น.พ.ชลทิศ อุไรฤกษ์กุล
    

 

Information& Knowledge Sharing
Information Sharing. - แสดงทั้งหมด
วันที่
หัวข้อ
Click
24 ต.ค. 56
โครงสร้างองค์กรของศูนย์อนามัยที่ 4 ล่าสุด - 24 ตุลาคม 2556
24 ต.ค. 56
การจัดอัตราฝ่ายบริหารของโรงพยาบาล
24 ต.ค. 56
การมอบหมาย ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 4
22 ต.ค. 56
Update ข้อมูลเกี่ยวกับเขตสุขภาพ และแผนสุขภาพเขตบริการที่ 5 ปี 2557
17 ต.ค. 56
Update ข่าวที่เกี่ยวกับนโยบายผู้บริหารระดับกระทรวง กรม เขต
8 ต.ค. 56
แนวทางการบริหารงานเขตสุขภาพที่ 5
8 ต.ค. 56
รวมภาพ เทียนอันเหมิน และ พระราชวังต้องห้าม 28 ตุลาคม 2556
5 ต.ค. 56
สรุปเรื่องที่ศูนย์จะดำเนินการในช่วงเดือนตุลาคม 256
1 ต.ค. 56
เขตสุขภาพ ที่ประชุมกระทรวง 1 ต.ค.56 รองปลัด กสธ.
วัตถุประสงค์
เพื่อสื่อสารข้อมูลและความรู้ให้กับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข  อสม.และผู้สนใจ โดยเน้นหัวข้อหรือประเด็น ดังนี้
  1. ความรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health Literacy)
  2. Health Information System & Digital Health.
  3. Preventive Medicine (Public Health)
  4. Epidemilogy
  5. Health Service System / Health Reform /Health Financing
  6. Quality Management System ได้แก่ HA,PMQA,
  7. พระราชกรณียกิจของรัชกาลที่ 6 โดยเฉพาะเรื่อง เสือป่าและลูกเสือ
  8. เก็บภาพและประวัติของสถานที่สำคัญ
.
..