น.พ.ชลทิศ อุไรฤกษ์กุล
    

 

Information& Knowledge Sharing
Information Sharing. - แสดงทั้งหมด
วันที่
หัวข้อ
Click
26 ต.ค. 61
Effect of provincial Campaign in breast health awareness for early Breast cancer detection
26 ต.ค. 61
ปัจจัยเสี่ยงที่เหมาะสมในการคัดกรองการคลอดก่อนกำหนด น.พ.ชลทิศ อุไรฤกษ์กุล (Full Paper)
26 ต.ค. 61
ปัจจัยเสี่ยงที่เหมาะสมในการคัดกรองการคลอดก่อนกำหนด น.พ.ชลทิศ อุไรฤกษ์กุล (วารสารวิชาการสาธารณสุข)
10 ต.ค. 61
จับประเด็นนำมาคิดหลังอ่าน The Great Cholesterol Lie
10 ต.ค. 61
The Great Cholesterol Lie อ่านหนังสือเล่มนี้แล้วจะทำให้เรารู้ว่า ธุรกิจยา เขา Boombard เราให้เรากลัว Cholesterol ซึ่งที่จริงเป็นอย่างไร หาอ่านได้
1 ต.ค. 61
ทบทวนวรรณกรรมการตายของทารก (Neonatal Mortality Rate หรือ NMR)
1 ต.ค. 61
แผนงบประมาณรายจ่ายปี 2562 ขาวคาดแดง
1 ต.ค. 61
PMQA หมวด 4 นำเสนอ site visit
1 ต.ค. 61
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัฒนาคุณภาพชีวิติระดับพื้นที่
1 ต.ค. 61
แผนปฏิรูปสาธารสุข คณะกรรมาธิการปฏิรูปประเทศ 2561
1 ต.ค. 61
ปีแห่งการสูญเสียสุขภาวะ 2557 จาก Burden of Diseases Thialand
1 ต.ค. 61
MICS 5 - 2016 เป็นการสำรวจของสำนักสถิติร่วมกับหลายหน่วยงานรวมถึง Unicef ด้วย
30 ก.ย. 61
นิยาม Breast Health Literacy
21 ก.ย. 61
ปัญหาสขภาพเขตสุขภาพที่ 5 และการแก้ปัญหาโดยใช้แนวทาง PP
20 ก.ย. 61
Excel การคิดรายรับรายจ่ายเงินบำรุง Cost Center ต่างๆ
19 ก.ย. 61
ร่าง แนวทางการจัดทำแผนกรมอนามัย ปีงบประมาณ 2562
19 ก.ย. 61
ร่าง แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณปี 2562 กรมอนามัย
25 มิ.ย. 61
PMQA จากแผนยุทธศาสตร์สู่แผนปฏิบัติการ
19 พ.ค. 61
New HA Standard (Summary)
9 เม.ย. 61
แผนปฏิรูปด้านการบริหารราชการแผ่นดิน
วัตถุประสงค์
เพื่อสื่อสารข้อมูลและความรู้ให้กับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข  อสม.และผู้สนใจ โดยเน้นหัวข้อหรือประเด็น ดังนี้
  1. ความรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health Literacy)
  2. Health Information System & Digital Health.
  3. Preventive Medicine (Public Health)
  4. Epidemilogy
  5. Health Service System / Health Reform /Health Financing
  6. Quality Management System ได้แก่ HA,PMQA,
  7. พระราชกรณียกิจของรัชกาลที่ 6 โดยเฉพาะเรื่อง เสือป่าและลูกเสือ
  8. เก็บภาพและประวัติของสถานที่สำคัญ
.
..