พฤติกรรมเชิงประจักษ์ภายหลังการอบรม

 1. สามารถพรรณาทางระบาดวิทยาเกี่ยวกับมะเร็งเต้านม ได้แก่
  1. Incidence rate ,Mortality Rate , Prevalence Rate
  2. Standard Population & Age Stadard Incidence Rate (ASR)
  3. Distribution ตาม Time Place Person
  4. Distribution ตาม Cancer Type, Cancer Size , Staging ,
 2. เข้าใจเกี่ยวกับระบาดวิทยาเกี่ยวกับการวิเคราะห์หาความสัมพันธ์
  1. เข้าใจเกี่ยวกับการศึกษาทางระบาดวิทยา
  2. เข้าใจหลักการคำนวณความสัมพันธ์ ระหว่าง Regular BSE กับ Cancer Size และ Staging ด้วย OR ,Chi Square
 3. สามารถเข้าถึง Web site ที่เกี่ยวข้องกับมะเร็งเต้านมได้แก่
  1. App BSE สำหรับประชาชน
  2. บุคลากรสาธารณสุข
  3. App e Learning

Content pdf ระบาดวิทยาของมะเร็งเต้านม - นพ.ชลทิศ อุไรฤกษ์กุล Power Point ระบาดวิทยาของมะเร็งเต้านม - นพ.ชลทิศ อุไรฤกษ์กุล

 1. ความหมายของระบาดวิทยา
 2. Descriptive Epidemiology (Distibution)
  1. อุบัติการณ์และความชุก และ Age Standardized Incidence Rate Globocan Thailand 2020 WHO Standard Population 2020-2025
  2. Mortality Rate & Case Fatality Rate.
 3. Analytic Epidemiology (Determinant) Excel คำนวณทางระบาดวิทยา
  1. Epidemilogy Study
  2. การทดสอบความสัมพันธ์ ,Relative Risk,Odds ratio,Chi square
  3. Causal & Non Causal Relationship
 4. Screening Test.
 5. Principle of Breast Cancer Control.