นิยามศัพท์ (Clickที่หัวข้อเพื่อดูนิยาม) เรียงตามอักษร
 
กลับหน้าเดิม
1.  Open and Connected (ระบบราชการเปิดกว้างแลเชื่อมโยงถึงกัน)
2.  Citizen Centric (การมุ่งเน้นประชาชนเป็นศูนย์กลาง)
3.  Smart and High performance (หน่วยงานที่มีสมรรถนะสูงและทันสมัย)
4.  Collaboration (การสานพลังทุกภาคส่วน ระหว่างภาครัฐและภาคส่วนอื่น ๆ ในสังคม)
5.  Innovation (การสร้างนวัตกรรม)
6.  Digitalization (ระบบที่ปรับเป็น Digital เต็มรูปแบบ)
7.  การปฏิบัติในระบบราชการ 4.0
8.  ความก้าวหน้าของมิติของการพัฒนา (Basic ,Advance ,Significant)
9.  Operational Excellence (การปฏิบัติที่เป็นเลิศ)
10.  Customized Services (การบริการที่ออกแบบได้)
11.  Government Innovation Lab (ห้องปฏิบัติการนวัตกรรมภาครัฐ)
12.  Public Enterpreneurship (การเป็นผู้ประกอบการภาครัฐ)
13.  Fluid Intelligence (เชาว์ปัญญาลื่นไหล)
14.  Effectiveness (ประสิทธิผล)
15.  Efficency (ประสิทธิภาพ)
16.  Productivity (ผลิตภาพ)
17.  Supply Chain (ห่วงโซ่อุปทาน)
18.  Value chain (ห่วงโซ่คุณค่า)
19.  Sustainability (ความยั่งยืน)
20.  Data (ข้อมูล)
21.  Information (สารสนเทศ)
22.  Knowledge Created by information (ความรู่้ที่สร้างจากสารสนเทศ)
23.  Public Data (ข้อมูลสาธารณะ)
24.  Cybersecurity (ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์)
25.  Systematic (อย่างเป็นระบบ)
26.  How (อย่างไร)
27.  Basic Requiement (ข้อกำหนดพื้นฐาน)
28.  Overall Requirment (ข้อกำหนดโดยรวม)
29.  Multiple Requirement (ข้อกำหนดต่างๆ)
30.  Integration (การบูรณาการ)
31.  Process (กระบวนการ)
32.  Approach (แนวทาง)
33.  Deployment (การถ่ายทอดเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ)
34.  Learning (การเรียนรู้)
35.  Alignment (ความสอดคล้องไปในแนวทางเดียวกัน)
36.  Purpose (เจตจำนงค์)
37.  Goal (เป้าประสงค์)
38.  Result (ผลลัพธ์)
39.  Level (ระดับ)
40.  Trend (แนวโน้ม)
41.  Benchmark (ระดับเทียบเคียง)
42.  Vision (วิสัยทัศน์)
43.  Mission (พันธกิจ)
44.  Senior leader (ผู้บริหารของส่วนราชการ)
45.  Values (ค่านิยม)
46.  Empowerment (การกระจายอำนาจในการตัดสินใจ)
47.  Ethical Behavior (พฤติกรรมที่มีจริยธรรม)
48.  Diversity (ความหลากหลาย)
49.  Ethical Behavior (การประพฤติ ปฏิบัติอย่างมีจริยธรรม)
50.  Organization Governance (ระบบการกำกับดูแลองค์กร)
51.  Leadership system (ระบบการนำองค์กร)
52.  Core competency
53.  Strategic Advantage (ความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์)
54.  Strategic Challenge (ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์)
55.  Strategic Objective (วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์)
56.  Strategic Opportunity (โอกาสทางยุทธศาสตร์)
57.  Action plan (แผนปฏิบัติการ)
58.  Customer (ผู้รับบริการ)
59.  Key (ที่สำคัญ)
60.  Stakeholder (ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย)
61.  Collaborator (ผู้ให้ความร่วมมือ)
62.  Partners (พันธมิตร)
63.  Segment (ส่วน)
64.  Indicators (ตัวชี้วัด)
65.  Analysis การวิเคราะห์
66.  Anecdotal (มีสารสนเทศน้อย/ไม่ชัดเจน)
67.  Performance Projection (การคาดการณ์ผลการดำเนินการ)
68.  Knowledge Asset (ทรัพย์สินทางความรู้)
69.  Workforce Capability (ขีดความสามารถของบุคลากร)
70.  Workforce Engagement (ความผูกพันของบุคลากร)
71.  Workforce (บุคลากร)
72.  Value (คุณค่า)
73.  Value Creation (การสร้างคุณค่า)
74.  Work system (ระบบงาน)
75.  High Performance work (การทำงานที่ให้ผลการดำเนินการที่ดี)
76.  Innovation (นวัตกรรม)
77.  Performance (ผลการดำเนินงาน)
78.  Performance Excellence (ผลการดำเนินการทีเป็นเลิศ)
79.  Cycle time (รอบเวลา)
80.  ability (ความสามารถเฉพาะบุคคล)
81.  Capability (สมรรถนะขององค์กร)
82.  Capacity (ขีดความสามารถขององค์กร)
83.  Competency (สมรรถนะของบุคคล)
84.  Value Proposition
85.  Core Function (ภารกิจหลัก)
86.  Non Core Function (ภารกิจรอง)
87.  Policy Advisor (เสนอแนะนโยบาย/บริหารนโยบาย)
88.  Regulator (การกำกับดูแล)
89.  Facilitator (ส่งเสริมสนับสนุน)
90.  Operator(ปฏิบัติการ)
91.  Smart Regulator/Inspector
92.  New Oepator/Inspector