หัวข้อ

 1. Input ในการเขียน Application ReportInput ในการเขียน Application Report
 2. พันธกิจ
 3. วิสัยทัศน์
 4. ค่านิยม (Core Value) & Culture
 5. ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ Asean
 6. Trend จาก MICS Survey
 7. ข้อมูลแม่ตาย
 8. Change Management ด้วย กลยุทธ์ 3 L (Lead Lean Learn)

พีนธกิจ

 1. สังเคราะห์ความรู้ดูภาพรวม (Intelligence and Oversight) เพื่อ
 2. ออกแบบระบบ (Design System)
 3. ชี้นำนโยบาย (Policy Guidance) โดย
 4. ควบคุม กำกับ (Regulate)
 5. ประสานภาคีเครือข่าย (Collaboration) และ
 6. ให้ทุก Actors ในระบบ รับผิดชอบต่อภารกิจของตน (Accoutability)
** ใช้คำนิยาม Leading and Governance ซึ่งเป็น 1 ใน 6 ของ Six Building Blocks ของ WHO

วิสัยทัศน์

องค์กรหลักในการอภิบาลระบบส่งเสริมสุขภาพ และอนามัยสิ่งแวดล้อมของประเทศ โดย
 1. กรมอนามัย เป็น National Lead
 2. ศูนย์อนามัย เป็น Regional Lead
*** จะใช้กลยุทธ์อะไรในการ Shift จาก Technical Support เป็น System Governance

Core value

 1. MOPH
 2. HEALTH
 3. PMQA Core Value
*** Core value และ Culture ?

ข้อมูลเปรียบเทียบ Asean

*** indicators ใดดี และอะไรไม่ดี Asean MDG-2017

Trend จาก MICS Survey

*** indicators ใดดี และอะไรไม่ดี MICS Survey 3 MICS Survey 4 MICS Survey 5

ข้อมูลแม่ตาย ข้อมูลแม่ตายปี 2017

ข้อมูลจากสำนักส่งเสริมข้อมูลแม่ตายลดลงอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2547
ข้อมูลแม่ตายจากแหล่งข้อมูลที่ต่างกันมีความแตกต่างกัน WHO ,Unicef,UNFPA,World Bank จึงตั้งคณะทำงานเมื่อหาข้อมูลแม่ตาย ซึ่งเป็นแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้มากที่สุดในปัจจุบัน แต่มีปัญหาคือไม่สามารถกระทำได้ทุกปี เนื่องจากการเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลมีความยุ่งยาก โดยอัตราแม่ตายลดลงจาก 24 ต่อแสนการเกิดมีชีพ ในปี 2006 เหลือ 20 ต่อแสน ในปี 2015
ข้อมูลจากสถิติสาธารณะสุข พบว่า ในปี 2015 อัตรแม่ตาย เท่ากับ 24.6 ต่อแสน โดย กทม.มีอัตราตายน้อยสุด ภาคใต้มีอัตราแม่ตายสูงสุด

Change Management ด้วยยุทธศาสตร์ 3 L