Standard
P1._ ลักษณะองค์การ
P2._ สภาวการณ์ขององค์การ
1.1._ การนำองค์การโดยผู้บริหารของส่วนราชการ
1.2._ การกำกับดูแลองค์การและการสร้างคุณูปการต่อสังคม
2.0._ การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์
3.0._ ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
3.1._ ความคาดหวังของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
3.2._ การสร้างความผูกพัน
4.1._ การวัด การวิเคราะห์ และการปรับปรุงผลการดำเนินการของส่วนราชการ
4.2._ การจัดการสารสนเทศ และการจัดการความรู้
5.1._ สภาพแวดล้อมด้านบุคลากร
5.2._ ความผูกพันของบุคลากร
6.1._ กระบวนการทำงาน
6.2._ ประสิทธิผลการปฏิบัติการ
7.1._ ผลลัพธ์ด้านประสิทธิผลและการบรรลุพันธกิจ
7.2._ ผลลัพธ์ด้านผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
7.3._ ผลลัพธ์ด้านบุคลากร
7.4._ ผลลัพธ์ด้านการนำองค์การ และการกำกับดูแลส่วนราชการ
7.5._ ผลลัพธ์ด้านงบประมาณ การเงิน และการเติบโต
7.6._ ผลลัพธ์ด้านประสิทธิผลของกระบวนการและการจัดการเครือข่ายอุปทาน