น.พ.ชลทิศ อุไรฤกษ์กุล
    

 

Information& Knowledge Sharing
Information Sharing. - แสดงทั้งหมด
วันที่
หัวข้อ
Click
4 ธ.ค. 56
ความก้าวหน้าในการปรับโครงสร้างกรมอนามัย ที่นำเสนอที่ประชุมกรมฯเพื่อทราบ
4 ธ.ค. 56
แผนการปรับระบบบริการของศูนย์อนามัยที่ 1 ที่เสนอกรม
4 ธ.ค. 56
สรุปสิ่งที่ดูงานที่จีนที่จะนำมาประยุกตฺ์ใช้ในศูนย์อนามัยในการบริการส่งเสริมสุขภาพแบบครบวงจร
4 ธ.ค. 56
สรุปรายการประชุมกรมอนามัย เดือน พ.ย.56 และที่ประชุม ผอ.ศูนย์ (Quick Summary)
29 พ.ย. 56
สรุปรายงานการประชุม กบศ. และ กวป. ครั้งที่ 6/56
28 พ.ย. 56
ประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด ประจำเดือนพฤศจิกายน 2556
27 พ.ย. 56
ภาพเหตุการณ์การรับฟังความคิดเห็นการจัดการน้ำ Module A5 ที่ ราชภัฎ จอมบึง
21 พ.ย. 56
21 พฤศจิกายน 2556 วันครบรอบวันเกิด 44 ปี - ประวัติความเป็นมาศูนย์อนามัยที่ 4
21 พ.ย. 56
Web site การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ (วันเกิดศูนย์ 21 พ.ย.จึงขอใช้เป็นวันเริ่มต้นจัดทำ Site ว่าอนาคตเราจะไปไหน และไปอย่างไร)
21 พ.ย. 56
สรุปการก่อสร้างภายในศูนย์ (วันเกิดศูนย์ 21 พ.ย. จึงขอสรุปว่าแผนการก่อสร้างให้ทราบทั่วกัน)
18 พ.ย. 56
สรุปผลการประชุมองค์กรแพทย์ 18 พ.ย.56 (Doctors Commitment ครั้งที่ 1)
14 พ.ย. 56
แผนเงินบำรุง ศอ 4 ปี 2557 ให้เลือก 2 แนวทางว่าจะใช้รายรับ 53 หรือ 56 ล้าน
13 พ.ย. 56
ที่ประชุม กสธ.เรื่อง Blue print for Change 29 ตุลาคม 2556
11 พ.ย. 56
การจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข
6 พ.ย. 56
สรุปประชุมกรมอนามัย 6 พ.ย.56 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ ศอ.4
1 พ.ย. 56
ประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดราชบุรี 1 พ.ย.56
31 ต.ค. 56
กระทรวงแต่งตั้งคณะกรรมการเขตสุขภาพทั้ง 12 เขต แนบมาเฉพาะเขตสุขภาพที่ 5
30 ต.ค. 56
อบจ.ราชบุรี สนับสนุนมูลนิธิสโมสรเสือป่าราชบุรี 2 ล้านบาทในการปรับปรุงให้เป็นพิพิธภัณฑ์
25 ต.ค. 56
อธิบดีกรมอนามัยมอบหมาย ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิบดีกรมอนามัย
25 ต.ค. 56
สำนักตรวจราชการ ทำหนังสือขออนุเคราะห์ชั้น 3 อาคารอำนวยการ (ยกเว้นห้องประชุม) เพื่อตั้ง office ของเขตสุขภาพ ส่วนการปรับปรุงห้องและค่าใช้จ่าย ผู้ตรวจมอบ ผอ.รพ.ราชบุรีเป็นผู้ดำเนินการ
วัตถุประสงค์
เพื่อสื่อสารข้อมูลและความรู้ให้กับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข  อสม.และผู้สนใจ โดยเน้นหัวข้อหรือประเด็น ดังนี้
  1. ความรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health Literacy)
  2. Health Information System & Digital Health.
  3. Preventive Medicine (Public Health)
  4. Epidemilogy
  5. Health Service System / Health Reform /Health Financing
  6. Quality Management System ได้แก่ HA,PMQA,
  7. พระราชกรณียกิจของรัชกาลที่ 6 โดยเฉพาะเรื่อง เสือป่าและลูกเสือ
  8. เก็บภาพและประวัติของสถานที่สำคัญ
.
..