PMQA 4.0 Standard กลับหน้าเดิม
หมวด มาตรฐาน/Click เพื่อดู Items
100 การนำองค์กร
200 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์
300 การให้ความสำคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
400 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้
500 การมุ่งเน้นบุคลากร
600 การมุ่งเน้นระบบปฏิบัติการ
700 ผลลัพธ์การดำเนินการ

เอกสารอ้างอิง
  1. มาตรฐาน PMQA 4.0