HPH Standard
Topic : Core Value กลับหน้าเดิม
 1. ค่านิยม มีไว้เพื่อ จะ หล่อหลอม เจ้าหน้าที่ทุกคน โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ใหม่ เพื่อเป็นกรอบในการวัดหรือตัดสินว่าอะไรใช่ ควรทำ อะไรไม่ใช่ ไม่ควรทำ เป็น  หลักการทำงานที่ยึดถือร่วมกัน แม้จะถูกชักจูงด้วยผลประโยชน์ก็ตาม เช่น SCG มีค่านิยม ถือมั่นความรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ากำไรมากขึ้น แต่ทำร้ายสิ่งแวดล้อม แม้จะกำไรมากขึ้นก็ต้องไม่ทำ
 2. core value --> ความมุ่งหวัง --> ความเคยชิน (วัฒนธรรม)    สิ่งที่องค์กรต้องสร้างคือ คือความเคยชิน  ยกตัวอย่างการออมเงินให้ได้
  1. ออม 12000 บาท ครั้งเดียว
  2. ออม 1000 บาททุกเดือน
  3. ออม 250 บาท ต่อ สัปดาห์  ถ้าทำจนเคยชิน จะส่งผลต่อต่อความยั่งยืนมากกว่า
 3. ประโยชน์ของ core value หรือ Culture
  1. สร้างค่านิยมแบบไหน จะได้คนแบบนั้นคนมาทำงาน (เพราะถ้าไม่สอดคล้องกับค่านิยม ก็ลาออก หรือไม่ก็ถูกกลืน)  ปลาไม่เคยอยู้ผิดน้ำ
  2. วัฒนธรรมองค์กร กินกลยุทธ์เป็นอาหารเช้า  หรือ แผนกลยุทธ์ดีๆ ถูกวัฒนธรรมองต์กร กลืนกินได้ เพราะฉะนั้นวัฒนธรรมองค์กรต้องเอื้อต่อแผนกลยุทธ์ ไม่เช่นนั้นจะถูกกลืนเป็นอาหารเช้า
 4. ตัวอย่าง Core value ขององค์กรชั้นนำ (คัดจากมติชนสุดสัปดาห์
  1. Day One วัฒนธรรมวันแรกเสมอ ทุกอย่างยังใหม่มีแต่ความไม่แน่นอน เป็นวันที่พุ่งเป้าทุกอย่างไปที่ความต้องการของลูกค้า เป็นวันที่ความสำเร็จ ยังไม่มาบดบังความกล้าหาญ เป็นวันที่บริษัทโตมากับคำว่าไม่รู้ จนกระทั่งรู้อะไรบางอย่าง ความรู้สึกของวันแรกที่แต่ละคนเข้าทำงาน ความตื่นเต้นกับสิ่งใหม่ๆ และเรียนรู้ตื่นตัวอยู้ตลอดเวลา นั่นแหละคือวัฒนธรรม ของ Amazon มีคนที่ถามว่า แล้ววันที่ 2 เป็นอย่างไร เจฟฟ์เซบอส ตอบว่า วันที่ 2 ก็คือวันหายนะ เป็นวันที่คนในองค์กรยึดติดกับความสำเร็จของวันแรก เป็นวันที่องค์กรคิดทำสิ่งเดิม แล้วหวังว่ามันจะประสบความสำเร็จไปเรื่อยๆ ซึ่งไร้กาลเวลา ความคิดและพฤติกรรมของวันที่ 2 คือ หายนะ ของค์กร
  2. Permanent Beta ถ้าองค์กรจะผลิตอะไรใหม่ๆ ต้องอยู่ในช่วงทดลอง (Beta Version) ตลอดไป (Reid Hoffman แห่ง LinkedIn)

 1. Context คือองค์กร และสถานการณ่รอบๆองค์กร ต้องรู้ว่า ทำไมต้องมีเรา (why u exist) ,ตอนนี้เราอยู่ที่ไหน (As is) เราจะไปไหน (to be) ใครคือ Customer , stakehold ,เราจะส่งมอบ Product & Value อะไรไปให้
 2. Core value คือส่วนที่อยู่ใต้ภูเขาน้ำแข็ง การพัฒนาระบบคุณภาพไปไม่ถึงไหน ส่วนที่กำหนดไม่ใช่ส่วนเหนือน้ำ แต่คือส่วนใต้น้ำที่จะสนับสนุนให้ไปได้ดี หรือเหนี่ยวรั้งให้อยู่กับที่
 3. Criteria คือส่วนของภูเขาน้ำแข็งที่อยู่เหนือน้ำ คือส่วนที่มองเห็นแต่เป็นส่วนน้อย

Work shop Core Value
 1. แบ่งกลุ่ม แล้วให้แต่ละกลุ่มประชุมแลกเปลี่ยนกันว่า Core value ทั้ง 11 ข้อของ PMQA ขององค์กรท่าน
  1. ที่เด่น 3 อันดับแรกคืออะไร
  2. ที่ด้อย 3 อันดับแรกคืออะไร
 2. ท่านจะร่วมมือหรือเสนอแนะผู้บริหารเพื่อที่จะสร้างบรรณยากาศหรือสิ่งแวดล้อมเอื้อด้วยวิธีการใดบ้าง เพื่อให้
  1. Core value ที่เด่นทั้ง 3 นั้นจะเจริญงอกงามขึ้นมากกว่าเดิม
  2. Core value ที่ด้อยทั้ง 3 ระดับ สามารถปรับปรุงให้ดีขึ้น
 3. Core value ข้อไหนที่จะสนับสนุนเป้าประสงค์ของการควบคุมภายใน (Internal Control) ซึ่งประกอบด้วย
  1. การสอดคล้องกับกฎระเบียบต่างๆที่เกี่ยวข้อง (Compliance)
  2. รายงานการเงินที่เชื่อถือได้และทันเวลา (Financial Report)
  3. ประสิทธิภาพและประสิทธิผล (Performance)
 

เอกสารอ้างอิง

 1. การพัฒนาคุณภาพการจัดการองค์กรตามแนวทางเกณฑ์ PMQA
 2. การพัฒนาสู่ความโดดเด่นรายหมวด
PMQA กรมอนามัย : กระทรวงสาธารณสุข
Copyright © 2017 Department of Health : Ministry of Public Health