริญเติบโต แบ่งเป็น
  • น้ำหนักเทียบกับอายุ (Weight For Age หรือ WFA)
  • ส่วนสูงเทียยบกับอายุ (Height For Age หรือ HFA)
  • น้ำหนักเมื่อเทียบกับส่วนสูง (Weight For Height หรือ WFH)
เพียงแต่ใส่ตัวแปรเพียง 4 ตัว ได้แก่ 1.อายุ 2.เพศ 3.น้ำหนัก 4.ส่วนสูง โปรแกรมจะทำการภาวะการเจริญเติบโต WFA ,HFA, WFH ให้โดยอัตโนมัติ  โดยคำนวณโดยใช้มาตรฐานของกรมอนามัย (0-18 ปี)หรือของ WHO (เด็ก 0-5 ปี)  รายละเอียด Click ที่นี่
Framingham Heart Study
Framingham Heart Study ได้ทำการศึกษาแบบ Prospective study ตั้งแต่ปี 1948 โดยนำคนในเมือง Framinham รัฐ Massachusetts จำนวน 5,209 คนในครั้งแรกที่ทำการศึกษา ต่อมาได้ทำการศึกษานานถึง 3 generation จนถึงปัจจุบัน  รายละเอียด Click ที่นี่
การตรวจสุขภาพประจำปี
การตรวจสุขภาพประจำปี ได้แก่ การตรวจสุขภาพปกติ ได้แก่ การซักประวัติ ตรวจร่างกายและทำ Lab และการตรจสมรรถภาพทางกาย โดยศูนย์อนามัยที่ 4 ได้พัฒนาเครื่องมือบน Web เพื่อให้สามารถประมวลผลการตรวจ โดยเพียงแต่ใส่เครื่องมือผลการตรวจร่างกายหรือ Lab เข้าไปเท่านั้น จากนั้นโปรแกรมจะทำการประมวลผลให้  รายละเอียด Click ที่นี้
Physical Fitness
 ประกอบด้วย 2 ส่วน การตรวจสมรรถภาพทางกายเพื่อวัดสมรรถภาพทางกายด้านต่างๆ และ การใส่ผลการตรวจ เพื่อให้โปรแกรม ประเมินสมรรถภาพทางกาย ว่าอยู่ในระดับใด รายละเอียด Click ที่หัวข้อด้านล่าง
  1. การตรวจสมรรถภาพทางกาย
  2. Physical Fitness Testing ต่างๆ
 
CLT Adult & Eldery ศูนย์อนามัยที่ 4
Copyright © 2012 Department of Health : Ministry of Public Health