Topic : แผนปฏิรูปศูนย์อนามัย 2562-2564 กลับหน้าเดิม

ภารกิจของศูนย์อนามัยตามแผนปฏิรูป

code ภารกิจหลัก/click เพื่อดูกิจกรรมหรืองาน As Is To Be
100 M1.ภารกิจ พัฒนา นโยบาย ยุทธศาสตร์และแผนงานหลัก (Master Plan) ของเขตสุขภาพ Policy advisor Policy advisor
200 M2-ภารกิจ ศึกษาวิจัย พัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ และเทคโนโลยี Operator Policy advisor
300 M3-ภารกิจสนับสนุนและกำกับคุณภาพการรับรองมาตรฐาน Operator New Operator
400 M4.ภารกิจ พัฒนาระบบและกลไก การดำเนินการตามกฎหมาย Regulator Regulator
500 M5.ภารกิจ พัฒนาระบบและกลไกสร้างสังคมรอบรู้ด้านสุขภาพ Facilitator Facilitator

หลักการแนวคิดในการปฏิรูป

 1. ปรับบทบาท โดย
  1. กำหนดภารกิจของส่วนราชการเป็น Core Function & Non Core Function โดยมีเป้าหมายให้ทำแต่ภารกิจที่เป็น Core Function ส่วนที่เป็น Non Core Function ให้ทำการปฏิรูปโดยให้มีการจ้างงานแบบใหม่ โดยไม่ใช้ราชการ หรือ outsource ให้คนอื่นทำ (New Operation) หรือมอบบางส่วนให้คนอื่นทำ โดยที่อำนาจในการควบคุมกำกับยังอยู้ที่ส่วนราชการ (Smart Regulator)
  2. กำหนดทิศทางของ Core Function ของราชการส่วนต่างๆ ดังนี้
   1. ราชการส่วนกลาง
    1. เน้นภารกิจของการเป็น Regulator และ Policy Advisor
    2. ปรับบทบาทที่เคยทำหน้าที่เป็น Operator เป็น Facilitator หรือ New Operators กรณีที่ทำบทบาท Regulator อยู่แล้วให้ปรับบทบาทเพื่อให้เป็น Smart Regulator
   2. ราชการส่วนภูมิภาค
    1. ทำทั้ง Regulator และ Operator ระดับจังหวัด
    2. ปรับบทบาทที่เคยทำหน้าที่เป็น Operator เป็น Facilitator หรือ New Operators กรณีที่ทำบทบาท Regulator อยู่แล้วให้ปรับบทบาทเพื่อให้เป็น Smart Regulator
 2. ปรับแนวทาง (How to) โดยแนวทางการปรับเปลี่ยน เน้น 3 ด้านเพื่อปรับตัวให้ทันยุค 4.0 โดย
  1. ปรับเปลี่ยนเทคโนโลยี เน้นการนำเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้ามาช่วยปรับประสิทธิภาพของการทำงาน
  2. ปรับเปลี่ยนกฎหมาย เนื่องจากเทคโนโลยีใหม่หลายๆเรื่องได้เลิกของเก่า ทั้งผลิตภัณฑ์ และ กระบวนการทำงาน ซึ่งระเบียบ ข้อบังคับ หรือกฎหมายต่างๆ อาจจะไม่สอดคล้องกับ Disruptive technology เหล่านั้น จำเป็นต้องปรับเปลี่ยน หรือการตรากฎหมาย / ระเบียบ หรือข้อบังคับใหม่
  3. การพัฒนาบุคลากรของรัฐ เพื่อให้มีสมรรถนะในการปฏิบัติราชการด้วยเทคโนโลยี และกระบวนการทำงานใหม่

ภารกิจของส่วนราชการ

ภาจกิจ รายละเอียด
Policy Advisor การจัดทำนโยบายหรือยุทธศาสตร์ / จัดทำ master plan หรือมาตรการ(ระดับประเทศ)
Regulator 1.การวางมาตรฐาน (ที่มีกฎหมาย/มติ ครม. รองรับ หรือเป็นภารกิจหลักของส่วนราชการ) เช่น มาตรฐานอาหาร มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มาตรฐานโรงแรม มาตรฐานที่อยู่อาศัยของผู้สูงอายุ 2.การออกกฏหมายและบังคับใช้ให้เป็นไปตามกฎหมายกำหนด เช่น การตรวจโรงงาน การตรวจสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชน การตรวจโรงฆ่าสัตว์ 3.การอนุมัติ อนุญาต ตามกฎหมาย เช่น การอนุญาตตั้งโรงงาน 4.การรับรองมาตรฐาน เช่น การรับรองห้องปฏิบัติการ การออกใบรับรอง Certificate ต่างๆ
Facilitator 1.การส่งเสริมสนับสนุนให้เครือข่ายดำเนินการแทนภาครัฐ (ภาครัฐไม่ทำเอง) 2.การส่งเสริมสนับสนุนให้ความช่วยเหลือองค์กรเครือข่ายให้มีความเข้มแข็ง เช่น งานพัฒนา อสม. ทสม. 3. การส่งเสริมให้ภาคเอกชนมีความเข้มแข็ง เช่น งานจับคู่ธุรกิจ การหาตลาดให้ผู้ประกอบการ งาน Road show ในต่างประเทศ (กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ) 4. การให้ทุน (Funding)
Operator 1.งานบริการที่ภาครัฐต้องดำเนินการตามภารกิจพื้นฐานของรัฐ เช่น การศึกษา การต่างประเทศ การรักษาความสงบเรียบร้อย การสร้างความเป็นธรรม 2. งานที่ภาครัฐต้องดำเนินการ แต่ไม่ใช่ภารกิจพื้นฐาน เช่น การอนุรักษ์โบราณสถาน งานช่าง 10 หมู่ งานศูนย์ OSCC งานนิคมสร้างตนเอง 3. การจัดระบบโครงสร้างพื้นฐาน เช่น การสร้างถนน การขุดบ่อน้ำบาดาล การวางโครงข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 4. งานส่งเสริม วิจัย และพัฒนา ในกรณีที่กรมดำเนินการเอง และเป็นการดำเนินการเพื่อกลุ่มเป้าหมายหลักของหน่วยงาน เช่น งานส่งเสริมให้ความรู้เกษตรกร (กรมส่งเสริมการเกษตร)
Smart Regulator ลักษณะเช่นเดียวกับข้อ 2 แต่เปลี่ยนรูปแบบการดำเนินการ โดยมอบงานบางส่วนให้ภาคส่วนอื่น (เอกชน/ประชาสังคม/SDU/ท้องถิ่น) ดำเนินการ เช่น ใบอนุญาตโรงเรียนสอนขับรถเอกชน (กรมการขนส่งทางบก) การทำ passport (กรมการกงศุล) แต่อำนาจยังอยู่ที่ส่วนราชการ
New Operator ลักษณะเช่นเดียวกับข้อ 4 แต่เปลี่ยนรูปแบบการดำเนินงาน โดยมอบงานให้ภาคส่วนอื่น (เอกชน/ประชาสังคม/ท้องถิ่น) ดำเนินการ ซึ่งส่วนราชการไม่ดำเนินการเอง เช่น บริษัทประชารัฐรักสามัคคีไปส่งเสริมชุมชนทำผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น โดยที่กรมการพัฒนาชุมชนไม่ต้องดำเนินการเอง

