ประเด็นและเนื้อหา

 1. ความหมายของการจัดการรายกรณี (case manager definition)
 2. ความสำคัญของการจัดการรายกรณี (Importance of case manager)
 3. ความเป็นมาของการจัดการรายกรณี
 4. สมรรถนะของผู้จัดการรายกรณี

เอกสาร Download

 1. Case manager concept
 2. Impact of regular Breast Self‐Examination on breast cancer size, stage, and mortality in Thailand

Concept Case Management

 1. Case Management หมายถึง
 2. กระบวนการทำงานที่อาศัยความร่วมมือ ในการประเมิน วางแผน ดำเนินการ การประสานงาน การติดตามกำกับงาน และกาประเมินทางเลือก
 3. เป็นบริการที่ ที่สามารถดำเนินการได้ใน 2 แบบคือ
  1. บริการที่สอดคล้องและตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการ (patient center care)
  2. การพิทักษ์สิทธิของผู้ใช้บริการ (Patient protection care) เพื่อให้ได้รับการคุ้มครองสิทธิ ตามมาตรฐานวิชาชีพ ตามชุดสิทธิประโยชน์ หรือสิทธิต่างๆที่ได้รับการรับรองจากรัฐธรรมนูญ
 4. การประเมินบริการ ต้องครอบคลุมในมิติต่างๆ ดังนี้
  1. สอดคล้องและตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการ เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ต่อคุณภาพชีวิตของผู้ใช้บริการ
  2. การจัดการทรัพยากรให้เกิดบริการที่มีประสิทธิภาพและ มีต้นทุนประสิทธิผล (Cost effectiveness ) ที่คุ้มค่า