การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนา Breast Cancer Care Manager
วันที่ เวลา หัวข้อ / วิทยากรหลัก
1 ธ.ค. 63 09.15-11.00 ระบาดวิทยาที่เกี่ยวกับมะเร็งเต้านม
นพ.ชลทิศ อุไรฤกษ์กุล
1 ธ.ค. 63 11.00-12.00 แนวคิดเรื่อง Case manager
ดร.ศิริกุล การุณเจริญพาณิชย์
1 ธ.ค. 63 13.00-14.30 บทบาทและสมรรถนะ Case manager
ดร.ศิริกุล การุณเจริญพาณิชย์
1 ธ.ค. 63 14.30-18.00 หลักการตรวจเต้านมตนเองด้วยวิธี Breast Self – Examination : BSE และ Clinical Breast Examination: CBE และการฝึกปฏิบัต
อาจารย์พรพิมล คุ้มหมื่นไวย
1 ธ.ค. 63 19.00-20.00 ชี้แจงวัตถุประสงค์การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การการด าเนินงานโครงการสืบสาน พระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม ระดับเขตสุขภาพ
พญ.พรเลขา บรรหารศุภวาท
2 ธ.ค. 63 09.00-10.30 Counseling Concept & Technique
อาจารย์หยาดชล ทวีธนาวณิชย์
2 ธ.ค. 63 10.30-12.00 ฝึกปฏิบัติกระบวนการให้คำปรึกษาเพื่อสร้างความตระหนักในการตรวจเต้านม
ดร.ดวงแก้ว กลีบทอง
2 ธ.ค. 63 13.00-14.30 กระบวนการให้คำปรึกษากรณีตรวจพบความผิดปกติจากการตรวจ CBE BSE
อาจารย์รัชนี ครองระวะ
2 ธ.ค. 63 14.30-16.00 กระบวนการให้คำปรึกษากรณีตรวจพบความผิดปกติจากการตรวจ Mammogram
อาจารย์พัทธวรรณ ชูเลิศ
2 ธ.ค. 63 19.00-20.00 อภิปราย การพัฒนาระบบการคัดกรองมะเร็งเต้านม ระดับเขตสุขภาพ
พญ.สายพิณ คูสมิทธิ
3 ธ.ค. 63 09.00-12.00 หลักการแนวคิดของ Targeted Ultrasound และแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ
นพ.เฉลิมเดช กรรณวัฒน์
3 ธ.ค. 63 13.00-15.30 ระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการติดตามก ากับและฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรม Breast Cancer
นพ.ชลทิศ อุไรฤกษ์กุล
3 ธ.ค. 63 15.30-16.30 สรุปผลการอบรม - ทำแบบทดสอบหลังการอบรม
พญ.สายพิณ คูสมิทธิ