วัตถุประสงค์

 1. เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่พยาบาลให้สามารถเป็น Care Manager ในเรื่อง มะเร็งเต้านม
 2. ให้มีทักษะรวมถึงการสอน อสม.และบุคลากรสาธารณสุข ในเรื่องการคัดกรองมะเร็งเต้ามด้วย BSE,CBE รวมถึงหลักการของ Targeted Ultrasound เพื่อให้พบมะเร็งเต้านมแต่เริ่มแรก (Early Detection)
 3. เพื่อให้ความรู้และทักษะในด้านการให้คำปรึกษา (counseling) ก่อนและภายหลังการคัดกรองมะเร็งเต้านม
 4. เพื่อให้สามารถประสานข้อมูลสารสนเทศ และประสานการส่งต่อ รวมถึงการประสานการรักษา

โปรแกรมการอบรมประกอบด้วย 5 Modules

 1. ความรู้มะเร็งเต้านมสำหรับพยาบาล (เรียนแบบ e Learning)
 2. การฝึกทักษะในเรื่อง BSE , CBE และหลักการของ Targeted Breast Ultrasound (ส่วนของทฤษฎีเรียนแบบ e Learning)
 3. Pre and Post counseling ทั้งในช่วงคัดกรอง ,เมื่อทราบเป็นมะเร็งเต้านม และเมื่ออยู่ในช่วงการรักษามะเร็งเต้านม (ส่วนของทฤษฎีเรียนแบบ e Learning)
 4. ระบาดวิทยาเบื้องต้นสำหรับมะเร็งเต้านม ได้แก่ Incidence ,Prevalence ,Standard Aged Adjust Incidence rate รวมถึงการหาความสัมพันธ์ด้วย Odds ratio ,Survival Analysis (ส่วนของทฤษฎีเรียนแบบ e Learning)
 5. ระบบข้อมูลในโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าเพื่อต้านภัยมะเร็งเต้านม ตั้งแต่
  1. การขึ้นทะเบียนหญิง 30-70 ในพื้นที่ผ่าน JHCIS,Hosxp
  2. การติดเตามข้อมูล BSE ,CBE ผ่าน HDC ของกระทรวงสาธารณสุข
  3. การบันทึกข้อมูลในกรณีที่ติดตามไปข้างหน้าแล้วพบมะเร็งเต้านมด้วยโปรแกรม Breast Cancer
  4. การเข้าใจหลักการของโปรแกรม Thai Cancer based Registry ของสถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์

 6. หลังอบรมจะแก้ปัญหาในพื้นที่ (อำเภอ) สิ่งที่คาดว่าจะเกิดขึ้นใหม่มีดังนี้

  1. การสร้าง Breast Health Awareness และ Public Education
  2. การจัดการในเรื่องการฝึกอบรมการตรวจเต้านมด้วยตนเอง (BSE) ให้แก่ อสม.และ หญิงกลุ่่มเป้าหมาย และการตรวจเต้านมทางคลินิก (Clinical Breast Examination หรือ CBE ในเจ้าหน้าที่ด่านหน้าใน รพ.สต.
  3. การจัดการในเรื่องการคัดกรอง
  4. การจัดการระบบส่งต่อผู้ที่ BSE ผิดปกติหรือสงสัยผิดปกติ ไปยัง รพ.สต. รพช. รพท รพศ ที่สามารถให้การวินิจฉัยอย่างรวดเร็ว (Early Diagnosis) และการรักษา (Promt Treatment)
  5. การจัดการเพื่อลดความวิตกกังวลของหญิงที่ตรวจเต้านมแล้วพบผิดปกติหรือสงสัยผิดปกติ
  6. การจัดการผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งเต้านม
  7. การบริหารจัดการทั้งในเรื่อง การจัดการข้อมูลสารสนเทศ การจัดการเรื่องการฝึกอบรม การคัดกรอง การส่งต่อ และการประสานการรักษา
  8. การบูรณาการในเรื่องการ Care มะเร็งเต้านม กับมะเร็งอื่นๆ ที่มีกลุ่มหมายเดียวกัน เช่น มะเร็งปากมดลูก และโรคอื่นๆที่พบบ่อยในกลุ่มเป้าหมายที่เป็นสตรี เช่น เรื่อง NCD , Anemia ในหญิงวัยเจริญพันธุ์ ,ปัญหากระดูกพรุนในหญิง Menopause

สถานที่ฝึกอบรม ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี

Location : 429 ถ.ศรีสุริยวงศ์ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000
Tel : 032 327824 ถึง 28

โรงแรมที่อยู่ใกล้เคียงสถานที่ฝึกอบรม

No. Hotel Location Tel Price
1 Western Gland Hotel อ.เมือง จ.ราชบุรี เทศบาลเมืองราชบุรี 70000 032 337 777
2 มายรูม (My Room) 182/65 ถ.ศรีสุริยวงศ์, หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000, ร 094 456 2560

สถานที่อยู่ใกล้เคียงสถานที่ฝึกอบรม

No. สถานที่ Location Tel
1 ห้่างโรบินสัน ราชบุรี ถนน.ศรีสุริยวงศ์ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี