ประเด็นและเนื้อหา

  1. ความสำคัญของมะเร็งเต้านม
  2. ความสำคัญของ Breast cancer case manager
  3. บทบาทของ Breast Cancer Case Manager
  4. สมรรถนะของ Breast cancer case manager

เอกสาร Download

  1. บทบาทและสมรรถนะของ Breast cancer manager