นิยามศัพท์

ศัพท์ คำนิยาม
Core Function งานตามกฎหมาย/นโยบาย หรืองานที่หากไม่ดำเนินการ จะทำให้ส่วนราชการนั้นไม่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์การจัดตั้ง เช่น งานให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย งานอนุมัติ อนุญาต งานบังคับให้เป็นไปตามกฏหมาย งานจัดการข้อพิพาท ข้อร้องเรียน งานจัดบริการสาธารณะ
Non Core Function ภารกิจรอง (Non Core Function) เป้าหมายของการพัฒนาคือไม่เพิ่มอัตรากำลัง โดยใช้วิธีการทำงานใหม่ เช่น outsource , shared services ในงาน Technical support หรือ ปรับเปลี่ยนสายงานเมื่อเกษียณ ไปเป็นตำแหน่งภารกิจหลัก ในงาน Administrative Support.
Technical Support Non Core Function เช่น งานกฎหมายและระเบียบ งานแผนงาน งานวิจัยและพัฒนา งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานวิเทศสัมพันธ์เป็นต้น เป้าหมายการปรับเปลี่ยน คือ ทดแทนอัตราว่างจากการเกษียณ ด้วยการจ้างงานรูปแบบอื่น อย่างน้อยร้อยละ 10 ของอัตราว่างจากการเกษียณในปีนั้น
Administrative Support เช่น งานสารบรรณ งานการเงินบัญชีแลพัสดุ งานบุคลากร งานฝึกอบรม และงานเลขานุการ เป้าหมายการปรับเปลี่ยนคือ ทดแทนอัตราว่างจากการเกษียณด้วยการจ้างงานรูปแบบอื่นทั้งหมด
ภารกิจ ภารกิจที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการนั้น และเป็นงานที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ
กิจกรรม/งาน (Activity) งานที่ต้องทำภายใต้ภารกิจนั้น เพื่อให้ได้ผลผลิต ทั้งในรูปของผลิตภัณฑ์และบริการ และมีการมอบหมายผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน การระบุงานใดเป็นกิจกรรมต้องสามารถอธิบายให้เห็นกระบวนการได้คือ เห็นที่มาของกิจกรรม (Input) ผลผลิต (Output) และผู้ใช้ (User) อย่างชัดเจน ทั้งนี้ในแต่ภารกิจไม่ควรแยกย่อยกิจกรรมมาก นั่นหมายถึง การกระจายต้นทุนหรือจัดสรรทรัพยากรลงไปดำเนินการให้สำเร็จทำได้ยาก
As is การวิเคราะห์บทบาทภารกิจในปัจจุบัน โดยวิเคราะห์ในแต่ละภารกิจหลัก หรือกิจกรรมหลัก (ในกรณีที่ในกิจกรรมภายใต้ภารกิจนั้นมีบทบาทต่างกัน)
To be ให้ระบุแต่ละภารกิจ/กิจกรรม จากข้อ as is ว่าควรปรับเปลี่ยนสู่บทบาทใดในระยะ 3 ปี (ในการวิเคราะห์นี้ต้องเชื่อมโยงกับหัวข้อ 1.4 และการวิเคราะห์ส่วนนี้จะไปเป็นข้อมูลที่ใช้ในหัวข้อ 1.4.2 และ 1.4.3 ของกระทรวง)
ประเด็นพัฒนา (How to) คือแนวทางการพัฒนา โดยให้คำนึงถึงเรื่องต่อไปนี้ 1.การนำเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมสมัยใหม่มาใช้ในการปรับปรุงกระบวนการทำงาน 2.การปรับแก้ไขกฎหมายเพื่อรองรับรูปแบบการทำงานในอนาคตที่เกิดจากการ disruptive technology และเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้รับบริการ 3.การพัฒนาบุคลากร (Human development) เพื่อให้รองรับการทำงานรูปแบบในอนาคตที่จะเกิดขึ้น

ทำรายการแผนปฏิรูปได้ที่
ถาม username & Password จาก หัวหน้ากลุ่มขับเคลื่อนยุทธศาสตร์